Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW W TORUNIU

WĄBRZEŹNO - PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - SKARGA NA STRONNICZOŚĆ SĘDZIEGO ZBIGNIEWA LEWCZYKA - z cyklu patologii sądowych.

Pismem z dnia 12 lutego 2008 r. do MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - WNIOSEK O SZCZEGÓŁOWY NADZÓR ADMINISTRACYJNY NAD TOKIEM SPRAW Sebastian B. wniósł, by zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001, Prawo o ustroju sądów powsze­chnych / Dz.U.Nr 98,poz.1070 z późn.zm. / objął on kontrolą w trybie nadzoru administracy­jnego działalność Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie VI Wydział Grodzki oraz Sądu Okręgowe­go w Toruniu IX Wydział Kamy Odwoławczy - poprzez zbadanie toku i sprawności postępo­wania w sprawach o sygn.akt; VI Ko 368/07 i VI Ko 369/07 S.R.Wąbrzeźno i odpowiednio; Kzw 442/07 i 441/07 S.O. w Toruniu.

Sprawy te, to dwa postępowania sądowe:
- o uchylenie zarządzenia kary,
- o zaliczenie grzywny na poczet kary/ zakończone prawomocnie, w których skarżący Sebastian B. wykazuje, iż dopuszczono się wielokrotnie oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa.

Wśród stawianych zarzutów stanowiących uchybienia i zaniechania oraz wadliwe rozstrzygnięcia w działaniach Sądu Rejonowego VI Wydział Grodzki w Wąbrzeźnie, są m.in.;
-pozbawienie prawa do obrony i dalszej drogi sądowej poprzez wadliwe pouczenie w Postanowieniu S.R. Wąbrzeźno z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. akt VI Ko 140/04 - że w przedmiocie złożonego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia - na postanowienie są­du nie służy zażalenie./zał. nr l, Postanowienie S.R .Wąbrzeźno VI Wydział Grodzki z dnia 21 lutego 2006 r./

-brak orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie o zaliczeniu grzywny na poczet zarządzonej Postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r. kary i uczynienie tego po wniosku w tym przedmiocie i to dopiero w dniu 13 grudnia 2006 r./ zał.nr 2, Postanowienie S.R.w Wąbrzeźnie VI Wydział Grodzki z dnia 13 grudnia 2006 r./
-wadliwe rozpoznanie przez S.R.Wąbrzeźno Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2007 r. wniosku z dnia 17 listopada 2006 r.w przedmiocie uchylenia zarządzenia wykonania kary i zasto­sowanie dla jego rozstrzygnięcia trybu przewidzianego w art.152 kkw zamiast przepisów art.24 tej ustawy./zał.nr 3,Postanowienie S.O. w Toruniu w tej sprawie z dnia 11 kwietnia 2007 r./
-wadliwe rozpoznanie przez S.R.Wąbrzeźno Postanowieniem z dnia 9 lutego 2007 r. wniosku z dnia 13 grudnia 2006 r. o skrócenie kary przez zaliczenie uiszczonej na jej poczet grzywny, /zał.nr 4,Postanowienie S.O. w Toruniu w tej sprawie z dnia 11 kwietnia 2007 r./
- wyznaczenie przez S.R.Wąbrzeźno Postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r. dozoru służb kuratorskich niezgodnie z rejonizacją terytorialną przez wadliwe ustalenie, iż miejsce zamieszkania dozorowanego włączone jest do działalności orzeczniczej Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.
- kontrola nad sposobem prowadzenia tego dozoru, itd.

Takich uchybień i zaniechań oraz kardynalnych błędów i wadliwych rozstrzygnięć stanowiących rażące naruszenia procedury podniesiono we wniosku do Ministra Sprawiedliwości znacznie więcej. /zał.nr 5,Wniosek do Ministra Sprawiedliwości o szczegółową kontrolę w trybie nadzoru nad tokiem spraw z dnia 12 lutego 2008 r./

Sebastian B. Golub-Dobrzyń 12 luty 2008r.

Dotyczy spraw karnych: Minister Sprawiedliwości
Sygn. akt: VI Ko 368/07 Biuro Ministra
VI Ko 369/07 Warszawa
Sąd Rejonowy Wąbrzeźno
Kzw 442/07
Kzw 441/07
Sąd Okręgowy Toruń

WNIOSEK

O SZCZEGÓŁOWY NADZÓR ADMINISTRACYJNY
NAD TOKIEM SPRAW O SYGN. J.W.

Pismem z dnia 12 września 2007r. wniosłem do Ministra Sprawiedliwości o to, by zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. u. nr98. poz. 1070 z późn. zm.) objęto nadzorem administracyjnym działalność Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie VI Wydział Grodzki oraz Sądu Okręgowego w Toruniu IX Wydział Karny Odwoławczy w sprawach o sygnaturach j.w. Chodziło o zbadanie toku i sprawność postępowania.

