Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Donald Tusk - zawiadomienie o skardze na bezczynność Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego w obliczu wiedzy dotyczącej funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym fałszywego organu Sp. z o. o. „Centrum Mody-Warszawa” nie podjął działań.

1 grudnia 2009 roku

Violetta Malcher

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Do wiadomości w ramach skargi nr 42050/09:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

DSWRU-571-8636-(11)/09/MH

S K A R G A

Niniejszym wnoszę skargę na bezczynność Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego, który w obliczu wiedzy dotyczącej funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym fałszywego organu Sp. z o. o. „Centrum Mody-Warszawa” nie podjął działań, co do których zobowiązany jest przez Ustawodawcę dotyczących nakazania Sądowi Rejestrowemu usunięcia z urzędu zarejestrowanych błędnych danych w KRS 25405, umożliwiając tym samym dalsze popełnianie przestępstw przez fałszywy organ spółki i sędziów posługujących się tym przestępczym wpisem.

Ustawowym obowiązkiem Sądu jest znać prawo. Obowiązkiem funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości jest posługiwanie się logiką prawną. W świetle pokontrolnych wniosków sporządzonych przez wysokich rangą funkcjonariuszy publicznych, fałszywy organ spółki nadal funkcjonuje w obrocie prawnym i gospodarczym, a zarówno Sąd Rejestrowy jak i sędziowie-wizytatorzy „nie potrafią” zastosować wymienionych w Ustawie przez Prawodawcę przepisów prawa w celu wyeliminowania patologicznego stanu.

Funkcjonariusze publiczni bazując na płaszczyźnie udawanej niekompetencji stosują chwyty o charakterze erystycznym, mające za zadanie odwrócenie uwagi od argumentu ad rem, czyli przedstawienia przepisów prawa, za pomocą których natychmiast można z urzędu wykreślić przestępczy wpis widniejący w KRS 25405 (którego błąd wpisu zgodnie potwierdzają).

Poprzez swoją postawę funkcjonariusze publiczni „niewłaściwie interpretując przepisy” umożliwili kolejnej grupie sędziów w 14 toczących się sprawach sądowych posługiwanie się fałszywym dokumentem, jakim jest błędny wpis w KRS 25405.

Sędziowie-wizytatorzy stosując udawane niezrozumienie podczas kontroli dotyczącej sprawy trwającej od 8 lat o sygnaturze akt XV GC 874/09, w której sędzia Magdalena Gałązka celowo zablokowała weryfikację uprawnień adwokata fałszywego organu spółki do uczestnictwa w procesie, chronią przestępstwa popełniane przez innych sędziów. Sędziowie-wizytatorzy „nie dostrzegają” też, że sędziowie w sposób celowy popełniają zarówno błędy proceduralne, jak i merytoryczne. W kontrolowanej sprawie ich pokontrolne wnioski, choć wskazują na błąd, w żaden sposób nie doprowadzają do dokonania zadośćuczynienia za popełnione w sądzie rejestrowym błędy.

Pełną osobistą wiedzę o popełnianych przestępstwach miał Minister Sprawiedliwości Pan Andrzej Czuma oraz kontrolujący z jego ramienia Prokurator Edward Zalewski i Minister Jacek Czaja.

Nadmienić należy, iż „niewłaściwa interpretacja przepisów” jest takim samym narzędziem przestępstwa, jak nóż, czy też pistolet i służy do dokonywania rozboju zagrabienia cudzego mienia przez przestępczą grupę, która wsączyła się do wymiaru sprawiedliwości i żeruje na konflikcie stron, a funkcjonariusze publiczni bazując na płaszczyźnie udawanej niekompetencji zwanej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego Pana Krzysztofa Karpińskiego „niewłaściwą interpretacją przepisów” i pisząc nie na temat, chronią grupę, która dokonała rozboju zagrabienia mojego mienia oraz pomagają w dalszym popełnianiu przestępstw przeciwko Wymiarowi Sprawiedliwości RP.

Jednocześnie niniejszym pismem składam ponowny wniosek o doprowadzenie zapisów KRS 25405 do stanu zgodnego z obowiązującym w RP stanem prawnym oraz o nakazanie sędziom w toczących się postępowaniach dokonania proceduralnej weryfikacji dokumentów upoważniających stronę spółki „Centrum Mody-Warszawa” do uczestnictwa w procesach. Jest to proceduralny obowiązek Przewodniczącego prowadzącego rozprawy, a nie jego widzimisię, które to uchybienie proceduralne można tłumaczyć niezawisłością sędziowską. W załącznikach wymieniona jest podstawa prawna, umożliwiająca natychmiastowe wykreślenie danych fałszywego organu spółki „Centrum Mody-Warszawa” przez Sąd Rejestrowy z urzędu.

Podczas rozpatrywania mojego wniosku wnoszę o trzymanie się ściśle tematu i nie stosowanie chwytów erystycznych „odpowiadania nie na temat”, które to odpowiedzi skutkują dalszą legalizacją przestępczego wpisu.

Wnoszę też o odpowiedź na pytanie, czy w całej tej sprawie fakt, iż włosi Adolfo Quaglia i Eduardo Miroglio należą do jednej z najbogatszych rodzin we Włoszech ma tak duże znaczenie? Czy to ich miliony sprawiają, że stawiają się ponad obowiązującym w Polsce prawem, w czym utwierdza ich polski „wymiar sprawiedliwości”. Czy rzeczywiście rację ma Adolfo Quaglia, który wielokrotnie stwierdził i nadal twierdzi, że Polska jest takim krajem, w którym wszystko i wszystkich można kupić? Czy Pan, Panie Premierze, chce być prezydentem takiej właśnie Polski? Czy to Panu odpowiada?

Proszę o odpowiedź.

Z poważaniem

Violetta Aldona Malcher

Załączniki:

1. Wniosek do Prezydenta Trybunału w Strasburgu Jeana Paula Costy.

2. Zawiadomienie o przestępstwie sędziów w 14 sprawach sądowych (w dokonywaniu tych przestępstw poprzez swoją postawę pomagają funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości).

List otwarty do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka informujący o zorganizowanej przestępczości działającej nie tylko w polskich sądach - ale sięgającej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Zawiadomienie o popełnieniu przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Wniosek o zobowiązanie Donalda Tuska do złożenia oświadczenia

LIST OTWARTY DO PREMIERA DONALDA TUSKA - ZAWIADOMIENIE O ISTNIENIU GRUPY PRZESTĘPCZEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.