Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 19-07-2014

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który ochrania przestępców i aferzystów z  WGI ( DOM MAKLERSKI SA - oszustwo na min. 320mln zł)

Jak wiadomo ponad 90% klientów WGI bezzasadnie nie otrzymało rekompensat z KDPW wcale lub otrzymało je w zaniżonej wysokości, czyli system rekompensat nie spełnił swojego zadania ochrony inwestora przed skutkami oszustw, malwersacji i błędów w domu maklerskim.


Gdy niektórzy klienci WGI pozywali KDPW o rekompensatę niektóre składy orzekające w uzasadnieniu wyroku zdawały się wskazywać, że pozywać trzeba było syndyka, bo zdaniem sądu on jest uprawniony do zmiany listy inwestorów uprawnionych do rekompensaty a nie KDPW.

Okazuje się, ze co najmniej jedna osoba (niewykluczone, że więcej) prawdopodobnie pozwala syndyka WGI DM.

Wyrok z uzasadnieniem z Sądu Apelacyjnego w załączeniu.

Odnośnie informacji o wartości rachunku sąd I instancji tak się wypowiedział (to cytat z uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego):

"Odnosząc się do przedłożonych przez powoda kserokopii informacji o wartości rachunku inwestycyjnego na dzień 31 marca 2006 r. oraz kserokopii dowodu wpłaty (k. 91) Sąd I instancji uznał, że nie mogły być one podstawą do uwzględnienia powództwa i uzyskania wyroku ustalającego, z uwagi na niezgodność z rzeczywistym stanem przedsiębiorstwa. Nadto zauważył,że wskazana informacja była sporządzona na dzień 31 marca 2006 r., a nie na dzień ogłoszenia upadłości domu maklerskiego."

"Świetnie", to teraz wystarczy, że dowolny licencjonowany podmiot finansowy (bank, fundusz inwestycyjny, dom maklerski) nas oszuka, tak jak to zrobiło WGI, a później się okaże, że wszystkie wyciągi jakie nam ta instytucja przedstawiała (i które były zgodne z wpłatami, wypłatami i oficjalnie podawanymi na stronie internetowej wynikami inwestycyjnymi, odnośnie których nikt jak dotąd oficjalnie nie udowodnił, aby były niezgodne z rzeczywistymi) oraz wszystkie dowody wpłaty do takiej instytucji, są nic nie warte i nie mogą służyć jako dowody w związku z roszczeniem wynikającym z tych dokumentów.
To w takim razie dlaczego te instytucje nazywa się instytucjami zaufania publicznego?
Jak w takiej sytuacji zaufać np. dowolnemu bankowi i wyciągom z niego otrzymywanym skoro w każdej chwili może nas taka instytucja oszukać i później nikt, żaden sąd, ani żadna inna instytucja oszukanemu nie tylko nie pomoże odzyskać pieniędzy to nawet nie uzna zasadnego roszczenia za istniejące?
Gdzie tu sens, gdzie logika, gdzie prawo, uczciwość, sprawiedliwość i zwykle poczucie przyzwoitości,skoro dokumenty otrzymywane z banku (wyciągi, dowody wpłaty) nie będą miały przed sadem absolutnie żadnej wartości, jak wynika chociażby z tego załączonego przykładu?
Ciekawe gdzie sędzia trzyma swoje pieniądze i czy też uznaliby wyciągi otrzymywane z banku i dowody wpłat na swoje konto bankowe za nic nie znaczące?

Lekcja jest z tego jest taka, że jeśli bank, fundusz inwestycyjny czy dom maklerski zechce oszukać swoich klientów to oszukani klienci nie będą mieli absolutnie żadnej możliwości wykazania i dochodzenia swoich roszczeń.
Wszystkie pieniądze jakie wpłacamy do banków i do innych licencjonowanych instytucji finansowych najlepiej wiec jest z góry uznać za przepadłe i liczyć tylko na to, że może łutem szczęścia nie zechcą nas oszukać i zechcą nam je łaskawie wypłacić.
Zresztą podobno zgodnie z prawem pieniądze wpłacone do banku są pieniędzmi banku, a nie klienta - klienci banku maja tylko roszczenie do banku o ich wypłacenie - tylko jak się okazuje w razie czego tego roszczenia nie sposób będzie przed sądem udowodnić, tak jak to miało miejsce w przypadku WGI, skoro ani co miesięczne wyciągi (Informacje o wartości rachunku), ani dowody wpłat
nie są dla sądu wystarczającymi dowodami na wysokość roszczenia.
Ważniejszy dla sądu jest z sufitu wzięty zapis w "księgach" np. ujemnej kwoty 13 mln zł, jak to było w przypadku jednego z przesłuchiwanych klientów.

Ten powoda też był kolejną osobą, której SKS zapisał w "księgach" kwotę ujemna, w wyniku czego zamiast otrzymać od WGI, zgodnie z wyceną przedstawiona w Informacji o wartości rachunku na dzień 31 marca 2006 r. kwotę 177 598,76 zł, to syndyk żądał od niego wpłacenia kwoty 168 413,07 zł. Nikogo, poza zapewne samym zainteresowanym, najwyraźniej nie interesowało udowodnienie gdzie die podziali pieniądze i z czego wynika taka różnica.
Sąd jedynie gołosłownie (bez przeprowadzenia dowodu) stwierdził:
"Na podstawie zapisów z ksiąg domu maklerskiego wynika, że powód nie jest wierzycielem domu maklerskiego, lecz jego dłużnikiem [to wyjątkowe draństwo ze strony SKS ze postawili ludzi w takiej sytuacji, a jeszcze większe draństwo ze strony sądu, że sąd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób kpi sobie z poszkodowanych i przykłada rękę do ich niedoli]. Raporty (...) nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu przeprowadzonych operacji finansowych oraz stanów rachunku inwestycyjnego.
Były one generowane w wewnętrznym systemie analitycznym upadłego, były wykonywane nierzetelnie i zawierały informacje fikcyjne, mające na celi zatuszowanie rzeczywistej, negatywnej sytuacji ekonomicznej upadłego w oczach inwestorów. Pogląd ten pozostaje w zgodzie z uzasadnieniem decyzji Komisji Papierów wartościowych i Giełd o cofnięciu upadłemu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej."

Przynajmniej powyższa cześć uzasadnienia można by włączyć jako materiał dowodowy w sprawie karnej (tylko, że to może przyczynić się do obniżenia wysokości odszkodowania jakie może przyznać sąd karny, ale biorąc pod uwagę, że oskarżeni i tak twierdza, że nie mają z czego płacić, to jest to bez dużego praktycznego znaczenia).
Warto by też być może przesłuchać w sprawie karnej powoda z tej sprawy.