Przy rozpoznawaniu powyższych spraw dopuszczano się całego szeregu uchybień i zaniechań stanowiących istotne, rażące naruszenie prawa.

W dniu 5 listopada 2007r. Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Marek Motuk zwrócił się pismem o sygn. akt D W O i P 052-861/07 do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, by ten udzielił mnie oraz Ministerstwu odpowiedzi i skargę moją załatwił przez zbadanie zasadności podnoszonych zarzutów.

Prezes Sądu Okręgowego pismem swym z dnia 22 listopada 2007r. sygn. akt VII W-051-95/07 odpowiedzi takiej udzielił.
Załączam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 22 listopada 2007r. (stron 6)

Ponieważ we wniosku swym wniosłem o zbadanie taksatywnie wymienionych zagadnień stanowiących istotne naruszenia prawa w działaniach Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie i Okręgowego w Toruniu, a odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu choć wyczerpująca, ale jednak nie dotyczyła tematyki podnoszonej przeze mnie. Wnoszę o szczegółowe zbadanie stawianych przeze mnie zarzutów.

Odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego stanowi szczegółowy opis treści orzeczeń jakie wobec mnie zapadały (wyrok, postanowienie o przerwie w karze, o zwolnienie warunkowe itd.) i jest on niewątpliwie zgodny ze stanem faktycznym, jednakowoż, wniosek mój dotyczył zupełnie innej materii.

Wniosłem o zbadanie uchybień i zaniechań przy rozpoznawaniu spraw będących oczywistą obrazą przepisów, a nie o przypomnienie mi treści zapadłych orzeczeń, bo te znam, zna je również Ministerstwo gdyż zapoznało się z ich kopiami.

W tym miejscu należy podnieść, iż wcześniej ( tj. pismami z dnia 9 stycznia 2007r. oraz 7 lutego 2007r. w sprawie

VII W051/1-1/07) dwukrotne aktowe badanie powyższych spraw na jakie powołuje się Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, nie dały tego skutku, by poddać podnoszone przeze mnie zarzuty szczegółowemu zbadaniu, a już z pewnością nie wnikano w tok i sprawność postępowania pod kątem stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości.

W związku z powyższym wnoszę: o udzielenie odpowiedzi:
1. Dlaczego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 21lutego 2006r. sygn. akt VI Ko 140/04 w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, Sąd ten pozbawia mnie prawa do obrony i dalszej drogi sądowej przez pouczenie, iż na postanowienie to nie służy zażalenie.
2. Dlaczego w dniach 11-12 marca 2004r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie bezpodstawnie pozbawia mnie wolności i mimo złożonych przeze mnie wyjaśnień w sprawie przetrzymuje się mnie bez uzasadnienia w izolacji, (prawie dwie doby).
3. Dlaczego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie postanowieniem z dnia 30 listopada 2005r. sygn. akt VI Ko 340/05 zarządza wobec mnie wykonanie kary jednego roku pozbawienia wolności z wniosku Kuratora, podczas gdy z kart dozoru i prowadzonych przezeń dalej długo jeszcze czynności wynika, iż o takim zarządzeniu on nie wie.
4. Dlaczego po wydaniu postanowienia o zarządzeniu wykonania kary 1 roku pozbawienia wolności w dniu 30 listopada 2005r. sygn. akt VI Ko 340/05 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zgodnie z art. 71 § 2kk nie skraca jej o okres odpowiadających uiszczonych stawek dziennych z tytułu orzeczonej i zapłaconej grzywny, czyniąc to po perturbacjach i to na mój wniosek dopiero w dniu 13 grudnia 2006r. (postanowienie, sygn. akt VI Ko 376/06).
5. Dlaczego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie wniosek mój o skrócenie tej kary Postanowieniem swym z dnia 13 grudnia 2006r. sygn. akt VI Ko 376/06 rozpoznaje wadliwie, dokonuje błędnych wyliczeń, błędnych ustaleń faktycznych, przy braku jakiejkolwiek staranności i wydaje błędne orzeczenie końcowe.
6. Dlaczego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie postanowieniem swym z dnia 31 stycznia 2007r. sygn. akt VI Ko 419/06 wadliwie i przy braku staranności rozstrzyga mój wniosek z dnia 17 listopada 2006r. w przedmiocie wstrzymania wykonania kary (uchylenia zarządzenia wykonania kary) stosuje dla jego rozpoznania tryb przewidziany art. 152 kkw, podczas gdy dla pisma mojego należało zastosować przepisy art. 24 § 1kkw.
7. Dlaczego pismem swym z dnia 15 stycznia 2007r. sygn. akt VI K140/04 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie chybi godności Sądu i dokonując rażącej obrazy przepisów wzywa mnie do wyjaśnień odnośnie tego wniosku z dnia 11 stycznia 2007r. nie rozpoznając go i pytając- czego on dotyczy, podczas gdy jest to prawidłowo złożony, klarowne w treści, napisane poprawnym polskim językiem pismo procesowe /z uzasadnieniem i załącznikami/, Wniosek o skrócenie kary /do czego Sąd sam był zobligowany/.
8. Dlaczego Sąd Rejonowy pismem swym z dnia 16 stycznia 2007r. sygn. akt VI K 140/04 wycofuje tytuł egzekucyjny wobec mnie, choć nie wiadomo z jakiej przyczyny.
9. Dlaczego Sąd Okręgowy w Toruniu rozpoznając me zażalenia w przedmiotowych sprawach nie wytknął uchybień i nie wystąpił do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie celem uzyskania wyjaśnień ich dotyczących.

