Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-06-2012

Z jakich układów sędziowie Sądu Okręgowego we Wrocławiu: Anna Stańczyk, Aneta Fiałkowska - Sobczyk, Agnieszka Hreczeńska - Cholewa  stali się funkcjonariuszkami? Z cyklu sędziowie SO piszą kolejne wypracowanie "nie na temat"... 

Nieetyczne, stronnicze postępowanie sędziego wrocławskiego  Sławomira Urbaniaka zostało nagłośnione na  stronach: Wrocław pomówienie Redakcji AFER PRAWA i kolejny sędziowski przekręt - Skarga na naruszanie procedury sądowej przez sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sławomira Urbaniaka.
Tak w skrócie, Redaktorowi Niezależnego Czasopisma Internetowego AFERY PRAWA Zdzisławowi Raczkowskiemu z racji pełnionej przez niego stanowiska były biegły sądowy z Wrocławia Mariusz Miszczyszyn wniósł powództwo o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, przy czym swoich subiektywnych odczuć nie potrafił w żaden sposób udokumentować. Jego paranoidalne odczucia wynikły   z opublikowanego w 2008r.tekstu pt. Wrocław - serwis ADF AUTO FIAT POLAND spółka z o.o. pod kierownictwem Bogdana Żaka oszukuje klientów? Tekst napisano po zapoznaniu się z szeregiem dokumentów sądowych i dwóch wzajemnie sprzecznych opinii biegłych sądowych na prośbę poszkodowanej Emilii C. z uwzględnieniem jej oceny sytuacji. 

Ponieważ prowadzący SSO Sławomir Urbaniak ODRZUCIŁ  WSZYSTKIE  WNIOSKI  DOWODOWE  REDAKTORA  RACZKOWSKIEGO pozbawiając go wszelkich praw do obrony, to z uwagi na takie ewidentnie stronnicze i nieproceduralne postępowanie został wniesiony wniosek o wyłączenie jego i całego wrocławskiego Sądu Okręgowego, co dokumentujemy poniżej. 
Wniosek o wyłączenia S. Urbaniaka "olała" 6 czerwca na posiedzeniu niejawnym (przy koniaczku, czy tylko kawce?)  zauroczona nim trójca: Anna Stańczyk, Aneta Fiałkowska - Sobczyk, Agnieszka Hreczeńska - Cholewa  "metodą kopiuj-wklej". Jest typowy kit wciskany wszystkim walczącym o swoje prawa i rację i myślą, że zmiana sędziego cokolwiek zmieni. Jeszcze nie wiemy, czy Anna, Aneta i Agnieszka to "typowe blondynki" ale już wiemy, że z logiką są na bakier, oraz że analiza czynności proceduralnych sprawia im ewidentne kłopoty - nie były w stanie na żadne zarzuty odpowiedzieć - co radzi pytanie: z jakich niejawnych układów stały się sędziami?

data 27.05.2012r

SĄD OKRĘGOWY
I WYDZIAŁ CYWILNY
50 – 046 WROCŁAW
ul. Sądowa 1

sygn. akt. I C 369/11

Powód:
Mariusz Miszczyszyn
reprezentowany przez:
KANCELARIA PRAWNA BUDNIK POSNOW& PARTNERZY
Radca Wiktor Zakrzyński
Ul. Kościuszki 14
50-038 WROCŁAW

Strona:
Redaktor Naczelny Czasopisma Internetowego AFERY PRAWA
mgr inż. Zdzisław Raczkowski
Adres do korespondencji:
ul. Polna 15
38-500 Sanok
mail: aferyprawa@gmail.com

Pismo procesowe

W związku z wielokrotnym naruszaniem przez sędziego praw strony do rzetelnej obrony.

WNOSZĘ O

1/ wyłączenie od rozpoznania pozwu przez sędziego SSO Sławomira Urbaniaka zgodnie z Art. 49 kpc – wyłączenie sędziego na żądanie lub wniosek - sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

2/ z uwagi na niewłaściwość sądu przekazanie pozwu do rozpoznania sądowi właściwemu.

UZASADNIENIE

Mariusz Miszczyszyn wystąpił przeciwko Redaktorowi Czasopisma AFERY PRAWA z prywatnym aktem oskarżenia polegającym na tym, że w dniu 11.02.2008r na portalu internetowym www.aferyprawa.eu zamieszczono artykuł nieznanego autora zatytułowany: Wrocław serwis ADF AUTO FIAT POLAND spółka z o.o. pod kierownictwem Bogdana Żaka oszukuje klientów? Powód oskarżył redaktora Zdzisława Raczkowskiego o naruszenie jego dóbr osobistych oraz zażądał naprawienia szkody.

Zgodnie z § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002r „w sprawie wyznaczania sądów rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe” ( DzU 02.180.1509) sprawy o przestępstwa popełnione w prasie rozpoznaje właściwy dla siedziby redakcji sąd okręgowy lub sąd rejonowy z obszaru właściwości sądu okręgowego. Biorąc pod uwagę treść zarzutów, stwierdzić należy, iż zachodzi tu przypadek przestępstwa, do popełnienia którego miało dojść w prasie w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. Pod pojęciem prasy w rozumieniu art.7 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 prawo prasowe ( DzU 84.5.24 z późniejszymi zmianami) mieszczą się wszelkie publikacje periodyczne, programy telewizyjne, jak i publikacje internetowe cyklicznie informujące opinię publiczną o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych itp.

Ewidentnie siedzibą Redakcji AFERY PRAWA nie jest Wrocław, tak więc żaden sąd wrocławski nie jest właściwym sądem dla rozpatrywania zaistniałego sporu z biegłym i adwokatem wrocławskim. Jest to nawet nieetyczne – nawet dla właściwego sądu takie spory przenosi się poza rejon aby uniknąć pomówienia o stronniczość i wzajemne układy, które tu niewątpliwie zadziałały, co dowodzą nieproceduralne postępowania sędziego prowadzącego.

Jak wynika z pozwu z dnia 01.04.2011r. powód ewidentnie wprowadza Sąd w błąd, podnosząc, że opinia pochodzi od osoby niekompetentnej (np. Redaktora AP) gdy tymczasem w tekście dokonano konfrontacji dwóch opinii biegłych tej samej branży – czyli osób kompetentnych, za jakich sam powód uważa siebie. TYLKO KONFRONTACJA BIEGŁYCH mogła doprowadzić do wskazania kto ma racje, gdzie leży prawda. Niestety sędzia Sławomir Urbaniak nie dopuścił do powołania wnioskowanego świadka -biegłego sądowego Andrzeja Rojewskiego i konfrontacji opisanych w tekście faktów tym samym stronniczo ograniczył prawa strony do obrony i dojścia do prawdy.

Sędzia S. Urbaniak nie dopuścił też do powołania na świadka osoby poszkodowanej jego opinią - Emilii Cenacewicz - celem potwierdzenia, że to jej autorstwa są słowa, sformułowania i wypowiedzi opublikowane w Czasopiśmie Internetowym AFERY PRAWA, które subiektywnie powód Mariusz Miszczyszyn uznał za pomówienia i naruszenie dóbr osobistych i te zarzuty postawił Redaktorowi Naczelnemu Czasopisma. Jednocześnie zgodził się na to, aby bez podania na jaką okoliczność świadkami powoda byli: jego żona i jego dzieci oraz znajomy adwokat , których nie dotyczyła treść publikacji. Przedstawiono tylko sądowi i publiczności warunki domowe i rodzinne powoda, co ewidentnie nie ma nic wspólnego z publikacją i z nieetyczną opinią wystawioną przez biegłego.

Sąd nie dopuścił też do powołania niezależnego biegłego spoza środowiska wrocławskiego, który mógłby wydać rzetelną opinię, czy sformułowane słowa i wnioski w tekście AFER PRAWA mieszczą się w granicach informacji społecznej i dozwolonej krytyki osoby publicznej jakim był w tym czasie biegły M. Miszczyszym i czy jego pozew nie wynika z jego nadwrażliwości nad swoją osobą i czy nie przesadza z opiniotwórczymi możliwościami oddziaływania czasopisma AFERY PRAWA na czytelników.

Nie uznał też przedawnienia roszczeń powoda - w związku  z postanowieniem SN z 29.06.2010r sygn. I KZP 7/10 – dot. publikacji w Internecie - przedawnienie  zniesławienia liczy się od daty publikacji treści - oszczerstwa w sieci przedawniają się po upływie roku od publikacji. Sporny tekst został  opublikowany  11.02.2008r. a więc ewidentnie stronniczo łamie procedurę i prawo.

Należy też Sądowi zwrócić uwagę, że powód przerwał negocjacje ugodowe z  Redakcją AP dnia 16.11.2010r , co powoduje z punktu widzenia prawnego zaniechanie roszczeń. Pozwany nie odniósł się do kontropinii opublikowanej w tekście biegłego Andrzeja Rojewskiego, nie udokumentował dlaczego są tak różne opinie biegłych dotyczące tego samego zdarzenia – a mógł to zrobić w ciągu 3 lat – i to byłoby podstawą do wykasowania tekstu lub zamieszczenia jego sprostowania, przeprosin czy wyjaśnień.

Sędzia S. Urbaniak nie zgodził się też na przyznanie stronie pełnomocnika do reprezentowania w sądzie, chociaż taka osoba jest mu niezbędna chociażby z uwagi na znaczną odległość sądu od miejsca zamieszkania, jak też z uwagi na fakt, że dziennikarz śledczy Z. Raczkowski wykonuje swoją pracę społecznie, nie posiada majątku - swój dorobek życia stracił przez oszustwa sądowe – nie posiada dochodów. Tym samym znacznie ograniczył jego możliwości obrony, ponieważ powoda reprezentuje profesjonalny zespół adwokacki.

W tej sytuacji prawnej wnoszę jak na wstępie.

 Sędziemu S. Urbaniakowi jak widać, zostały przedstawione konkretne zarzuty które powinny być potraktowane, jako popełnienie przez niego szeregu przestępstw, a brzmienie art. 49 kpc zostało nawet zacytowane, ponieważ często spotykamy się z brakiem wiedzy sędziów rozpatrujących pisma procesowe. Tymczasem trójca:  Anna Stańczyk, Aneta Fiałkowska - Sobczyk, Agnieszka Hreczeńska - Cholewa z rozbrajającym uśmiechem "kopiują" typową odpowiedz "nie na temat" co dowodzi, że ewidentnie mają kłopoty z "czytaniem ze zrozumieniem", albo jeszcze gorzej... Cytat z ich postanowienia: Stosunek osobisty, o jakim mowa w powyższym przepisie, może powstać wskutek nieprzychylnego odnoszenia się do jednej strony. Takie zachowanie może u strony wywołać wątpliwości co do bezstronności strony. I tak było, zwłaszcza po publikacjach na jego temat sędzia stał się tak naprawdę stroną w sprawie w której ma orzekać. W tej sytuacji nie ma co się dziwić, że łamie PRAWO a jego zachowanie stało się złośliwe i stronnicze co do dziennikarza wykonującego swoją pracę informowania społeczeństwa. Dlatego dalsza część zdania cyt: W grę wchodzi jednak nie subiektywne wrażenie strony, lecz jedynie fakty świadczące o takim traktowaniu. - sędzi dowodzą niezrozumienie, niezapoznanie się z pismem, aktami, lub swą niekompetencją w pełnieniu tak odpowiedzialnych stanowisk.
A już dziecinny jest cytat: " zarzuty dotyczące sposobu prowadzenia przez sędziego procesu w kontekście ewentualnego naruszenia przepisów prawa procesowego lub materialnego albo podejmowanie przez sędziego orzeczeń w toku postępowania, nie uzasadniają wniosku o jego wyłączenie... w dodatku powołują się, że takie bzdury wymyślili sędziowie SN - chyba cierpiący na jakiś umysłowy uwiąd starczy...  
Dziwne tylko jest, że jak Raczkowski powołuje się na wyroku SN lub TK to sędzia stwierdza, że jest niezależny i niezawisły i że w polskim prawie nie obowiązuje precedens orzekania i nie będzie się sugerował tym co inni wymyślili. Tymczasem w wielu uzasadnieniach orzeczeń mamy najróżniejsze powoływanie się na wyroki SN - czy to nie dowód schizofrenii prawnej, dowód na to, że prawo obowiązuje tylko jedną stronę a druga może postępować bezprawnie? 

Najzabawniejsze w sprawie jest, że wystarczy jeden sędzia "czarna owca" a w ramach wzajemnej adoracji "podkładają się" kolejni sędziowie sądu wrocławskiego   

Tak więc jak widać, całe to "prawo w wykonaniu sędziów wrocławskich" to wciskanie kitu, nieznajomość procedury, wzajemne układy - czyli "pic" typowe "koko spoko"  w wałęsowskim stylu  - do rządzenia nie trzeba wiedzy.....

Więcej:
Wrocław - czy odpadły biegły sądowy Mariusz Miszczyszyn skorumpował SA Elżbietę Lipińską? - pomówiony redaktor AP zaprasza media i widzów na rozprawę 7 lutego 2012r godz.11 sala 7 SO Wrocław ul. Sądowa 1
Wrocław pomówienie Redakcji AFER PRAWA i kolejny sędziowski przekręt - Skarga na naruszanie procedury sądowej przez sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sławomira Urbaniaka.

Korupcja w Sądzie Najwyższym, wrocławskiej prokuraturze, itd. - słowem szambo sądowo-prokuratorski coraz bardziej śmierdzi...

Wrocław - serwis ADF AUTO FIAT POLAND spółka z o.o pod kierownictwem Bogdana Żaka oszukuje klientów?

Wałbrzych - Fałszywa opinia (jeszcze?) biegłego Henryka Jagodzińskiego. Dlaczego prokuratorzy nie tylko świdniccy nie potrafią przyznać się do błędów i nielogicznych oskarżeń?

BIAŁYSTOK - JAK PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO KRZYSZTOF CHOJNOWSKI KRYJE SWOICH KOLESIÓW Z BRANŻY - z pomówienia redaktora Z. Raczkowskiego przez omylnego lekarza białostockiego W. Kuczyńskiego.
Lublin, Białystok, Krosno... nepotyzm w sądach - tam się łamie PRAWO.
Białystok -MORDERCY PRAW CZŁOWIEKA w wykonaniu SSR Beata Wołosik - GDZIE SIĘ PODZIAŁA TA DEMOKRACJA? Leszek Bubel
Dziennikarz, bloger, internauta a w zasadzie każdy obywatel może trafić do więzienia za subiektywne odczucie zniesławiania publicznego - kampania społeczna "Wykreślić art. 212 kodeksu karnego".
OPINIA PRAWNA HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA dot. popełnienie przestępstwa z art. 212 § 1 k.k
Wygrywamy sprawę o pomówienie z art.212kk - orzeczenie sądu warszawskiego publikujemy dla przykładu i dowodu dla innych sędziów i osób pomawianych przez urzędników.
W obronie dr Daniela Wincentego z Gdańska oskarżonego z art. 212 § 2 kk za publikacje " Pospolita twarz SB :przypadek TW Berety" dot.   dziennikarza  Jania Fijora
Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk
WYROK SN DOT. ART.212KK (ZNIESŁAWIENIE) Nie stanowią przestępstwa zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce uprawnień
Do więzienia (lub psychiatryka) za słowo, czyli dalej na topie artykuł 212 kodeksu karnego!
Ścigani za pomówienie czyli artykuł 212 - Proces o durnia

ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~login
27-01-2013 / 16:07
Popatrzcie tylko na te gwiazdy w togach i co to każda dwa nazwiska nosi a to po prostu przerost ambicji nad treścią bo jak się nie ma wiedzy to chociaż dwoma nazwiskami się posłuży i wyjdzie na swoje. Kiedy naród Polski się otrząśnie i zacznie wieszać niezawisłe parchy z immunitetami ?
~depot
18-01-2013 / 09:25
"Należy też Sądowi zwrócić uwagę, że powód przerwał negocjacje ugodowe z Redakcją AP dnia 16.11.2010r , co powoduje z punktu widzenia prawnego zaniechanie roszczeń." Proszę o podanie źródła tej interpretacji, przepisu prawnego wskazującego że strona przerywając mediacje albo inną formę ugodowego rozwiązania sporu powoduje zaniechanie roszczeń.
~Katarzyna
19-08-2012 / 03:54
Prawdopodobnie zachodzi typowa reakcja -czyli winny z immunitetem stawia oskarżenie bo po prostu może.Przewaga ludzi z immunitetami polega na możliwości popełniania bezprawia bez odpowiedzialności.Studentka przedstaw się -założę Tobie sprawę o zniesławienie mojego ulubionego czasopisma Afery Prawa oraz mnie jako czytelnika.Polecam też wiele innych wydawnictw tego typu.Niezależnej prasy -jedynej wolnej w tym kraju.
~FIAT COUPE
01-07-2012 / 10:53
dot. wpisu studentki prawa z dnia 27.06.2012 r. Z WYPOWIEDZI STUDENTKI PRAWA JUŻ WYNIKA, ŻE JUŻ POWIEKSZA GRONO " WROCŁAWSKICH SPRAWIEDLIWYCH". JESZCZE STUDENTKA A JUŻ WYDAJE ORZECZENIA BEZ ZNAJOMOŚCI AKT SPRAWY - A TO PRZECIEŻ NORMA, GDY WYROKI USTAWIANE SĄ Z GÓRY PO LATACH FIKCYJNYCH PROCESÓW !!!
~studentka prawa
27-06-2012 / 23:58
bando kretynów, poczytajcie przepisy i będziecie wiedzieli, że to nie sędziowie nie znają prawa, tylko wy. skrętu kiszek dostaję, jak czytam te pierdoły...
~FIAT COUPE
21-06-2012 / 12:52
Emilia Cenacewicz WE WROCŁĄWIU KAŻDY WYROK JEST MOŻLIWY ZWŁASZCZA TEN, KTÓRY DOTYCZY GMINY WROCŁAW LUB ZNANYCH OSÓB PUBLICZNYCH. A DLATEGO, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĘDZIEGO ZA WYDAWANIE WYROKÓW JEST ŻADNA CO STANOWI, ŻE SADY TO "FABRYKA WYROKÓW" I PRACODAWCA DYSPOZYCYJNYCH PRAWNIKÓW I BIEGŁYCH SĄDOWYCH A NIE MORALNEGO I SPRAWIEDLIWEGO ORZEKANIA ! TO BARDZO PROSTE BYĆ STRONNICZYM SĘDZIĄ BY JESZCZE AWANSOWAC ZA WYDANIE NIESPRAWIEDLIWOEDO WYROKU JAK TO MIAŁO MIEJSCE M.IN. W GŁOSNEJ SPRAWIE O SYGN. AKT I C 624/04, W KTÓREJ PO 6 LATACH PO WYŁACZENIU SSO MARKA KURKOWSKIEGO DO PROWADZENIA SPRAWY ZOSTAŁA DELEGOWANA SSR I TA SSR BEZ DOBREJ ZNAJOMOŚCI AKT SPRAWY I POPEŁNIENIU WIELU MERYTORYCZNYCH BLEDÓW JAK WYSYŁANIE AKT SPRAWY DO ŚWADKA STRONY W CELU SPORZADZENIA KOLEJNEJ OPINII DLA SADU SSR ANETA FIAŁKOWSKA-SOBCZYK ZA ODDALENIE POZWU PI 6 LATACH NIC NIE WYJASNIENIA ZOSTAŁA ZASŁUŻONYM SSO . NATOMAIST PROFESOREM W MATACTWIE PRAWNYM JEST DYSPOZYCYJNA ADW. GRAZYNA WOŁKÓW ZNANA Z OCHRONY WROCŁAWSKICH OSZUSTÓW... ! SKARGI NA ADW. G. WOŁKÓW Z MATERIAŁEM DOWODOWYM NIE ZOSTAŁY N I G D Y ROZPATRZONE, PONIEWAŻ " RĘKA REKE MYJE ". NATOMIAST ZASKARŻENIE WYROKU NIEZGODNEGO Z PRAWEM MOZNA ZASKARZYC DO SADU NAJWYŻSZEGO ALE TAM TEZ STWIERDZONO KORUPCJĘ VIDE ( AFERYPRAAW.COM).... NATOMIAST ODPOWIEDZIALNOŚC DYSCYPLINARNA SĘDZIEGO PRZEDAWNIA SIĘ PO 3 LATACH. I NAJWYŻEJ SĘDZIA OTRZYMAŁBY JAKIIEŚ UPOMNIENIE I TO WSZYSTKO CO MOŻE SPOTKAĆ SĘDZIEGO ZA ZŁAMANIE PRZYSIEGI SĘDZIOWSKIEJ !!! PONIEWAŻ DZIENNIKARZE PEŁNIĄ FUNKCJĘ KONTROLNĄ I TO BARDZO DOBRZE, PONIEWAŻ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO LEPSZEGO FUNKCJONOWANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI DLATEGO BYWAM BATRDZZO CZĘSTO OBECNA NA SALACH SĄDOWYCH I NA W/W OPISYWANEJ BYWAM RÓWNIEŻ. I POWIEM TAK, ŻE BIEGŁY SĄDOWY, KTÓRY ATAKUJE REDAKTORA NACZELNEGO INTERNETOWEGO CZASOPISMA "AFERY PRAWA" ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO BY UNIKNAC ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SPORZADZONA OPINIE W ZMOWIE I UZGODNIENIU Z INNYM BIEGŁYM SĄDOWYM WACŁAWEM ORŁAMOWSKIM, ADWOKATEM POZWANEGO GRAZYNĄ WOŁKÓW I PREZESEM ADF-AUTO BOGDANEM ŻAKIEM W SPRAWIE O SYGN. AKT I C 624/04 BY UCHRONIĆ SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNO - KARNEJ I OCHRONIC OSOBĘ PUBLICZNĄ TJ. BOGDANA ŻAKA, KTÓRY ZLECA TYM BIEGŁYM KORZYSTNE ZLECENIA I DLATEGO NIE MOGA ONI NAPISAĆ PRAWDZIWEJ HISTORII FIATA COUPE 16V. PODCZAS RZMOWY Z WACŁAWEM ORŁAMOWSKIM DOWIEDZIAŁAM SIE OD NIEGO, ŻE CYT" NIE BĘDE SZMACIŁ SIĘ DLA PANI SAMOCHODU I PISAŁ PZRECIWKO PREZESOWI ADFAUTO, PONIEWAZ Z NIM WSPÓŁPRACUJE I OTRZYMUJE KORZYSTNE DLA MNIE ZLECENIA" KONIEC CYTATU I KONIEC KOMENTARZA, BO CÓZ MOŻNA WIĘCEJ DODAĆ DO TEGO OBRAZU - JAK ZACHOWUJA SIĘ I JAK ŁAMIA PRAWO PRZEDSTAWICIELE WYMIARU WROCŁAWSKIEJ SPRAWIELIWOŚCI . MAM NADZIEJĘ IŻ PEWNEGO DNIA STANA NA WOKANDZIE I ODPOWIEDZA NA SWOJE PZRESTĘPSTWA A TTYM CZASEM GNEBIA I NARAŻAJA NA KOSZTY DOJAZDU Z. RACZKOWSKIEGO Z SANOKA BY USŁYSZEĆ ZEZNANIA RODZINY PANA BIEGŁEGO TJ. ZONY, CÓRKI, SYNA OARZ KOLEGI ADW. ANDRZEJA T. JAKA TO KRZYWDA SPOTKAŁA PANA M.MISZCZYSZYNA. JAK ON TO BARDZO PRZEŻYWA. MAM NADZIEJE, IZ PAN BIEGŁY NIGDY JUZ NIE NAPISZE OPINII PZRECIWKO POKRZYWDZONEMU OBYWATELOWI PZREZ KTÓRA UTRACIŁ MOZLIWOŚĆ PROWADZENIA 2 FIRM STRACIŁ 6 LAT SADOWEGO NAKANIA I GNĘBIEBIA I STRACIŁ SAMOCHÓD MARKI FIAT COUPE, KTÓRY OD 2002 ROKU STOI "NIENAPARWIONY" NA OTWARTYM ZLECENIU REKLAMACYJNYM DWUMIESIĘCZNYCH NAPRAW NA PARKINGU SERWISU ADFAUTO WE WROCŁAWIU PRZY UL. KARKONOSKIEJ 45 DO DNIA DZISIEJSEGO. ADW. GRAZYNA WOŁKÓW PANU PREZESOWI ZAŁATWIŁA WYROK ZATO PARKOWNANIE UZYSKUJAC WYROK OZRECZONY OZREZ ASSESORA SĄDU GRODZKIEGO NA KILKA TYSIĘCY ZŁ, KTÓRE KOMORNIK POTRACA MI Z EMERYTURY NIE POZOSTAWIAJAĆ ANI 1 ZŁ NA UTRZYMANIE KONIECZNE. TAK WYGLADA WROCŁAWSKA SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZKARNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓRA LADA DZIEN ZOSTANIE UPUBLICZNIONA , NAGŁOŚNIONA I PODDANA NAGŁOŚNIENIU I WERYFIKACJI . DOPÓKI NIE ZOSTANIE OCZYSZCZINY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ZE SKORUMPOWANYCH SĘDZIÓW, BIEGŁYCH SĄDOWYCH I ADWOKATÓW I NIE PONIOSA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SWOJE MATACTWA.TO NIEWINNI, ODWAŻNI OBYWATELE, KTÓRZY TO BEZPRAWIE NAGŁASNIAJĄ BĘDĄ NISZCZENI I OKRADANI Z GODNOŚCI W MAJESTACIE WROCŁAWKSIEGO PRAWA. NATOMIAST POMAWIANIE REDKTORA NACZELNEGO, UWIKŁANIE W PROCES SĄDOWY ŻĄDAJĄC PRZEZ M.MISZCZYSZYNA ODSZKODOWANIA ZA SWOJE PRZESTĘPCZE I UDOWODNIONE ZACHOWANIA W SPRAWIE O SYGN AKT I C 624/04 STANOWI WIELKIE NADUŻYCIE I MAM NADZIEJĘ IŻ PROCES TEN ZAKONCZY SIĘ ODDALENIEM POZWU BIEGŁEGO M.MISZCZYSZYNA PRZECIWKO Z. RACZKOWSKIEMU !
~obserwator
15-06-2012 / 22:18
Jak widać, mafia sądowa rządzi - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Brak odpowiedzialności, nie ma odpowiedzialnego, odważnego togowca który przyznał by się do błędu... słowem miernota ma władzę totalna.