Poza tym orzeczenia sądu upadłościowego nie mają powagi rzeczy osadzonej, a ten sąd cywilny zdawał się jakby tego nie zauważać nadając im taką powagę (sąd I instancji stwierdził bowiem "że powód nie ma interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie, ponieważ w postępowaniu upadłościowym służyły mu odpowiednie środki ochrony prawnej, z których nie skorzystał [co zresztą nie było prawda wg twierdzeń powoda, bo w apelacji powód zarzucił "błąd w ustaleniach faktycznych co do tego, że powód nie korzystał ze sprzeciwu i zażalenia w postępowaniu upadłościowym"]." ).

W sumie to nie jest całkiem jasne kto był pozywany, bo na początku jest napisane:

"Wyrokiem z dnia 24 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Z. G. skierowane przeciwko Syndykowi masy upadłości (...) S.A. W. i (...) S.A. w W. o ustalenie, że przysługuje mu w stosunku do upadłego wierzytelność w kwocie 174 035,48 zł uprawniająca do otrzymania ustawowej rekompensaty za środków systemu rekompensat w kwocie 56 128,74 zł oraz orzekł o kosztach postępowania."

Ale z dalszej części uzasadnienia wynika, Że pozywana jest spółka:
"Dodatkowo Sąd Okręgowy uznał, że pozwany (...) S.A. w W. nie ma legitymacji biernej; nie jest bowiem związany żadnym węzłem prawnym z powodem dopóki
nie zostanie ustalone jego prawo do otrzymania rekompensaty. Ten pozwany nie ma kompetencji do dokonywania jakichkolwiek ustaleń w związku z listą inwestorów."

Syndyk ma takie kompetencje, wiec skąd to ww. ostatnie twierdzenie, skoro jak się zdaje albo syndyk był pozywany, albo przynajmniej syndyk reprezentował pozwaną spółkę WGI?

Wydaje się, że pozywani byli jednocześnie KDPW SA i syndyk jako przedstawiciel WGI DM SA (że było dwóch pozwanych wskazuje już sam wyrok).

Proszę w miarę możliwości o komentarz do tego wszystkiego.


Sygn. akt I ACa 737/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 sierpnia 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA Barbara Trębska
Sędzia SA Roman Dziczek (spr.)
Sędzia SA Przemysław Kurzawa
Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2011 r. w Warszawie  na rozprawie 
sprawy z powództwa Z. G. 
przeciwko (…) spółce akcyjnej z siedzibą w W. i (…) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o ustalenie 
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 24 marca 2010 r.
sygn. akt I C 62/09

  1. oddala apelację;
    zasądza od Z. G. na rzecz (…) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 2700 zł (dwa tysiące siedemset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.


Sygn. akt I ACa 737/10

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo S. G. skierowane przeciwko Syndykowi masy upadłości (…) S.A. w W. i (…) S.A. w W. o ustalenie, że przysługuje mu w stosunku do upadłego wierzytelność w kwocie 174 035,48 zł uprawniająca do otrzymania ustawowej rekompensaty za środków systemu rekompensat w kwocie 56 128,74 zł oraz orzekł o kosztach postępowania.

Sąd I instancji ustalił, że powód był posiadaczem w (…) S.A. w W. dwóch rachunków inwestycyjnych. Na podstawie umów z dnia 28 kwietnia 2005 r. o zarządzanie portfelem inwestycyjnym (…), powód zlecił (…) S.A. w W. zarządzanie swoim portfelem oraz prowadzenie rachunków inwestycyjnych na warunkach określonych w umowie i regulaminie, stanowiących jej integralną część.

Na wniosek powoda z dnia 14 listopada 2005 r., z końcem listopada 2005 r. rachunek inwestycyjny nr (…) zastał zamknięty przez (…) S.A. z siedzibą w W., zaś wycena tego rachunku na dzień 30 listopada 2005 r. wynosiła 180 930,07 zł i taka też kwota została zwrócona powodowi. Na koniec roku 2005 wycena tego rachunku wynosiła 0,00 zł

(…) S.A. w W. przekazywał powodowi informację o wartości jego rachunku inwestycyjnego na koniec każdego okresu rozliczeniowego, w ciągu 14 dni następnego okresu rozliczeniowego, w formie dokumentu elektronicznego. Ostatni otrzymany przez powoda dokument – Informacja o wartości rachunku inwestycyjnego (…) wskazywał wycenę rachunku inwestycyjnego na dzień 31 marca 2006 r. na kwotę 177 598,76 zł

W dniu 13 kwietnia 2006 r. powód wypowiedział umowę z dnia 28 kwietnia 2005 r. o zarządzanie portfelem inwestycyjnym (…) i prowadzenie rachunku inwestycyjnego nr (…) ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2006 r.

W dniu 22 maja 2006 r. (…) S.A. w W. zwrócił powodowi kwotę 3 563,28 zł

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie XGU 307/06 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość (…) S.A. w W. obejmującą likwidację majątku upadłego i wyznaczył syndyka.

Syndyk masy upadłości (…) S.A. w W. T. K. sporządził listę inwestorów w oparciu o księgi (…) S.A. w W. i dokonał analizy zapisów na poszczególnych rachunkach na podstawie wytycznych (…) S.A. w W. wynikających z raportu (…) Spółki z o.o. w W. Powód nie został umieszczony na liście inwestorów. Jego osoba została umieszczona na liście osób nieuprawnionych do rekompensaty z (…) S.A. w W. pod poz. (…) z zobowiązaniem względem upadłego domu maklerskiego w kwocie 168 413,07 zł według stanu na dzień ogłoszenia upadłości.

Nieprawomocnym, na moment zamknięcia rozprawy w sprawie, postanowieniem z dnia 3 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe.

W świetle tych ustaleń Sąd uznał w pierwszym rzędzie, że przedmiotowe powództwo należało rozpatrywać w świetle art. 189 k.p.c. i stwierdził, że powód nie ma interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie, ponieważ w postępowaniu upadłościowym służyły mu odpowiednie środki ochrony prawnej, z których nie skorzystał. Powód nie skorzystał z prawa do złożenia sprzeciwu do Sędziego komisarza, a następnie wniesienia zażalenia do Sądu upadłościowego, wobec czego orzeczenie w sprawie ustalenia, czy jest on wierzycielem upadłego jest prawomocne i prowadzenie niniejszego sporu praktycznie podważałoby sens tamtego postępowania. W konsekwencji uznał że powód nie ma interesu prawnego w ustaleniu, iż przysługuje jej wierzytelność w stosunku do upadłego – (…) w wysokości 174 035,48 zł uprawniająca go do otrzymania ustawowej rekompensaty ze środków systemu rekompensat w kwocie 56 128,74 zł.

