Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-03-2013

Zawiadomienie o odwołaniu akcji przez Zbigniewa Kękusia

Kraków, dnia 13 marca 2013 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie

insp. Mariusz Dąbek , Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

mł. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

mł. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Królewska 4, 30-045 Kraków

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o odwołaniu przeze mnie pismem z dnia 7 marca 2013 r. /Załącznik 1/ skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran, zgłoszonego jej pismem z dnia 25.02.2013 r. zamiaru:

  1. spalenia przeze mnie przed Sądem w dniu 7 marca 2013 r. Dyplomu uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie

  2. podpalenia siebie w dniu 14 marca 2013 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

w przypadku niespełnienia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie moich słusznych żądań przedstawionych w piśmie z dnia 25 lutego 2013 r.

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych” - o doręczenie mi kopii dokumentów:

  1. dostarczonych Adresatom niniejszego pisma przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran w związku ze zgłoszonym jej przeze mnie pismem z dnia 25 lutego 2013 r. – a następnie odwołanym pismem z dnia 7 marca 2013 r. /Załącznik 1/ - zamiarem dokonania w dniu 14 marca 2013 r. samopodpalenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie,

  2. sporządzonych przez Policję w związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran, jak w p. II.1.

SSO Barbara Baran będzie nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydaturę, przedstawioną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, pozytywnie oceniło zgromadzenie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

(…) Jak powiedziała „Gazecie”, po objęciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane .”
Źródło : „Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4

Szanowni Panowie,

Jak mnie poinformowano w ostatnich dniach Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran zawiadomiła Policję o zgłoszonej jej przeze mnie pismem do niej z dnia 25.02.2013 r. groźbie dokonania w dniu 14 marca 2013 r. samopodpalenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie oraz złożyła z tej przyczyny wniosek o interwencję Policji.

Pragnę wyjaśnić, że spełnienie groźby jak wyżej uzależniłem od stanowiska, jakie zajmie Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie wobec moich słusznych wniosków przedstawionych w w.w. piśmie z dnia 25.02.2013 r. tj. o:

 1. sporządzenie przeprosin dla mnie przez Prezesa Sądu SSO Barbarę Baran za naruszenie moich dóbr osobistych, w tym godności, przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz, przez podanie Redakcji „Gazety Krakowskiej” nieprawdziwej informacji w sprawie przyczyn protestu głodowego prowadzonego przeze mnie przed Sądem w dniach 26 lipca do 10 sierpnia 2012 r. Aneta Rębisz podała – a „Gazeta Krakowska” opublikowała w wydaniu z dnia 14-15 sierpnia 2012 r.: „Gdyby pan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawno mówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie. /Źródło: Marcin Karkosza,Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę, „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r., s. 4/.
  Przyczyną protestu, który prowadziłem było postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko mnie z tytułu, który uległ przedawnieniu w dniu 11 kwietnia 2009 r., tj. wyroku sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSO Teresy Dyrga z dnia 22.11.2004 r. /sygn. akt XI CR 603/04/, uprawomocniony w dniu 10.04.2006 r.
  Zanim rozpocząłem protest, składałem kierowane do Prezesa Sądu Barbary Baran pisma, zawierające wnioski w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko mnie, z powołaniem się na zgodną ze stanem faktycznym okoliczność przedawnienia roszczenia.
  Podawałem przepis prawa, z mocy którego Prezes Sądu – tj. wierzyciela w sprawie przeciwko mnie – mógł wystąpić z wnioskiem do komornika o umorzenie postępowania.
  Członkowie najwyższego kierownictwa Sądu, tj. osobiście Prezes SSO Barbara Baran oraz Wiceprezesi, SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek i SSO Michał Niedźwiedź informowali mnie w odpowiedziach, które sporządzali na wnioski kierowane przeze mnie do Prezes SSO B. Baran, że prezes sądu nie posiada uprawnień do wystąpienia do komornika z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie postępowania.
  Ponieważ komornik prowadził egzekucję z mieszkania zamieszkiwanego przez moje dzieci razem z moją byłą żoną, przekonany o słuszności mojego stanowiska, w dniu 26 lipca 2012 r. rozpocząłem protest głodowy.
  Poinformowałem Prezesa Sądu SSO Barbarę Baran, że będę go prowadził dopóty dopóki postępowanie egzekucyjne przeciwko mnie nie zostanie umorzone.
  W szesnastym dniu protestu, 10.08.2012 r. Wiceprezes Sądu SSO Michał Niedźwiedź przyznał mi rację i wystąpił do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko mnie, z powołaniem się na – zgłoszone przeze mnie po raz pierwszy Prezes SSO Barbarze Baran pismem z dnia 11 sierpnia … 2011 r. /a potem kolejnymi pismami, w tym m.in. z dnia 11 kwietnia 2012 r./ – przedawnienie roszczenia.
  Okazało się zatem, że to ja miałem rację, tj.:
  - Zgodne z prawem /art. 25.1 Ustawy z dnia 13.06.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych/ było moje stanowisko zgłaszane Prezes SSO Barbarze Baran od dnia 11 sierpnia 2011 r., że roszczenie będące przedmiotem egzekucji prowadzonej przez komornika uległo przedawnieniu w dniu 11 kwietnia 2009 r.,
  - prawidłowa była podawana przeze mnie Prezes SSO Barbarze Baran podstawa prawna /art. 825 k.p.c./, na podstawie której Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, tj. wierzyciela w sprawie przeciwko mnie, mógł wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie postępowania egzekucyjnego.
  Pracownica Biura Prasowego Sądu Aneta Rębisz poświadczyła nieprawdę Redakcji „Gazety Krakowskiej”. Zaprezentowała mnie czytelnikom „Gazety” jako osobę nieporadną, nieodpowiedzialną, niepotrafiącą sporządzić odpowiedniego pisma, naruszyła moje dobra osobiste, w tym godność.

