Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NOWY WYSPIARZ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE JULII PITERY

FALOCHRONY DO JULII PITERY - zawiadomienie o przestępstwie budowie toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Nowy Wyspiarz.

Świnoujście, 4 sierpnia 2008

Szanowna Pani
Julia Pitera

Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom
w Instytucjach Publicznych

Dotyczy: zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej fundusze publiczne z inwestycji Urzędu Morskiego na jednostkowym przykładzie Kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście (finansowanego z kredytu Banku Światowego) zawartego 29 listopada 2001 z duńską firmą PIHL&SON (która dopiero po przetargu ujawniła polskiego podwykonawcę ENERGOPOL Szczecin S.A.) na kwotę 67.256.251 PLN.

Data zakończenia robót: 28 maja 2004.

Ponieważ firma PIHL&SON wygrała równocześnie przetarg na Kontrakt II Umocnienie brzegów wzdłuż Kanału Piastowskiego na morskiej drodze wodnej Szczecin – Świnoujście, uzgodniono, że Kontrakt I faktycznie będzie realizowany siłami ENERGOPOLu a Kontrakt II siłami firmy PIHL&SON...

Przetarg na roboty Kontraktu I przeprowadzono i rozstrzygnięto przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (23 listopada 2001).

A oto w skrócie mechanizm wyłudzania:

Pismem z dnia 15 kwietnia 2002 znak: Ep-S.AVI28/2002 ujawniony po przetargu podwykonawca Energopol zwrócił się do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Piotra Nowakowskiego o zgodę na wdrożenie alternatywnego projektu konstrukcji falochronów. W dniu 25 kwietnia 2002 dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie pismem DT-077/04/188/02 skierowanym do Dyrektora Energopolu Wojciecha Bartoszewskiego wyraził zgodę na wdrożenie projektu zamiennego, mimo, że dokumentacja przetargowa nie dopuszczała ofert alternatywnych!

Kubatura robót w projekcie zamiennym wynosiła około 1/3 projektu przetargowego. Uwzględniając ceny jednostkowe ustalone w przetargu oraz koszty stałe, związane z przygotowaniem i utrzymaniem placu budowy, należało się spodziewać, że koszt inwestycji zostanie obniżony o ok. 50%.

Jednak wbrew ustaleniom przetargu ceny jednostkowe robót znacznie zwiększono, toteż po przemnożeniu ilości robót przez wyższe ceny jednostkowe okazało się, że cena Kontraktu I zmniejszy się jedynie o 10% do ostatecznej kwoty 60.986.121 PLN.

Oficjalnie podano, że projekt zamienny zastosowano dla uzyskania oszczędności...
(Ostatecznie wykonawcy, mimo oszczędności, wypłacono
kwotę 78 129 009,39 zł !!!)

Jak to wynika z dokumentacji, w konsekwencji tych nadużyć Energopol, w przestępczej współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie, wyłudził co najmniej 25.000.000 złotych, przy czym wyłudzenie kwoty 16.964.968 złotych można udowodnić z dziecinną łatwością jedynie porównując ceny jednostkowe (i mnożąc przez ilość robót ) ustalone w przetargu z bezprawnie zawyżonymi i przyjętymi w aneksie do umowy zawartym 25 listopada 2002, rok po zawarciu umowy właściwej. Natomiast pozwolenie na budowę projektu zamiennego wydano na wniosek dyrektora Urzędu Morskiego w dniu 10 lipca 2002.

Niepodważalnym dowodem istnienia zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem pieniędzy publicznych, jest fakt, że w czerwcu 2000, rok przed przetargiem, gdy Urząd Morski w Szczecinie zlecił opracowanie projektu falochronów firmie projektowej Samolong&Włodarczyk, to w tym samym czasie Energopol zlecił tej samej firmie wykonanie projektu zamiennego (umowa nr 99/2002/40-2004 z dnia 10 czerwca 2000)!

Poprzez przygotowywaną operację z projektem zamiennym, już rok przed przetargiem było wiadomo, kto go wygra. Ze startujących w przetargu firm tylko Energopol był wtajemniczony w ustalenie, że będzie faktycznie realizowany projekt zamienny, znacznie tańszy. Mając taką wiedze, ustaloną w przestępczym układzie mógł za pośrednictwem PIHL&SON zaproponować w przetargu najniższą cenę, wygrać go a następnie zrealizować przestępcze ustalenia.

Podsumowując: w skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodzi na pewno dyrekcja ENERGOPOLU Szczecin, Biuro Hydrotechniczne Samolong&Włodarczyk i dyrekcja Urzedu Morskiego w Szczecinie – przy czym bez udziału tej ostatniej wyłudzanie byłoby niemożliwe...
Niejasna jest rola firmy PIHL&SON...

O powyższym zawiadamiałem począwszy od 2002 roku wielokrotnie organy ścigania (w tym prokuratury wszystkich szczebli) oraz kolejnych dyrektorów Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jednak korupcyjny hermetyczny układ w Województwie Zachodniopomorskim powoduje, że niezależnie od rządzącej opcji politycznej wskazana grupa przestępcza pozostaje bezkarna, bowiem państwowi urzędnicy, lokalni politycy (posłowie także!) są albo niekompetentni albo nieuczciwi.

Przykładowo, posła Joachima Brudzińskiego kilkakrotnie informowałem o tych nadużyciach, ale nie chciał słuchać a nawet odmawiał mi swojego podpisu na kierowanym do niego piśmie w tej sprawie, polecając złożyć je w swoim biurze poselskim w Świnoujściu...

Jedynie w 2007 roku, gdy krótko dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie był Zbigniew Wysocki, nakazał on kontrolę wewnętrzną realizacji Kontraktu I.

Jednak zanim protokół kontroli z dnia 20 lipca 2007 ujrzał światło dzienne, mianowano kolejnego dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (z rekomendacji Joachima Brudzińskiego), Tadeusza Wojtasika (jest dyrektorem do dziś!), który tak długo odmawiał udostępnienia protokołu kontroli, aż Głównego Specjalistę d/s Kontroli Wewnętrznej panią Hannę Mrugalską udało mu skłonić się do wytworzenia bardziej łagodnej wersji protokołu kontroli...

W korespondencji z redakcją, dyrektor Tadeusz Wojtasik, pismem z dnia 4 grudnia 2007, znak: PO-III-074/12/1/07 zawiadomił redaktora naczelnego, że nie może przysłać protokołu kontroli, bowiem kontrola nie została zakończona, a następnie wraz z pismem z dnia 11 kwietnia 2008 nadesłał protokół kontroli datowany 20 lipca 2007!!!

Ale nawet w tej łagodniejszej (załączonej do niniejszego pisma) wersji protokołu kontroli czytamy m.in.:

1. Rozwiązanie alternatywne winno być zatem przedstawione na posiedzeniu Komisji Przetargowej i wycenione na bazie ofertowych cen jednostkowych. Dokumentacja przetargowa powinna jasno określać, kiedy oferenci mogą przedkładać oferty alternatywne, w jaki sposób należy je składać, w jaki sposób należy proponować ceny, a także co będzie podstawą oceny w przypadku ofert alternatywnych, (dokumentacja przetargowa UMS nie zawierała takich uregulowań) - STR. 9

2. Kontrolująca ustaliła:
- W Kosztorysie zweryfikowanym zmianie uległy niektóre ceny jednostkowe, np.: część D Kosztorysu Prace pogłębiarskie - falochron wschodni: poz. 2 - w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa za m3 prac czerpalnych została skalkulowana na 19,50 PLN ilość 320324 m3 o wartości 6 246 318 PLN, w kosztorysie zweryfikowanym cena jednostkowa za m3 wzrosła do 26,48 PLN, a zakres rzeczowy zmalał do 202 521 m3 o wartości 5.362. 756 PLN , cena jednostkowa wybagrowania m3 urobku wzrosła o 36%,
poz. 5 - prace czerpalne, transportowe i składowanie urobku na polu refulacyjnym D - cena jednostkowa za m3 wzrosła w kosztorysie zweryfikowanym w stosunku do ofertowego o 50,34 %, w kosztorysie ofertowym za m3 wynosiła 17,60 PLN, a w kosztorysie zweryfikowanym 26,46 PLN, zmalał zakres rzeczowy robót czerpalnych z 317237 m3 do 89389 m3 część E2 (poz.5) korpusy falochronów i część E1(poz.9 i 10) poz. 9 - w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa za m3 160 PLN ilość 6080m3 o wartości 972800 PLN, w kosztorysie zweryfikowanym cena jednostkowa za m3 wzrosła do 254,39 PLN, zakres rzeczowy na niezmienionym poziomie o wartości 1. 546 691 PLN , cena jednostkowa wybagrowania 1 m3 urobku wzrosła o 59%,23 - STR 17

3. W terminie zakończenia robót (28 maja 2004r.) Wykonawca pomimo wielokrotnych przypomnień przez Inżyniera Kontraktu nie ustalił z Inwestorem stawek robocizny, sprzętu oraz danych wyjściowych do kosztorysowania, co było wymagane dla ustalenia prawidłowych stawek do wyceny robót dodatkowych.25STR 17

4. Kontrolująca uważa, że :
- zakończone i przyjęte przez Inżyniera Kontraktu roboty powinny być opłacane wg cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót w Kontrakcie, podstawą obowiązującą są ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego
STR 18

5. Do zakończenia inwestycji nie wystąpiono do Banku Światowego i nie uzyskano pisemnej akceptacji Banku Światowego na alternatywne rozwiązania w stosunku do dokumentacji ofertowej.
Urząd powinien wystąpić do Banku Światowego z pisemną informacją o zamiarze realizacji Robót wg projektu zamiennego a nie wg projektu ofertowego i powinien uzyskać zgodę Banku Światowego na tak istotne odstępstwo. – STR 19

Wobec powyższego wnoszę o spowodowanie przekazania sprawy opisanych nadużyć do organu wyspecjalizowanego w ściganiu przestępczości zorganizowanej spoza Województwa Zachodniopomorskiego.

Uprzejmie proszę o bieżące informowanie mnie o podjętych działaniach.

z wyrazami szacunku
Roman Kuchciński
zastępca reaktora naczelnego

w załączeniu:
1. protokół kontroli z 20 lipca 2007,
2.
wystąpienie pokontrolne z 25 lutego 2008,
3.
pismo dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 4 maja 2008 znak: PO-III-051/5/1/08

PS. Rozmontowanie wskazanej grupy przestępczej jest sprawą bardzo pilną, bowiem zachęcona dotychczasową bezkarnością przygotowuje analogiczne nadużycie. I tak, w związku z planowaną, finansowaną z budżetu państwa budową falochronu w Świnoujściu dla potrzeb terminalu LNG, o zakładanej wartości 1.200.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście milionów) Urząd Morski w Szczecinie zlecił sporządzenie projektu budowlanego ze sztywnymi, wygórowanymi wymaganiami wyjściowymi, tak aby później po wyłonieniu wykonawcy (ostatecznie okaże się nim ENERGOPOL SZCZECIN!) przyjąć projekt zamienny, którego realizacja również spełni zakładaną funkcję...

W przypadku inwestycji tak ogromnej wartości, przy zastosowaniu powyżej opisanej metody, kwota nadużycia może być dziesięciokrotnie a nawet dwudziestokrotnie większa...

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
PI. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474,4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: PO-lll-074/5 /1 /08 Szczecin, dnia 11 kwietnia 2008r.

Pan Stanisław Możejko
Redaktor Naczelny Tygodnika Nowy Wyspiarz

72-600 Świnoujście
ul. Jana z Kolna 2

Szanowny Panie Redaktorze,

W nawiązaniu do pisma z dnia 4 grudnia 2007r. znak: PO-111-074/12/1/07 uprzejmie informuję, że kontrola wewnętrzna, przeprowadzona przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli Wewnętrznej, dotycząca budowy falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin-Świnoujście została ostatecznie zakończona.

W związku z powyższym, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19 listopada 2007 roku, przekazuję Panu w załączeniu:

1. Protokół z kontroli Kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin-Świnoujście z dnia 20 lipca 2007 roku znak: KW-09/2/3/07.

2. Wystąpienie Pokontrolne z dnia 25 lutego 2008 roku znak: KW-093/2/1/08.

3. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2008 Dyrektora urzędu Morskiego Szczecinie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej, wynikających z przeprowadzonego zadania kontrolnego „Kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście".

Z poważaniem...

D Y R E K T O R

Urzędu Morskiego w Szczecinie
kpt.ż.w. Tadeusz Wojtasik

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2008
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

z dnia 28
marca 2008 roku

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej, wynikających z przeprowadzonego zadania kontrolnego „Kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście "

§1

Na podstawie protokołu, wniosków pokontrolnych i wystąpienia pokontrolnego głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej z zadania kontrolnego „Kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin -Świnoujście " i zawartych w nim zaleceń zobowiązuje się:

1. Naczelnika Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego do nadzoru nad wszystkimi projektami inwestycyjnymi prowadzonymi w Urzędzie Morskim w Szczecinie
Termin wykonania - działalność ciągła

2. Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego do wzmocnienia etatowego Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego
Termin wykonania - niezwłocznie

3. Naczelnika Wydziału Prawno - Organizacyjnego do przygotowania odpowiednich instrukcji i
procedur postępowania dla realizacji zadań inwestycyjnych.
Termin wykonania - 30 czerwiec 2008r.

4. Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału ds.
Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Unijnych do przeszkolenia pracowników Urzędu
zajmujących kierownicze stanowiska w kierunku procedur stosowanych podczas realizacji zadań
finansowanych z pożyczek Banku Światowego oraz z funduszy Unii Europejskiej
Termin wykonania - 30 czerwiec 2008r.

5. Głównego Specjalistę ds. Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli archiwum
zakładowego
Termin wykonania - 30 czerwiec 2008r.

§2

O wykonaniu zaleceń określonych w § 1 ust. 1 - 4 należy powiadomić dyrektora Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2008 roku.

DYREKTOR
Urzędu Morskiego
w Szczecinie

Wojtasik

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Morski w Szczecinie Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

tel. 091/4403506

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
PI. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474,4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Pan
Roman Kuchciński

ul. Malczewskiego 4/6
72-600 Świnoujście

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 16 kwietnia 2008 r. doręczone mi 16 maja 2008 r. dotyczące Pana uwag do protokołu kontroli wewnętrznej z dnia 20.07.2007 r. w sprawie realizacji Kontraktu I na odbudowę falochronów uprzejmie informuję, że zapoznałem się wnikliwie z Pana wnioskami.

Trudno mi jednak zgodzić się z Pana poglądem, iż protokół ten zawiera informacje nieprawdziwe. Nie mam bowiem podstaw, by kwestionować ustalenia dokonane przez Panią Hannę Mrugalską - Specjalistę ds. Kontroli Wewnętrznej.

Wyjaśniam nadto, że realizacja Kontraktu I na odbudowę falochronów stanowiła przedmiot postępowania Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w roku 2003 oraz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w roku 2006, które według mojej wiedzy zakończyły się postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa. Skoro sprawy, o których Pan pisze były już badane przez organa ścigania, nie uznaję za zasadne składanie dodatkowych wniosków w tej sprawie.

D Y R E K T O R

Dokumenty w sprawie:

Protokół z kontroli Kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym
wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym

Szczecin - Świnoujście

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

issn-1428-6955

tygodnik

Redaktor Naczelny; STANISŁAW MOŻEJKO, tel. 0 602 101 512
pl-72-600 Świnoujście, ul. JANA Z KOLNA 2, tel/fax: +48/91/3211101, tel: +48/91/3224544, 3224545,

e-mail: nowywyspiarz@swinoujscie.com.pl

_________________________________________________________________________________

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.