Niezależnie od tego Sąd uznał, że powództwo podlegało oddaleniu także z tego względu, że powód nie udowodnił swego roszczenia.

Sąd przywołał treść art. 140 ust. 1 pkt 1 i 2, a także ust. 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) stwierdził , że rzeczą powoda było udowodnienie w tym procesie faktów, z których wywodzi on skutki prawne (art. 6 k.c.), a zatem przedstawienie wszelkich dowodów na potwierdzenie przysługiwania mu określonej wysokości wierzytelności w stosunku do pozwanego ad. 1.

Powód nie przeprowadził dowodów, które byłyby uznane przez Sąd za wiarygodne; nie udowodnił, że należało przyjąć inną metodologię badania ksiąg handlowych upadłego niż została przyjęta, nie zgłosił wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty na okoliczność ustalenia, czy na podstawie ksiąg handlowych upadłego przysługuje mu wierzytelność wobec upadłego i w jakiej wysokości. Odwołał się do treści art. 232 k.p.c. i uznał, że nie było po stronie Sądu obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego, a skorzystanie z tego uprawnienia powinno mieć charakter wyjątkowy. Takiej wyjątkowości nie było w niniejszej sprawie, a zatem Sąd nie miał prawa prowadzenia postępowania z urzędu, w tym również dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, ponieważ naruszałoby to zasadę równouprawnienia strony.

Odnosząc się do przedłożonych przez powoda kserokopii informacji o wartości rachunku inwestycyjnego na dzień 31 marca 2006 r. oraz kserokopii dowodu wpłaty (k. 91) Sąd I instancji uznał, że nie mogły być one podstawą do uwzględnienia powództwa i uzyskania wyroku ustalającego, z uwagi na niezgodność z rzeczywistym stanem przedsiębiorstwa. Nadto zauważył, że wskazana informacja była sporządzona na dzień 31 marca 2006 r., a nie na dzień ogłoszenia upadłości domu maklerskiego.

W ocenie Sądu, w procesie przygotowania listy inwestorów uprawnionych do rekompensat z (…) S.A. z siedzibą w W. syndyk sporządził listę w oparciu o wytyczne (…) wynikające z raportu (…) Spółki z o.o. w W. oraz przepisy art. 140 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na podstawie zapisów z ksiąg domu maklerskiego wynika, że powód nie jest wierzycielem domu maklerskiego, lecz jego dłużnikiem. Raporty (…) nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu przeprowadzonych operacji finansowych oraz stanów rachunku inwestycyjnego. Były one generowane w wewnętrznym systemie analitycznym upadłego, były wykonywane nierzetelnie i zawierały informacje fikcyjne, mające na celi zatuszowanie rzeczywistej, negatywnej sytuacji ekonomicznej upadłego w oczach inwestorów. Pogląd ten pozostaje w zgodzie z uzasadnieniem decyzji Komisji Papierów wartościowych i Giełd o cofnięciu upadłemu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Powód nie zakwestionował skutecznie metody syndyka w ustalaniu stanu wierzytelności; nie udowodnił, że na podstawie ksiąg handlowych upadłego przysługuje mu określonej wysokości wierzytelność.

Dodatkowo Sąd Okręgowy uznał, że pozwany (…) S.A. w W. nie ma legitymacji biernej; nie jest bowiem związany żadnym węzłem prawnym z powodem dopóki nie zostanie ustalone jego prawo do otrzymania rekompensaty. Ten pozwany nie ma kompetencji do dokonywania jakichkolwiek ustaleń w związku z listą inwestorów.

O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 i 99 k.p.c.

Od orzeczenia tego apelację wniósł powód, zarzucając Sądowi I instancji: 1). naruszenie art. 189 k.p.c. oraz art. 140 ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także art. 6 k.c., 2). błąd w ustaleniach faktycznych co do tego, że powód nie korzystał ze sprzeciwu i zażalenia w postępowaniu upadłościowym, 3. Naruszenie art. 232 k.p.c. i art. 207 § 3 k.p.c. oraz art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c.

Wniósł o zmianę wyroku i uwzględnienie powództwa oraz zasądzenie na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu.

Na etapie postępowania apelacyjnego został złożony do akt sprawy odpis prawomocnego postanowienia z dnia 3 lutego 2010 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w sprawie X GUp 250/06 o umorzeniu postępowania upadłościowego. Upadły odzyskał zdolność bycia stroną i został powiadomiony o rozprawie apelacyjnej (art. 363 i art. 364 prawa upadłościowego i naprawczego.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja nie jest uzasadniona.

Mimo częściowo nieprawidłowej wykładni przepisów mających w sprawie zastosowanie, orzeczenie odpowiada prawu.

Przede wszystkim podzielić należy w całości poczynione w sprawie ustalenia faktyczne. Znalazły one potwierdzenie zarówno w dowodach na które powołał się Sąd I instancji, jak i w tych, które z urzędu przeprowadził Sąd Apelacyjny. Te ostatnie wskazały wyraźnie, jakimi kryteriami kierował się syndyk masy upadłości, i że były to działania odpowiadające przesłankom wynikającym z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej – „ uoif”) - art. 140 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1a i 1b.

Wbrew polemice apelacji, Sąd nie naruszył ani art. 328 § 2 k.p.c., ani art. 233 § 1 k.p.c. i art. 232 k.p.c. Szczegółowo umotywował swe stanowisko, a dokonana ocena była swobodna, lecz nie dowolna. Nie zachodziła też szczególna sytuacja, która nakazywałaby Sądowi prowadzić postępowanie dowodowe z urzędu. Niezrozumiały jest natomiast zarzut naruszenia art. 207 § 3 k.p.c., skoro Sąd dopuścił dowód z dokumentu w postaci dowodu wpłaty i ocenił jego przydatność w świetle relewantnych wymagań przepisów ustawy.

Odnosząc się natomiast do kwestii materialnoprawnych zgodzić się należy z powodem, że Sąd I instancji dokonał wadliwej oceny art. 189 k.p.c. w związku z art. 140 ust. 6 uoif, przez pryzmat interesu prawnego powoda.

