Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o działaniu grupy przestępczej sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: SSA Agata ZAJĄC, SSA Krzysztof TUCHARZ, SSA Ewa KLIMOWICZ-PRZYGÓDZKA – dot. ukrywania prawdy i poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.)

Warszawa, 30 marca 2010 r.

Prokurator Generalny

Krajowa Rada Sądownictwa

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Zawiadomienie

o uzasadnionym podejrzeniu działania

grupy przestępczej złożonej

z sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w osobach:

SSA Agata ZAJĄC

SSA Krzysztof TUCHARZ

SSA Ewa KLIMOWICZ‑PRZYGÓDZKA,

którzy w zmowie przestępczej i z zamiarem bezpośrednim

dopuścili się:

ukrywania prawdy i poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.),

w wystawionym przez siebie Postanowieniu z dnia 28 października 2009 r.,

a tym samym działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego art. 231 k.k.);

oraz

wniosek o wszczęcie stosownego postępowania dyscyplinarnego oraz karnego.

Uzasadnienie

Na podstawie obowiązującego k.p.c.:

Art. 403. § 2. (241) Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. , koniec cytatu,

w dniu 28 sierpnia 2009 r. wniosłem do Sądu Apelacyjnego w Warszawie skargę o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt: VI ACa 245/04 (zał. 1).

Wskazałem, że – powołany przez Sąd Apelacyjny – biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak wystawił opinię o fałszywych treściach, w której celowo fałszywie wyliczył wysokość tzw. wkładu budowlanego, posługując się nieistniejącym, a zmyślonym przez siebie: „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” , za pomocą którego sztucznie zwiększył 2,35 razy wyliczaną przez siebie wysokość zwaloryzowanego wkładu budowlanego.

Wskazałem też, że o powyższym powiadomiłem Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ, która w odpowiedzi przedstawiła - cytuję: „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r. Wobec powyższego, należy uznać, że biegły sądowy wystawiając opinię uzupełniającą w sprawie cywilnej I Ca 245/04, nie wypełnił ustawowych znamion czynu zabronionego określonego w art. 233 § 4 kk…”, koniec cytatu.

Wskazałem też, że w dniu 22 czerwca 2009 r. wystąpiłem do Głównego Urzędu Statystycznego z zapytaniem, czy prawdziwe jest wyjaśnienie biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka, a cytowane wyżej z Postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ.

W odpowiedzi (pismo z dnia 12.08.2009 r., znak: DI‑7‑611(2769)09/EL/MK) Główny Urząd statystyczny przedstawił – cytuję:

verte

„… Departament informuje ponadto, że nie opracowuje „wskaźnika aktualizacji”;

„Departament informuje, że aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r.
wg stanu w dniu 01.01.1995 r. nie była związana z denominacją złotego.”
, koniec cytatów.

Powyższe wprost oznacza, że:

a) Główny Urząd Statystyczny nie opracowywał i nie opracowuje „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35 , a użyty przez biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka w jego opinii uzupełniającej dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie;

b) denominacja złotego nie była związana, czyli nie powodowała aktualizacji wyceny środków trwałych.

Uwzględniając powyższe (dowody z dokumentów Głównego Urzędu Statystycznego), na podstawie art. 403 § 2 k.p.c., w dniu 28 sierpnia 2009 r. złożyłem skargę o wznowienie postępowania w sprawie I Ca 245/04, wskazując, że:

– później otrzymałem wyjaśnienia na piśmie Głównego Urzedu Statystycznego, czyli po wydaniu
wyroku wykryłem okoliczności faktyczne i środki dowodowe (pisma Głównego Urzędu
Statystycznego), że w dacie orzekania:

– nie istniał „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” ;

– nieprawdą jest, że ze względu na denominację złotego należało zwiększyć środków trwałych
o ten właśnie wskaźnik.

Powyższe bardzo dokładnie, wręcz wzorcowo spełnia wymogi art. 403 § 2 k.p.c., a cytowanego we wstępie skargi.

W odpowiedzi na złożoną jak wyżej skargę o wznowienie postępowania sądowego, Sąd Apelacyjny w Warszawie, w składzie jak we wstępie, wydał Postanowienie z dnia 21 pażdziernika 2009 r., sygn. akt VI ACa 1100/09, – cytuję:

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 410 § 1 k.p.c.”, koniec cytatu.

Wskazany przez Sąd Apelacyjny przepis, stanowi:

Art. 410. § 1. (247) Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W uzasadnieniu swego Postanowienia, wskazani z imienia i nazwiska sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przedstawiają – cytuję:

„Jak wynika z wywodu skarżącego, ze złożonej informacji GUS upatruje on dowodu dokonania przez biegłego Franciszka Krzyżaniaka czynu polegającego, ogólnie rzecz ujmując, na wprowadzeniu sądu meriti w błąd, co do okoliczności istotnej dla roztrzygnięcia sprawy. Takie odczytanie skargi prowadzi z kolei do wniosku, że skarżący żądanie wznowienia postępowania opiera także na przyczynach określonych w art. 403 § 1 k.p.c.”, koniec cytatu.

W powyższym, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w składzie:

SSA Agata ZAJĄC

SSA Krzysztof TUCHARZ

SSA Ewa KLIMOWICZ‑PRZYGÓDZKA,

w zmowie przestępczej dopuścili się dosyć prymitywnego oszustwa – cytuję:

„…odczytanie skargi prowadzi z kolei do wniosku, że skarżący żądanie wznowienia postępowania opiera także na przyczynach określonych w art. 403 § 1 k.p.c.”, koniec cytatu.

Powyższe wprost sugeruje, że opierałem swą skargę na przepisie art. 403 § 1 k.p.c.

Jest to bezczelne kłamstwo togowców, wym. wyżej z imienia i nazwiska.

Otóż, w pierwszym zdaniu swej skargi wskazuję i CYTUJĘ (!) w całości przepis art. 403 § 2 k.p.c.!

I zaraz dalej w następnym zdaniu, wskazani sędziowie piszą: „Odnosząc się do tak wyinterpretowanej treści skargi należy wskazać co następuje. Z dwóch nasuwających się przyczyn wznowienia, ta określona w art. 403 § 1 nie wchodzi w grę. Podrobienie lub przerobienie dokumentu, jako znamiona tzw. formalnego fałszerstwa, dotyczą zniekształcenia w sferze autentyczności dokumentu. Dokument podrobiony nie pochodzi od osoby, która się pod nim rzekomo podpisała. Dokument przerobiony zawiera natomiast treści różniące się od tych, które osoba pod nim podpisana pierwotnie, zgodnie ze swą wolą, w nim zawarła.”, koniec cytatu.

W powyższym, wskazani wyżej sędziowie znów bezczelnie i zuchwale kłamią! Otóż, „interpretują”(!) treść mojej skargi w ten sposób, że rzekomo ja właśnie wskazuję, że załączona przeze mnie opinia uzupełniająca biegłego Franciszka Krzyżaniaka jest dokumentem podrobionym lub przerobionym, a podpis na tej „podróbce” nie jest autentycznym podpisem biegłego Franciszka Krzyżaniaka. Inaczej mówiąc, wskazani sędziowie wprost sugerują i oszukują, że dokument ten nie pochodzi od biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka.

W powyższym łatwo widać, że wskazani togowi oszuści starają się wybronić (za ile do brudnej łapy sędziowskiej?) biegłego sądowego – sugerując, że wskazana opinia nie pochodzi od niego.

I zaraz w następnym zdaniu, wskazani sędziowie piszą: „W sprawie niniejszej, zdaniem skarżącego, biegły miał wprowadzić sąd meriti w błąd. Tak sformułowana podstawa wznowienia jest adekwatna do określonej w art. 403 § 1 pkt 2 k.p.c. Jej skuteczność uzależniona jest jednak od ustalenia czynu prawomocnym wyrokiem skazującym,…” koniec cytatu.

Kolejno oszustwo togowych oszustów, wskazujących:

Art. 403. § 1. Można żądać wznowienia na tej podstawie, że:

2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

Ja nie powoływałem się na ten przepis, lecz na cytowany(!) przeze mnie art. 403 § 2 k.p.c.

I zaraz w następnym zdaniu, wskazani sędziowie piszą:

Jak podnosi sam skarżący postępowanie karne w przedmiocie przedstawienia fałszywej opinii przez biegłego toczyło się i zakończyło umorzeniem, ze względu na stwierdzenie w zachowaniu tej osoby braku znamion czynu zabronionego. Taką ocenę prawną zarzuconego zachowania należy podzielić.”, koniec cytatu.

W powyższym, po raz kolejny wskazani wyżej z imienia i nazwiska sędziowie dopuścili się ukrywania prawdy oraz poświadczania nieprawdy.

Dowody z dokumentów:

a) faktem jest, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ umorzyła śledztwo (Postanowienie z dnia 11 października 2006 r., znak: 1 Ds. 856/06/I) wywodząc, że „Gusowski wskaźnik aktualizacji to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”, koniec cytatu. Postanowienie to otrzymałem dopiero w dniu 9 kwietnia 2008 r.!

W dniu 22 czerwca 2009 r. wystąpiłem z zapytaniem do GUS, czy „Gusowski wskaźnik aktualizacji…” cytując Postanowienie Prokuratury Rejonowej.

W odpowiedzi, Główny Urząd Statystyczny stwierdził, że – ponownie cytuję:

„… Departament informuje ponadto, że nie opracowuje „wskaźnika aktualizacji”;

„Departament informuje, że aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r.
wg stanu w dniu 01.01.1995 r. nie była związana z denominacją złotego.”
, koniec cytatów.

Powyższe przedstawiłem (zał.: wskazane pismo GUS) właśnie w swej Skardze złożonej w dniu 28 sierpnia 2009 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

b) w dniu 14.10.2009 r. złożyłem kolejne zawiadomienie w Prokuraturze wskazując, że wg pisma GUS nie istniał „Gusowski wskaźnik…” oraz „…aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r. … nie była związana z denominacją złotego”.

Do dnia dziesiejszego, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ nie podjęła śledztwa, a tym samym nie umarzała postępowania karnego.

Ale wskazani sędziowie fałszywie twierdzą, że umorzyła postępowanie karne, i ogłaszają, że – ponownie cytuję: Taką ocenę prawną zarzuconego zachowania należy podzielić.”

Powyższe wprost oznacza i dowodzi, że wskazani sędziowie zatrudnieni w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, wbrew stanowisku i wielokrotnym pisemnym wyjaśnieniom Głównego Urzędu Statystycznego, „podzielają ocenę prawną” w swym Postanowieniu o odrzuceniu skargi że:

– istniał i istnieje „„Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” , za pomocą którego biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak w swej opinii uzupełniającej sztucznie zwiększył 2,35 razy wyliczaną przez siebie wysokość zwaloryzowanego wkładu budowlanego.

Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”, koniec cytatu.

I na tej podstawie oszukańczo orzekli w zmowie przestępczej, że:

Wniesioną przez Janusza Kępkę skargę należało zatem odrzucić zgodnie z art. 410 § 1 k.p.c.

Jeżeli sędziowie Sądu Apelacyjnego:

SSA Agata ZAJĄC

SSA Krzysztof TUCHARZ

SSA Ewa KLIMOWICZ‑PRZYGÓDZKA,

twierdzą na piśmie, że

Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.” .

I dlatego

Wniesioną przez Janusza Kępkę skargę należało zatem odrzucić zgodnie z art. 410 § 1 k.p.c.”,

to ja Janusz B. Kępka – na podstawie wskazanych wyżej dokumentów – twierdzę też na piśmie, że wskazani sędziowie

SSA Agata ZAJĄC

SSA Krzysztof TUCHARZ

SSA Ewa KLIMOWICZ‑PRZYGÓDZKA,

są oszustami, którzy dokonali przestępstw wskazanych we wstępie niniejszego Zawiadomienia.

Ponadto, uprzejmie wskazuję, że obowiązująca Konstytucja stanowi:

Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

… nadejdzie jednak dzień zapłaty,…

Uwzględniając powyższe, wnoszę jak we wstępie.

dr Janusz B. Kępka

zał: moja Skarga o wznowienie postępowania, z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gojpolaczek
13-12-2010 / 10:43
Niestety z całą stanowczością musze stwierdzić chociażby na przykładzie znajomego którego sprawę znam iż w sądach i prokuraturach pracuje tylko kurw.. i złodziej i to bydło nie ma nic wspólnego z prawem , godłem czy też moralnością nie wspomnę o sprawiedliwości. Tacy sędziowie jak Surdy Bazelan Iskra Grzywaczewski Orłowska czy ich rodzinne pomioty jak prok Orłowski już dawno powinny być wywalone na zbity pysk za swoje matactwa a i prezes Wolski nie odbiega za dużo od tego towarzystwa broniąc swoich podopiecznych i ślepo im ufając. No cóz mafia i zorganizowana w najwyższym stopniu przestępczość w "WYSOKICH" sądach zapanowała a masonów wciąż przybywa i okupują piękny bogaty kraj jakim jest POLSKA.
~Robert
11-05-2010 / 00:00
To bardzo charakterystyczne, ale mnie także dotknęły nieprawidłowe działania przedstawicieli szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości z tych samych placówek co Pana , nazwiska i stanowiska niektórych się zgadzają. Korupcja tam musi być mocno zakorzeniona.
~Tom
04-04-2010 / 00:00
Motto: Nie zrobi się z kundla psa rasowego dając mu papiery. Oj nie zrobi. Wystąpiłem do urzędu o to, co należało mi się z MOCY PRAWA. Po kilku m-cach otrzymałem odpowiedź, że nie spełniam warunków. Kilku moich sąsiadów otrzymało pozytywne decyzje. Wszyscy spełnialiśmy jednakowe warunki. Przez 5 lat walczyłem ze złośliwością pana Kierownika i urzędów (w tym SKO i WSA). Przegrywając we wszystkich instancjach. Gdy złożyłem skargę do Prezydenta miasta, ten odesłał ją do rozpatrzenia, swemu zastępcy (mgr prawa). Z-ca odesłał do pana Kierownika załatwiającego sprawę odmownie. Jaką otrzymałem odpowiedź? No jaką? Pierwsza zasada sprawiedliwości robo-chłopa mówi: popieraj swego, do upadłego. Widać to wyraźnie w programach publicystycznych w TV. Należy pamiętać: z chamem, dyplomacją nie wygrasz, a pięści używać nie wolno. Szkoda.