Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-08-2012

Zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu190a KK

Teresa Kawiak, Zbigniew Kękuś

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r.

982390844bbff8c701d57dce2ddc9838_12_0_1_.pngPani Krystyna Kowalczyk,
Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód,
ul. Mosiężnicza 2,
30-965 Kraków

Dotyczy: Zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu190a Kodeksu karnego:„[Uporczywe nękanie – starking]§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczuci zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Od dnia26 lipca2012 r. prowadzimy protesty przed Sądem Okręgowym w Krakowie:

 1. Zbigniew Kękuś od dnia 26 lipca2012 r., do dnia10sierpnia 2012 r. był to protest głodowy,

 2. Teresa Kawiak 6 sierpnia2012 r., do dnia 17sierpnia 2012 r. był to protest głodowy.

Po ponad trzech tygodniach protestów, w dniu 17sierpnia 2012 r .po zakończeniu urzędowania przez Sąd, podeszła do nas grupa policjantów, a kierujący akcją poprosił nas oraz udzielające nam wsparcia osoby o opuszczenie terenu przed Sądem i przeniesienie się na skwer po przeciwnej stronie ulicy.

Poinformował nas, że wykonuje polecenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran oraz że jeśli nie zastosujemy się do jego prośby będzie musiał zarządzić przymusowe usunięcie nas oraz towarzyszących nam, wspierających nasz protest osób.

Poproszony, by okazał pismo, którym Prezes Sądu wydała decyzję nakazującą Policji usunięcie nas pod przymusem, wyjaśnił, że wykonuje ustne polecenie Prezes Barbary Baran.

Zdarzenie było nagrywane za pomocą kamery przez jednego z policjantów.

Zastosowaliśmy się do prośby.

Potem wróciliśmy przed Sąd.

 

Pragnę wyjaśnić, że o rozpoczęciu przeze mnie /Z. Kękuś/ w dniu26 lipca2012 r protestu zawiadomiłem Prezes Barbarę Baran pismem z dnia 26 lipca 2012 r.

Następnie to samo pismo, uzupełniane o adnotację, że kontynuuję protest kierowałem codziennie, do dnia10 sierpnia 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dowód: Dowód z zeznań Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran

 

Po tym, gdy w dniu10 sierpnia 2012 r. Wiceprezes Sądu, SSO Michał Niedźwiedź uczynił zadość jednemu z moich wniosków, pismem z dnia13sierpnia 2012 r. zawiadomiłem go/Z. Kękuś/, że nie chcąc narażać zdrowia, zakończyłem głodówkę, ale kontynuuję protest w formie pikiety.

O jego kontynuowaniu zawiadomiłem także SSO Michała Niedźwiedzia w/w. pismem uzupełnionym o adnotacje w dniach 14 i 16 sierpnia 2012 r.

Dowód: Dowód z zeznań Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

 

Pragnę także poinformować, że w dniu 10 sierpnia 2012 r. na temat prowadzonych przez nas protestów rozmawiałem/Zbigniew Kękuś/ z Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michałem Niedźwiedziem, zaproszony przez niego do jego gabinetu.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał  Niedźwiedź potwierdził, że protest prowadzony przez nas na terenie Sądu jest zgodny z prawem. Był tylko zatroskany o nasze zdrowie.

Dowód: Dowód z zeznań Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

 

Opisane wyżej zachowanie Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran, tj. nakazanie policji wydania nam oraz wspierającym nas osobom nakazu opuszczenia terenu Sądu pod groźbą użycia przymusu było działaniem bezprawnym.

W dniu 20 sierpnia 2012 r. w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze Policji Sądowej oraz Pracownicy Firmy świadczący Sądowi Okręgowemu w Krakowie usługę ochrony nakazali nam opuszczenie terenu Sądu.

Poinformowali nas, że wykonują ustne polecenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Barbary Baran, która uznała nasz protest za bezprawny, nielegalny.

Podporządkowaliśmy się  żądaniu, a następnie po zweryfikowaniu naszego stanowiska co do zgodności z prawem protestu, około godziny 0:30 wróciliśmy przed Sąd.

Gdy szykując się do snu zaczęliśmy rozkładać śpiwory jeden z Pracowników Firmy świadczącej usługę ochrony poinformował nas, że mamy natychmiast opuścić teren Sądu.

Wyjaśnił, że takie jest polecenie Prezesa Sądu oraz że jeśli on nie okaże się skuteczny w jego od nas wyegzekwowaniu straci następnego dnia pracę, zostanie wyrzucony z pracy.

Poinformował nas także, że jeśli nie opuścimy terenu Sądu, on na polecenie Prezesa Sądu wezwie Policję, która usunie nas pod przymusem.

Celem zweryfikowania słuszności mojego stanowiska, że zgodny z prawem jest protest prowadzony przeze mnie i przez Panią Teresę Kawiak przed Sądem Okręgowym w Krakowie poprosiłem go, by wezwał Policję.

Na wezwanie przybyło dwoje młodych Policjantów profesjonalistów, kobieta i mężczyzna, którzy wyjaśnili nam, że możemy kontynuować protest, że jest on zgodny z prawem.

Udzielili nam pouczenia, abyśmy protestując nie utrudniali pracy Sądu.

Po sporządzeniu notatki, nie stwierdziwszy w naszym postępowaniu nieprawidłowości, odjechali.

Pracownicy Firmy świadczący Sądowi Okręgowemu w Krakowie usługę ochrony wzywali następnie do nas Policję w dniach 21, 22, 23, 24, 25, 26sierpnia 2012 r.

Za każdym razem w godzinach nocnych, zawsze zaraz po tym, gdy kładliśmy się spać, z reguły po północy.

Dowód: Dowód z zeznań Insp .Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Policjanci kilkukrotnie nas obudzili celem wylegitymowania nas.

Nękanie nas na żądanie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran zakończyło się dopiero po tym, gdy dziennikarka Nowego Ekranu, Pani Krystyna Górzyńska zwróciła się z wnioskiem do władz Sądu, o podanie jej przepisu prawa, z mocy którego Prezes Barbara Baran wydała Policji ustne polecenie usunięcia nas sprzed Sądu.

Rzecznik Prasowy Sądu wyjaśnił Pani Krystynie Górzyńskiej, że Prezes Barbara Baran nie wydała takiej decyzji.

Tego dnia po raz pierwszy od tygodnia nie wezwano jednak do nas Policji.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran nękała nas, w tym uporczywie w dniach 17, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26sierpnia 2012 r.

Wzywaniem przeciwko nam w godzinach nocnych Policji wzbudzała u nas za każdym razem poczucie zagrożenia, naruszała naszą prywatność, przerywała nam sen w czasie naszych słusznych i zgodnych z prawem protestów.

Dowodem słuszności naszego stanowiska, że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran bezpodstawnie wzywała do nas Policję, że nas nękała w opisany wyżej sposób jest, że zaprzestała nękania nas natychmiast po tym, gdy Pani Krystyna Górzyńska zażądała od władz Sądu Okręgowego w Krakowie podania jej podstaw prawnych decyzji Prezes Barbary Baran.

Wskazać i podkreślić należy, że mająca skłonność do kłamania i oszukiwania Prezes Barbara Baran nie może twierdzić, że to nie ona ponosi odpowiedzialność za nasyłanie na nas Policji w nocy w dniach 20,21, 22, 23, 24, 25, 26sierpnia 2012 r. oraz po południu w dniu 17 sierpnia 2012 r. i przed południem w dniu 20 sierpnia 2012 r.

Dowodem słuszności naszego stanowiska jest postanowienie z dnia 21 grudnia 2009r. asesora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Anny Kowalik w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z art. 231 § 1 kk.

Asesor Anna Kowalik podała między innymi:

(…)Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z dnia 12 września 2001r.) Prezes sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuj go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu lub kierownika sądu,

 2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,

 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,

 4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,

 5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3,

(…)Asesor Prokuratury Rejonowej Anna Kowalik

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, 2 Ds.1398/09 sygn. akt: Kraków, postanowienie asesor Anny Kowalik z dnia 21 grudnia 2009r.

Kopię niniejszego zawiadomienia dostarczymy Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarze Baran.

Jeśli po jej otrzymaniu nakaże sędzia Barbara Baran ponownie nękanie nas, sama dowiedzie, ze jest postacią jeszcze bardziej patologiczną niż jesteśmy przekonani oraz posiadamy dowody, że jest.

Ewentualne wyjaśnienie Prezes Barbary Baran, że ona nie wydała ustnego polecenia usunięcia nas, uczyni z niej obiekt pośmiewiska wśród Policjantów i Pracowników Firmy świadczący Sądowi Okręgowemu w Krakowie usługę ochrony, którzy informowali nas o wydawanych im przez nią poleceniach.

Wydane ewentualnie przez Prokuraturę postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie o popełnienie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z art. 190a Kodeksu karnego, będzie wobec faktów znanych nie tylko nam, ale także Policjantom i Pracownikom Firmy świadczącej Sądowi Okręgowemu w Krakowie usługę ochrony, którzy informowali nas o poleceniach wydawanych im przez Panią Prezes, dowodem funkcjonowania w Krakowie mafii sędziowsko–prokuratorskiej, której jedni członkowie, tj. sędziowie niszczą oraz nękają nękają obywateli broniących się przed okazywanym im bezprawiem, a inni, tj. prokuratorzy chronią odzianych w sędziowskie togi przestępców przed poniesieniem odpowiedzialności za oczywiste i rażące naruszanie przez nich prawa.