 2. skierowanie przez Prezesa Sądu SSO Barbarę Baran wniosku do Redaktora Naczelnego „Gazety Krakowskiej” o sprostowanie nieprawdziwej informacji, jak w p. 1.

 3. zwrócenie mi przez Sąd Okręgowy w Krakowie kwot skradzionych mi przez mściwe tumany w sędziowskich togach, tj. zatrudnione w Wydziale XI Cywilnym-Rodzinnym Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszkę Oklejak, SSO Teresę Dyrga, SSO Małgorzatę Ferek, SSR del. Izabelę Strózik.
  Trzy pierwsze – między innymi – wydały postanowienie nieistniejące w sensie prawnoprocesowym, a czwarta wyrok dotknięty nieważnością.
  Wyłącznie ja poniosłem koszty ich ignorancji, SSO Teresa Dyrga i SSR del. Izabela Strózik zostały potem nawet awansowane.
  Po dokonaniu kradzieży na moją szkodę kwoty 7.700,00 zł – tzw. wymuszenie sądownicze - i rocznej przewłoce, którą spowodowały w postępowaniu sygn. XI CR 603/04, wszystkieobciążyły mnie potem zeznaniami i uczyniły wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma przestępcą – z tej przyczyny używam wobec nich określenia nie tylko tumany, ale tumany mściwe – winnym ich, tumanów i złodziei w sędziowskich togach, znieważenia w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./.
  Nawiasem mówiąc, raz jeszcze dowiodły słuszności mojego stanowiska, że są tumanami, bo w okresie od 7 maja do 27 września 2007 roku obciążały mnie przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczma zeznaniami w sprawie, w które ścigano mnie za czyn – znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1k.k./ - z którego ściganie jest niedopuszczalne od dnia … 19 października 2006 r., z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. /sygn. P 3/06/, który uznał ten czyn za … korzystanie z konstytucyjnego prawa do wolności słowa.

W piśmie z dnia 25.02.2013 r. do Prezes SSO Barbary Baran podałem, że jeśli ona nie spełni moich słusznych żądań, jak w p. 1-3, ja w dniu 4 marca 2013 dokonam spalenia przed Sądem, zupełnie mi już niepotrzebnego – z przyczyn, leżących wyłącznie po stronie mściwych niedouczonych tumanów w sędziowskich togach z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu oraz byłego RPO Andrzeja Zolla i jego małżonki adwokat Wiesławy Zoll - Dyplomu ukończenia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, następnie, jeśli Prezes w dalszym ciągu nie uczyni zadość moim słusznym wnioskom, w dniu 7 marca 2013 r. spalę przed Sądem, równie mi niepotrzebny Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych, a potem, jeśli SSO B. Baran trwać będzie w uporze, w dniu 14.03.2013 r. dokonam przed Sądem samopodpalenia.

Zastosowałem groźbę, jako taktykę, z powodu licznych przypadków naruszenia moich praw przez niektórych sędziów Sadu Okręgowego w Krakowie, w tym przedstawicieli najwyższego kierownictwa Sądu.

Inne taktyki, jak pouczanie sędziów o moich prawach, a ich obowiązkach, były nieskuteczne.

