Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-05-2011

Od wielu lat czytelnicy Afer Prawa śledzą walkę Pana Zbigniewa Kękusia z krakowskim wymiarem "niesprawiedliwości " a szczególnie z  Wydziałem  XI Cywilny-Rodzinny, uzurpującym sobie prawo do miana Sądu Rzeczpospolitej Polskiej. Również ja wraz z dziećmi od 1994 r. do chwili obecnej jestem ofiarą tego przestępczego wydziału, owocnie współpracującego z przestępcami z prokuratury i adwokatury. Wydział, inaczej prywatny folwark przewodniczącej Agnieszki Oklejak i jej podwładnych wykonuje władzę sądowniczą urągając prawu. Przestępnym działaniom  togowego gangu  zawdzięczam 10-letni proces rozwodowy nielegalnie przedłużany, zawieszany, dla realizacji przestępczych celów, trzyletni niepotrzebny, całkowicie nielegalny proces karny, utratę własności, wieloletnią wegetację wraz z dziećmi, doprowadzony do ruiny dom. Jestem posiadaczką nieważnych, nielegalnych, fałszowanych orzeczeń wydawanych prywatnie  w Imieniu Rzeczpospolitej.  Dziesięć lat prowadzimy postępowanie skargowe bezskutecznie (opublikujemy). Przestępnym , bezwzględnym harpiom które doszczętnie ograbiły nas z wszystkiego jeszcze jest za mało.  Do podziału  majątkowego został zdewastowany dom  i dwie działki więc wyciągają swoje szpony po resztę.  Sześć lat toczy się sprawa o podział majątku (trzy rozprawy !!)  Prowadzący sprawę "sędzia" ma problem z dowodami. Już wcześniej orzekał w jednej ze spraw, popełniając przestępstwo. Ponieważ postępowanie skargowe prowadzone z jawną obrazą przepisów prawa nie przyniosło efektów będziemy  ujawniać każde pismo skierowane do organów wymiaru  "niesprawiedliwości"  Dzisiaj publikujemy wniesione do Sądu Okręgowego pismo dotyczące alimentów i nielegalnych orzeczeń. Następnym będzie kolejne zawiadomienie o popełnieniu przestępstw przez funkcjonariuszy  wymienionego sądu , prokuratorów prokuratur krakowskich i przestępcy adwokackiego,   skierowane do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Prokuratora Generalnego. Będziemy dochodzić swoich praw w celu odzyskania wszystkich ukradzionych nam pieniędzy przez togowych przestępców  i adwokackiego sprzedajnego oszusta.  

Teresa Kawiak                                                                    XXXXXXX  dn. 26.05.2011 r.

sygn.akt. XI CR 1754/00
sygn.akt. III RC 484/99/P


Sąd Okręgowy w Krakowie
XI Cywilny-Rodzinny
ul. Przy Rondzie 7


Pozwany : TK.

Powódka:  Teresa Kawiak

Wartość  przedmiotu zaskarżenia  100.000 tyś. ( sto tysięcy zł.)  (zwrot  poniesionych kosztów utrzymania rodziny)

1000x12x10 ( od 20.04. 1994  do. 3.10. 2003) 

art. 405 kc w zw. z art. 27 kro i art. 43 kro i art. 45 kro i art. 140 kro

Sąd rozpozna również postawiony przed nim zarzut przywłaszczenia majątku dzieci i majątku wspólnego, uznając dowody z akt sprawy karnej, dla których "zdobycia" zawieszono postępowanie rozwodowe. Wartość przywłaszczonego mienia ustali sąd, po uzupełnieniu dowodów.

art. 405 kc w zw. art. 31 kro art. 35 kro art. 43 kro , art. 105 kro 

W sprawie o zabezpieczenie roszczeń o utrzymanie rodziny strona była ustawowo zwolniona od kosztów. W pozostałym zakresie kosztami sąd obciąży pozwanego z uwagi na niegodziwe postępowanie, skutkiem czego powódka nie posiada środków na opłaty sądowe.


W N I O S E K

o otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy rozwodowej, rozpoznanie złożonych w toku sprawy  wniosków o zasądzenie kosztów utrzymania rodziny , zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki  kwoty 100.000 tys.zł  ( sto tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia  22.04.1994 daty złożenia pierwszego wniosku o zasądzenie kosztów utrzymania rodziny, do dnia 3.10.2003 r. daty orzeczenia rozwodu.

 Wszystkim wydanym w toku tego postępowania orzeczeniom brak podpisu pod sentencją, a więc nie istnieją w znaczeniu prawno procesowym. art. 225 kpc. art .316 par. 2 kpc w zw. z art. 324 par. 3 kpc. art.  358.  art. 360 i art. 361 kpc.

( postanowieniom znajdującym się  w aktach brak również podpisów pod uzasadnieniem. w zał. kserokopie z akt sprawy)

Orzeczenia  SN : syg.  III PZP 2/72, III CZP 29/00, III CZP 84/00

„Postanowienie podlegające zaskarżeniu, wydane na posiedzeniu niejawnym, skonstruowane w ten sposób, że jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument, nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji w której skład sądu podpisał uzasadnienie a nie podpisał sentencji“

Niezależnie od wskazanej powyżej podstawy uzasadniającej żądanie strony, przy  wydaniu tych orzeczeń, doszło do innych jeszcze, rażących naruszeń prawa, skutkiem czego w okresie dziesięcioletniego trwania procesu rozwodowego, sąd nie orzekł o obowiązku utrzymania rodziny. Przez lat dziesięć na skutek przestępczego działania sądu  adwokata i prokuratury , koszty utrzymania rodziny w zakresie przekraczającym obowiązek wynikający z art. 23 i 27 kro ponosiła powódka.

Sądowi Okręgowemu XI Cywilny Rodzinny stawiam zarzut wielokrotnego pozbawienia prawa do sądu, prawa do środków odwoławczych, pomocnictwa do  wieloletniego  przestępstwa uchylania się od obowiązku łożenia na utrzymanie rodziny, znęcanie się psychicznego nad rodziną,  pomocnictwa we współdziałaniu z prokuraturą , do zagarnięcia mienia znacznej wartości ,stanowiącego własność dzieci i współmałżonka, a także  przysporzenie korzyści z majątku wspólnego na osobisty, zwalniając pozwanego od obowiązku łożenia na rodzinę  nielegalnymi orzeczeniami .

1)  naruszenie art. 1 Konstytucji RP -  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
3) naruszenie art.79 p.1 i 2 Konstytucji RP realizacja praw i obowiązków alimentacyjnych i ochrona rodziny
4) naruszenie art. 86 p.2  Konstytucji RP obywatele mają prawo zwracania się do wszystkich organów państwa ze skargami i zażaleniami
5) naruszenie art. 3.1  Konstytucji RP - Ppraw RP jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa
 p.2 - wszystkie organa władzy działają na podstawie przepisów prawa.

Przywołane powyżej przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej  obowiązywały w czasie orzekania DZ.U.1989 nr.75 poz. 444 stan prawny do 1997 r.