Wbrew odmiennemu stanowisku Sądu Okręgowego, zdaniem Sądu Apelacyjnego powód dysponował takim interesem, przyznanym mu wprost przez ustawę – powołany przepis art. 140 ust. 6 uoif. Przy czym droga sądowa, o którym mowa w tym przepisie, to droga przed sądem cywilnym, jaką wybrał powód, a nie droga ochrony prawnej w ramach postępowania upadłościowego.

Za tym ostatnim stanowiskiem, którego Sąd II instancji nie akceptuje, nie przemawia ani treść powołanego przepisu oraz innych przepisów uiof, ani też regulacja art. 141 i nast. uiof, z których wynika, że środki na wypłatę rekompensat nie wchodzą do masy upadłości. A zatem tylko droga sądowa – ustalenia, a następnie nakazania (art. 140 ust. 7 uoif) pozwala uzupełnić właściwy krąg uprawnionych. Nota bene, w przypadku, gdy upadłość domu maklerskiego nie może zostać ogłoszona z powodu braku dostatecznych środków na prowadzenie postępowania upadłościowego, oczywistym jest, że uzupełnianie listy uprawnionych do rekompensat jest możliwe tylko w trybie wskazanym przez Sąd Apelacyjny.

Wracając zatem do kwestii prawidłowości subsumpcji, wskazać należy, że syndyk winien był dokonać ustaleń osób uprawnionych do rekompensat na podstawie ksiąg domu maklerskiego (art. 140 ust. 1 b uoif), a także na podstawie danych zawartych we właściwych rejestrach lub innych danych urzędowych.

Podważenia danych na których oparł się syndyk powód nie przeprowadził, a ten obowiązek na nim spoczywał (art. 6 k.c.). Podobnie – nie przeprowadził dowodzenia pozytywnego.

Przedłożony przy pozwie dokument – informacja (k. 11) był w ogóle irrelewantny w sprawie, w świetle wymagań powołanej ustawy, a dowód wpłaty z 2004 r., uznać należało za oczywiście niedostateczny. Jedynie specjalistyczna opinia biegłego lub biegłych mogłaby zweryfikować poprawność stanowiska syndyka, na dzień ogłoszenia upadłości.

Z tych względów, na podstawie art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k. p. c. oraz

na podstawie § 6 pkt 6 oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MS z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…) – Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) i art. 98 § 3k.p.c w zw. z art. 99 k.p.c., zasądzając minimalną stawkę wynagrodzenia dla radcy prawnego, stosownie do wyniku procesu.


Więcej o aferze WGI:
Warszawa - lista rozpraw w sprawach karnych przeciwko zarządowi WGI DM SA który dokonał malwersacji na ponad 320 mln zł
Warszawa - 27.06.2013r. zapraszamy poszkodowanych w aferze WGI DOM MAKLERSKI, Sąd Okręgowy XII Wydział Karny s.230
Jak aferzyści WGI Dom Maklerski SA przy cichej współpracy prokuratorów "piorą złodziejskie majątki"...
Warszawa - zawiadomienia o rozprawach w sprawie afery WGI Dom Maklerski SA w dniu 26.03.13 oraz 27.06.13. afery w której blisko 1500 klientów straciło ponad 320 mln zł - jest to tylko suma wierzytelności w kat. III zgłoszonych do syndyka WGI DM.
Skorumpowani prokuratorzy warszawscy już 7 rok prowadzą śledztwo w sprawie Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej WGI dot. setki osób oszukanych na ponad 300 mln zł.
Polecam sprawy poruszane w działach:

SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

 
~coach outlet
16-12-2016 / 15:01
Coach Outlet www.coachoutletfactory-stores.us.com North Face Outlet www.northface-outlets.com.co Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.raybanoutletstore.in.net Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Roshe Run www.tanie-nikerosherun.pl Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Handbags www.balenciagaoutlets.us.com Balenciaga Handbags www.balenciaga-handbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermes-belts.us.com Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net North Face www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberland-outlets.us.com Cheap Timberland Boots www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet www.outlettoryburch.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.guccioutletco.us.com North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Outlet www.tiffany-outlets.us.com Tiffany Outlet www.tiffanyco-outlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michael-korsoutletstores.us.com Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.tomoutlet.us.com Louis Vuitton www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michael-kors-outlet.us.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Air Max www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.in.net Burberry Belt www.burberrybelt.us.com Louis Vuitton Belt www.louisvuitton-belt.com Salvatore Ferragamo www.ferragamo-belt.us.com Lululemon Outlet www.lululemonsoutlet.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger www.tommyhilfigeroutlet.us.com Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottom.in.net Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Outlet www.puma-outlet.us.com Polo Outlet www.outlet-polo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelts.us.com Nike Air Max www.nikeairmaxshoes.com.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com Adidas Originals www.adidasnmdshoes.com.tw Lebron James Shoes www.lebronjamesshoes.us.com Sac Longchamp www.saclongchamps.fr Air Max Pas Cher www.airmax-paschers.fr Chaussures Louboutin www.louboutinspascher.fr Keds Shoes www.kedsshoes.in.net Asics Shoes www.asicsshoe.in.net Coach Outlet www.outletcoach.us.org Salomon Shoes www.salomonshoes.in.net True Religion Outlet www.outlettruereligion.us.com New Balance Outlet www.new-balanceoutlet.us.com Skechers Shoes www.skechersoutlet.us.com Nike Outlet www.outletnike.us.com Adidas Outlet www.outletadidas.in.net Red Bottom Shoes www.redbottom-shoes.com New Jordans www.newjordans.us.com Air Max 90 www.air-max90.in.net Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstores.com Coach Black Friday www.coachblackfriday.org UGG Boots Black Friday www.uggbootsblackfriday.com Nike Roshe Run www.nikerosherunning.us.com Versace Belt www.versacebelt.us.com Skechers Shoes www.skechersshoes.in.net Hugo Boss www.hugoboss.in.net Guess Factory www.guessfactory.us.com Hollister Jeans www.hollisterjeans.us.com Burberry Scarf www.burberry-scarf.in.net North Face Outlet www.northfaceoutletus.us.com North Face Outlet www.northfacefactoryoutlet.com.co North Face Outlet www.north-faceoutlet.com.co North Face Outlet www.northfaceoutletfactory.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.eu.com The North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.org North Face Jackets www.northfaceoutletco.in.net North Face Outlet www.north-faceoutlet.info UGG Outlets www.ugg-outlets.in.net Uggs Outlets www.uggs-outlets.us.com UGG Outlet Store www.outletugg.us.com Ugg Outlets www.ugg-outlets.us.com UGG Boots Outlet www.outlet-ugg.us.com UGG Bailey Button www.uggoutlet-boots.us.com Michael Kors Outlet www.michael-korsoutlets.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletstores.in.net Nike Roshe Run Pas Cher www.rosherun.fr Nike Air Max Pas Cher www.airmaxpascheronline.fr Air Jordan Pas Cher www.nike-pascher.fr Kate Spade www.katespade.us.com True Religion www.truereligion.us.org Salomon Outlet www.salomonoutlets.com Burberry Outlet www.burberry-outlets.us.com North Face Outlet www.northfaceoutlets.net.co The North Face Outlet www.northfaceoutletinc.name The North Face Jackets www.northfaceco.name North Face Jackets Clearance www.northfaceoutletco.com
~ninest123
20-08-2016 / 07:25
ninest123 www.oakley-sunglasses.in.net/ www.oakley--sunglasses.com.co/ www.oakleysunglassesoutlet.us.org/ www.oakleysunglasses2.us.com/ www.oakleysunglasses.com.co/ www.rayban-sunglasses.in.net/ www.ray-ban-sunglasses.in.net/ www.rayban--sunglasses.org/ www.polo--ralphlauren.us.com/ www.polo-ralph-laurenoutlet.us.com/ www.burberryoutlet-stores.us.com/ www.burberryoutlet-store.us.com/ www.michaelkors-outlet-online.us.org/ www.outletonline-michaelkors.com/ www.michaelkorsoutletus.eu.com/ www.michael-korsoutlet.in.net/ www.michael-korsoutletonline.eu.com/ www.michaelkors-handbags.in.net/ www.uggs-outletboots.in.net/ www.uggsoutlets.us.com/ www.uggs-outlet.in.net/ www.cheapuggboots.in.net/ www.cheap-uggs.in.net/ www.louisvuitonoutlet.us.com/ www.louisvuitton-outlets.org/ www.louisvuitton.ar.com/ www.louisvuitton-outlet-store.com/ www.louis-vuittonhandbags.org/ www.redbottoms.in.net/ www.christianlouboutin-outlet.in.net/ www.christian-louboutin-shoes.in.net/ www.christian--louboutin.org.uk/ www.rolexreplicawatches.us.com/ www.replica--watches.com/ www.air-jordanshoes.net/ www.nike-outlet.in.net/ www.toryburch-outletonline.in.net/ www.guccioutletonline.in.net/ www.prada-handbags.us.com/ www.prada-outlets.in.net/ www.longchamp-outlet.in.net/ www.longchamphandbags.in.net/ www.longchamphandbagsoutlet.us.com/ www.tiffanyandco-sale.us.com/ www.tiffany-andcojewelry.us.com/ www.nikeairmaxinc.net/ www.nikeair-max.net/ www.nike-freerun.com/ www.chanelhandbagsoutlets.in.net/ www.katespadeoutlets.cc/ www.katespade-handbags.in.net/ www.coachoutlet-online.in.net/ www.coachfactory-outletonline.in.net/ www.coachoutletstoreonline.jp.net/ www.coachpurse.in.net/ www.truereligionoutlet.in.net/ www.truereligionjeansoutlet.us.com/ www.truereligionoutlets.in.net/ www.truereligion.in.net/ www.nike-airmax-pas-cher.fr/ www.airmax-nike.fr/ www.air-jordanpascher.fr/ www.nike-free-run.fr/ www.nike-roshe-run.fr/ www.sac-longchamp-pas-cher.fr/ www.sac--longchamps.fr/ www.poloralphlauren-pascher.fr/ www.louboutin-pas-chere.fr/ www.sac-michaelkors-pascher.fr/ www.sac-burberry-pascher.fr/ www.lunette-oakley-pascher.fr/ www.lunette-rayban-pas-cher.fr/ www.hollisterabercrombie-fitch.fr/ www.sachermes.fr/ www.vans-pascher.fr/ www.timberlandpas-chere.fr/ www.newbalancesoldes.fr/ www.converse-pas-cher.fr/ www.the-north-face.fr/ www.niketnrequinpascher.fr/ www.polo-lacoste-pascher.fr/ www.nikeblazerpaschere.fr/ www.nikeair-force.fr/ www.sac-guesspascher.fr/ www.sac-vanessa-bruno.fr/ www.scarpe-hoganoutlet.it/ www.rayban-sunglasses.me.uk/ www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/ www.michaelkors-outlet-canada.ca/ www.michael--korsoutlet.ca/ www.lululemon-canada.ca/ www.hollistersale.me.uk/ www.thenorth--face.co.uk/ www.mulberry-outlet-uk.co.uk/ www.ralphlauren-outlet.co.uk/ www.nike--airmax.co.uk/ www.nike-air-max.org.uk/ www.nikefree-running.org.uk/ www.abercrombie-and-fitch.me.uk/ www.nike-roshe-run.co.uk/ www.nike-trainers-uk.co.uk/ www.nike-air-huarache.co.uk/ www.longchampbags.org.uk/ www.hollister-abercrombie.es/ www.vans-shoes-outlet.com/ www.nikerosherun.net/ www.maccosmeticsoutlet.us/ www.abercrombie-andfitch.us.com/ www.hermesbirkinbags.com.co/ www.the-northfaceoutlet.us.com/ www.the-north-face.in.net/ www.newbalance-shoes.in.net/ www.reebok-outlet.in.net/ www.lululemonoutlets.in.net/ www.nfljerseys-cheap.us.com/ www.cheap-wedding-dresses.org/ www.beatsbydrdreheadphones.in.net/ www.mont-blanc-pens.us.com/ www.ferragamo-shoes.net/ www.instylerionicstyler.us.com/ www.babyliss.in.net/ www.mcm-handbags.net/ www.chiflatiron.cn.com/ www.insanityworkout.in.net/ www.ghd-hairstraighteners.org.uk/ www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/ www.valentino-shoes.us.com/ www.herveleger.us/ www.asicso.com/ www.soccer--shoes.net/ www.soccerjerseys.com.co/ www.celine-handbags.org/ www.p90x3workout.us.com/ www.jimmy-choo-shoes.in.net/ www.hollister-clothingstore.us.com/ www.nike-airmax.nl/ www.baseball-bats.us/ www.phone-cases.in.net/ www.timberland-boots.us/ www.occhiali-oakley.it/ www.christian--louboutin.it/ www.ralph-lauren-outlet.it/ www.abercrombiehollister.it/ www.nikeair-max.it/ www.vans-scarpe.it/ www.borse--gucci.it/ www.rayban--occhiali.it/ www.converseallstar.it/ www.converse--shoes.com/ www.saclancelpascher.fr/ www.toms--shoes.net/ www.montrespas-cher.fr/ www.karenmillen.me.uk/ www.supra--shoes.com/ www.juicycoutureoutlet.jp.net/ www.juicycoutureoutlet.com.co/ www.marc--jacobs.us/ www.cheapweddingdresses.org.uk/ www.replica--watches.org.uk/ www.hollister--canada.ca/ www.pandora-jewelry.us.com/ www.pandorajewelrys.us.com/ www.pandora--charms.in.net/ www.pandora--charms.org.uk/ www.linksoflondon.me.uk/ www.thomassabouk.org.uk/ www.swarovskijewelry.us.com/ www.swarovski.me.uk/ www.bottesugg-pas-cher.fr/ www.uggpas-cher.fr/ www.ugg-boots-uggs.co.uk/ www.ugg--australia.it/ www.uggs-canada.ca/ www.louis-vuitton-pas-cher.fr/ www.louisvuitton-sac.fr/ www.louis-vuitton-handbags.org.uk/ www.louisvuitton-canada.ca/ www.borselouis-vuitton.it/ coachofficialsite.blog.com/ www.canadagoose.net.co/ www.canadagoosejackets.us.com/ www.canada-goose-outlet.org/ www.canadagoose--jackets.ca/ www.canadagoose-paschere.fr/ www.canada-goose.me.uk/ www.moncler.org.uk/ www.moncleroutlet.com.co/ www.monclerjackets.us.org/ www.doudoune-monclerpascher.fr/ www.moncler--outlet.it/ www.canada--goose.se/ www.moncleronline-shop.de/ www.moncler.org.es/ www.moncler.co.nl/ www.canadagooses.co.nl/ ninest123
~kevin durant shoes
19-06-2016 / 03:04
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Wayfarer www.rayban-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.toryburchsoutlet.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outlet-gucci.in.net North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.outlettiffany.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com Oakley Outlet www.outletoakley.in.net North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.in.net Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Oakley Sunglasses www.outletoakley.us.org Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakley-glasses.us.org Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michaelkors-outlet.eu.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyglasses.in.net Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.us.com Burberry Belt www.burberrybelt.in.net Tory Burch Boots www.toryburchboots.com Louis Vuitton Belt www.louisvuittonbelt.com Ferragamo Belt www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemon-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christian-louboutin-shoes.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger Outlet www.tommyhilfigeroutlet.us.com Burberry Outlet www.outletburberry.in.net Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottoms.us.com Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Outlet www.pumaoutlet.us.com Polo Outlet www.outletpolo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelt.us.com Nike Air Max www.nike-airmax.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com
~Tory Burch Outlet
20-03-2016 / 03:45
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Handbags www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Outlet www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Handbags www.longchampsoutlet.us.com Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.rayban-outlet.us.org Cheap Ray Ban Sunglasses www.raybansunglasses2016.us.com Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northface-outlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.name Kate Spade Outlet www.katespadesoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coachoutletonlinestore.in.net Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletsale.us.com Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com Louis Vuitton Outlet Store www.louisvuittonoutletsonline.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louis-vuittonfactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletonline.com Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.toryburchsoutlet.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Factory Outlet www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.guccioutlet.in.net Gucci Handbags www.cheapguccihandbags.us.com North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollisterclothingoutlet.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanystoreoutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.name Oakley Outlet www.oakley-outlet.us.org North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.us.org Chanel Outlet www.chaneloutlet.us.org Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Outlet www.pradaoutlet.us.org Ray Ban Sunglasses www.raybanglasses.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Oakley Sunglasses www.oakleyoutletsstore.us.com Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakleysunglasses.de.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Oakley Eyeglasses www.oakley-eyeglasses.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Burberry Outlet www.burberryoutletfactory.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstore.us.com Fendi Belt www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Oakley Vault www.oakley-0utlet.us.com Chanel Outlet www.chanel-outlets.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkors-outlet.eu.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com Gucci Outlet www.guccioutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net Gucci Belt www.guccibelt.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyglasses.in.net Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonoutletstore.in.net North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org