Działania  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarę Baran, która w dniach 17,20,21, 22, 23, 24, 25, 26sierpnia 2012 r., w tym w dniach 20,21, 22, 23, 24, 25, 26sierpnia 2012 r. w godzinach późnonocnych nasyłała na nas Policję i Pracowników Firmy świadczący Sądowi Okręgowemu w Krakowie usługę ochrony, w tym w dniach 17 i 20 sierpnia 2012 r. ,z poleceniem informowania nas, że Policja użyje  przymusu celem zmuszenia nas do opuszczenia terenu przed Sądem, gdzie prowadzimy zgodne z prawem protesty, wyczerpują znamiona czynu określanego jako przestępstwo w art. 190a Kodeksu karnego.

dr Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak

Do wiadomości:

 1. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 2. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 3. Sędzia Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 4. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 5. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 6. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 7. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 8. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 9. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 10. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 11. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 12. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 13. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 14. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 15. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 16. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 17. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Pan Stanisław Dąbrowski, Prezes Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 20. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 21. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 23. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 24. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 25. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

 26. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 27. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.au,www.monitor-polski.com

 28. i inni

Więcej:

2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran
Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Williamfluro
06-03-2017 / 05:44
~Saisai
23-12-2014 / 14:05
அன ப ன cheena(ச ன ) ஐய ம க க நன ற உங கள ஆதரவ ற க .ம ல ம தம ழ மணத த ல ய ர ம ப ர த க ஓட ட ப ட வத ல ல அதன ல அத கண ட க ள வத ல ல ..தம ழ மணத த ல பத வ கள இண த த வ ட வ ன .
~Saleh
19-12-2014 / 21:52
You're on top of the game. Thanks for shrinag.
~Kaśka
30-08-2012 / 14:55
Słuszny zarzut -oni myślą że wszystko mogą -a to już było i nie wróci więcej.
~megi
30-08-2012 / 03:05
~megi 30-08-2012 / 02:21 Gdyby Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim wykonał swoje obowiązki i nie odmówił wszczęcia dochodzenia w mojej sprawie w 2003r. wówczas otrzymałabym pomoc ratunkowo - medyczną, nie byłabym narażana na umyślne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, nie byłabym narażana na zabójstwo przez kierownictwo prywatyzowanej Spółki Górnośląski zakład Elektroenergetyczny S.A w Gliwicach oraz kierownictwo Vattenfall AB, a także przez właścicieli KONCERNU VATTENFALL. Gdyby Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim wszczął dochodzenie w mojej sprawie wówczas do dnia dzisiejszego pracowałabym w sprywatyzowanej spółce GZE S.A., bo niepełnosprawnego człowieka dobrze, sumiennie, starannie, rzetelnie i uczciwie wykonującego czynności pracy, pracującego dla dobra Spółki nie wolno zwolnić z pracy z powodu nienawiści do niego i znacznej niepełnosprawności powstałej w skutek umyślnego narażania go na zabójstwo - bo chciał pracować. megi1802@op.pl jestem zdesperowana, chora i proszę -błagam media o pomoc w mojej sprawie. Chciałabym zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przez Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz sędziów Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Sądu Grodzkiego w Wodzisławiu Śląskim - moja znaczna niepełnosprawność pozbawia mnie możliwości dochodzenia słusznych i prawdziwych roszczeń materialno - prawnych od 2003r. Moje prawa są rażąco łamane. Brak pomocy prawnej! Adwokat z urzędu Pan M.M. bezprawnie groził mi, że jeżeli nie wycofam powództwa wobec Vattenfall Distribution Poland S.A,- to Sąd obciąży mnie kwotą ok. 7.000 tyś złotych - do zapłaty kosztów sądowych. Sąd Apelacyjny w Katowicach obciążył mnie (pokrzywdzoną ofiarę przestępstwa skutkowego kwalifikowanego ciągłego)abym zapłaciła koszty zastępstwa procesowego - przestępcom, oprawcom i katom na rzecz GZE S.A. i VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND. Napisałam skargę w tej sprawie dawniej - do dzisiaj nie otrzymałam odpowiedzi. Sędziowie i prokuratorzy rażąco naruszają prawo i są bezkarni. Przestępcy z GZE S.A. i Vattenfall są chronieni przez sędziów i prokuratorów na Śląsku - są odznaczani, awansowani, nagradzani - wielu z nich przekazało mi, że żyje w przyjaźni a Premierem, Eurodeputowanym Panem Jerzym Buzkiem. megi1802@op.pl