Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĄD W GRUDZIĄDZU I TORUNIU

Z listów czytelników - naruszenie przepisów zasady oceny wiarygodności i mocy dowodów przez prokuratorów i sędziów z Grudziądza i Torunia.

Problem w jaki sposób można zostać skazanym za czyn, który się nie popełniło, a osoby, które się do tego przyczyniły nie ponoszą żadnej odpowiedzialności min. za rażące naruszenie przepisów zasady oceny wiarygodności i mocy dowodów i w tej sprawie zostały ukryte dowody na bezpodstawne skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

W dniu 05.09.06 r. złożyłam zawiadomienie dot. fałszowania i usuwania dowodów w sprawie II K 545/05 i jak do tej pory sprawa ta nie jest rozpoznana, a pomimo to został wydany wyrok w dniu 21.08.07 r. przez asesora Marka Biczyka.
Natomiast wniesiona apelacja została odrzucona w dniu 21.02.08 r., a w uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Toruniu oparł się na ocenie dowodów Sądu Rejonowego w Grudziądzu, który faktycznie nic nie ustalił i nie przedstawił nam żadnych dowodów na wniesiony przez Prokuratora akt oskarżenia.

W składzie Sądu Okręgowego w Toruniu była oddelegowana sędzia Sądu Rejonowego z Grudziądza od 01.09.07 r. i pomimo złożenia w dniu 25.02.08 r. wniosku o powtórzenie postępowania w innym składzie sędziowskim nie został on uwzględniony, a widocznie chodziło o to, aby sprawa nie trafiła do innego zespołu sędziowskiego, który dopatrzyłby się stronniczości i nieprawidłowości w tym postępowaniu.

W związku z zawiadomieniem z dnia 05.09.06 r. byłam przesłuchiwana na KMP w Grudziądzu w dniu 08.11. i 20.11.06 r., a także załączyłam dowody na uzasadnienie niniejszego zawiadomienia. Okazuje się jednak, że fałszowania i usuwania dowodów z akt sądowych to normalne postępowaniem w sprawach, ponieważ w przeciwnym razie po załączeniu dokumentów na poparcie zawiadomienia powinno doprowadzić do uniewinnienia osoby pomówionej, a nie do skazania. Gdyby były przez prokuratora i sędziów zebrane w sprawie niepodważalne dowody to nie musiałyby być usuwane i fałszowane, a także oddalane moje wnioski dowodowe w sprawie. Jednak jak widać, swoich błędów i omyłek sędziowie sami nie są w stanie naprawić.

Na powyższe zawiadomienie Prokuratora Rejonowa w Wąbrzeźnie wydała:
1. Postanowienie z dnia 06.12.06 r. o sygn. akt 1 Ds. 753/06 o odmowie wszczęcia dochodzenia na które złożyłam zażalenie z dnia 16.12.06 r.
2. Postanowienie z dnia 26.04.07 r. o sygn. akt Ds. 45/07 o umorzeniu śledztwa na które złożyłam zażalenie z dnia 09.05.07 r.
3. Postanowienie z dnia 30.06.07 r. o sygn. akt Ds. 447/07 o umorzeniu śledztwa na które złożyłam zażalenie z dnia 13.07.07 r.
4. Postanowienie z dnia 08.08.07 r. o sygn. akt Ds. 632/07 o umorzeniu śledztwa na które złożyłam zażalenie z dnia 21.08.07 r.

W związku z powyższą sytuacją Sąd Rejonowy w Grudziądzu został Postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 02.07.08 r. o sygn. akt IX Ko 55/08 w całości wyłączony od rozpoznania zawiadomienia z dnia 05.09.06 r. z uwagi na złożenie przez wszystkich sędziów wniosków o ich wyłączenie z prowadzenia niniejszej sprawy.
W tej sytuacji przekazano sprawę do Sądu Rejonowego tj. Świecia n/W., która będzie rozpoznana w dniu 01.12.08 r. o godz. 10.30 w s. 34.

Zastanawiające jest dlaczego składając trzykrotnie wnioski o wyłączenie w tym dwukrotnie asesora Marka Biczyka, a także sędziów całego Sądu nie uznano moich wniosków i doprowadzono do mojego skazania, pomimo braku dowodów i udowodnienia winy, a obecnie Sąd sam się wyłącza od prowadzenia sprawy.