Wnoszę też o zbadanie i udzielenie odpowiedzi odnośnie następujących okoliczności:

1. Dlaczego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie nie ustalił właściwie mego adresu lub miejsca przebywania i błędnie wyznaczył dla mego dozoru podległe sobie służby kuratorskie z Wąbrzeźna- w sprawie VI K140/04.
Dlaczego Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu wadliwie, mylnie wyjaśnia Ministerstwu Sprawiedliwości kwestię właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w odniesieniu do mego miejsca zamieszkania. (Patrz: pismo prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 22 listopada 2007r. , sygn. akt VII W-051-95/07 str. 2, dół str.)

2. Dlaczego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie nie dokonał starannej analizy kart dozoru sporządzonych przez podległych sobie kuratorów w sprawie VI K140/04 co miało ogromny wpływ na zarządzenie wykonania kary i dlaczego Sąd nie zbadał nielogiczności tam zapisywanych.

3. Czym kierował się Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zasądzając w sprawie VI K140/04 na rzecz dwóch funkcjonariuszy Policji z Wąbrzeźna zadośćuczynienia po kilka tysięcy złotych i uznając ich za pokrzywdzonych.

4. Czym kierował się Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, który nie zbadał, przez co nie znał mej sytuacji materialnej, zasądzając ode mnie w sprawie VI K140/04 koszty sądowe, grzywnę, wysokie zadośćuczynienia dla policjantów i wszelkie inne b.wysokie opłaty rzadko spotykane jak choćby dojazd taksówką sędziny celem przesłuchania świadków czy dowóz do zakładu karnego itd.

5. Dlaczego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie nakaz doprowadzenia do zakładu karnego wydaje w dniu 31 stycznia 2006r. i nie jest on znany moim macierzystym funkcjonariuszom policji w miejscu zamieszkania w Golubiu-Dobrzyniu oraz dlaczego jego realizacja następuje dopiero 14 lutego 2006r. w nocy gdy prowadzę ciężki samochód transportowy, a nie po prostu w miejscu zamieszkania w którym codziennie przebywam i to natychmiast, oraz jakim sposobem zatrzymuje mnie do osadzenia akurat pokrzywdzony w sprawie VI K140 policjant z Wąbrzeźna.

6. Dlaczego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zarządzając postanowieniem z 30 listopada 2005r. wykonania wobec mnie kary jednego roku pozbawienia wolności nie uwzględnił całokształtu okoliczności faktycznych dla podjęcia takiej decyzji.

Wnoszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień szczególnie co do toku i sprawności postępowania w sprawach o sygn. jak na początku, w kontekście zadanych pytań.

Wnoszę też o:
udzielenie odpowiedzi, czy uchybienia, zaniechania, błędne działania i decyzje Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie podtrzymane następnie przez Sąd Okręgowy w Toruniu są tego rodzaju, iż stanowią istotne naruszenia prawa czy winny skutkować złożeniem zawiadomień przynajmniej do prezesa właściwego Sądu, a także czy ta ich ilość w stosunku do mnie jest przypadkowa.

Z Wyrazami Szacunku
Sebastian B.

Pan Sebastian został skazany zaocznie z Art. 224. [Czynny opór] § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.
Oczywiście że odpowiedzialny za zachowanie procedury sądowej jest sędzia - w tym wypadku wyraźnie stronniczy SSR Zbigniew Lewczyk z Wąbrzeźnia, jak też adwokat.
Nie może jednak tak być, że wskutek "okoliczności" pozbawia się oskarżonego najpierw możliwości obrony a następnie jemu przypisuje się błędy proceduralne popełnione przez sędziego (poniżej w ramkach). To że ten sędzia jest jakiś "niekumaty" dowodzą postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu.

lewczyk_post21.02.06s1.gif (32087 bytes) lewczyk_post21.02.06s2.gif (23153 bytes) lewczyk_post13.12.06.gif (22396 bytes) lewczyk_post.torun11.04.07s1.gif (22279 bytes) lewczyk_post.torun11.04.07s2.gif (23619 bytes)

Będziemy tą sprawę pilotować.
cdn.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu niejawnych sympatyków AP

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 09:25
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan