Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-09-2011

Wrocław pomówienie Redakcji AFER PRAWA i kolejny sędziowski przekręt - Skarga na naruszanie procedury sądowej przez sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sławomira Urbaniaka

 Wrocław 24.08.2011r

 PREZES
SĄDU  
OKRĘGOWEGO

WYDZIAŁ  I  CYWILNY
sygn. akt. I C 369/11

Skarga na naruszanie procedury sądowej 
przez sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sławomira Urbaniaka

      Dnia 23.08.20011r przybyłem na posiedzenie Sądu sygn. akt. I C 369/11 w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę z powództwa byłego biegłego sądowego Mariusza Miszczyszyna. Redakcja Niezależnego Czasopisma Internetowego AFERY PRAWA, której jestem Redaktorem Naczelnym w 2008r. opublikowała tekst pt. Wrocław - serwis ADF AUTO FIAT POLAND spółka z o.o. pod kierownictwem Bogdana Żaka oszukuje klientów? Tekst napisano po zapoznaniu się z szeregiem dokumentów na prośbę poszkodowanej Emilii Cenacewicz , która osobiście w tym celu przyjechała do Sanoka.

Nie wnikając w szczegóły, dlaczego pan M. Miszczyszyn poczuł się pomówiony, a nie właściciel serwisu B. Żak, to obowiązkiem sędziego jest przestrzeganie procedury sądowej.  

       Sędzia Sławomir Urbaniak na nasz wniosek zgodził się na nagrywanie posiedzenia, ale na protest adwokata, co jest normą, już nie wyraził swojego zdania. Jednak najistotniejsze jest, że w piśmie procesowym zawnioskowano szereg wniosków proceduralnych do których sędzia powinien odnieść się zanim rozpocznie się tok postępowania – a tego nie uczynił.  

A głownie chodziło o:

1/   o odrzucenie lub przeniesienie pozwu w całości z uwagi na niewłaściwość miejscową sądu - Pozew należy wnieść do sądu właściwego dla strony pozwanej. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego. Tu należy Sądowi zwrócić uwagę na fakt, że Redakcja Czasopisma AFERY PRAWA, w którym Redaktorem Naczelnym jest Zdzisław Raczkowski jest czasopismem międzynarodowym zarejestrowanym w Irlandii - CERTIFICATE OF REGISTRATION Act,1963 No. 320790 DUBLIN 05.01.2007) i wypełnia swą informacyjną misję zgodnie z Prawem Unii Europejskiej.

2/ o odrzucenie pozwu w całości w związku  z postanowieniem SN z 29.06.2010r sygn. I KZP 7/10 – dot. publikacji w Internecie - przedawnienie  zniesławienia liczy się od daty publikacji treści - oszczerstwa w sieci przedawniają się po upływie roku od publikacji. Sporny tekst został  opublikowany  11.02.2008r. 

3/ o odrzucenie pozwu w całości z uwagi na fakt, że powód NIE WYCENIŁ I NIE UDOKUMENTOWAŁ  jakich to niby krzywd doznał wskutek publikacji. 

4/ o odrzucenie pozwu w całości z uwagi na fakt, że Powód nie uzasadnił na jaką okoliczność zawnioskował świadków (co jest obligatoryjne) i dlaczego za świadka nie podał osoby poszkodowanej tj. Emilii Cenacewicz. 

5/ o odrzucenie pozwu w całości z uwagi na fakt, że powód przerwał negocjacje ugodowe z  Redakcją dnia 16.11.2010r , co powoduje z punktu widzenia prawnego zaniechanie roszczeń. Pozwany nie odniósł się do opublikowanej w tekście opinii biegłego Andrzeja Rojewskiego, nie udokumentował skąd tak różne opinie biegłych w jednej sprawie – a mógł to zrobić od 4 lat – i to byłoby podstawą do wykasowania tekstu lub zamieszczenia jego sprostowania czy wyjaśnień.

       Strona uważa, że z punktu widzenia procesowego, Sąd powinien najpierw ustosunkować się do wniosków proceduralnych i formalnych zgłoszonych w piśmie procesowym, a dopiero po tych niezbędnych czynnościach sądowych przystąpić do przesłuchiwania ewentualnych świadków. 

       Fakt, że strona już od początku procedowania zostaje pozbawiana swoich praw do obrony, że biegły sądowy M. Miszczyszyn „załatwił” sobie procesowanie w niewłaściwie miejscowo sądzie - gdzie jest osobą znaną z racji pełnionej funkcji - pozwala domniemywać, że sędzia Sławomir Urbaniak narusza godność sędziego i gwarancje niezależnego i niezawisłego sądowania.  

AFERY PRAWA

Tymczasem, na pismo do Prezesa w jego imieniu skargę "zbywa się" typowo schematyczną odpowiedzią Sędzia Wizytator ds. cywilnych Jolanta Solarz (poniżej). Z tej odpowiedzi jak widać, że albo urzędnicy sądowi nie znają przepisów PRAWA albo lenistwo lub korupcja w tym sądzie to norma. 
Tak więc publikujemy parę porad prawnych dla sędzi J. Solarz:

Odrzucenie pozwu następuje na podstawie określonych w kodeksie przesłanek formalnych. Tak więc sąd bada czy pozew spełnia wszystkie określone prawem wymogi a jeżeli któryś nie spełnia wtedy powództwo odrzuca - jak np. w tym przypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu polubownego.
Sąd oddala też powództwo gdy uzna je za niezasadne. To znaczy gdy uzna, że dochodzone roszczenie nie należy się powodowi. W tym przypadku po prostu roszczenia powoda są przedawnione. Powód też nie odpowiedział na pismo procesowe pozwanego, tym samym zgodnie z prawem ugodowo zrezygnował 

Zaś co do właściwości miejscowej sądu, to jest tym elementem postępowania, gdzie strona powinna składać swoje pisma. Decydujące znaczenie dla ustalenia właściwego miejscowo sądu I instancji ma trwały związek pozwanego z określonym miejscem, które mieści się w okręgu działalności tego sądu. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego. Dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywają z zamiarem stałego pobytu. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. O posiadaniu przez podmioty osobowości prawnej decydują przepisy prawa materialnego. Miejsce siedziby osoby prawnej określane jest jako miejsce siedziby jej organu zarządzającego. Należy przyjąć, iż posiłkowo ma on także zastosowanie przy określaniu miejsca siedziby podmiotów nie mających osobowości prawnej. Podstawa prawna – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Sąd bezwzględnie powinien z urzędu zbadać swą właściwość i przekazać sprawę właściwemu sądowi lub organowi. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił. Zasadą jest, że każda sprawa powinna być osądzona w sądzie właściwym miejscowo do jej rozpoznania i o właściwości decydują przepisy a nie wola sędziego S. Urbaniaka czy J. Solarz.  
Faktem jest, że Pani Cenacewicz z dokumentacją dot. oszustwa biegłego Miszczyszyna przyjechała do Sanoka - miejsca zamieszkania Z. Raczkowskiego. Potwierdzą to świadkowie: żona Marta Raczkowska, bracia Roman i Witold Raczkowski i jego żona, Matka i zespół redakcyjny trzech dziennikarzy - słownie  osiem osób. Tak więc jak wyjaśnią sędzia Urbaniak i Solarz swą  teorię ekonomiki procesowej?
Należy też zwrócić uwagę, że biegłego wpisuje na listę Prezes Sądu, co powoduje, że biegli (zwłaszcza ci po studiach tzw. wieczorowych) z racji swej niewiedzy często wchodzą w układy korupcyjne z prezesem, a potem mamy różne sprzeczne opinie, które sędzia z racji swego humanistycznego wykształcenia nie jest w stanie zweryfikować i musi "dawać wiarę" temu  kto ma lepsze "przebicie".  Z uwagi na fakt, że sędzia Urbaniak w żaden sposób nie odniósł się do wniosków pozwanego, oraz sfałszował protokół z posiedzenia - nie pisząc tego co działo się na sali, jednocześnie dopisując to czego nie było - jasno wynika, że powód ze swoimi subiektywnymi odczuciami ma niejawne układy z urzędnikami sądowymi - tym samym trudno oczekiwać rzetelności od wrocławskiego sądu.

W sprawie istotne jest też kto ma tzw. czynną legitymację procesową. Wszak materiał tekstu został opisany i przedstawiony Redakcji przez osobę poszkodowaną, zarówno przez firmę serwisowa jak też biegłego, współpracownika Redakcji AP Emilii Cenacewicz. Raczkowski jest tylko Redaktorem Naczelnym Czasopisma. Jednocześnie negatywną opinię M. Miszczyszynowi wystawił mu inny biegły sądowy, mianowicie Andrzej Rojewski, który w swej sentencji stwierdza: Opinia biegłego Miszczyszyna wybiega daleko poza zakres zlecenia, jaki biegły ten wymienia na stronie pierwszej, a więc jest nie na temat. ... 
w całej jego opinie na każdym kroku są przypuszczenia i dywagacje nie poparte żadnymi dowodami i wskazujące na brak obiektywizmu.
 
Biegły jako jedną z przyczyn nadmiernego obciążenia paska rozrządu wskazuje włączanie klimatyzacji. Nie przypuszczałem, że samochód sprawny technicznie po opuszczeniu serwisu może mieć zakazane używanie klimatyzacji.... 
A ponadto, właśnie w powyższym stwierdzeniu o obciążeniu paska rozrządu poprzez włączanie klimatyzacji należy bezwzględnie podkreślić, że kompresor klimatyzacji nie obciąża paska zębatego (rozrządu), tylko pasek klinowy. Jest to dowodem braku podstawowej wiedzy z zakresu budowy i działania silnika spalinowego, jaką powinien posiadać biegły z zakresu techniki samochodowej. 
Powyższe czyni opinię bezwartościową, odkrywającą elementarne braki wiedzy biegłego i może wprowadzić w błąd organy procesowe.

Dlaczego powód wytacza powództwo dziennikarzowi, który spełnia swój społeczny obowiązek, a nie np. biegłemu Rojewskiemu który ośmieszył jego opinię, lub Pani Cenacewicz która faktycznie stawiała mu zarzuty oszustwa?

Należy Sądowi zwrócić uwagę, że dziennikarstwo śledcze jest elementem komunikowania społecznego, które informuje opinię publiczną o istotnych dla całego kraju wydarzeniach. Dziennikarz podejmując trudne tematy, za pomocą mediów realizuje misję społeczną – informuje i ostrzega o zagrożeniach dla obywateli. Dziennikarz śledczy pojawia się wtedy kiedy w danym przypadku zaistnieje uzasadniony zarzut odnośnie działania urzędników i funkcjonariuszy władzy, wszelkich aferzystów bądź innych organów państwowych w demokratycznym kraju.

Jeżeli zgodnie z orzeczeniem sądowym można prezydenta RP nazwać publicznie „chamem”, a zgodnie z opinią biegłych sądowych  skierowane do kogoś słowa „gówno”, czy „dupa” i nie są słowami obraźliwymi, to w tym kontekście orzeczeń sądowych sformowania użyte w tekście nie przedstawiają żadnej wartości obraźliwej, a tylko poszkodowany subiektywnie może odczuwać pewien dyskomfort. Problem w tym, że publikacje internetowe z samej natury sieci są ostrzejsze od gazetowych, a chamskie komentarze internatów wyżywających się na osobach publicznych to codzienna norma. 

AP cdn.

Więcej:

Wrocław - serwis ADF AUTO FIAT POLAND spółka z o.o pod kierownictwem Bogdana Żaka oszukuje klientów?

Wałbrzych - Fałszywa opinia (jeszcze?) biegłego Henryka Jagodzińskiego. Dlaczego prokuratorzy nie tylko świdniccy nie potrafią przyznać się do błędów i nielogicznych oskarżeń?

BIAŁYSTOK - JAK PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO KRZYSZTOF CHOJNOWSKI KRYJE SWOICH KOLESIÓW Z BRANŻY - z pomówienia redaktora Z. Raczkowskiego przez omylnego lekarza białostockiego W. Kuczyńskiego.
Lublin, Białystok, Krosno... nepotyzm w sądach - tam się łamie PRAWO.
Białystok -MORDERCY PRAW CZŁOWIEKA w wykonaniu SSR Beata Wołosik - GDZIE SIĘ PODZIAŁA TA DEMOKRACJA? Leszek Bubel
Dziennikarz, bloger, internauta a w zasadzie każdy obywatel może trafić do więzienia za subiektywne odczucie zniesławiania publicznego - kampania społeczna "Wykreślić art. 212 kodeksu karnego".
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Dramatyczny apel Jerzego Jachowicza: "Skazano mnie z art.212kk w procesie karnym. Wyrok jest skandalem. Drakońska kara!"
OPINIA PRAWNA HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA dot. popełnienie przestępstwa z art. 212 § 1 k.k
Wygrywamy sprawę o pomówienie z art.212kk - orzeczenie sądu warszawskiego publikujemy dla przykładu i dowodu dla innych sędziów i osób pomawianych przez urzędników.
W obronie dr Daniela Wincentego z Gdańska oskarżonego z art. 212 § 2 kk za publikacje " Pospolita twarz SB :przypadek TW Berety" dot.   dziennikarza  Jania Fijora
Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk
WYROK SN DOT. ART.212KK (ZNIESŁAWIENIE) Nie stanowią przestępstwa zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce uprawnień
Do więzienia (lub psychiatryka) za słowo, czyli dalej na topie artykuł 212 kodeksu karnego!
Ścigani za pomówienie czyli artykuł 212 - Proces o durnia

ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 04:29
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher
~Nicolo
08-10-2011 / 17:45
Rafał a dlaczego ty nie przystaniesz na to, żeby być tym "niepoczytalnym" no przecież przynieś im jeszcze ze cztery niezależne opinnie że jesteś niepoczytalny całkiem niepoczytalnie i wtedy niech cię pocałują w ..... Zgodnie z prawem wtedy nie odpowiadasz za nic, to skoro chcą ci dać immunitet sędziowski to dlaczego nie bierzesz ?
~Rafał ze Szczecinka
05-10-2011 / 16:45
Do Belzebuba. W Szczecinku, Koszalinie, Białogardzie, Sławnie i Wałczu jest jeszcze gorzej jak w Lublinie. Powiązana powrozem korupcyjnym togowo-policyjno-psychiatryczna koszalińska lumpen klika bije wszelkie rekordy w łamaniu prawa i Konstytucji. Jak wskazują na to rozliczne bezsporne dowody pod różną postacią zamieszczone w 22 publikacjach w mojej sprawie i 25 filmach zamieszczonych na Yuo Tobe, większość sędziów i prokuratorów należących do tej szemranej sitwy z powodu całkowitego odmóżdżenia jest również niezawisła od rozumu. Posiadam całą kolekcję rozstrzygnięć procesowych wydanych przez nich w moich sprawach z barbarzyńskim pogwałceniem elementarnych norm prawa procesowego, prawa cywilnego i karnego, w oderwaniu od materiału dowodowego i realiów życiowych. Natomiast za skarżenie się do najwyższych władz państwowych na ich rażące bezprawie i skrajny debilizm wymodzili mi liczne niedorzeczne procesy karne o bliżej nieokreślone przestępstwa na ich szkodę. Oczywiście osądzają mnie we własnym mafijnym gronie według opisanych wyżej szwindlerskich standardów. Z powodu niemożności procesowego odparcia stawianych im przeze mnie zarzutów od ponad pięciu lat próbują oni za pomocą swoich dyspozycyjnych znachorów psychiatrycznych uczynić za mnie niepoczytalnego. A co najciekawsze, mój proces karny o sygn. akt II K 174/08 doczekał się jubileuszu 5 lecia a ja ciągle nie mogę dowiedzieć się od nich o co mnie konkretnie oskarżają. www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc www.aferyprawa.eu/Adwokatura/BEZPODSTAWNY-AKT-OSKARZENIA-AUTORSTWA-A . I tak jest od czternastu lat.
~belzebub
05-10-2011 / 00:29
Panie redaktorze o czym pan jeszcze pisze ? Przecież wszem i wobec jest wiadome iż w lubelskich sądach tylko kur..i złodzieje pracują. Jest wprawdzie kilkoro sędziów "sprawiedliwych " ale ci nie maja siły przebicia a za swoją niesubordynację skazani są przez kolegów z mafii na brak awansów i pomiatanie a często nawet ich wyroki są celowo uwalane w wyższej instancji. Tak jak powiedziałem w lublinie sądzą kur... i złodzieje a sprawiedliwy sędzia to ten biedny i głupi lub głupi i biedny bo uważa że sędzią być to zaszczyt. Panie redaktorze proszę prześledzić stronę www.lubelskieaferyprawa.pl a już więcej nie będzie się pan dziwił burdelowi panującemu w lubelskich sądach a i o dowcipasku rzeczniku czy Iskrze wyrobi pan sobie zdanie takie jak mamy my lublinianie. Niestety pisane przez nas petycje sa olewane przez taki sam burdel w sądzie najwyższym bo czy kruk krukowi kiedyś oko wykół?
~Nicolo
03-10-2011 / 01:24
Gość ty jesteś sam naiwny i jeszcze tępy gdybyś wiedział jakie wojny toczą się pomiedzy MS a Sędziami może w swej przepastnej głupocie zakumał byś sens pisania tego co podałem niżej. Nie masz pojecia o co mi chodzi więc milcz, Raczkowski nie musi się fajczyć, niech napisze rzetelne pismo dot. braku podstaw prawnych odmowy skierowania sprawy do właściwego sądu. Ja natomiast dziękuje za przyszłe i przeszłe uwagi głupich ignorantów, bo to dzięki wam i waszej wierze w zabobony sedziowie zrywaja boki ze smiechu
~gosc
02-10-2011 / 18:24
Nicolo aleś Pan(i) naiwny. Pisanie do tego głąba to jak pisanie na Berdyczów. Poczytaj na Afery i bezprawie co ten "prawnik" zrobił ostatnio. To tylko figurant. On nawet nie zna prawa. Raczkowski chyba musiałby się podpalić albo głodować pod ministerstwem żeby toto coś zauważyło nie myśląc o tym żeby coś zrobiło.
~Nicolo
01-10-2011 / 20:18
Proponuje kopie tego pisma od prezesika przeslac wraz ze skargą na prezesika do Ministra Kwiatkowskiego. Wiec z jednej strony sedziowie jęczą ze muszą rozpoznawać sprawy bo strona nie korzysta z prawa wniosku o właściwosc miejscową, a jak skorzysta to zasłaniają się ekonomiką procesową. A może chodzi o to, że pan biegły w innym sądzie nie był by już tak przebiegły? Panie Raczkowski pozew ma być skierowany przed sąd wskazany we wniosku i ekonomika tyczy się też pozwanego Proszę zawnioskować w skardze do Kwiatkowskiego o nadzór nad Sądem za przekraczanie uprawnień przez sąd
~observe
01-10-2011 / 10:33
"proszę zobaczyć na słowiańskiej 17 w jakich warunkach Caritas daje wodę mówiąc że to zupa pomocowa bezrobotnym. w jakich nieludzkich warunkach". proszę pstryknąć fotki i podesłać do Afer Prawa.
~ALICJA
29-09-2011 / 18:14
I co pomoże opisywanie oszustw sądowych? Zawsze były i będą dopóki nie będzie odpowiedzialności sędziów, dopóki nie dostaną "po kieszeni". Życzę powodzenia w walce z bezprawiem.
~orzeł1
29-09-2011 / 05:56
P. redaktorze proszę się cieszyć , że p uszedł z życiem. Serio petent posła Jackiewicza nie miał tyle szczęścia. A Sławomir Salomon został żywcem zamurowany w mieszkaniu dec. prezydenta teraz ministra Bogdana Zrojewskiego. Jego ojciec Aleksander zamordowany uderzeniem w głowę za nagłośnienie fałszerstw jakich dopuścił się magistrat na jego mieszkaniu. P. Zdzisławie proszę zobaczyć na słowiańskiej 17 w jakich warunkach Caritas daje wodę mówiąc że to zupa pomocowa bezrobotnym. w jakich nieludzkich warunkach. Oświęcim to mało powiedziane.