Prokurator W. Granda w trakcie rozpoznawania moich zażaleń na wydawane Postanowienia o umorzeniu śledztwa nie analizowała dokumentów załączonych do akt postępowania co dowodzi, że w dniu 12.03.07 r. wydała Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie VI K 282/04 w sprawie fałszerstw dokumentów, składania fałszywych zeznań i poświadczenia nieprawdy w opinii sądowo-psychiatrycznej pomijając fakt usuwania składanych przeze mnie dowodów w dniu 20.10.05 r. w sprawie II K 545/05. Natomiast składałam zawiadomienie odnośnie akt II K 545/05 znajdujących się w Wydziale Karnym, a Prokurator wszczęła śledztwo w sprawie VI K 282/04 znajdujących się w Wydziale Grodzkim.
Fakty te stwierdziłam podczas przeglądania akt w Sądzie Rejonowym w Świeciu n/W., a mianowicie w aktach znajdują się dokumenty:

  1. Postanowienie z dnia 12.03.07r. o wszczęciu śledztwa w sprawie fałszerstw dokumentów w sprawie VI K 282/04, składania fałszywych zeznań i poświadczenie nieprawdy w opinii sądowo-psychiatrycznej
  2. protokół z dnia 12.03.07 r. z oględzin akt VI K 282/04
  3. protokół z dnia 06.04.07 r. z oględzin akt II K 545/05.

Pomimo, że Prokurator W. Granda była w posiadaniu w/w akt to nie dokonała ich analizy pod kątem posiadanych w aktach prokuratorskich załączonych dokumentów, które zostały przeze mnie podpisane jako za zgodność, a jedynie oględziny swe ograniczyła do spisania zawartości akt o sygn. VI K 282/04 i II K 545/05.

W/w Prokurator nie przeanalizowała dokumentów faktycznie znajdujących się w w/w aktach, a jedynie zostały chronologicznie spisane zawartości tych akt bez głębszej ich analizy. Wynika to z tego, że dokumenty znajdujące się w tych aktach są sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami, a mianowicie:

1. opinia sądowo-psychiatryczna z dnia 10.06.05 r. zawiera w swej treści tylko zgodne co do

mojego imienia i nazwiska i sporządzona została bez jakiejkolwiek dokumentacji na której

to podstawie mogłaby by być sporządzona

2. składałam wniosek z dnia 20.07.05 r. o sprostowanie w/w opinii, który został oddalony

przez KMP w Grudziądzu i nie dokonano sprostowania nawet co do danych osobowych

3. składałam wniosek z dnia 23.11.05 r. o przeprowadzenie nowego badania przez innych

lekarzy sądowych – wniosek został przez Asesora Marka Biczyka na rozprawie w dniu

14.08.07 r. oddalony bez sprostowania opinii z dnia 10.06.05 r.

4. składałam wniosek z dnia 23.02.07 r. o unieważnienie opinii z dnia 10.06.05 r., który

również nie został uwzględniony przez Sąd i nawet nie dokonano sprostowania co do

danych osobowych

5. opinia sądowo-psychiatryczno-psychologiczna z dnia 03.04.06 r. wydana przez trzech

lekarzy sądowych jest podtrzymaniem opinii z dnia 10.06.05 r., ale i w tej opinii nie

dokonano sprostowania wcześniejszej opinii tj. z 10.06.05 r.

W związku z powyższym, brak sprostowania w/w opinii wydanej przez trzech lekarzy sądowych nie może stanowić wiarygodnej opinii i stanowi to poświadczenie nieprawdy.