Mogłem mieć nadzieję, że Prezes Barbara Baran wcześniej nie tylko broniąca swoich podwładnych, jak wspomniałem, mściwych tumanów , ale sama wykazująca się przerażającą ignorancją, w obliczu moich gróźb, a przede wszystkim uzasadnienia, które dla nich przedstawiłem, zachowa się wreszcie, jak przystało na autorytet moralny /wszyscy sędziowie są od stycznia 1971 r. autorytetami moralnymi, bo tak orzekł wtedy Sąd Najwyższy/ oraz na osobę nieskazitelnego charakteru /nawet sędzią sądu rejonowego może zostać tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru, co dopiero mówić o prezesie sądu okręgowego/ i uczyni zadość moim, z całą pewnością słusznym, wnioskom.

Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 4 marca 2013 r. stawiłem się w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, celem uzyskania informacji o stanowisku Prezes Barbary Baran wobec moich słusznych, bo poświadczonych treścią dokumentów sporządzonych przez nią oraz przez Wiceprezesów Sądu, SSO L. Kaltenbek-Skarbek i SSO M. Niedźwiedzia pismach żądań.

Pracownica Sekretariatu poinformowała mnie, że nie zna sprawy, odesłała mnie do Wydziału Wizytacyjnego.

Tam także nic nie wiedziano o moich wnioskach z pisma z dnia 25.02.2013 r.

W związku z powyższym pismem skierowanym do SSO B. Baran, SSO L. Kaltenbek-Skarbek i SSO M. Niedźwiedzia złożyłem – Załącznik 1:

Dotyczy: I. Zawiadomienie:

 1. o zakończeniu przeze mnie prowadzenia testu sprawdzającego – oraz prezentującego Adresatom kopii niniejszego pisma, w tym ministrowi sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi jego wyniki – poziom kwalifikacji moralnych Adresatów niniejszego pisma do wykonywania zawodu sędziego.

 2. o odwołaniu przeze mnie zamiaru realizacji działań, jak w piśmie z dnia 25 lutego 2013 r. do Adresatów niniejszego pisma, tj. w przypadku nie spełnienia moich słusznych żądań:

  1. w dniu 4 marca 2013 r. spalenia przed Sądem Okręgowym w Kralowie Dyplomu ukończenia Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

  2. w dniu 7 marca 2013 r. spalenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie Dyplomu uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych,

  3. w dniu 14 marca 2013 r. podpalenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie siebie.

 3. że zapowiedź przeze mnie w piśmie z dnia 25.02.2013 r. realizacji działań, jak w p. I.2 miała na celu zweryfikowanie poziomu – oraz jego zaprezentowanie Adresatom kopii niniejszego pisma, w tym ministrowi sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi – kwalifikacji moralnych adresatów niniejszego pisma.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 7 marca 2012 r. do Prezesa Sądu SSO Barbary

Baran, SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek, SSO Michała Niedźwiedzia – Załącznik 1

W dniu 12 marca 2013 r. poinformowano mnie, że Prezes Barbara Baran zawiadomiła Policję o zgłoszonym jej przeze mnie pismem z dnia 25 lutego 2013 r. – i odwołanym pismem z dnia 7 marca 2013 r. /Załącznik 1/ – zamiarze dokonania przeze mnie w dniu 14 marca 2013 r. samopodpalenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Jak Panom wiadomo, następstwem zastosowania groźby samopodpalenia jest dostarczenie osoby grożącej do szpitala psychiatrycznego i tam zatrzymanie jej celem poddania obserwacji.

W tym miejscu wskazać należy, że ja skorzystałem z groźby jako taktyki oraz poinformowałem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran, że dokonam samopodpalenia tylko wtedy, jeśli ona nie spełni moich słusznych żądań z pisma do niej – oraz do SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek i SSO Michała Niedźwiedzia – z dnia 25 lutego 2013 r .

Okazuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, autorytet moralny, nieskazitelnego charakteru SSO Barbara Baran nie tylko nie ma zamiaru spełnić moich słusznych żądań, ale zamiast tego pragnie, by mnie umieszczono w szpitalu psychiatrycznym.

Każdy normalny człowiek, w sytuacji, jak opisana powyżej, przeprosił by ofiarę swej oczywistej pomyłki oraz pokrzywdzonego kłamstwem swego podwładnego, zamiast knuć, jak go umieścić w szpitalu psychiatrycznym, w dodatku z narażeniem Skarbu Państwa na pokrycie kosztów działań Policji.

Zachowująca się w sposób, jak opisano powyżej sędzia Barbara Baran jest jeszcze bardziej patologiczną – w tym m.in. rzadki tuman, sadystka, tchórz – postacią niż sądziłem po moich z nią dotychczas doświadczeniach.

