Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-02-2013

Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN.  Rafał Krzyształowski  

Dwudziesta ósma odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08 procedowanej po stalinowsku siódmy rok w okręgu sądowniczym Koszalina.

Wieloletni proceder przestępczy bezwzględnej togowo-policyjno-psychiatrycznej mafii został uwieńczony odebraniem spreparowanej sprawy karnej nowo powołanemu sędziemu Marcinowi Myszce i przeniesieniem go z Sądu Rejonowego w Wałczu do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

„ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.

W dniu 27 września 2012r, w trakcie posiedzenia Sądu w sprawie karnej o sygn. akt IIK 174/08, celebrowanego przez nowo powołanego, sędziego Marcina Myszkę, doszło do niebywałego wydarzenia. Po sześciu latach rażącego bezprawia togowej sitwy okręgu koszalińskiego, wreszcie prawo znalazło swoje zastosowanie w tym kuriozalnym procesie. Młody sędzia Marcin Myszka mając na względzie właściwie pojęte dobro wymiaru sprawiedliwości, przerwał proceder przestępczy wałeckich sędziów, prokuratorów i adwokatów - uchylając prawomocnie ich perfidne postanowienie o ponownym poddaniu Oskarżonego sześciotygodniowym badaniom psychiatrycznym w szczecińskiej psychuszce. W warunkach oddziału zamkniętego i pozbawieniem wszelkiego kontaktu z zewnątrz, z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi...

WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

Kulisy posiedzenia Sądu Rejonowego w Wałczu w sprawie psychuszki

 

Po zakończeniu posiedzenia sędzia przez dłuższą chwilę pozostał jeszcze na sali rozpraw żeby skorygować zapis protokołu, o wydanie którego niezwłoczne z prozaicznych powodów poprosił Oskarżony. A kiedy sędzia skończył i wyszedł na korytarz poinformować go, że protokół jest już przygotowany do wydruku i zaraz zostanie mu wydany, nieoczekiwanie podeszła młoda kobieta, oznajmiając sędziemu Myszce, że „sędzia Koczenasz prosi Pana o pilne przyjście na swoją salę rozpraw”, pokazując palcem na drzwi. Tą kobietą była pani Joanna Stępień, protokolantka Krzysztofa Koczenasza. Sędzia Marcin Myszka nie ociągając się poszedł do wskazanej mu przez nią sali rozpraw i za zamkniętymi drzwiami spędził z Krzysztofem Koczenaszem ponad dwadzieścia minut. Niewątpliwie w/w wezwał go do siebie żeby wyjawił treść wydanego rozstrzygnięcia. Ponieważ jego wynikiem był również mocno zainteresowany z powodów opisanych w publikacji..

WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

Uchylenie perfidnego postanowienia Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałczu dotyczącego psychuszki dla fałszywie Oskarżonego, skutkowała natychmiastowym odsunięciem sędziego Marcina Myszki od śmierdzącej sprawy i „przeniesieniem” do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.
Jak wynika z treści poniższego dokumentu, rozprawa karna została wyznaczona przez sędziego Marcina Myszkę na dzień 7 listopada 2012r. Natomiast decyzja o jego nagłym przeniesieniu zapadła w dniu 5 listopada 2012r. Czyli na dwa dni przed zaplanowanym wznowieniem spreparowanego procesu. 

Data 5 listopada 2012r

Sąd Rejonowy w Wałczu

II Wydział Karny  

Sygn. akt: IIK174/08


Sąd Rejonowy w Wałczu II Wydział Karny informuje, że termin rozprawy wyznaczony na dzień 7 listopada 2012 r. został zniesiony z wokandy z powodu przeniesienia do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim Sędziego Marcina Myszki. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.


Na zarządzenie Sędziego:
Protokolant Sędziego
Monika Gut - Bartosiak

Młody sędzia Marcin Myszka jako jedyny nie podporządkował się przestępczej strukturze. Więc z uwagi na zagrożenie jakie dla niej stanowiła jego niezawisłość, dokonano swoistej rewolty. Pozbawiając go cuchnącej sprawy i możliwości dalszego pełnienia sędziowskiej funkcji w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu. Z uwagi na pozbawienie wałeckich szwindlerów możliwości zakończenia tego postępowania karnego bezwzględnym jego umorzeniem w oparciu o niezachodzące przesłanki psychiatryczne, skatalogowane w art. 31 § 1kk, zostali w końcu zmuszeni do uwzględnienia wielokrotnie powielanego wniosku Oskarżonego o ich wyłączenie. 
Nastąpiło to w dniu 27 grudnia 2012r. Na posiedzeniu niejawnym sędzia Piotr Boguszewski wydał oficjalne postanowienie: „Wystąpić do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu spoza okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie - ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości”.

Sygnatura akt: IIK174/08

POSTANOWIENIE

Dnia 27 grudnia 2012 roku

Sąd Rejonowy w Wałczu II Wydział Karny w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia SR Piotr Boguszewski
Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Gontarek

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2012 roku w Wałczu na posiedzeniu niejawnym sprawy Rafała Krzyształowskiego
oskarżonego o czyny z art. 224 § 2.k.k. i art. 226 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 31 § 2 k.k.
w przedmiocie wystąpienia o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu

na podstawie art. 37 k.p.k.

postanawia:

wystąpić do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu spoza okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie - ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. 

UZASADNIENIE

Rafał Krzyształowski jest oskarżony o użycie groźby bezprawnej osobistego ukarania w celu zmuszenia funkcjonariuszy publicznych - sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku Agnieszki B. Froehlich i Katarzyny Mazurkiewicz - do zaniechania prawnej czynności służbowej oraz poprzez wyzywanie tych osób słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, a także o znieważenie ich podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Od kilkunastu lat oskarżony jest uczestnikiem licznych procesów cywilnych i karnych toczących się przed sądami okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie - między innymi w Szczecinku, Wałczu, Białogardzie i Drawsku Pomorskim. Niemalże wszystkie z nich zakończyły się wydaniem rozstrzygnięć niekorzystnych dla Rafała Krzyształowskiego. 
Poza czynami przypisanymi Rafałowi Krzyształowskiemu w akcie oskarżenia, oskarżony w pismach znajdujących się w aktach niniejszej sprawy, jak i w swych artykułach publikowanych w witrynie internetowej „www.aferyprawa.eu”, obraża wielu sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Koszalinie (zwłaszcza w wydziałach odwoławczych) oraz w sądach rejonowych leżących w jego okręgu - w tym Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Krzysztofa Koczenasza. W wielu z nich oskarżony zarzuca ponadto, że wszyscy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz biegli sądowi pełniący swe czynności służbowe w tym okręgu zwarli przeciwko niemu zmowę. Wielokrotnie składał też wnioski o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w sądach rejonowych okręgu koszalińskiego. Czynności te sprawiły, że niniejsza sprawa toczy się już od ponad czterech lat. Dotychczas skutkowały także wyłączeniem od orzekania już ponad dwudziestu sędziów - w tym wszystkich orzekających w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Oskarżony korzysta z obrony adwokata z urzędu, którego kancelaria leży w Pile - to jest poza okręgiem Sądu Okręgowego w Koszalinie, albowiem wszyscy adwokaci prowadzący praktykę w okręgu Sądu Rejonowego w Wałczu wnieśli o ich zwolnienie z obowiązku obrony, gdyż oskarżony obrażał ich i odmawiał współpracy (jeden z obrońców złożył nawet prywatny akt oskarżenia). Rafał Krzyształowski odmawia też udziału w czynnościach procesowych, tłumacząc to brakiem zaufania. Żąda również powoływania biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologów z list prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim lub Bydgoszczy. 
Jego aktualny obrońca także [k. 2151] wniósł o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi rejonowemu spoza okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie, motywując to tym, że sprawa ta w rzeczywistości dotyczy nie tylko sędziów Agnieszki B. Froehlich i Katarzyny Mazurkiewicz, ale wielu innych sędziów Orzekających w sądach tego okręgu. Ponadto faktem jest, że okręg Sądu Okręgowego w Koszalinie nie jest liczny pod względem ilości sędziów pełniących w nim służbę. Prawie wszyscy sędziowie znają się z aplikacji lub cyklicznie organizowanych szkoleń. Pokrzywdzonymi w tej sprawie są zaś dwie sędzię. 
W ocenie Sądu powyższe okoliczności powodują zatem, że dla dobra wymiaru sprawiedliwości przedmiotowa sprawa powinna być rozpoznawana przez sąd rejonowy spoza okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie - na przykład przez Sąd Rejonowy w Pile (ze względu na siedzibę kancelarii obrońcy oskarżonego) tudzież przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim (ze względu na miejsce przeprowadzenia ostatnich badań psychiatrycznych). Zachodzą w niej bowiem szczególne okoliczności, które mogą wywierać wpływ na swobodę orzekania, a przynajmniej stwarzać u osób postronnych przekonanie o braku warunków do rozpoznania sprawy w sposób obiektywny.

Pieczęć sądowa

Chociaż w części zasadniczej powyższe postanowienie jest słuszne i po myśli Oskarżonego, to jednak należy stwierdzić, że zostało wydane w mocno zmanipulowanej formie. I co najmniej o pięć lat za późno. Jak wynika z chronologii zaistniałych faktów procesowych, papierek ten wyprodukowano po stalinowsku na potrzebę chwili. W oderwaniu od zebranego w sprawie materiału dowodowego i realiów życiowych. Zgodnie z mafijną zasadą „ jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, sędzia Piotr Boguszewski w uzasadnieniu swojego postanowienia powypisywał niebywałe brednie i niedorzeczności pod adresem Oskarżonego. Godzące w powagę sprawowanego urzędu i autorytet Państwa. Uczynił to wbrew rozlicznym przeciwstawnym dowodom, pod różną postacią, znajdującym się w aktach sprawy o sygn. akt IIK 174/08. Przypisał Oskarżonemu, że to z jego winy nie możliwym było sprawne przeprowadzenie procesu karnego w Sądzie Rejonowym w Wałczu. Jest to typowy szwindlarski bełkot nie mający nic wspólnego z prawdą i stanem faktycznym. Sędzia Piotr Boguszewski uzasadniając w ten sposób swoją decyzję procesową, z premedytacją złamał prawo. Jako pierwsze należy stwierdzić, że od momentu zainicjowania tego nieszczęsnego postępowania karnego do chwili obecnej, Oskarżony nieustannie domagał się przekazania jego sprawy do rozpoznania w innym okręgu sądowniczym. Do wielokrotnie powielanych wniosków o wyłączenie przedkładał rozliczne żelazne dowody na okoliczność kryminalnej struktury tych organów. Między innymi dowody sędziowskiego zamordyzmu, rozlicznych przekrętów i sabotaży procesowych. Nie pomijając w tym notorycznego gwałcenia przepisów kodeksu postępowania karnego przez poszczególne składy sędziowskie. Uniemożliwiające oskarżonemu realną obronę przed bezpodstawnymi zarzutami lakonicznego aktu oskarżenia. 
Dotyczy to także działań przestępczych na jego szkodę, dokonywanych cyklicznie przez przydzielanych do pomocy w sprawie adwokatów z urzędu oraz współdziałających z tym przestępczym towarzystwem biegłych lekarzy sądowych psychiatrów. 

PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

Nie prawdą jest również jak podaje w uzasadnieniu sędzia Piotr Boguszewski, że „wszyscy adwokaci prowadzący praktykę w okręgu Sądu Rejonowego w Wałczu wnieśli o ich zwolnienie z obowiązku obrony, gdyż oskarżony obrażał ich i odmawiał współpracy (jeden z obrońców złożył nawet prywatny akt oskarżenia)”. Zapomniał jednak dodać, że ten, rzekomo obrażony adwokacina, Cezary Skrzypczak próbował podstępnie wyeliminować Oskarżonego ze sprawy, wnosząc bezpodstawnie i wbrew jego woli o ponowne poddanie go nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym. A kiedy oskarżony zaczął publicznie demaskować perfidię tego szubrawca nie pozwalając siebie przerobić przez dyspozycyjnych psychiatrów z Gorzowa Wlkp., z fałszywie oskarżonego na niepoczytalnego, ten w dniu 22 grudnia 2010 roku inicjuje oskarżonemu drugi proces karny. Tkwiąc w głębokim przekonaniu, że badania psychiatryczne o które wnioskował dla oskarżonego w sprawie karnej, w której był jego obrońcą z urzędu, przyniosą pożądany rezultat w postaci wyprodukowanej opinii sądowo-psychiatrycznej - o z góry określonej treści.
Zobacz: „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

Liczył na stwierdzenie niepoczytalności oskarżonego. Wówczas automatycznie mógłby uniknąć problematycznego dla siebie procesu. Ponad pół roku sprawa Cezarego Skrzypczaka była zawieszona „na gwoździu”, ponieważ czekano na wynik badań psychiatrycznych oskarżonego ze szczecińskiej psychuszki, których z mocy prawa w brew jego woli nie było można przeprowadzić. W związku z powyższym sędzia Anna Sikorska-Obłutowicz z Sądu Rejonowego w Wałczu wpadła na genialny pomysł i w dniu 29 czerwca 2011r na posiedzeniu niejawnym wyprodukowała własne postanowienie - o poddanie oskarżonego badaniom psychiatrycznym, licząc na to, że dyspozycyjni biegli sądowi lekarze z Koszalina, Anna Jasińska i Barbara Bretner, staną na wysokości zadania. Ale pomimo wielu perfidnych działań i zabiegów na szkodę oskarżonego obie biegłe zgodnie musiały stwierdzić, że oskarżony nie jest chory psychicznie i może uczestniczyć w swoich procesach karnych. 
Po zapoznaniu się z korzystną dla oskarżonego opinią psychiatryczną oskarżyciel prywatny przed rozprawą w dniu 27.11.2011r chciał wycofać swój bezpodstawny akt oskarżenia. W zamian za usunięcie z „Afer prawa” publikacji dotyczących jego zwyrodnialstwa prawniczego. Oskarżony nie wyraził na to zgody domagając się przeprowadzenia pełnego postępowania sądowego. Z tego względu przekazano jego sprawę do rozpoznania w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim. Rok później na pisemne żądanie oskarżonego sprawa została w końcu udrożniona, lecz na rozprawę nie stawił się prawidłowo powiadomiony oskarżyciel prywatny - „Pokrzywdzony” Adwokat Cezary Skrzypczak. Skorumpowany szkodnik i oszust bez twarzy, który do dnia dzisiejszego nie zwrócił Oskarżonemu powierzonych do wykorzystania procesowego materiałów dowodowych. 
Identyczne zarzuty ciążą na adwokacie z urzędu Tadeuszu Tyce. Z powodu niestawiennictwa Cezarego Skrzypczaka na rozprawę karną (sygn. akt IIK 39/12) wyznaczoną na dzień 10.10.2012r w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim, sędzia Robert Kucharski musiał umorzyć to niedorzeczne postępowanie. A koszta w wysokości 779.82 z tytułu pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu przez adwokata z urzędu, tradycyjnie poniósł Skarb Państwa, czyli podatnicy. W tych sprawach jest jeszcze bardzo wiele sądowych brudów do pokazania a także do dopowiedzenia. Zostanie to uczynione w najbliższym czasie. 
Żaden togowy szwindler biorący udział w tym wieloletnim nieludzkim procederze przestępczym na szkodę Oskarżonego nie będzie pominięty.

1.       Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”

2.       Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3.       Publikacja z dnia 31,01.2009r- „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4.       Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5.       Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6.       Publikacja z dnia 2.05.2009r – „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7.       Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8.       Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9.       Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10.    Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11.    Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

12.    Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

13.    Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14.    Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15.    Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16.    Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17.    Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

18.    Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

19.    Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20.    Publikacja z dnia 4.05.2011r - „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

21.    Publikacja z dnia 20.10.2011r „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.

22.    Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka.

23.    Publikacja z dnia 30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.

24.    Publikacja z dnia 01-12-2011r - „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

25.    Publikacja z dnia 2.01.2012r „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .

26.    Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”

27.    Publikacja z dnia 20.06.2012r - „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.

CDN………

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
31-03-2013 / 20:59
PATRZ : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~komitet obywatelski
13-03-2013 / 18:23
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~POlityk na SZCZE gółach POlegniecie
07-02-2013 / 21:08
przeczytałem coś takiego cyt" Dziewczyna, szlifierka, policjant i dwukrotny mord sądowy ? Drukuj Email Dodał: HP 06.02.2013. Dziewczyna, szlifierka, policjant i dwukrotny mord sądowy ? Wioleta D. miała niespełna 19 lat gdy jej ojczym założył „na nią” firmę, którą sam prowadził. Firma początkowo – tak jak zwykle na początku małego biznesu – miała kłopoty z płynnością finansową, więc ojczym p. Wiolety zakupił szlifierkę taśmową oraz taśmę ścierną o wartości 1.363,92 zł. – 300 zł. zapłacił przy odbiorze. W dniu 26 maja 2006 r. Wioleta D. po raz pierwszy w życiu stanęła przed „stróżami prawa” i usłyszała zarzut, iż cyt. ( pisownia oryginalna ): „w dniu 1.12.2004 r. w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej poprzez wprowadzenie w błąd sprzedawcy firmy ABC co do zamiaru spłaty na podstawie faktury VAT nr 5975/04 pobrała towar w postaci szlifierki taśmowej oraz taśmy ściernej z opóźnionym terminem płatności do dnia 15.12.2004 r., a następnie nie dokonała wpłaty w terminie wyznaczonym i tym samym wyłudziła towar o łącznej wartości 1.063,92 zł. działając na szkodę firmy A/B/C Spółka Jawna w Bielsku-Białej ul. Strażacka 35”. Szanowni Państwo, Obiecuję, iż ustalę który to policyjny geniusz przesłuchiwał p. Wioletę i podam jego imię i nazwisko, oraz uhonorujemy go specjalnym wyróżnieniem, gdy tylko takie ufundujemy ( np. nagroda „betonowej pały” ). Jak można opóźnienie płatności w transakcji handlowej traktować jako przestępstwo ? - tym bardziej, iż zarzut dotyczył „nie dokonania wpłaty w terminie wyznaczonym”, bo przecież ojczym p. Wiolety za tą szlifierkę zapłacił! Może ten chojrak, który zastraszył młodą dziewczynę spróbuje swych sił w stawianiu zarzutów szefom firm budowlanych, którzy notorycznie nie płacą podwykonawcom ? W wyniku zapewne „skomplikowanej gry operacyjnej i psychologicznej” przeprowadzonej przez policjanta przesłuchującego p. Wioletę, napisała ona - podyktowane przez niego - przyznanie się do winy i wniosek o dobrowolne poddanie się karze, oraz ustanowienie dozoru kuratora sądowego. W ten sposób sprawa została zamknięta i nie było konieczności prowadzenia żmudnego przesłuchiwania świadków, którzy zapewne wyjaśniliby, iż to ojczym, a nie p. Wioleta odbierała ze sklepu ABC nieszczęsną szlifierkę. Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej wyrokiem z dnia 15.01.2007 r. ( sygn. akt IX K 771/06 ) skazał p. Wioletę na 6 miesięcy pozbawienia wolności i zawiesił wykonanie tej kary na okres 3 lat, oraz poddał skazaną dozorowi kuratora sądowego. Wyrok był wydany zaocznie. Wioleta D. odpisu wyroku nie odebrała, gdyż przebywała w Norwegii, gdzie osiadła na stałe wraz z rodzicami i mężem. O całej „sprawie ze szlifierką” zapomniała, tym bardziej, iż policjant - podczas jej jedynego w życiu kontaktu z organami ścigania - zapewniał, iż po napisaniu przez nią wniosku o dobrowolne poddanie się karze, nie będzie już więcej niepokojona… Najwyraźniej nasz dzielny stróż prawa po raz kolejny minął się z prawdą, gdyż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej z dnia 28.04.2008 r. ( sygn. IX Ko 228/08 ) prawomocnie zarządzono wykonanie uprzednio zawieszonej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności – przyczyna: brak kontaktu z kuratorem sądowym… Wioleta D. od urodzenia cierpi na anemię. Choroba ta spowodowała problemy z uzyskaniem przez p. Wioletę potomstwa. Wioleta D. wraz z rodziną przeżyła szok, gdy w jej domu zjawili się norwescy policjanci z nakazem doprowadzenia do aresztu ekstradycyjnego celem deportowania jej do Polski, by odbyła karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W czasie miesięcznego pobytu w areszcie ekstradycyjnym p. Wioleta poroniła po raz pierwszy… Rodzina - widząc powagę sytuacji - wynajęła adwokata prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Bielsku – Białej, który rozpoczął prawny bój o p. Wioletę. Naszym zdaniem – na podstawie doręczonych Fundacji dokumentów – czyni to najlepiej jak tylko można. Jednym z podjętych działań prawnych było złożenie w dniu 25.09.2012 r. wniosku o odroczenie wykonania kary o 6 miesięcy, by zyskać czas na wzruszenie wyroku. Sąd Rejonowy w Bielsku Białej rozpoznał wniosek adwokata dopiero w dniu 14.01.2013 r. SSR Adam Kanafek cyt.: „zauważył, co następuje: wniosek nie zasługuje na uwzględnienie”. I dalej: 1. Na argument obrońcy, iż p. Wioleta D. prowadzi w Norwegii działalność gospodarczą ( rodzinna firma sprzątająca ) i w związku z tym zerwanie podpisanych z klientami kontraktów oznaczać będzie bankructwo firmy i olbrzymie odszkodowania za zerwanie umów, Kanafek zauważył cyt. „…skazana jest zamężna i nie ma nikogo na utrzymaniu… stwierdzić trzeba, że jej osadzenie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla kogokolwiek, z wyjątkiem samej skazanej. Są to jednak naturalne konsekwencje odbywania kary pozbawienia wolności.” 2. Na argument obrońcy, iż p. Wioleta D. jest w ciąży, Kanafek poszedł w ślady najbardziej skundlonych moralnie UB-ków, którzy za nic mieli życie ludzkie, a szczególnie życie nienarodzone. „Dostarczone do sądu zaświadczenie o ciąży skazanej również nie może być postrzegane jako okoliczność uzasadniająca odroczenie wykonania kary. Nie wynika zresztą z niego, by ciąża ta była zagrożona. Nawet jednak gdyby tak było, to sąd wskazuje, że na terenie Polski znajdują się dwie jednostki penitencjarne ze szpitalnymi oddziałami ginekologiczno-położniczymi. Za niepotrzebne uważa więc sąd poddawanie skazanej badaniu przez biegłego, o co na posiedzeniu wnosił obrońca. Trudno zresztą nie odnotować, że wobec pobytu za granicą przeprowadzenie takiego dowodu byłoby poważanie utrudnione i istotnie wydłużyłoby postępowanie. Reasumując, sąd nie dostrzega powodów, dla których miałoby nastąpić odroczenie wykonania kary, czyli przesunięcie jej rozpoczęcia na późniejszy okres. W sytuacji skazanej nic by to nie zmieniło, chyba, że na gorsze, gdyby skazana urodziło dziecko przed osadzeniem. Reasumując – zdaniem Kanafka, odbycie kary 5 miesięcy pozbawienia wolności ( 1 miesiąc p. Wioleta odbyła już w areszcie deportacyjnym ) ma tak wielkie znaczenie dla Polski, że za wszelką cenę należy przymusowo sprowadzić z Norwegii ( na koszt podatnika ) dziewczynę w zagrożonej ciąży, by nie tylko zrujnować jej po raz kolejny życie zawodowe i osobiste, ale przede wszystkim zagrozić życiu i zdrowiu p. Wiolety i jej nienarodzonemu dziecku. Ktoś może zapytać – po co się oburzam, przecież Kanafka nie chce jej wysyłać na Pawiak, ale do zakładów karnych „ze szpitalnymi oddziałami ginelokogiczno-położniczymi”, które - zapewne zdaniem Kanafka - zapewnią opiekę zagrożonej ciąży taką samą jak służba zdrowia w Norwegii… Przecież zdaniem Kanafka dla p. Wiolety będzie nawet lepiej jak urodzi dziecko w zakładzie karnym, bo jeśli zrobi to jeszcze na wolności, to będzie musiała się na 5 miesięcy z nim rozstać… Doprawdy porażająca logika, podobnie jak dalsze wywody Kanafka na temat „humanitaryzmu”, które pominę… Po zapoznaniu się z treścią postanowienia wydanego przez SSR Adama Kanafka, p. Wioleta D., w wyniku olbrzymiego stresu, po raz kolejny poroniła… W najbliższych dniach Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej rozpozna zażalenie obrońcy na postanowienie SSR Adama Kanafka i zadecyduje o dalszych losach p. Wiolety D. Fundacja LEX NOSTRA wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości Królestwa Norwegii z prośbą o wstrzymanie ekstradycji p. Wiolety, oraz do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o objęcie nadzorem postępowania. Maciej Lisowski Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA " co o tym myślicie?
~Demaskator
07-02-2013 / 02:00
~renigast
06-02-2013 / 08:19
Do kozaków i INNYCH … gotowych … Hej Kto Polak na bagnety (warszawianka). *** Póki co należy zewrzeć szyki. Zapomnieć o staropolskim porzekadle prześladującym Polski N A R Ó D… od ponad 1000LAT – „… Każdy wuj na swój strój …” Panie i Panowie przyjąć … dla schłodzenia POLOPIRYNĘ … kałachów NIE wykopywać !!! Ujawniać ! Demaskować ! Identyfikować ! Togowców i ich kolesiów np. adwokatów, psychiatrów i każdą swołocz, która robi CELOWY bałagan … HOŁOTA z IMMUNITETAMI stworzyła dla siebie DOSKONAŁE zabezpieczenie … od bezrobocia … na tym polega … Instytucja PRZEDAWNIENIA !!! Konfabulacje, insynuacje urojeń własnych … brak zasad etyczno-moralnych, brak logiki rozumowania … to jest ich broń … TOGOWCY i ich kolesie … od ponad 100LAT tym sposobem udowadniają, że mają GÓWNO zamiast mózgów w miejsce dochodzenia i dowodzenia natodami prawno-kryminalistycznymi PRAWDY MATERIALNEJ za którą IM … płacą !!! … Mają ciepło w DUPĘ, … Mają co ŻRYĆ … Mają comiesięczny ŻOŁD …. PREMIE, za TO, że … spierdolą sprawę i zagrają w DURNIA ze swoją OFIARĄ … jak przerywają … przewód sądowy …. bo sąd udaje się na naradę… to sędzia obligatoryjnie dostaje z kasy sadu … 500,00 PLN gratis !!! … Dowód : 17-04-2012r i 27-04-2012r sprawa Zygmunta CĄKAŁA - II Kp.787/11/AW SR K-lin – kpt. SB (PRL) W. Skrzypek ( kumpel SSR Anny WALENCIAK & PPR Izabela Paczkowska – ŁABĘDŹ – żona Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej) podrabiał podpisy (Z.C) w ZUS-ie. SSR A. WALENCIAK rżnęła DURNIA do Z.C. … i zrobiła … cyrk w kabarecie Sąd - u Rejonowego w Koszalinie, dlatego tak się KOKOSZĄ TOGOWCY nadęci jak HIMALAJE … a słoma im z butów wystaje … Podobnie ma się … TUSK i jego dzicz … a pier …, że to dopiero teraz po 1989 roku … jest … kryzys. GÓWNO prawda. Najstarsi GÓRALE pamiętają, … że DOBROBYTU od ponad 1000LAT to … POLACY NIE znają … ZAWSZE TAK było od wieków, że ….”KTOŚ” …zawsze … „COŚ” …POLAKOM podpierdolił … WINNE swary narodowe i bajzel - celowy !!! – w burdelu jest porządek … i to jaki!!! Tam się sędziów i sprawy NIE przenosi jak np. z zasyfiałego Szczecinka … do Drawska ! … w burdelu wyp … się personel …). Bracia Polacy pamiętajcie !!! Znana powszechnie jedna Pani posłanka z TRYBUNY SEJMOWEJ pierdolnęła, że … 18 mln POLAKÓW trzeba spuścić … do piachu … I robią to … REORGANIZACJA > RESTRUKTURYZACJA służby ZDROWIA ( rozpierdol zrobiły Kasy Chorych - przed 1939 rokiem też tak było w POLSCE, to samo robi aktualnie NFZ) > skaczą ceny leków …. w GÓRĘ … itd. itp. Wprawdzie posłanka …przeprosiła, że się przejęzyczyła … Jerzy U R B A N też się … przejęzyczył zaczynając od … ODBYTNICY, że .” Rząd się sam wyżywi …” Ha ! Ha! Ha ! i PREMIE sobie DA za SPIERDOLENIE wszystkiego, co się jeszcze DA … i NIE DA … Kozacy łamać to … CZEGO rozum NIE złamie, Bo w ROZUMIE to POTĘGA ... Znałem jednego Człowieka – ewenement – Prokurator o nazwisku ROZUM. ze Szczecina … NIE miał sobie równych … PG A. SERTEMET i jego DZICZY zgraja z Antonią SUWAŁA wysiada … Młodzieży … pamiętać POLOPIRYNA … NAPRZÓD … by się NIE cofać …
~Kozak
04-02-2013 / 23:49
Kałasznikowa zostawiłeś do obrony w Polsce Panie Boże. Nic innego nie pomoże.
~TP
04-02-2013 / 22:34
Rafał atakuj ich z kamery. Takich filmów jak ty nakręciłeś POzazdrościłby Alfred Hitchcock 3 Stevena Spielberga 3 George Lucas 3 James Cameron 3... (chciałem dodać MAT... ale reżyser zmienił płeć ;-( , Przygotuj się na festiwal filmów w Cann 3 Wenecji Twoim rywalem jest film: www.youtube.com/watch?v=i5e60lTmves są jeszcze 2 filmy ale tajne/ poufne te to dopiero są mocne