Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-04-2012

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Piotr Mirek, Robert Kirejew, Mirosław Ziaja i sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Jacek Krawczyk i Damian Owczarek 

Na podstawie Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) wnoszę o zbadanie opisanej sprawy i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Piotr Mirek, Robert Kirejew, Mirosław Ziaja i sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Jacek Krawczyk i Damian Owczarek, którzy wykorzystują urząd sędziego do popełniania przestępstw, na moją szkodę i wielu pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Dowód:  akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II AKz 157/12, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 14/12, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 257/12 i inne. 

Powyżej wskazanych sędziów oskarżam o popełnienie następujących czynów karalnych:

 

a)      przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych - art. 231 §1 KK,

b)      poświadczenie nieprawdy - art. 271 §1 KK,

c)      poplecznictwo - art. 239 §1 KK,

d)      popełnienie oszustwa procesowego z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK,

e)      działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która seryjnie popełnia oszustwa procesowe, by chronić przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA, na szkodę pokrzywdzonych, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne.

Dowód:  akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II AKz 157/12, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 14/12, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 257/12 i inne. 

Uzasadnienie 

1. Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. i skorumpowani funkcjonariusze publiczni. 

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę

Bezpośrednio na skutek tego oszustwa finansowego straciłem wraz matką kwotę ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo przedstawiciele z Getin Banku SA - łamiąc ustawy - doprowadzili do zadłużenia mojej matki na kwotę około 100 tysięcy PLN. 

Następnie wykorzystując skorumpowanych sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, NIEZGODNIE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, bezprawnie ograbiali moją matkę Michalinę Jączek  z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając mojej mamie ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11 i inne akta.

 

Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opsany jest na portalu internetowym aferyprawa.eu, nowyekran.pl i innych, podaję linki: http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego , http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena , http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat 

W tym miejscu dziękuję serdecznie redaktorom aferyprawa.eu i Pani Małgorzacie Dudek – redaktor Nowego Ekranu i wielu innym osobom, za wspieranie mnie w nierównej walce z oszustami z Getin Banku SA (obecnie Getin Noble Bank SA). Tak jak Dawid nie znam strachu i nie dam się zastraszyć skorumpowanym prokuratorom i sędziom, będących na służbie oszusta finansowego Leszka Czarneckiego, ponieważ wiem, że Bóg jest ze mną i mi pomaga. Prawda zwycięży, albowiem oszustwa -  finansowego i procesowego - nie można obronić za pomocą kłamstwa, nie odnoszeniem się do meritum sprawy – to jest naruszonych przez Getin Bank Ustaw - co jest przestępstwem, zastraszaniem mojej osoby, bezprawnym klonowaniem mi dziesiątek spraw, w celu wymuszenia na mnie rezygnacji z dochodzenia zagrabionego majątku. 

2. Dnia 15 grudnia 2011r. prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi w osobie Andrzej Pankiewicz odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych i działania w zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej i innych przestępców w białych kołnierzykach, oskarżanych przeze mnie o czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne.

Na powyższe postanowienie pokrzywdzony Jan Jączek złożył zażalenie, bowiem prokurator  Pankiewicz nie przeprowadził żadnych czynności przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości, mimo posiadanej wiedzy i dowodów, że chronią przestępców z Getin Banku SA, jak również wzajemnie chronią się przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 – ponad dwieście stron formatu A4 - pism pokrzywdzonego Jana Jączek, do których  w żaden sposób nie odniósł się skorumpowany prokurator Andrzej Pankiewicz.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11. 

3. Następnie sędzia SO Jacek Krawczyk wydał  postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z datą 6 lutego 2012r., sygn. akt V Kp 14/12 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu Katowice-Zachód w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwemu do jej rozpoznania, mimo że takie działanie jest rażąco sprzeczne z art. 25 §1 pkt 2 KPK i inne. W orzecznictwie przyjmuje się, że Sąd Okręgowy jako sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawy o przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK. Bezspornym faktem jest, że  pokrzywdzony Jan Jączek został oszukany na kwotę ponad 326 tysięcy PLN przez oszustów z Getin Banku SA a dodatkowo hochsztaplerzy z tego banku łamiąc ustawy – co jest przestępstwem - zrobili mojej mamie zadłużenie około sto tysięcy PLN.

Dowód:  akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II AKz 157/12, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 14/12, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 257/12 i inne. 

4. Dnia 3 marca 2012r. na powyższe postanowienie sędziego SO Jacka Krawczyka, pokrzywdzony Jan Jączek złożył zażalenie do Sądu Najwyższego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Katowicach, wnosząc by na podstawie art. 37 KPK sąd przekazał sprawę Sądowi Najwyższemu, cytuję: „Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 25 §1 pkt 2 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu, jako Sądowi pierwszej instancji, z uwagi na popełnione przestępstwa z art. 156 §3 KK w związku z art. 258 §1 KK oraz art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK i inne. Podkreślić należy, że sędziowie i prokuratorzy w okręgu tak zwanego Sądu Apelacyjnego w Katowicach , to grupa osób oderwana od rzeczywistości, która straciła wiarygodność w społeczeństwie – totalnie skorumpowana, dlatego  na podstawie art. 37 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do Sądu Najwyższego, bowiem wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, celem wyznaczenia właściwego sądu do rozpoznania opisanej sprawy(...)”.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 14/12.

5. Przewodniczący Wydziału V Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach Damian Owczarek moje powyższe zażalenie  nie przekazał do Sądu Najwyższego lecz do instytucji, która od ponad trzech lat chroni przestępców z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, nazywanej na Śląsku Sądem Apelacyjnym w Katowicach, cytuję: „Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział V Karny uznając zażalenie złożone przez pokrzywdzonego Jana Jączka na postanowienie tut. Sądu z dnia 6 lutego 2012r. za bezzasadne, przedstawia je Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach, Przewodniczący V Wydział Karny, SSO Damian Owczarek”.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 14/12. 

Podkreślić należy, że sędzia SO Damian Owczarek od ponad dwóch lat nie tylko skutecznie chroni oszustów z Getin Banku SA, ale również skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości będących na służbie oszusta finansowego Leszka Czarneckiego.

Dowód: szereg akt spraw dotyczących pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Wydziale V Karnym, Sądu Okręgowego w Katowicach. 

6. Dnia 21 marca 2012r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie: Piotr Mirek, Robert Kirejew, Mirosław Ziaja, w sposób rażący złamał procedurę karną i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Katowice-Zachód w Katowicach. Wskazani powyżej sędziowie złamali również zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Mariusza Żaka, bowiem wydali postanowienie przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Małgorzaty Bednarek (natomiast bez mojego udziału), mimo że niniejsza sprawa miała być rozpoznana bez udziału stron – vide: karta nr 36 i37.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 257/12, karta nr 36 i 37.

Na mocy powyższego postanowienia, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach ma rozpoznać moje zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, który bezprawnie umorzył śledztwo przeciwko skorumpowanym sędziom Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Katowicach i innym funkcjonariuszom publicznym. Taki sposób stosowania prawa jest rażąco sprzeczny z art. 25 § 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego, ponieważ zostałem oszukany na kwotę łącznie ponad 400 tys. PLN przez oszustów z Getin Banku SA.

Tymczasem, zgodnie z procedurą karną, to Sąd Okręgowy powinien orzekać w pierwszej instancji w sprawach z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK, to jest o oszustwo znacznej wartości (zgodnie z procedurą karną liczone – od kwoty dwieście tysięcy PLN), jak również o przestępstwo z art. 258 § 1 KK, które ma miejsce w niniejszej sprawie.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II AKz 157/12 i inne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach, w Sądach Rejonowych w Katowicach, w Prokuraturze Generalnej RP. 

W judykaturze przyjmuje się, że Sąd rozpoznający sprawę jest obowiązany do badania swojej właściwości z urzędu, a bezwzględna przyczyna odwoławcza określona w art. 439 § 1 pkt 4 KPK zachodzi zarówno wtedy, gdy naruszono przepisy o właściwości rzeczowej, jak i wtedy gdy uchybiono przepisom o właściwości funkcjonalnej – postanowienie SN z 1.2.1989 r.-V KRN 8/89, OSNPG 1989, Nr 10, poz. 107. 

Orzeczenie wydane przez Sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości Sądu wyższego rzędu stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą. Mimo tej wiedzy, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach przekazali sprawę wielkiej afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Bank SA, a od ponad trzech lat ukrywanej i chronionej przez sędziów Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Katowicach, do rozpoznania sędziemu Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, co jest kuriozum i oczywistym bezprawnym działaniem na moja szkodę.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II AKz 157/12 i inne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach, w Sądach Rejonowych w Katowicach, w Prokuraturze Generalnej RP. 

7. Podkreślić należy, że spotkałem w okręgu apelacji katowickiej sędziów praworządnych, którzy okazali mi współczucie z powodu oszustwa dokonanego przez Getin Bank SA, jak również zwrócili się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy poza okręg apelacji katowickiej. 

Przykład: Dnia 18 kwietnia 2012r. Sędzia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach Łukasz Ciszewski w sprawie o sygn. III Kp 443/11,  postanowił:  

„Na zasadzie art. 37 kpk zwrócić się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi (…), Analiza akt przekazanych przez oskarżyciela publicznego wraz z zażaleniem oraz wywodów Jana Jączka z posiedzenia z dnia 23 lutego 2012r. i wniosku z dnia 1 marca 2012r. prowadzi do konkluzji, że skarżący przekonany jest, iż w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach istnieje układ przestępczy chroniący przed odpowiedzialnością karną określone osoby z Getin Banku SA. Dla Jana Jączka oczywistym jest, że prkuratorzy, sędziowie oraz funkcjonariusze Policji z obszaru apelacji katowickiej działają w zorganizowanej grupie przestępczej, a grupa ta jest wyzuta ze wszelkich zasad obowiązujących w cywilizowanym świecie, ponieważ pomimo posiadanych informacji, co do przestępstw popełnionych na jego szkodę i Michaliny Jączek, to nie tylko chronią przestępców z Getin Banku, ale również wzajemnie chronią się przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (…), Aneta Mucha wykonuje obowiązki w Prokuraturze Rejonowej Katowice Południe i w ocenie społecznej czymś zapewne dalece niewłaściwym byłoby dokonywanie przez sędziów tut. Sądu analizy prawidłowości, zasadności i legalności postępowania osoby z tej samej szeroko rozumianej grupy zawodowej (post. SN z dn. 9.04.2003 r., V KO 9/03, OSNwSK 2003/1/765, post. SN z dn. 24.06.2004 r., SN III KO 13/04, post. SN z dn. 29.10.1991 r., III KO 109/91, post. SN IV KO 21/01, OSNKW 2001, nr 7-8, poz. 58, post. SN z dnia 19.12.2006 r., IV KO 82/06; IV KO 87/06).”

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2012r., sygn. akt III Kp 443/11. 

W nawiązaniu do powyższej treści – orzecznictwa Sądu Najwyższego -  „w ocenie społecznej czymś zapewne dalece niewłaściwym byłoby dokonywanie przez sędziów tut. Sądu analizy prawidłowości, zasadności i legalności postępowania osoby z tej samej szeroko rozumianej grupy zawodowej” a w szczególności oceny sędziów Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Katowicach przez sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód  w Katowicach.. Dla każdego człowieka o zdrowych zmysłach i kierującego się obiektywizmem ten oczywisty fakt jest bezsporny.   

8. Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Zgodnie z treścią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w demokratycznym społeczeństwie sądy muszą wzbudzać zaufanie w odczuciu opinii publicznej. Tymczasem w społeczeństwie polskim funkcjonariusze publiczni reprezentujące prokuraturę i sądy u wielu pokrzywdzonych wzbudzają odrazę i brak wiary w dochodzenie prawdy i sprawiedliwości. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, na podstawie Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) wnoszę o zbadanie opisanej sprawy i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Piotr Mirek, Robert Kirejew, Mirosław Ziaja i sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Jacek Krawczyk i Damian Owczarek, którzy wykorzystują urząd sędziego do popełniania przestępstw, na moją szkodę. Trudno oczekiwać, abym biernie godził się na rażące łamanie procedury karnej przez wskazanych sędziów, którzy nie po raz pierwszy bezczelnie i bezprawnie krzywdzą mnie, w celu wymuszenia na mnie rezygnacji z dochodzenia zagrabionego majątku.

Dowód:  akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II AKz 157/12 i inne akta, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 14/12, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 257/12. 

9. Niniejszy wniosek wysyłam pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów na Sejm RP i Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko skorumpowanym sędziom apelacji katowickiej bezprawnie chroniących oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną. 

10. Reasumując powyższe, domagam się zapewnienia mojej stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przede wszystkim umożliwienie mi wypowiedzenia się przed Sądem Dyscyplinarnym, co do zebranych dowodów i materiałów w tej sprawie. Nadto wnoszę o przydzielenie mi adwokata z urzędu do niniejszej sprawy, bowiem na prawnika z wyboru nie stać mnie, ponieważ zostałem doprowadzony do ruiny materialnej przez oszustów z Getin Banku SA, chronionych przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, będących na służbie u właściciela tego banku Leszka Czarneckiego.  

Pokrzywdzony i spadkobierca  Jan Jączek

Więcej o oszustwach banku:

 

Mataczenie akcjami - prokuratorzy, bankowcy, maklerzy na służbie u biznesmena Leszka Czarneckiego
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zażądał od Banku PKO BP 200 mln zł odszkodowania - Leszek Kopczyński  znany bełchatowski przedsiębiorca twierdzi, że przez bank stracił wszystko...
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
Polsce zagraża Zamach Stanu – BANKOWY. Polska stacza się PO równi POchyłej w NIEBYT jako kraj niepodległy. Na dowód kopia interesującego artykułu Paula Watsona z USA.
Eurobank zapłacił karę ponad 1,2 mln złotych za bezprawne windykacyjne i zastraszenie konsumentów - upadające (nie)polskie banki to kwestia czasu.
Nie tylko banki w USA mogą zacząć płonąć… plajta CITIBANKU
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
Jelenia Góra - czyli jak załatwić policjanta "numerem na łom" pozorując włamanie do banku. 
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Lichwiarze przejmują Grecję. Bankrutująca Polska grzecznie w kolejce...
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
PODŁE PAŃSTWO I PODŁY BANKOWY PARASOL !!!
Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.
Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.
Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz.
Bielsko - Biała 27.01.2011 r. o godz. 9 sala 41 Sądu Rejonowego Wydz. III Karny w - okaże się czy sędzia wspiera mafię Banku Śląskiego i prok. Aleksandra Zająca z Myszkowa - Jerzy Jachnik
Prawdziwy powód bankructwa Grecji – w taki sposób zbankrutuje Polska
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
UPADEK DOlara - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM cz.2 -z cyklu fakty i mity o Ameryce...
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!
WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM, czyli  jak dzisiaj tworzy się pieniądze... z cyklu fakty i mity o Ameryce
Czy BZ WBK zapłaci za grzechy Raiffeisen Banku w związku ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. w upadłości !?!
Większość bankructw w Polsce jest sfingowana- zaplanowana upadłość i wymyślony kryzys?
Władza monetarna należy do banków Jedno pociągnięcie pióra tworzy lub likwiduje pieniądze - banki kontrolują kredyt narodu, kierują polityką rządów i trzymają w swoim ręku losy ludzi...
TAJEMNICE FOZZ I BANKU HANDLOWEGO Z PERSPEKTYWY 15-tu LAT OD RABUNKU CO NAJMNIEJ 10MLD $ Z FINANSÓW PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEZ AFERZYSTÓW TYPU BALCEROWICZ...
Katowice - mobbing stosowany w ING Banku Śląskim tuszują sędziowie i prokuratorzy - z listów od czytelników.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
Przestępstwo wyłudzenia nienależnej kasy na staruszce przez HSBC Credit bank - z cyklu jak banki rolują pożyczkobiorców
Stefan Kosiewski: Ministrowie Spraw Zagranicznych zezwalają na kontrolę USA nad bankami w UE
Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy Z. Kękusia
za 2 mld dolarów sprzedali polskie banki wraz z 66 mld dolarów w tych bankach, a nikt nie ściga tych bandytów...
DRENAŻ KAPITAŁU Z POLSKI PRZEZ BANKI TO NIC NOWEGO...
BANKOWY PLUTON EGZEKUCYJNY - czyli jak banki niszczą klientów w majestacie prawa
BANKI WYWOŻĄ Z POLSKI MILIARDY ZŁOTYCH
Prywatyzacja polskich banków - czyli V rozbiór Polski
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.
DLACZEGO PREZYDENT J.F. KENNEDY MUSIAŁ ZGINĄĆ - czy za próbę likwidacji FRB czyli żydowskiego Federalnego Banku Rezerw? - z cyklu fakty i mity o Ameryce
Miliardy dla bankierów, długi dla ludzi - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Karty kredytowe dobiją banki w USA? - kolejne miliardowe straty? - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Banki internetowe - wygoda dla klientów, ryzyko dla właścicieli i nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców.
Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok i "przekręt na bezpłodność"- czyli leczenie kobiet viagrą przez prof. Waldemara Kuczyńskiego cd.
Banki internetowe - wygoda dla klientów, ryzyko dla właścicieli i nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców.
Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok, ul Stołeczna 11... i metoda "na viagre" leczenia przez Waldemara Kuczyńskiego bezpłodności kobiet.
Maksymiuk - Zbankrutowany poseł Samoobrony Janusz Maksymiuk spędza święta wielkanocne w Afryce z uroczą posłanką Sandrą Lewandowską - tu dokumentujemy za czyje pieniądze i jakie oszustwa popełnił poseł.
Balcerowicz wreszcie odszedł - odszedł cesorz - czy żydowskie banki będą mogły funkcjonować w Polsce bez oszukiwania i okradania Polaków?
Milionowe bankowe przekręty pod ochroną Leszeka Balcerowicza i Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli Bolek i operacje Art B z cyklu "niebezpieczne tematy: polityka, pieniądz i władza...
Balcerowicz, jak zwykle omylny i grozi kolejny raz kataklizmem. Co znowu wymyslą żydowskie banki w Polsce?

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gosc2
01-04-2013 / 11:15
JEBANE KURWY, BANDA JEBANYCH ZŁODZIEI
~isdtlum
05-11-2012 / 06:02
~qzuxxvcplja
03-11-2012 / 21:50
~William
02-11-2012 / 23:45
its because mlb is not cool enguoh to become like japan mlb uses steroids hgh n we're a power house instead of being a slap ball hitter like most japanese are when ichiro came to mlb he always slap the ball he bunt he can drive thru the gapper and hes a fast runner like most japanese players are and we cant compete with japan wen it comes to the world class baseball when japan vs mlb im placing my bet with japan all the way
~miki
05-05-2012 / 23:37
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć
~Analityk
03-05-2012 / 12:32
Popieram wniosek Pana Jączka o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec wymienionych sędziów. Z autopsji wiem, że takie wnioski mają małe szanse powodzenia, gdyż ci ludzie się wzajemnie chronią. Trzeba doprowadzić do poważnych zmian systemowych, aby nie następowało wyobcowanie władzy. Do tego z Panem Jankiem dążymy.
~helenka
27-04-2012 / 20:54
Gratuluję wytrwałości, determinacji i znajomości prawa. Podzielam pogląd blogera,że jest to hańba dla tego "rządu" i kompromitacja prokuratury i sądów.
~gosc
24-04-2012 / 22:32
Zyczę Panu powodzenia !!! Tylko upartością i determinacją mozna coś wywalczyć. To jest hańba, dla tego " rządu" organów wymiaru "sprawiedliwości" .