W związku z powyższym informuję i wnoszę – na podstawie art. 51.3 Konstytucji RP - jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 7 marca 2012 r. do Prezesa Sądu SSO B. Baran, SSO L. Kaltenbek-Skarbek, SSO M. Niedźwiedzi

Do wiadomości:

 1. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 2. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

 3. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 4. Pracownicy Sądu Okręgowego w Krakowie, Funkcjonariusze Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie, Pracownicy Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony

 5. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 6. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochoł, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 7. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 8. Pan mł. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 9. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 10. Pan Jan Kuklewicz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków

 11. Państwo: Bogusław Kośmider, Małgorzata Jantos, Sławomir Pietrzyk, Józef Pilch - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 12. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 13. Panie: lek. med. Krystyna Sosińska-Stępniewska, lek. med. Ewa Burzyńska-Rzucidło, Szpital im. dr J. Babińskiego, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 14. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 15. Pan Marian Mikołajski, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30- 019 Kraków

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 17. Pani dr n. med. Małgorzata Popławska Dyrektor Naczelny Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków

 18. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 19. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 20. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 21. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 22. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Duda, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 25. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 26. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 27. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 28. Pan Leszek Miller - Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 29. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 30. Pan Janusz Piechociński - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 31. Pani Danuta Przywara, Prezes Zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

 32. Pan Wojciech Biedroń, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 34. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 36. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 37. Pan Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 38. Pani Krystyna Górzyńska, portal „Nowy Ekran”

 39. Pan Juliusz Braun - Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „wSieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

 44. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 45. Państwo Zdzisław Raczkowski i Helena Fleszar, portal „Afery Prawa”

 46. Pani Jadwiga Sztabińska - Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 47. Pan Markus Tellenbach - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 48. Strony internetowe: www.aferyprawa.eu, www.NowyEkran.pl, www.monitor–polski.pl i inne

SKMBT_C25313022617080.png

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ana
18-04-2013 / 02:04
do tory: siij pałe peowska qrwo
~marek777
30-03-2013 / 13:24
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~tramp
20-03-2013 / 10:07
Irracjonalność jest domeną tzw. wymiaru. Jestem żywym i dobitnym przykładem stosowania litery prawa w formie rabulistyki. Przegrałem sprawę odnośnie słupów energ. na moim gruncie ( w planie zag. przestrzennego mam obowiązek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, likwidacji tychże słupów) przed SN. Energetyka podniosła ,ze słupy są czynne i basta. Kogo obchodzi jakis plan przyjęty w formie uchwały!!!. Najstraszniejsze jest to, ze swoje roszczenie opierałem na orzeczeniu SN!!!Podziwiam Pana Kękusia, ja nie mam sił.
~Czarny Anioł do tora
18-03-2013 / 19:42
Może i wydawać się zachowanie pana Zbigniewa Kękusia irracjonalne, ale to jest reakcja na bezprawie. Analiza dokumentów jak to się ładnie mówi bezsprzecznie pokazuje jaki to nędzy poziom sądownictwa w imię partykularnych złośliwości mamy w tymże sądzie. A pragnę szanownej osobie zwrócić uwagę iż właśnie na świecie wskutek rozpanoszenia się zadłużenia publicznego, rozpoczęły się procesy hiperinflacyjne i rewolucyjne. A przykład mamy na Cyprze. Właśnie się zamierza obrabować społeczeństwo i generalnie do tego włąśnie zmierzają społeczeństwa. jest to wypisz wymaluj proces znany z Republiki Weimerskiej czy innych społeczeństw. A uprzejmie pragnę zwrócic uwagę że jest to wynikiem tzw. arystokryzacji warstw uprzywilejowanych do których sędziowie w Polsce należą. Analiza tychże rewolucyjnych procesów jak Rewolucja Francuska, bolszewicka pokazuje, iż w pewnym momencie następuje lawinowe chaotyczne rozliczanie się z grupami uprzywilejowanymi. W przyrodzie generalnie poczucie krzywdy samo z siebie nie ginie. Pewne animozje, poczucie krzywdy - trwa i w odpowiednim momencie ulega kanalizacji. W przypadku społecznych procesów rewolucyjnych jest na to społeczne przyzwolenie. tak więc - naturą rzeczy niejedno być może za tego pokolenia zobaczymy. Miłej zabawy.
~tora
17-03-2013 / 16:53
Panie Kękuś, kiedy Pan zrozumie, że to jest Pan świrem i faktycznie powinien się Pan leczyć psychiatrycznie. A całą ta akcja ośmieszyła Pana kompletnie.
~Obywatel prawa
17-03-2013 / 09:53
Ja nic z tego nie rozumiem- czy spełniono Pana żądania że odwołał Pan swoje zamierzenia???
~Zamek półswobodny
15-03-2013 / 14:29
Kryzys się pogłębi, naród z pizdami rozliczy się metodami rewolucyjnymi.
~slowianka
14-03-2013 / 20:21
Przepraszam,ze nie na temat,ale mysle,ze wazne. Jesli ktos, mialby ochote,to prosze zobaczyc.www.wellaware1.com