6) naruszenie art. 2 i 32 p.1 p.2 Konstytucji w zw. z art. 18, art. 21 , art. 33.p1, art. 64 p.1 i p.2 , art. 71, art.72,. art. 78 Konstytucji RP
7) naruszenia  art. 7, 8 p.1 i 2 , art.9 art. 37, art. Konstytucji RP

8) naruszenie art. 1 Protokół Pierwszy Konwencji Praw Czł.- prawo do własnego mienia
9) naruszenie art. 6  Konwencji- prawo do sądu
10) naruszenie art. 14 Konwencji. równość wobec prawa
11) naruszenie art, 17 Konwencji Praw zakaz nadużycia praw w zw. z art. 6 i 14
12 ) naruszenie art.3.1, art.6 p.2, art.18 p.1, art. 19 p.1 i 2, art 27 p.1 i 4 Konwencji o Prawach Dziecka

W pełni uzasadnione popełnienie przestępstwa z art. 239 par.1 i 3 kk i  art.241 par.1 i 3 kk

Sąd ujawni i uzna dowody:

 z akt sprawy rozwodowej:
- oświadczenie francuskich darczyńców załączone do pisma przygotowawczego z dnia 8.02 .1995 r. (k.82-84)         
- informację z Domu Maklerskiego z dnia  12 .10.1995 r (k. 142)
- zeznania pozwanego  o sposobie utrzymania rodziny składane na rozprawach 
- oświadczenia o stanie majątkowym składane w pismach przygotowawczych i odwoławczych.

z akt spraw karnych syg. II .K.892)99)P  i  IV Ka 364/00

- informację z Banku PKO SA Oddział w Krakowie Rynek Główny 31 z dnia 23.11.1998 (k42)
- informację z Banku PKO SA III Oddział Kraków ul. Szpitalna  z dnia 11.05.1999 r. (k.57)
- informację z Domu Maklerskiego z dnia.3.03.1999 r. (k.56)
- informację z Domu Maklerskiego z dnia 6 .12.1999 r. (121-130)
 - pismo z Domu Maklerskiego z dnia 7.12.1999 r.(załączam kopię)
- zeznania oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
- wyroki sądów karnych

 z akt sprawy o alimenty córki Katarzyny sygn. III RC 484/99/P

Sąd zobowiąże pozwanego do:
- przedstawienia  zeznań podatkowych PIT za lata 1991- do 2003 r. w celu ustalenia dochodu kapitałowego osiągniętego z posiadanych w bankach i domach maklerskich oszczędności, dla dokładnego ustalenia dochodów i zwrotu nakładów z majątku wspólnego na osobisty pozwanego, jak również do złożenia rachunku z zarządu majątkiem dzieci i wspólnym.

Sąd ustali również ,czy udzielone adwokatowi Michalinie Zbierzchowskiej - Ochałek pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej, uprawniało ją, w myśl przepisu art. 126 par.1 p.4. par.3 w zw. z art .426 kpc o pełnomocnictwie szczególnym obowiązującym w sprawie o rozwód , do działania w moim imieniu również w sprawie o przyczynianie się do utrzymania rodziny . Żaden z wniosków nie został przeze mnie podpisany, decyzje o wysokości alimentów podejmowane bez konsultacji ze mną i bez załączania dowodów (rachunki i inne) art. 379 p.2 kpc i art. art.  art. 85 kc art.103 par.1 kc, art. 104 kc

Zaskarżam:

 Postanowienia Sądu Okręgowego XI Cywilny Rodzinny  syg. XI CR 1754/00 z dnia 3.08. 1994,  2.12.1994,  3.11.1995 r.

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 25.01.1996 r. syg. I ACz 15/96

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze III Rodzinny i Nieletnich syg. III RC 484/99/P z dnia 25.06.1999 r. ( właściwym do wydania orzeczenia był Sąd Okręgowy)

Wyrok Sądu Apelacyjnego  syg. II Ca 870/99 z dnia 2.11. 1999 r.

Postanowienie Sądu Okręgowego XI Cywilny Rodzinny syg. XI CR 1754/00 z dnia 26.03.2003 r., .


Wszystkie orzeczenia zaskarżam na podstawie przepisów w brzmieniu obowiązującym w czasie orzekania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

POSTANOWIENIE z dnia 3 sierpnia 1994 r. posiedzenie niejawne, skład jednoosobowy  SSO Małgorzata FEREK  (pozew złożono 20.04. 1994 r.

art. 368 §1 p.1, p.2, p.3, p.5 KPC  i art. 369 p.4 i p.5 kpc w brzmieniu obowiązującym do 1. lipca 1996 r.

z uzasadnienia :  " biorąc pod uwagę dotychczasowe dane, a więc wiek dzieci  17, 14, 8 lat, wysokość zarobków powódki ( 250 zł) i kwoty jakimi pozwany przyczyniał się do ich utrzymania (150 zł), w tym zasiłek rodzinny (75 zł ) przyjął  "sąd" że na czas trwania procesu na utrzymanie każdego małoletniego dziecka winien łożyć po 50 zł.miesięcznie. W pozostałej części "sąd" oddalił żądanie jako wygórowane, nie znajdując pokrycia w  możliwościach zarobkowych pozwanego.
W sprawie o rozwód sąd orzeka o alimentach na rzecz małoletnich dzieci i jeżeli córka Anna jeszcze się uczy i nie jest samodzielna może sama dochodzić swoich praw od ojca. Orzeczenie opiera się na przepisie art. 443 kpc ".

Postanowieniu zarzucam:

1)rażące naruszenie przepisów prawa procesowego art 321 kpc w zw. 443 kpc przepisów prawa materialnego  art. 23 i 27 kro w zw. z art. 128 i 133 kro , bezprawne oddalenie żądania zasądzenia alimentów na pełnoletnią córkę Annę,uczennicę szkoły średniej , do czego powódka byla czynnie legitymowana , na podstawie przepisów prawa procesowego i prawa materialnego art. 443 kpc i 27 kro,  w konsekwencji nieorzeczenie merytorycznie o całości  żądania pozwu

2) rażące naruszenie przepisów prawa materialnego art. 128 kro w zw. z art. 133 kro i art. 27 kro.-  pozbawienie uprawnionej środków utrzymania

3) rażące naruszenie  przepisów prawa procesowego art. 443 kpc przepisu paragraf 243 regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. 1987. Nr. 38.poz. 218)
przez ich niezastosowanie i zaniechanie obowiązku ( obligatoryjnie) pouczenia strony występującej bez profesjonalnego pełnomocnika,  o możliwościach wynikających z art. 27 kro. wykorzystanie nieznajomości przepisów prawa i celowe  wprowadzenie strony w błąd, dla udaremnienia jej obrony swoich praw przez stwierdzenie, że „w sprawie o rozwód  w trybie art. 443 kpc sąd orzeka jedynie o alimentach na rzecz małoletnich dzieci”, a nie o kosztach utrzymania całej rodziny , zrzucając tym samym na powódkę ciężar utrzymania rodziny, w zakresie przekraczającym obowiązek z art. 27 kro i ponad jej możliwości finansowe

3) rażące  naruszenie  przepisów postępowania  art. 217 § 2 kpc, art. 227 kpc, art. 233 kpc w zw. z art. 321 § 2 kpc i 135 kro. przez  dokonanie ustaleń mających wpływ na treść orzeczenia „brak możliwości zarobkowych pozwanego” przed przeprowadzeniem dowodów , bezprawne oddalenie części  żądania  pozwu jako „wygórowane"

4) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 3 §2 d. kpc, art. 232 d. kpc, 213 d. kpc,  przez zaniechanie wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, przeprowadzenia dowodów z urzędu i wydanie orzeczenia odpowiadającego rzeczywistości , według zasady prawdy obiektywnej obowiązującej w czasie orzekania

6)  rażące naruszenie przepisów  postępowania art. 233 kpc  w zw. z art.  133 i 135 kro przez uznanie, że zasądzona od pozwanego kwota 150 zł. przy zarobkach powódki 250 zł.  i samych tylko kosztach utrzymania domu przekraczających 400 zł miesięcznie ( opłaty za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, woda) zaspokoi również inne potrzeby pięcioosobowej rodziny takie jak, jedzenie, ubranie, środki czystości,   szkoła i inne. - dowolna a nie swobodna ocena dowodów, urągająca zasadom logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego

7) rażace naruszenie przepisów postępowania art. 217 §2 kpcart. 227 kpc, art. 233 §1 kpc, art. 328 § 2 ., oparcie orzeczenia na niepełnym materiale dowodowym, niepoczynienie żadnych ustaleń w zakresie okoliczności istotnych dla sprawy, nieustalenie uzasadnionych potrzeb rodziny oraz możliwości zarobkowych pozwanego,  ( wskazano adresy zakładów pracy) pominięcie załączonych dowodów takich jak rachunki za utrzymanie domu,

7)  naruszenie przepisu prawa materialnego art. 27 kro. zdanie drugie i art. 135 §2 kro., przez nieuwzględnienie okoliczności, że to na powódce , po wyprowadzeniu się pozwanego z domu, spoczywał cały ciężar codziennej opieki i wychowania dzieci ,co winno mieć wyraz w proporcjach w jakich rodzice uczestniczą w kosztach utrzymania rodzin

8)  rażące  naruszenie przepisów postępowania art. 735 kpc. , przez wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym  w składzie jednoosobowym,  co powoduje nieważność postępowania art. 369 p.4 d. kpc.

8) rażące naruszenie przepisów postępowania art 324 §3 kpc  w zw. z art. 358 kpc  w zw. z art. 361 kpc brak podpisu pod sentencją  postanowienia

9) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 741 kpc w zw. z art. 735 kpc  w zw. z art. 393 §2 kpc w zw. z art. 355 kpc,  przez udaremnienie rozpoznania wniesionego środka zaskarżenia na to postanowienie,  pozbawienie strony możności obrony praw, nieważność postępowania art 369 p.4 d. kpc.
10) rażące naruszenie art. 7 §ustawy Prawo o ustroju Sądów Powszechnych w brzmieniu obowiązującym w czasie orzekania   DZ.U. 1985 nr.31 137poz. stan prawny do 2001 r. - postępowanie przed sadami toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony a także odwołania do sądu wyższej instancji


Po złożeniu zażalenia na Postanowienie , we wrześniu 1994 r . udzieliłam pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy rozwodowej adwokatowi Michalinie Zbierzchowskiej -Ochałek
Ta profesjonalna oszustka której w pełni zawierzyłam, wykorzystując moje zaufanie i nieznajomość przepisów prawa,  w porozumieniu z sądem i pozwanym, od pierwszej podjętej czynności działała na moją szkodę. Nie tylko nie poparła mojego zażalenia,  pomogła udaremnić jego rozpoznanie. 

Protokół posiedzenia pojednawczego przed sądem w składzie jednoosobowym z dnia 16 listopada 1994 r. dotyczący rozwodzących się stron : " Pełnomocnik powódki cofa zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty  z 3.08.1994 r. i oświadcza że będzie wnosiła o zmianę postanowienia po przeprowadzeniu dowodów dotyczących zarobków pozwanego. ( przeprowadzić i uzupełnić dowody mógł  też sąd rewizyjny art. 235 kpc, art. 241 kpc  w zw. z art. 397 §1 kpc i art. 385 §2 kpc w zw. z art. 397 § 2  kpc

Pozwany godzi się płacić  alimenty  300 zł.miesięcznie , na co "wyraża  zgodę" powódka. (nie przeprowadzono w tej sprawie nawet przesłuchania stron w trybie sprawdzającym art. 212 kpc ) 

  Zgodę na cofnięcie zażalenia wymusiła pani mecenas groźba : " radzę pani wycofać to zażalenie, tej sędzinie nie należy się narażać"

Strona nie zawierała, nie wyrażała zgody , nie podpisała żadnej ugody.

Zgodnie z art. 184 kpc i art. 185 §2 i 3 kpc na posiedzeniu pojednawczym przed sądem w składzie jednoosobowym , sprawy cywilne mogą by uregulowane za pomocą ugody sądowej zawartej przed wniesieniem pozwu , a nie na etapie postępowania kiedy  zapadło już orzeczenie i złożono na nie zażalenie. Ugoda podlega kontroli sądu art. 223 §1 i 2 kpc. treść musi być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie może zmierzać do obejścia prawa . Osnowa ugody powinna być wciągnięta do protokołu rozprawy i stwierdzona podpisami stron.

Nieważność postępowania art. 369 p. 4  d. kpc w zw. z art. 735 d. kpc w zw. z art. 223 §1 i 3 kpc, nieważność czynności prawnej z mocy prawa art. 58 §1 i 2 kc

Niedopuszczalne  cofnięcie środka zaskarżenia  na posiedzeniu pojednawczym przed sądem w składzie jednoosobowym. W obowiązującym stanie prawnym, w systemie dwuinstancyjności cofnięcie środka zaskarżenia podlegało kontroli sądu , pod kątem dopuszczalności cofnięcia rewizji  z punktu widzenia ewentualnego naruszenia prawa , zasad współżycia społecznego i usprawiedliwionego interesu stron.
art. 393 §2 d. kpc w zw z art. 368 i art. 369 d. kpc. i w zw. z art.. 203 §4 kpc  Wymagane było również wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania, wszczętego wniesieniem rewizji  (zażalenia) art. 355 kpc.

Nieważność postępowania   art. 369 p. 4. d. kpc w zw. z art. 735 d. kpc w zw. art. 393 §2 d. kpc . art. 355 kpc - nierozpoznanie środka zaskarżenia.

1)  naruszenie art. 1 Konstytucji RP -  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
2) naruszenie art. 6 Konwencji Praw  Człowieka - prawo do sądu (dwukrotnie w zw. z art. 443 kpc i 741 kpc)
3) naruszenie art.79 p.1 i 2 Konstytucji RP realizacja praw i obowiązków alimentacyjnych i ochrona rodziny
4) naruszenie art. 86 p.2  Konstytucji RP obywatele mają prawo zwracania się do wszystkich organów państwa ze skargami i zażaleniami
5) naruszenie art. 3.1  Konstytucji RP - Przestrzeganie praw RP jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa
 p.2 - wszystkie organa władzy działają na podstawie przepisów prawa.


w uzupełnieniu do postawionych zarzutów :

W trybie art. 443 kpc sprawie o rozwód, sąd  na żądanie małżonka lub z urzędu orzekał postanowieniem o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny na podstawie art. 27 kro.Celem tych postanowień było zabezpieczenie bieżących, pełnych środków utrzymania, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny jako całości, oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb jej poszczególnych członków, przy zachowaniu równej stopy życiowej, a nie zabezpieczenie wykonania późniejszego wyroku. o alimenty na małoletnie dzieci , po rozwiązaniu małżeństwa. Zastosowanie miał art. 753 kpc

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów z dnia 29 stycznia 1960 r. wpisana do księgi zasad prawnych (stan obowiązujący) sygn. 1 CO 43 /59  :

" W toku procesu o rozwód w trybie art. 443 kpc. małżonek może dochodzić od współmałżonka przyczyniania się do utrzymania pełnoletniego dziecka stron jeżeli nie uzyskało jeszcze możności utrzymania się samodzielnie i nie zawarło małżeństwa"
W trybie art. 443 kpc sąd rozpoznaje wzajemne roszczenia małżonków a nie roszczenia alimentacyjne dziecka przeciwko rodzicom. Zakres obowiązku z art. 133 kro objęty jest obowiązkiem z art. 27 KRO. Dokąd nie wygaśnie roszczenie dziecka nie gaśnie również roszczenie małżonka wobec współmałżonka.
 Postanowienia o zabezpieczeniu kosztów utrzymania rodziny są postanowieniami merytorycznymi  rozstrzygającymi ostatecznie na czas procesu o obowiązku utrzymania rodziny do czasu rozwiązania małżeństwa i są niezależne od wydanego później wyroku. Dla przedmiotów objętych unormowaniem art. 443 kpc przewidziany w nich tryb jest trybem wyłącznym i przez czas trwania procesu wyłącza rozpoznanie objętych nim spraw w trybie zwykłym.

Uchwała SN z dnia 27.02. 2008 r.
"Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód sąd pierwszej instancji rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego i dwóch ławników

Zgodnie z art. 735 d. kpc (734)  właściwym do wydania zarządzenia tymczasowego jest sąd do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wnioski zgłoszone w toku sprawy rozpoznaje ten sąd w którym sprawa się toczy. W sprawach w które rozpoznaje sąd w składzie trzyosobowym przewodniczący może w wypadku niecierpiącym zwłoki sam wydać zarządzenie tymczasowe. art. 736 d. kpc ( uchylony w 2005)
 Złożony w kwietniu wniosek rozpoznano po upływie 3,5 miesiąca , trudno zatem uznać że spełniony został wymóg sytuacji niecierpiącej zwłoki, uprawniającej  sąd do wydania postanowienia w składzie jednoosobowym. Przepis ten miał bardziej zastosowanie do zarządzeń w trybie art. 730 i nast. kpc

W ustawie o zmianie ustawy kpc z dniu 1.07.1996. Dz.U. 1996 nr.43. poz. 189. w art. 732 kpc  ustanowiono  - wniosek o udzielenie zabezpieczenia sąd rozpoznaje najpóźniej w ciągu tygodnia, wymagający przeprowadzenia rozprawy w ciągu miesiąca.Wnioski o udzielenie zabezpieczenia rozpoznawane były na posiedzeniach niejawnych i na rozprawach art. 738  d. kpc w brzmieniu do  lutego 2005 r.