~WQ
02-09-2015 / 11:31
Das Wettbewerbsverbot www.louis-vuittonblackfriday.com/ Bademoden www.michaelkors-uk.org.uk/ Stil hat www.soccer-shoes.org/ einen www.beatsbydrdre.co.com/ revolution?ren www.replica-watches.us.com/ Wandel www.cheap-uggboots.in.net/ erfahren. www.michaelkorsoutlet.ar.com/ Riemen www.bottega.us/ statt www.kate-spade.in.net/ ?rmel und www.burberry-outlet.org.uk/ Hosenbeine www.michael-kors-canada-outlet.ca/ immer kürzer, hat der www.coachfactory-outlet.co.com/ Bund www.hollistercanada.ca/ zunehmend geringer. www.fashion-clothing.us.org/ Unbestritten, www.jordanrelease-dates.net/ begannen die meisten grundlegenden www.new-balance.ca/ Innovationen www.zxcoachoutlet.com/ von Frau Badeanzug www.cheapmichaelkors.us.org/ oder www.designerhandbagsoutlet.com.co/ Bikini www.raybans.us.org/ Juicy Couture Entstehung. www.vans-shoes.net/ Juicy Couture www.yogapants.com.co/ Bikini www.ralph-lauren.ca/ Hot Spread, www.abercrombie-kids.us.com/ eine www.airmax-90.org/ Lawine www.nikestore.us/ Auswirkungen www.bcbg-max-azria.ca/ auf www.marcjacobsonsale.com/ die www.oakley-sunglasses.top/ popul?re www.ralphlaurenoutletonline.us.org/ Kultur www.oakleyoutlet.us.org/ und www.hermesbirkin-bag.net/ moralische Werte www.northfaceoutlet.com.co/ In www.louis-vuitton-australia.com.au/ der www.louis-vuittonoutletcanada.ca/ ganzen www.truereligion-outlet.com.co/ Welt.Das www.montblanc--pens.in.net/ Wettbewerbsverbot www.true-religion.com.co/ Bademoden Stil hat www.juicycoutureoutlet.net.co/ einen revolution?ren www.louisvuittonsas.com/ Wandel erfahren. www.abercrombiefitch.us.com/ Riemen www.pradaoutlet.com.co/ statt www.rolexwatchesforsale.us.com/ ?rmel www.nikefree5.net/ und Hosenbeine www.pandorajewelry.top/ immer kürzer, hat der www.abercrombie-and-fitch.ca/ Bund www.tommy-hilfigeroutlet.com/ zunehmend geringer. www.thenorthface.us.org/ Unbestritten, www.cheap-baseballbats.net/ begannen die meisten www.lululemoncanada.ca/ grundlegenden Innovationen von Frau www.kate-spade.net.co/ Badeanzug oder Bikini Juicy www.uggsonsale.com.co/ Couture Entstehung. www.michael-kors-australia.com.au/ Juicy www.basketballshoes.com.co/ Couture Bikini www.coachoutlet-online.com.co/ Hot www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ Spread, www.suprashoes.in.net/ eine Lawine www.gucci-uk.me.uk/ Auswirkungen auf die www.michael-kors-outlet.us.org/ popul?re www.ralph-lauren.com.au/ Kultur www.yoga-pants.ca/ und www.hollisterclothing.in.net/ moralische Werte In www.christian-louboutin-shoes.ca/ der ganzen Welt.Das www.edhardy.us.org/ Wettbewerbsverbot Bademoden www.ugg-boots-australia.com.au/ Stil hat www.nike-air-max.ca/ einen www.adidas--canada.ca/ revolution?ren www.toms--outlet.com.co/ Wandel www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ erfahren. www.michaelkorsbags.us.org/ Riemen www.converse.net.co/ statt www.calvinklein.co.com/ ?rmel und www.michael-kors-handbags.us.com/ Hosenbeine immer www.air-huarache.co.uk/ kürzer, www.rosherun.org.uk/ hat www.burberrys-outletonline.in.net/ der Bund www.nikefree-run.org.uk/ zunehmend geringer. www.nike-air-max.com.au/ Unbestritten, www.eyeglassframes.us.org/ begannen www.tory-burch-outlet.in.net/ die meisten grundlegenden Innovationen www.michaelkors.so/ von Frau www.mcm-bags.in.net/ Badeanzug oder Bikini Juicy www.guccishoes.us.org/ Couture www.michaelkorshandbags.org.uk/ Entstehung. www.abercrombieand-fitch.com.co/ Juicy Couture www.louisvuitton.jp.net/ Bikini www.beats-by-dre.com.co/ Hot www.longchamp.com.co/ Spread, www.michael--kors.us.com/ eine Lawine Auswirkungen www.uggscanada.ca/ auf burberry--outlet.com.co/ die popul?re www.coco-chanelbags.com.co/ Kultur und www.ferragamo.com.co/ moralische www.christianlouboutin.org.uk/ Werte www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ In www.hollister.us.org/ der ganzen Welt.Das www.nike-air-max.us/ Wettbewerbsverbot www.ghdhairstraightener.com.co/ Bademoden Stil www.pandorajewellery.com.au/ hat www.guccihandbags.net.co/ einen www.ralphlaurenpolos.in.net/ revolution?ren Wandel www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/ erfahren. Riemen www.rosheruns.us/ statt ?rmel und Hosenbeine immer www.ferragamoshoes.in.net/ kürzer, www.juicycouture.com.co/ hat der Bund www.ralphlaurenepolo.com/ zunehmend geringer. www.louisvuitton-outlets.us/ Unbestritten, begannen die meisten grundlegenden Innovationen www.wedding--dresses.ca/ von www.katespade-outlet.net.co/ Frau Badeanzug oder Bikini www.oakley--sunglasses.com.au/ Juicy www.swarovskicrystal.com.co/ Couture Entstehung. Juicy www.burberrycanada.ca/ Couture www.jimmychoo.net.co/ Bikini www.rayban-sunglasses.us.org/ Hot www.burberry-handbags.us.org/ Spread, www.moncler-outlet.us.org/ eine www.toryburchsale.com.co/ Lawine Auswirkungen www.uggbootsclearance.com.co/ auf www.longchamp.us.org/ die www.harrods-london.co.uk/ popul?re www.nikerosherun.us/ Kultur www.uptocoachoutlet.com/ und moralische Werte www.louisvuittonas.com/ In www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ der ganzen Welt.Das Wettbewerbsverbot Bademoden www.pandora-charms-canada.ca/ Stil www.omegawatches.us.com/ hat www.guccishoes.com.co/ einen revolution?ren www.louboutin.jp.net/ Wandel erfahren. www.jordan-shoes.com.co/ Riemen www.the-northface.us.org/ statt ?rmel und www.coachoutletstore.net.co/ Hosenbeine immer kürzer, www.guccishoes.in.net/ hat www.weddingdressesuk.org.uk/ der Bund www.airjordanshoes2015.com/ zunehmend www.oakleysunglasses.gr.com/ geringer. www.truereligionjeans.net.co/ Unbestritten, www.coach-handbags.com.co/ begannen www.hermesoutlet.top/ die meisten grundlegenden www.beatsbydre.com.co/ Innovationen www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ von Frau Badeanzug www.michaelkors-outlet-online.com.co/ oder www.northface.us.org/ Bikini www.tiffanyandco.net.co/ Juicy www.newbalance-shoes.org/ Couture www.chanelhandbags.net.in/ Entstehung. Juicy Couture www.nikefree-run.net/ Bikini Hot www.retro-jordans.com/ Spread, www.insanityworkout.net.co/ eine www.maccosmetics.net.co/ Lawine Auswirkungen www.michaelkorsoutlets-online.us.com/ auf die www.replicahandbags.com.co/ popul?re Kultur www.p90xworkout.in.net/ und www.tiffanyandco-canada.ca/ moralische Werte www.outletonline-michaelkors.com/ In der www.toms-shoes.net.co/ ganzen www.ralph-lauren.org.uk/ Welt.Das Wettbewerbsverbot www.rolex-watches-canada.ca/ Bademoden Stil www.ralphlaurenoutletonline.com.co/ hat einen www.newbalance-outlet.org/ revolution?ren Wandel www.uggsoutlet.com.co/ erfahren. Riemen statt www.nikemercurial.in.net/ ?rmel www.christianlouboutinshoes.jp.net/ und Hosenbeine immer www.truereligion-outlet.us.org/ kürzer, www.pradahandbags.net.co/ hat www.converses-shoes.net/ der www.ugg-australia.in.net/ Bund www.louisvuitton.so/ zunehmend www.toms-outletsale.in.net/ geringer. Unbestritten, begannen die meisten www.burberrys-outlet.in.net/ grundlegenden www.timberlandshoes.com.co/ Innovationen www.tory-burchoutlet.us.com/ von www.iphone-cases.com.co/ Frau Badeanzug oder Bikini www.michael-kors-outlet-online.us.org/ Juicy www.woolrich-clearance.com/ Couture Entstehung. Juicy Couture www.michaelkors-outlet-online.us.org/ Bikini www.airjordans.us/ Hot Spread, eine www.bebeclothing.net/ Lawine Auswirkungen christianlouboutinshoesoutlet.org/ auf die www.bcbgdresses.net/ popul?re www.swarovskicanada.ca/ Kultur www.swarovskiuk.me.uk/ und moralische Werte In der ganzen www.newoutletonlinemall.com/ Welt.Das Wettbewerbsverbot www.coachoutletstore-online.com.co/ Bademoden www.eyeglassesonline.us.org/ Stil www.ugg-boots.us.org/ hat www.celinebags.org/ einen www.thenorth-face.org.uk/ revolution?ren www.handbagsoutlet.com.co/ Wandel www.cheap-jordans.net/ erfahren. www.michael-kors.com.co/ Riemen statt ?rmel und www.tiffany-andco.com.au/ Hosenbeine www.jordanretro.org/ immer kürzer, www.mmoncler-outlet.com/ hat www.burberry-outlet-store.com/ der www.christianlouboutinoutlet.net.co/ Bund www.tiffanyjewelry.us.org/ zunehmend geringer. www.beats-headphone.in.net/ Unbestritten, www.swarovski-australia.com.au/ begannen die www.thomas--sabo.co.uk/ meisten grundlegenden Innovationen www.swarovskijewelry.com.co/ von www.pradashoes.com.co/ Frau www.louis--vuitton.org.uk/ Badeanzug www.timberlandboots-outlet.in.net/ oder Bikini www.nike-shoes-canada.ca/ Juicy www.tommy-hilfiger-canada.ca/ Couture www.barbour-jacketsoutlet.com/ Entstehung. Juicy www.raybanwayfarer.in.net/ Couture www.louisvuitton-outlet.com.co/ Bikini Hot Spread, www.softball-bats.us/ eine www.instylers.us.com/ Lawine www.hollister-clothingstore.in.net/ Auswirkungen www.rolex-watches.us.com/ auf www.toms-shoes-outlet.net/ die www.giuseppezanotti.com.co/ popul?re www.gucci-outletsale.in.net/ Kultur www.cheap-nike-shoes.net/ und www.cheapjerseys.us.org/ moralische Werte In der www.oakley-sunglasses-canada.ca/ ganzen toryburch.salesandals.net/ Welt.Das www.salvatoreferragamo.in.net/ Wettbewerbsverbot www.chiflatiron.net.co/ Bademoden Stil hat einen www.cheapshoes.com.co/ revolution?ren www.pandora-charms.org.uk/ Wandel www.chanel-bags.com.co/ erfahren. Riemen statt ?rmel und www.cheaprayban.com.co/ Hosenbeine www.pradahandbags.com.co/ immer kürzer, hat der www.michael-kors.net.co/ Bund zunehmend www.mcmhandbags.com.co/ geringer. www.lululemonoutlet.com.co/ Unbestritten, www.the-north-face.ca/ begannen die meisten grundlegenden www.abercrombie-and-fitch.us.com/ Innovationen www.babyliss.us.org/ von www.cheap-jerseys.us.org/ Frau www.rayban-sunglasses.org.uk/ Badeanzug www.airmax-2015.org/ oder Bikini Juicy Couture Entstehung. Juicy www.mizunorunning.net/ Couture Bikini www.uggboots.net.co/ Hot www.hilfigeroutlet.in.net/ Spread, www.ray-ban-outlet.us.com/ eine Lawine www.longchampoutlet.com.co/ Auswirkungen www.nfl-jersey.us.com/ auf www.gucci-outlet.biz/ die www.christian--louboutin.in.net/ popul?re www.ray--ban.ca/ Kultur www.christianlouboutinshoes.ar.com/ und moralische www.ralph-lauren-outlet.org.uk/ Werte www.levisjeans.com.co/ In www.thenorthfacejackets.in.net/ der ganzen www.hermesbags.club/ Welt.Das www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ Wettbewerbsverbot www.tommyhilfiger.net.co/ Bademoden Stil hat www.ralphlaurenoutlet.us.com/ einen revolution?ren Wandel www.nikefactory.org/ erfahren. www.the-northface.com.co/ Riemen statt ?rmel und www.rolex-watches.me.uk/ Hosenbeine www.longchamp-handbags.us.com/ immer www.burberryoutletonline.ar.com/ kürzer, www.cheapoakley.us.org/ hat www.oakleysunglassescheap.in.net/ der www.coachfactory-outlet-online.in.net/ Bund www.barbour-factory.com/ www.lululemon-australia.com.au/
~K0M0R0WSKI
22-07-2014 / 06:23
jest super . 0bstawiliśmy swoimi ok 8O % urzedów. P0licja z Wojskowymi w wieku 40 lat idzie na emeryture, nieograniczone przywileje władzy dla prokuratur i sądów, komorników. Daliśmy księżulkom 1.O4 PKB z Waszych P0datków. 0brzydziliśmy wybory więc chodzi 2O% czyli sami siebie wybieramy. Nich żyją na wieki nasze układy i osły z P0za układów które na to wszystko doginają.
~OBOP
21-07-2014 / 21:15
Polacy w 50 proc. są zadowoleni z polskiej demokracji____wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,CBOS-50-proc-badanych-zadowolonych-z __Należy więc uznać, że druga połowa Polaków nie jest zadowolona z funkcjonowania polskiej demokracji, czyli + 50 proc. i – 50 proc.= 0 (zero demokracji w Polsce)
~szata N
21-07-2014 / 15:24
rozpoczęła sie procedura kasacji konkordatowych przywilejów w P0lsce? Wszystko to dzięki wrocławskiemu kardynałowi Gulbinowicz jak i europosłowi Ryszard Czarnecki. Jak we Francji stracą 1.O4 PKB i wszystkie ulgi w tym na import alk/ podatek od nieruchomości/ ZUS etc. ok 1O mld rocznie Brawo!!!
~WaLL dek
21-07-2014 / 12:34
Wrocławski układ reprezentuje zabójców, twórców stanu wojennego, Vaticano , szwindlarzy na 5O mln VAT - juz w Parlamencie Europejskim w tym GRUpę ukonstytuowana w firmach na 7OO mld zł. Więc szaraki sami widzicie że jest grupa USA/ Niemec/ Anglii/ contra Rosja. Więc strącają aby było na CCCP
~ADW0KAT
21-07-2014 / 10:37
he he he generała Sikorskiego też sprzątnęli Anglicy na Gibraltarze bo chciał oderwać się i od USA i CCCP? Dzieci układu komunistycznego jak i Vaticano były na przeszkoleniu w układach m.in zachodnich np w Anglii , Austrii zapytajcie się Hermaszewskiego , JKM, Gulbinowicza ;-)? Ja wiem a Wy wiecie?