Prokurator Michał Szymański sporządził akt oskarżenia 25.08.05 r., a postanowienie o zamknięciu śledztwa wydano 25.07.05 r., a faktycznie na podstawie art. 331 par. 1 k.p.k. akt oskarżenia powinien sporządzić w ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa czyli do 08.08.05 r. Ponadto nie otrzymałam postanowienia o zamknięciu śledztwa, a także o oddaleniu wniosku dowodowego, a dowiedziałam się o tym podczas przeglądania akt w prokuraturze i dlatego było to moim zarzutem w odpowiedzi na akt oskarżenia z dnia 13.09.05 r. i w związku z tym prokuratura pismem z dnia 28.09.05 r. wnosiła o wypożyczenie akt sprawy II K 545/05 i w dniu 07.10.05 r. przy piśmie przesłała jako nieodebraną przeze mnie korespondencję. Pomimo, że prokuratura w Grudziądzu w dniu 31.01.06 r. przesłała do Naczelnika Poczty w Grudziądzu kserokopie skarg z 10.06.05 r. , 19.10.05 r. i 24.10.05 r. to do dnia dzisiejszego nie uzyskałam odpowiedzi z tamtejszej prokuratury. Korespondencję jako dwukrotnie awizowaną odebrałam na podstawie wniosku z dnia 21.10.05 r. skierowanego do tamt. sądu. Sprawę tej korespondencji opisywałam w dniu 24.11.08 r. w sprawie o wznowienie postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu.

Kolejnym niedopatrzeniem Prokuratora Michała Szymańskiego co dowodzi o braku znajomości przepisów prawnych jest sporządzenie przez niego apelacji o zaostrzenie kary w dniu 04.10.07 r., którą otrzymałam w dniu 05.12.07 r., pomimo, że nie składał wniosku o wydanie Wyroku z jego uzasadnieniem i swą apelację złożył po ustawowym terminie, a powinien złożyć do 11.09.07 r. Potwierdzeniem jest uzasadnienie Wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 21.02.08 r.

Dlatego powyższe nieprawidłowości i błędy w prowadzeniu spraw, a także brak zainteresowania Prokurator W. Grandy w prawidłowości prowadzonego przez siebie śledztwa zmuszona jestem do opublikowania tych faktów, ponieważ Sąd Rejonowy w Świeciu n/W. będzie w dniu 01.12.08 r. o godz. 10.30 s. 34 rozpoznawał moje zażalenie z dnia 21.08.07 r. na postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 08.08.07 r. przez prokurator W. Grandę.
Istotne jest aby kolejny raz nie doszło do pominięcia tak istotnych spraw, które powyżej przedstawiłam, a szczegółowo zostały opisane w publikowanych już wcześniej artykułach.

Publikowane sprawy przedstawiam poniżej:

1. w dniu 03.02.07 r. Grudziądz - mataczenie asesora Sądu Rejonowego - Marek Biczyk - kolejny niewyświęcony a już kupiony?

2. w dniu 07.06.07 r. Grudziądz - Granda w Prokuraturze Rejonowej w Wąbrzeźnie - z cyklu chorobliwe patologie organów (nie)sprawiedliwości.

3. w dniu 12.08.07 r. Grudziądz - sądowy "numer na fałszywe zeznania" - niekompetentni SSR Tomasz Hausman, SSO Barbara Plewińska, Anna Hajło, Rafał Sadowski z Torunia.

4. w dniu 12.02.08 r. Grudziądz - czy funkcjonariusz prokuratury rejonowej Michał Szymański jest chory psychicznie, czy tylko niekompetetny?

5. Toruń - pomimo ewidentnych dowodów skarga o wznowienie postępowania nie może być profesionalnie zakończona przez niekompetentną asesor Magdalenę Glinkiewicz

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Brenley
04-01-2015 / 16:57
Stands back from the keyboard in amtnzmeea! Thanks! ufbkbhvtuj.com [url=unrhocidfbj.com]unrhocidfbj[/url] [link=uevbtbp.com]uevbtbp[/link]
~Tuna
24-12-2014 / 05:34
I like the way you can pop the camera in and out to get the fast phtoos" rel="nofollow">oihvys.com">phtoos. An assortment of cables that connect the camera to yourself, the boat, etc. may be a bit of overkill, but gives you options to pick what works.
~Sora
20-12-2014 / 12:07
Ich bin auch bei WP Social Blogroll geblieben. Bei der rdleilrenoen Darstellung ist es ratsam, dass CSS nachzuarbeiten, da einige Eintre4ge so lang sind, dass sie in den vorherigen Eintrag schreiben.Da die Sortierung von js fcbernommen wird, sind die Zeiten recht gut, allerdings frisst die Anzeige der Icons wieder eine Menge Zeit, auch wenn Google Feed/Favicon Discovery benutzt wird.