Postanowienie zaskarżalne dla obu stron postępowania art. 357 §2 kpc.doręczono pozwanemu wraz z wnioskiem i pouczeniem, bez zażalenia , dopiero 18.10.94 r. na posiedzeniu pojednawczym ,  na żądanie pozwanego  odroczonym do dnia 16.11.94 r., 
 Nie było  potrzeby doręczania postanowienia, bo wysokość alimentów została już wcześniej uzgodniona, poza salą sądową, o czym świadczą kolejne "Postanowienia" "Sądu"


POSTANOWIENIE z dnia 3.12. 1994 r. zmieniające postanowienie z 2 .08. 1994r.

Posiedzenie niejawne orzeka "sąd" Małgorzata FEREK


Uzasadnienie : "sąd " postanowił zabezpieczyć powództwo przez zobowiązanie pozwanego do przyczyniania się do utrzymania trojga małoletnich kwocie 300 zł miesięcznie w wysokości  "uzgodnionej " przez strony na posiedzeniu pojednawczym w dniu 16.10. 1994 r


Postanowieniu zarzucam:

1) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 735 d. kpc w zw. z art. 369 p.4 d. kpc skład sądu sprzeczny z przepisami prawa (po raz kolejny)

2) rażące naruszenie przepisów postępowania  art. 358 kpc  art. 363 kpc  w zw. z art. 138 kro przez uznanie, że wydane w dniu 2.08. 1994 r. Postanowienie stało się prawomocne , nie podlega zaskarżeniu  i uprawnia sąd do jego zmiany , pomimo nierozpoznania środka odwoławczego
(zmiana wysokości świadczeń może nastąpić tylko od prawomocnego orzeczenia)

3) rażące naruszenie przepisów prawa materialnego art. 58§1 kc w zw. z art. 393 § 2 d. kpc w zw. z  art. 735 d. kpc w zw.  z art. 363 §1 kpc ,  uznanie za skuteczne cofnięcie zażalenia  na Postanowienie z dnia 2.08. 1994 r. bez przeprowadzenia kontroli  dopuszczalności tej czynności przez stronę przez właściwy  sąd i bez wydania stosownego postanowienia art. 355 kpc .


4) rażące naruszenie przepisów prawa materialnego art. 58 §1 i 2  kc  w zw. z art. 735 d. kpc w zw. z art. 223 §1 i 2  i w zw.  z art. 203 §4 kpc przez uznanie za skuteczne i ważne , wyrażenie "zgody" co do wysokości zasądzonych alimentów a w konsekwencji  zrzeczenie się roszczeń w części oddalającej powództwo i zgłoszonych w zażaleniu, bez  poddania kontroli czynności strony przez właściwy sąd kątem zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego, usprawiedliwionego interesu strony i innych uprawnionych do świadczeń.

(wyrażenie zgody na alimenty dla dzieci w rażąco niskim wymiarze, czy zrzeczenie się alimentów na córkę Annę nie podlegało swobodnej dyspozycji strony, ugoda taka byłaby  z mocy prawa nieważna)

4) rażące naruszenie art. 27 kro w zw. 128 kro i 133 kro i nieorzeczenie o roszczeniu zasądzenia alimentów na córkę Annę

4) rażące naruszenie art. 235 kpc w zw. z art. 735 kpc  i w zw. z art. 47 kpc -nieprzeprowadzenie dowodów wnioskowanych w zażaleniu  i uznaniu za "wiarygodne" zaświadczenia o zarobkach , przedstawione przez pozwanego na posiedzeniu pojednawczym , w składzie jednoosobowym -  nieważność postępowania art. 369 p.4 kpc (  sąd orzekający w zrozumieniu art. 369 p.4 kpc to sąd "rozpoznający sprawę " w zrozumieniu art. 47 kpc , przeprowadzenie dowodów w niewłaściwym składzie powoduje nieważność postępowania) SN III PZP 1/10 z dnia 9.06.2010


6) rażące naruszenie przepisów  prawa materialnego  art. 23 i 27 kro w zw. z art. 135 § 1 i 2 kro , art. 27 kro., przez uznanie, że zasądzona kwota 300 zł. wypełnia obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec pięcioosobowej rodziny, w sytuacji kiedy  dochód małżonków, ustalony częściowo, na czas tego postanowieniawynosił 1200 zł.

7) rażące naruszenie przepisów prawa materialnego art.109 kro, art. 133 kro., art. 135 kro w zw. z art. 96 kro, art. 27 kro przez wydanie orzeczenia rażąco pogarszającego sytuację materialną rodziny w szczególności  małoletnich dzieci stron ( po zapłaceniu rachunków pięcioosobowej rodzinie pozostawało 150 zł.na utrzymanie )

8) rażące naruszenie art. 27 kro w zw.  43 kro w zw. z art. 31 par. 1 i 2 kro na szkodę powódki

brak podpisów pod sentencją.

Składając zażalenie na postanowienie wniosłam o zasądzenie wyższych alimentów niż wnioskowane w pozwie z dnia 20.04. 1994 r. We wrześniu ustaliłam dochód pozwanego za 1993 r. w Urzędzie Skarbowym (ponad 950 zł. miesięcznie netto) Dla  ukrycia dochodu  sfałszował mój podpis na wspólnych  zeznaniach PIT o czym sąd został powiadomiony. ( wyrok karny w 2001 r. )

Postanowienie całkowicie nieważne, nielegalne, potwierdzone klauzulą wykonalności doręczono adwokatowi i oczywiście nie zostało zaskarżone.

1) naruszenie art. 1 Konstytucji RP
2) naruszenie art. 6 Konwencji Praw Człowieka
3) naruszenie art. 79 p.1 i 2 Konstytucji RP
4) naruszenie art. 3. p.1 i 2 Konstytucji RP
5) naruszenie art. 23 p.1 i 4 Pakt Praw Obywatelskich - ochrona rodziny , równe prawa i obowiązki małżonków
6) naruszenie art. 24 p.1 Pakt Praw Obywatelskich - każde dziecko bez jakiejkolwiek dyskryminacji ma prawo do środków ochrony jakich wymaga status małoletniego
7) naruszenie art. 3 .1, art. 6.p.2 ,  art.18. p.1 art. 19. p. 1 i 2,  art. 27 p. 1 i 4 Konwencji o Prawach dziecka

w uzupełnieniu do zarzutów :

Zabezpieczenie potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa w drodze orzeczenia sądu, stanowi realizację obowiązku wobec rodziny i jest tylko przesunięciem środków majątkowych w ramach tej samej wspólności majątkowej , świadczenia te należy traktować jako wspólny dorobek małżonków.  art. 43 kro w zw. z art. 31 § 1 i 2 kro

 Z Uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej I Administracyjnej z dnia 16.12. 1987 r. sygn. III CZP 91/86

" W sprawie o zabezpieczenie sądy winny uzupełnić materiały i dowody przedstawione przez strony ,odebrać wyjaśnienia od stron w trybie art. 212 kpc. a także szczegółowo je przesłuchać, co do ustaleń zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. art. 299 kpc. w zw. z art 432 kpc.

W przypadku separacji faktycznej , gdy jedno z małżonków pozostaje we wspólnym gospodarstwie rodzinnym z dziećmi małoletnimi lub takimi które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie separacja faktyczna nie powinna wywierać ujemnego wpływu na możliwość zaspokajania potrzeb dzieci i jego zakres ( wg. równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny) a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego małżonka przy którym dzieci pozostały. ( na utrzymanie małżonka dochody z majątku wspólnego)

Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego czy żyją z nimi razem czy osobno.

Dochodzenie roszczeń utrzymania od małżonka odbywa się tak jak dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych na drodze procesu. Żądanie dostarczania środków utrzymania na podstawie art. 27 kro powinno podlegać ocenie na tle wszystkich okoliczności danego przypadku "


POSTANOWIENIE  z dnia  3 listopada 1995 r.  (kolejne nielegalne postanowienie zmieniające nielegalne Postanowienie z dnia 3. grudnia 1994 r. ( wniosek złożono 7 .07. 1995 r.) posiedzenie niejawne, orzeka Małgorzata  FEREK

Z pisma mojego "pełnomocnika"  ' Imieniem powódki wnoszę o zmianę postanowienia, wydanego w dniu 2 grudnia 1994 r. poprzez zasądzenie na każde z małoletnich dzieci stron Katarzynę. Maję, Mateusza kwot po 150 zł.miesięcznie. Od grudnia 1994 r. minęło ponad pół roku, wydatki na utrzymanie dzieci stron znacznie wzrosły, a także koszty utrzymania domu. Wydatkom tym powódka nie jest w stanie sprostać i sytuacja rodziny jest tragiczna" (bez załączenia rachunków) Powódka nadal zarabia kwotę 250 zł. a pozwany posiada trzy miejsca zatrudnienia, spore dochody i oszczędności.  Ponawiam jako konieczne przeprowadzenie wywiadów wnioskowanych w pismach z dnia 9.listopada 1994 r. i 10 maja 1995 r.( banki i Urząd Skarbowy)

 Sytuacja rodziny była tragiczna również dzięki wcześniejszym, prywatnym postanowieniom jednoosobowego, niejawnego "sądu", przy wydatnej pomocy profesjonalnej oszustki.

Pozwany wniósł o oddalenie wniosku zarzucając, że od  2.12. 1994 r. kiedy to sam zadeklarował zapłatę po 100 zł. na dziecko,nie nastąpił tak znaczny koszt utrzymania
 a jego sytuacja majątkowa nie uległa zmianie.

Żądaniom sądowego sponsora , togowe przestępczynie uczyniły zadość.

"sąd" postanowił : "podwyższyć" zabezpieczenie z kwoty 300 zł. na 260 zł

 uzasadnienie :" od czasu zasądzenia alimentów po 100 zł. miesięcznie na każde dziecko , upłynęło 11 miesięcy , zarobki pozwanego wzrosły około 120 zł. miesięcznie, wzrósł również koszt utrzymania  każdego dziecka i  obecnie może wynosić około 180-200 zł. miesięcznie. Pozwany będzie się przyczyniał do utrzymania dwójki małoletnich dzieci po 130 zł. miesięcznie. W pozostałej części sąd oddalił wniosek jako wygórowany,  gdyż nie są znane dochody pozwanego w Funduszu Powierniczym "Pionier"   Biurze Maklerskim  i z działalności gospodarczej. Wyjaśnienia wymaga również która ze stron otrzymuje zasiłek rodzinny. ( że pozwany, wyjaśniono już na posiedzeniu pojednawczym)
Sąd oddalił również żądanie podwyższenia alimentów na rzecz córki Katarzyny, ukończyła bowiem w styczniu 1995 r. 18 lat i jeżeli się jeszcze uczy i nie jest samodzielna może sama dochodzić alimentów od ojca.
Orzeczenie oparte jest na przepisie art. 443 kpc "

Postanowieniu zarzucam :

1) rażące naruszenie przepisów postępowania  art. 321 § 1 kpc zw. z art. 443 kpc w zw. art. 27 kro, art. 128 kro, 133 kro bezprawne oddalenie żądania środków utrzymania na kolejne dziecko, córkę Katarzynę, uczennicę trzeciej klasy szkoły średniej

2) rażące naruszenie prawa materialnego art. 128 kro w zw. z 133 kro.,pozbawienie uprawnionej środków utrzymania

3) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 443 § 3 kpc w zw. z art. 138 kro w zw. z art. 742 §1 i 2 kpc obniżenie świadczeń może nastąpić tylko na żądanie strony i wymaga przeprowadzenia rozprawy,

3) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 3 § 2 d. kpc ,  art. 232 d. kpc. art. 217 kpc, art. 227 kpc, art. 233 kpc, art. 299 kpc, niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, bezprawne oddalenie części żądania jako "wygórowane"

4) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 233 kpc zw. z art. 3 § 1 kpc. art. 232 zd. 1 kpc,  w zw. z art. 6 kc., przez uznanie, w ramach oceny dowodów, za wiarygodne zaświadczenia pozwanego o zarobkach ( 1211zł. brutto) w sytuacji , kiedy sąd był już  od 12.10. 1995 r. w posiadaniu informacji z Domu Maklerskiego Kraków.Mały Rynek 7 o zastrzeżonych kontach na rachunkach papierów wartościowych i rachunku pieniężnym. ( informacji nie ujawniono, nie wezwano również pozwanego do złożenia wyjaśnień)

5) rażące naruszenie art. 3 § 2 d. kpc, art. 232 zd. 1 kpc, art. 217 kpc, 227 kpc, art. 6 kpc, przez zaniechanie przeprowadzenia wnioskowanych w pismach dowodów z wywiadu w Urzędzie Skarbowym, czy zobowiązanie pozwanego  do przedstawienia PIT , w celu ukrycia dochodu z posiadanych w Domu Maklerskim  oszczędności  i z prowadzonej działalności gospodarczej ( podatek dochodowy od zysków kapitałowych i innych)

6) rażące naruszenie przepisów prawa materialnego art. 23 i 27 kro w zw. z art. 128 kro art. 133 i art. 135 kro przez uznanie że zasądzona kwota  260 zł. przy zarobkach pozwanego "1211 zł." wypełnia jego obowiązek alimentacyjny wobec pięcioosobowej  rodziny.

7) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 31 kro w zw. z 43 kro i 45 kro -na szkodę powódki.

8 rażące naruszenie przepisów postępowania art. 735 d. kpc w zw. 369 p.4 d. kpc  nieważność-  postępowania , skład sądu wydający orzeczenie sprzeczny z przepisami prawa

9) rażące naruszenie art. 235 kpc w zw. z art. 735 kpc i w zw. z art. 47 kpc nieważność postępowania skład sądu w przeprowadzaniu dowodów, sprzeczny z przepisami prawa

brak podpisów pod sentencją

1) naruszenie art.1 Konstytucji RP
2) naruszenie art. 6 Konwencji Praw Człowieka
3) naruszenie art. 79 p.1 i 2 Konstytucji RP
4) naruszenie art. 86 p.2 Konstytucji RP
5) naruszenie art. 3.1 p.2 Konstytucji RP
6) naruszenie art. 23.p.1 i 4 Pakt Praw Obywatelskich
7) naruszenie art. 24 p.1 Pakt Praw Obywatelskich
8) naruszenie art. 3 p.1, art. 6 p.2, art. 18 p.1, art.19 p.1 i 2 art. 27 p. 1i 4  Konwencji o Prawach Dziecka

Postanowienie z klauzulą wykonalności doręczono adwokatowi.

w uzupełnieniu :

Zgodnie z art. 3 §1 kpci strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności faktycznych zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawić dowody

Na posiedzeniu pojednawczym w dniu 16.11. 94 r. pozwany przyznaje się do zarobków brutto 770 zł , " innych dochodów nie posiada"
W odpowiedzi na wniosek, żądając oddalenia części żądania : " jego sytuacja majątkowa nie uległa zmianie.

W czasie wydawania tych "postanowień" od grudnia 1993  do kwietnia 1994 .pozwany wykupił  w Krakowskim Domu Maklerskim , za pieniądze ukradzione dzieciom i małżonce akcje SOKOLONU, UNIVERSALU,WÓLCZANKI, ŻYWCA, BIG-u, EFEKTU , POLIFARBU, OKOCIMIA ,ELEKTRIMU, SWARZĘDZA,  EXBUDU, BIG-u PP, PRÓCHNIKA, za ponad 200 ml. s. zł.
 29 września 1995 r. za 4 tyś. 979 nowych zł., a dwa dni później 2.10.1995 przeniósł oszczędności w całości do innego banku, ( gdzie ? do chwili obecnej nie ustalono)  Dowody z Domu Maklerskiego w aktach sprawy karnej, z 1999 r., osobiście zdobyte przez powódkę w toku procesu karnego , również dowód przestępstwa oszusta z prokuratury Małgorzaty Bojanowskiej, przedstawiającej do sprawy karnej fałszywe dowody.

Zarzut przywłaszczenia dzieciom pieniędzy został przed  sądem rozwodowym postawiony wraz ze stosownymi dokumentami. Od listopada 1994 r. do 2 października 1995 r. zwlekano z przeprowadzeniem wnioskowanych dowodów, nie wyznaczano także rozprawy (3 .10.95. pierwsza, mijało 2 lata od wniesienia pozwu) Postępowanie "dowodowe" wszczęto dopiero 2.10. 1995 r.w dniu dokonania przelewu oszczędności do innego banku. Informacja z Domu Maklerskiego z dnia 12.10. 1995 r.jaką otrzymał sąd, była już nieaktualna . Innych wniosków nie przeprowadzono, część dowodów ukryto. Na podstawie PIT można było  ustalić dochody i  miejsce przelewu oszczędności , w związku z czym zaniechano  przeprowadzenia tego dowodu.

 29.11. 95 r. profesjonalna oszustka, pozorując  dbałość o mój interes , dla odsunięcia od siebie podejrzeń  "fachowo"  zaskarża Postanowienie :

"Powyższe Postanowienie zaskarżam imieniem powódki na podstawie art. 443 kpc oraz 730 i nast. kpc w części oddalającej tj. w punkcie II z wnioskiem o jego zmianę, przez zobowiązanie pozwanego do przyczyniania się do kosztów utrzymania małoletniej Mai i Mateusza kwotą po 150 zł.,od daty złożenia wniosku o zabezpieczenie tj. od 7 lipca 1995  lub uchylenie i przekazanie sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania w zaskarżonym zakresie. "Profesjonalistka " nie załącza żadnych dowodów,  powołuje się na informację z Urzędu Skarbowego o dochodach pozwanego  za 1993 r.

Z uzasadnienia: rodzina mieszka w nieotynkowanym , wymagającym remontu domu, którego koszt utrzymania i ogrzania jest bardzo duży i spoczywa na barkach powódki i dorosłego syna ( 21 lat. w wieku 19 lat podjął pracę, żeby pomóc rodzeństwu)
Podniesiona również w sprawie zatrzymana przez pozwanego pomoc finansowa dla rodziny przedstawiona w dokumentach dołączonych do akt sprawy pozwala przyjąć , iż pozwany ma możliwości finansowe które starannie ukrywa ( dzięki  uczynności "profesjonalistki " i jednoosobowego  "sądu")
Potwierdzeniem tego faktu jest również pismo z Krakowskiego Domu Maklerskiego iż pozwany specjalnie zastrzegł tajność "swojego"  konta, co w świetle przepisów prawa bankowego którym podlegają Biura Maklerskie jest niedopuszczalne.."  (banki mają,  wynikający z ustawy Prawo Bankowe, obowiązek do zachowania tajemnicy bankowej)

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO z dnia  25 stycznia 1996  r.

orzeka sąd w składzie :SSA Zbigniew Luberda , SSA Halina Manecka  SSA  Maria Kuś- Trybek

"Sąd postanowił  : oddalić zażalenie

Uzasadnienie: " zażalenie powódki nie jest uzasadnione. Wbrew wywodom zażalenia uznać należy że  Sąd Wojewódzki prawidłowo ustalił zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci stron jak i możliwości  finansowe zgodnie z treścią i zakresem obowiązku alimentacyjnego określonego przepisem art. 135 kro.  Bezpodstawne jest również zażalenie w części w której powódka domaga się zmiany początkowej daty ustalonych od pozwanego alimentów. Brak jest jakichkolwiek podstaw do ustalenia podwyższonych świadczeń z datą wsteczną tj. od 7.07. 1995 r.a to nie tylko z uwagi na natychmiastową wykonalność postanowień wydanych w trybie art. 443 kpc które mają charakter zbliżony do zarządzeń tymczasowych i stosuje się do nich odpowiednio przepisy o postępowaniu zabezpieczającym ale również z uwagi na fakt że pozwany płacił na rzecz małoletnich świadczenia ustalone postanowieniem z dnia 2.12. 1994 r.
Skoro rozstrzygnięcie Sądu I instancji nie budzi zastrzeżeń Sąd Apelacyjny zażalenie powódki oddalił na zasadzie przepisu  art.387 kpc w zw. z art. 397 §2 kpc."

Postanowieniu zarzucam:

1) rażące naruszenie przepisów postępowania art. 741 kpc w zw. z art. 324 par.3 kpc, art. 358 kpc w zw. z art. 388 par. 3 kpc i w zw. z art. 397 par.2 kpc, rozpoznanie zażalenia od nieistniejącego postanowienia ,  pomijając fakt, że powinien to uczynić  już sąd pierwszej instancji, w ramach czynności sprawdzających o dopuszczalności zażalenia . art. 372  d. kpc.( trzeba by jednak orzekać z ławnikami, co utrudniłoby wydawanie lewych postanowień , a także zasądzania kwot nie wystarczających na zaspokojenie podstawowych potrzeb)

2) rażące naruszenie  przepisów postępowania art. 324 §3 w zw. z art. 358 kpc i w zw. z art. 361 kpc brak podpisu sędziów pod  sentencją tego " postanowienia" (oddalenie nieistniejącego i nielegalnego postanowienia, nieistniejącym  postanowieniem)

3) rażące naruszenie art. 397 § 1 i 2 d.  kpc  i art 381 §1 i 2 d. kpc, art. 385 § 1 i 2 d. kpc  w zw. z art. 368 § 1 p.1. p.2 p 3 p.4 d. kpc i w zw. z art. 369 p.4 i p.5 d. kpc -sąd rewizyjny rozpoznaje sprawę w granicach rewizji, bierze jednak z urzędu pod rozwagę naruszenie prawa materialnego, nieważność postępowania, niewyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd odwoławczy uprawniony był również na mocy wymienionych przepisów  przeprowadzić odpowiednie dochodzenie, uzupełnić lub ponowić dowody przeprowadzone przez sąd pierwszej instancji.
4) rażące naruszenie art. 7 § 2 ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych


Uznając że rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie budzi zastrzeżeń, a w postępowaniu rewizyjnym znajdują zastosowanie przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, to sąd odwoławczy naruszył również wszystkie przepisy zarzucane zaskarżonemu postanowieniu. Ocena materiału dowodowego i faktyczne ustalenia sądu odwoławczego urągają prawu, a pozostawienie w mocy zaskarżonego postanowienia to sankcjonowane łamanie prawa, nieprzestrzeganie kompetencji sądu odwoławczego i niespełnienie jego procesowej funkcji.

Sąd odwoławczy powołując się na postanowienie z dnia 2. grudnia.1994 r. ( na mocy "ugody" ) i fakt że pozwany płacił na małoletnie dzieci alimenty zasądzone tym postanowieniem, całkowicie nielegalnym , sankcjonował przestępstwo. Sąd ma obowiązek z urzędu, w każdym stanie sprawy, wziąć pod uwagę nieważność czynności prawnej, na podstawie zgromadzonego  materiału.

Strona miała pełne prawo żądać zasądzenia alimentów wstecz ,co jasno wynika z przepisów prawa materialnego art. 27 kro w zw. z art. 31 , 43 i 45 kro  w zakresie jakim ponosiła koszty utrzymania rodziny, przekraczające obowiązek z art. 27 kro., a już na pewno od  20.04. 1994 r. Złożony wtedy wniosek o zasądzenie alimentów na czworo dzieci, nie został rozpoznany przez sąd pierwszej instancji , udaremniono także rewizję a więc  brak prawomocności  tego postanowienia i stan sprawy nierozpoznany.

  Rzeczywiście, postanowienia w trybie art. 443 kpc były natychmiast wykonalne, miały również charakter "zbliżony "do postanowień  zabezpieczających , zwłaszcza że cechował je cały szereg odrębności i miały zupełnie inne cele, niż zarządzenia w trybie art. 730 i nast..Celem postanowień w trybie art. 443 kpc było zaspokojenie bieżących, pełnych  potrzeb całej rodziny wg. zasady równej stopy życiowej, z zastosowaniem art. 27 kro i 753 kpc. Nie spełniają tej roli zarządzenia w trybie art. 730 i nast. których celem jest zabezpieczenie wykonalności wyroku .Przepisy o zabezpieczeniu roszczeń w trybie art. 443 kpc też stosowało się "odpowiednio"

Zarówno przed sądem pierwszej instancji jak i przed sądem odwoławczym , padł zarzut przywłaszczenia pieniędzy na szkodę dzieci. W aktach znajdowały się odpowiednie dokumenty poświadczające prawa majątkowe dzieci i powódki, informacja z Domu Maklerskiego o zastrzeżonych kontach , jak również pisma przygotowawcze z wnioskami o przeprowadzenie dowodów na tę okoliczność . Przepisy art. 570 kpc w zw. 572 § 2 kpc i w zw. z art. 109 kro , art. 101 kro i art.105 kro a także par. 59 i 231 regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 1987. Nr. 38.poz. 218) nakładają na sądy i prokuraturę obowiązek  podjęcia czynności z urzędu, kiedy dobro dziecka i rodziny jest zagrożone. Również sąd odwoławczy na podstawie przywołanych przepisów , mógł działając z urzędu, dokonać zabezpieczenia na mieniu pozwanego w trybie art. 730 kpc i nast. w zw. z art. 735 kpc., zwłaszcza w sytuacji kiedy strony były w trakcie rozwodu.  Zaniechanie tych czynności  i brak jakiegokolwiek stanowiska sądu co do tej informacji stanowiło przyzwolenie na przestępstwo. ( w protokołach rozprawy brak jest jakiejkolwiek wzmianki o pismach przygotowawczych, nie dopuszczono rownież do złożenia zeznań na postawiony zarzut przywłaszczenia)

Zaskarżone "Postanowienie "   było ostatnim do 2003 r. postanowieniem tego " sądu." W 1999  r. popełniono przestępstwo  w sprawie alimentów na córkę Katarzynę ustawiając nielegalny proces przed sądem rejonowym,  którego inspiratorem była  SSO Agnieszka Oklejak wraz z przyjaciółkami  i uczynna adwokatka

Dziesięć lat rodzina ponosiła skutki nielegalnych postanowień, żyjąc na granicy nędzy (upokarzające zakupy na kredyt w sklepach, upokarzające wyłączania prądu, gazu, upokorzenia w szkole, żadnych wakacji dla dzieci ) przez przestępców sądowych i przestępcę adwokata.
Do końca procesu o rozwód nie udało się również ustalić dochodu pozwanego przez te lata, oddalając bezprawnie wszystkie wnioski dowodowe. Złożony w kwietniu 1994 r. wniosek o zabezpieczenie nie został rozpoznany do końca procesu,  co stanowi rażące naruszenie prawa   art. 6 kpc i art. 45 Konstytucji i  6 Konwencji Praw Człowieka do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
    .
 13 listopada 1996 r. sprawa rozwodowa została z urzędu zawieszona aż do 2001 r . Z  inicjatywy profesjonalistki mecenas Zbierzchowskiej-Ochałek. zostało wszczęte postępowanie karne ( nie mamy wyjścia, musi Pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia, bo sąd nie może uzyskać dowodów) Uczynnie i za darmo sporządziła zawiadomienie i osobiście je zaniosła do " właściwej" prokuratury . Trzy lata prowadzono "dochodzenie", ( w szufladzie u prokuratora Małgorzaty Bojanowskiej) sprawdzając trzy banki i Dom Maklerski  ( sprawę o przywłaszczenie zaskarżymy odrębnie)

O podwyższenie świadczeń alimentacyjnych w tym okresie nie występowała pod pretekstem zawieszenia sprawy rozwodowej. (" podczas zawieszenia, sąd nie podejmuje żadnych czynności ") Kolejne oszustwo.

24.01. 1999 r. córka Katarzyna (studentka) wniosła samodzielnie pozew o zasądzenie jej alimentów do Sądu XI Cywilny- Rodzinny

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 3.02 1999 r  SSR Jadwiga Osuch w składzie jednoosobowym postanowiła :
1) - uznać się sądem niewłaściwym merytorycznie do rozpatrzenia niniejszej sprawy
2)- przekazać sprawę do merytorycznego rozpoznania Wydziałowi III RC Sądu Rejonowego albowiem sprawy o podwyższenie alimentów ą w kompetencji orzeczniczej Wydziałów Rodzinnych

Postanowienie zaskarżalne dla strony z pouczeniem o prawach nie zostało córce doręczone
1)- naruszenie przepisów postępowania art. 394 § 1 p.2 kpc i art. 357 § 2 kpc pozbawienie prawa do środka zaskarżenia a tym samym do sądu

2) -naruszenie art. 24 § 2 ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych(DZ.U.1994 Nr.7 poz.25- informacja o delegacji Min. Spr. musi być dołączona do każdej sprawy której przewodniczy sędzia rejonowy (brak wzmianki)
nieważność postępowania  art. 379 p.4 kpc - skład sądu sprzeczny z przepisami prawa.


Jedyne alimenty jakie miała zasądzone córka, to 100 zł zasądzone nielegalnym postanowieniem w grudniu 1994 r. na mocy "ugody" sądowej  w trybie art. 443 kpc , w sprawie w której córka nie była stroną postępowania,  nie była więc czynnie legitymowana do żądania zmiany tego orzeczenia w toku toczącej się sprawy rozwodowej. Jedynym  zresztą właściwym sądem do rozpoznania sprawy był sąd rozwodowy orzekający o całości praw alimentacyjnych wszystkich członków rodziny.

Zmiana orzeczenia w trybie art. 138 kro dopuszczalna jest od prawomocnego orzeczenia w razie zmiany stosunków po jego wydaniu , przez porównanie stosunków obecnych z warunkami istniejącymi poprzednio .

 Wniesiony w kwietniu 1994 r. przeze mnie pozew o zasądzenie dla niej kosztów utrzymania na podstawie art. 27 kro, nie został rozpoznany przez sąd rozwodowy i sprawa zawisła przed tym sądem.

Sąd rejonowy który uznał się  "właściwym" do rozpoznania sprawy należącej do kompetencji Sądu Okręgowego (brak potwierdzenia przyjęcia akt przez sąd rejonowy))  nie zwrócił się do córki o uzupełnienie braków formalnych pozwu , takich jak wskazanie sądu, sygn. akt i załączenia poprzedniego orzeczenia, od którego miało nastąpić "podwyższenie " poprzednich świadczeń.- pozbawienie możności obrony praw

Nieważność postępowania  art. 379 kpc p.6 kpc

Sprawa została  rozpoznana  "wyrokiem" przez asesora Pawła Styrnę.

Studentce architektury " podwyższono" alimenty ze 100 zł na 100 zł.

Pozwany ( PIT za  1998 - 1941 zł. netto) uznał  żądanie pozwu do kwoty 100 zł. miesięcznie i wniósł o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.

z uzasadnienia tego "wyroku"  " Wiarygodne dla Sądu były zeznania pozwanego. Odpowiadał on na zadawane pytania rzeczowo, bez zastanawiania się, nie ukrywając żadnych okoliczności dotyczących stanu majątkowego."

Przyznał się do posiadania starej "Zastawy" zapominając o kontach w Domu Maklerskim , dzięki pomocy uczynnego prokuratorskiego przestępcy. Na czas wydania tego "wyroku" w aktach prokuratury był już fałszywy dokument.

"Sąd" uznał za wiarygodne zeznania powódki tylko w części w której mówiła o kosztach swojego wyżywienia. Nie wiarygodne są natomiast dla "Sądu" załączone rachunki na przybory kreślarskie i podręczniki .Sąd doszedł do wniosku że miały one na celu zawyżenie sądem wydatków na przybory do nauki, studiowanie i z tych też względów uznał w tej części zeznania za niewiarygodne. Nie znajdują one także potwierdzenia w zasadach doświadczenia życiowego.

"W związku z przedłożeniem przez powódkę zaświadczenia lekarskiego wystawionego w Klinice Psychiatrii dorosłych ( zespół depresyjno-lękowy  spowodowany stresującą sytuacją życiową , z winy togowych przestępców), "Sąd"rozważał możliwość zapewnienia powódce profesjonalnego pełnomocnika. W toku rozprawy jednakże powódka formułowała  prawidłowo swoje wnioski i żądania zarówno pisemne jak i ustne, nie miała trudności w logicznym wypowiadaniu swoich myśli"  w związku z czym sąd od zamiaru odstąpił." ( w przeciwieństwie od  logicznie i prawidłowo myślącego asesora)

"Poza faktem studiowania i wydatków na żywność powódka nie udowodniła takich faktów  które uzasadniałyby zasądzenie żądanej kwoty (400 zł )"

"Sąd zasądzając alimenty w kwocie 100 zł., przyjął, że skoro obydwoje rodzice są obowiązani do alimentowania dziecka a powódka na swoje wyżywienie wydaje 200 zł. miesięcznie, to pozwany winien pokrywać połowę tej kwoty.

Fakt że pozwany ma możliwości płacenia wyższych możliwości sam w sobie nie uzasadnia zasadzenia wyższej kwoty "  ( wg. zasady równej stopy życiowej i zakresu obowiązku z art. 27 kro, rozwód jeszcze nie był orzeczony) Ten "Wyrok" jak i "wyrok" apelacji pozostawiam do oceny sądowi .

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego  z dnia 29.09. 1979 wpisana do księgi zasad prawnych  " W wypadku gdy uprawniony do alimentacji ma prawo do równej stopy życiowej ze zobowiązanym , zasądzenie alimentów przez określenie ich w ułamkowej części  wynagrodzenia nie jest wyłączone, jeżeli wynagrodzenie stanowi jedyne stałe źródło utrzymania zobowiązanego a system tego wynagrodzenia usprawiedliwia takie rozstrzygnięcie"  ( w sytuacji posiadania dodatkowego źródła jakim są dochody z majątku prawo do standardu życia wg. posiadanych zasobów)

 SSR Paweł Styrna orzeka obecnie w sprawie o podział majątku już szósty rok. Odbyły się trzy rozprawy, doświadczony życiowo sędzia ma kłopoty z uznaniem dowodów, ciekawe jakim "da wiarę"

Wyrok zaskarżyła "profesjonalnie" Michalina Zbierzchowska- Ochałek
nie zapominając o stosownej opłacie za "usługę".

 "Profesjonalistka" "zapomniała" że w Sądzie Okręgowym zawisła sprawa o zasądzenie alimentów na córkę, oraz że dzięki jej przestępczym działaniom sąd w listopadzie 1995 r. odmówił bezprawnie  ich zasądzenia. Zapomniała również poinformować sąd, że składane wyjaśnienia odnośnie stanu majątkowego pozwanego nie są zgodne z prawdą, czemu przeczył dokument z 12.października 1995 r. o posiadaniu przez pozwanego w Domu Maklerskim kont zastrzeżonych tajemnicą jak również dokument potwierdzający prawo własności dzieci i powódki. Zapomniała także poinformować sąd, że prokuratura z jej inicjatywy już trzeci rok prowadzi "dochodzenie" w sprawie przywłaszczenia pieniędzy należących do dzieci.

SĄD APELACYJNY  "rozpoznał" apelację na rozprawie w dniu 2.11. 99 r. w składzie : SSO B. Baran ( czyżby obecna Pani Prezes SO ?)  SSO J . Wolak , SRR S. Jamróg ( w aktach żadnej wzmianki delegacji, na wyroku również) art. 379 p.4 kpc - skład sprzeczny z przepisami prawa

i postanowił :  oddalić apelację

"Sąd przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy . Apelacja powódki jest bezzasadna .
( o przedstawienie poprzedniego orzeczenia też nie poproszono )

z uzasadnienia :

"Jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy , nawet ustalenie wyższych możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego  nie przesądza samo przez się o możliwości zasądzenia na rzecz powódki wyższych alimentów.

 Konieczne jest udowodnienie rozmiaru usprawiedliwionych potrzeb powódki, powódka tego nie uczyniła, zatem sąd zasądził takie alimenty jakie wynikają z twierdzeń powódki."  ( doświadczonym życiowo i znającym "prawo" inaczej, trzeba udowodnić że oprócz jedzenia na usprawiedliwione potrzeby składają się też inne, takie jak  :ubranie, środki czystości, koszt dojazdów na uczelnię, leczenie, dentysta a nawet przyjemności. Przedstawionych rachunków na pomoce szkolne  nie uznano.

"Wyrok" nie został podpisany pod sentencją  art. 324 §  3 kpc w zw. z art. 365 i 366 - brak powagi rzeczy osądzonej

Orzeczenie SN z 26.09.2000 r. "Wyrok którego sentencji skład sądu nie podpisał, nie istnieje w znaczeniu prawno procesowym także wówczas, gdy został ogłoszony"

W 2005 r. córka zwróciła się do Sądu Rejonowego o przysłanie uwierzytelnionych odpisów wyroków sądów obu instancji z wnioskiem o nadanie klauzuli prawomocności.

W styczniu 2005 r. otrzymała  je "fachowo" przerobione przez asesora Witolda Sobejko . Jak nam wyjaśniono pełnił akurat w dniu wysyłania dyżur w Wydziale i stwierdził prawomocność wyroków . Nadanie prawomocności wymaga wydania postanowienia, które jest zaskarżalne art. 364 § 1 i 2 kpc.

Asesor Sobejko przepisał wyrok Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego i połączył dwa w jednym ( wyroku Sądu Rejonowego nie uwierzytelnił)

Uzasadnienie do wyroku sądu odwoławczego z podpisami sędziów skserował, klauzulą prawomocności opatrzył wyrok sądu odwoławczego z dniem jego wydania , "właściwe" podpisy pod sentencją wyroku ądu odwoławczego potwierdziła st. referent M. Kowalkowska (załączamy) art. 271 kk
.( uwierzytelniony  odpis wyroku sądu odwoławczego zgoła inny bez podpisów, był w
 naszym posiadaniu  od 2000 r.


Ostatnie "POSTANOWIENIE " Sądu w trybie art. 443 kpc z dnia  26 marca 2003

Posiedzenie jawne, orzeka z własnej inicjatywy sędzia Jerzy Knopp
z ławnikami :Elżbietą Wilk i Aliną Jakimowicz;

Sąd postanowił zobowiązać pozwanego do płacenia na rzecz syna Mateusza kwot 450 zł. począwszy od dnia 26.03. 2003 r. płatnych do rąk powódki do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego procesu w miejsce kwot po 130 zł. "ustalonych" tut. Sądu z dnia 3.11.1995 r.

Sędzia Jerzy Knopp zawiesił sprawę rozwodową i przez trzy lata prowadził "dochodzenie" z prokuraturą. W lipcu 2000 r. otrzymał akta sprawy karnej które "ujawnił" na rozprawie w dniu 2.02. 2000 r. Niestety dowodów dla zdobycia których zawiesił postępowanie rozwodowe, nie uznał i nie ujawnił.

Pozwany wyrokiem karnym  w fikcyjnym procesie karnym został uniewinniony.
Adwokacki oszust po raz kolejny wprowadził mnie w błąd  ("sąd jest związany wyrokiem karnym " ) zataił również przestępstwa popełnione w sprawie karnej.

SSO Jerzy Knopp i  "pełnomocnik" , na rozprawie w dniu 2.07. 2001 r. zaproponowali mi "korzystny" podział domu i działek  ( z pominięciem oszczędności) jeżeli zgodzę się na  wyrok bez orzekania o winie i bez żądania alimentów na swoją rzecz. Chciałam zwrotu przywłaszczonych pieniędzy w związku z czym "sąd" zafundował mi trzyletni proces  w celu przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron. Od 2001 - 2003 przeprowadził czternaście wielogodzinnych rozpraw  w stylu stalinowskich "konwejerów " wykańczając mnie psychicznie  po czym jak sprawę "dostatecznie" wyjaśnił wydał wyrok nie wzywając mnie na rozprawę. Pieniędzy nie odzyskałam, pozbawiono mnie również prawa do apelacji i obrony. Trzeba było ukryć dowody przestępstw. Nie zaprzestanę ścigać winnych bezprawia.Teresa Kawiak