Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-06-2012

Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk  Zbigniew Kękuś

Kraków, dnia 11 czerwca 2012 r. 

Sędzia Barbara Baran
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków  

Sygn. akt I C 274/12

 Dotyczy:        

I. Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk w związku z wydaniem zarządzenia o zwróceniu mi mojego pozwu z dnia 20 stycznia 2012 r. przeciwko Skarbowi Państwa–funkcjonariuszom publicznym /Załącznik 1/, mimo że pozew czynił zadość wszystkim wymogom określonym przez sędzię Elżbietę Bednarczuk.

II. Zawiadomienie o oczywistym i rażącym naruszeniu przez sędzię Elżbietę Bednarczuk prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

III. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:

1/ dlaczego sędzia Elżbieta Bednarczuk przedstawiła mi w Wezwaniu z dnia 28 lutego 2012 r. /Załącznik 2/ żądania, na które znała odpowiedzi z mojego pozwu z dnia 20 stycznia 2012 r., co poświadczyła w osobiście przez nią sporządzonym Zarządzeniu z dnia 31 marca 2012 r.w przedmiocie zwrócenia mi pozwu /Załącznik 3/,

2/ dlaczego sędzia Elżbieta Bednarczuk zwróciła mi pozew z tej przyczyny, że ja nie udzieliłem odpowiedzi na jej żądania z Wezwania z dnia 28 lutego 2012 r., na które odpowiedzi znajdowały się w moim pozwie z dnia 20 stycznia 2012 r., co sędzia Elżbieta Bednarczuk poświadczyła w osobiście przez nią sporządzonym Zarządzeniu z dnia 31 marca 2012 r. w przedmiocie zwrócenia mi pozwu.

IV. Wniosek o sporządzenie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie odpowiedzi na niniejszą skargę, w tym na wnioski z p. III,  bez zbędnej zwłoki, w sądowym terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.  

„SSO Barbara Baran będzie nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydaturę, przedstawioną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, pozytywnie  oceniło zgromadzenie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie. (…) Jak powiedziała „Gazecie”, po objęciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane.”
Źródło: „Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4  

Wielce Szanowna Sędzio Baran,  

Ilekroć złożę wniosek kierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Pani koleżanki sędziny, Wiceprezesi Sądu informują mnie - pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r. /sygn. L-050-76/11/ Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Liliany Kaltenbek-Skarbek, pismo z dnia 20 kwietnia 2012 r.  /sygn. L -050 76/11/ Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Wizytatora ds. Cywilnych sędzi Beaty Kurdziel – że go nie rozpoznają ze względu na znajdujące się w nim, ich zdaniem znieważające treści.

Żadna z w.w. sędzin nie podała jednak, jakimi treściami poczuły się – lub Pani, jako Adresatka rozpoznawanych przez nie spraw - znieważone.
Poprosiłem je by sporządziły i doręczyły mi wyjaśnienia w tej sprawie.
Czekam na odpowiedzi.  
Wobec stawianych mi zarzutów bardzo jestem ciekaw stanowiska Prezesa Sądu w niniejszym zgłoszonej sprawie.

Po tym, gdy Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski uczynił Panią Prezesem Sądu obiecywała Pani mediom, a za ich pośrednictwem Pani klientów, strony prowadzonych przez kierowany przez Panią Sąd … „Przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane.” - Źródło: „Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4.  

Celem ograniczenia objętości niniejszego pisma – a także powodowany strachem, że znowu zostanę posądzony o znieważenie – nie będę przypominał „procedury”, którą musiałem zastosować, by Pani Prezes łaskawa była zwrócić mi skradzioną mi w dniu 6 października 2003 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie, w tym Pani poprzedniczkę na stanowisku Prezesa Sądu SSO Maję Rymar  kwotę 7.700,00 zł.  

Sprawa, którą niniejszym zgłaszam także dotyczy wypełniania obowiązków przez jedną z Pani podwładnych, sędzię Elżbietę Bednarczuk w całkowitej sprzeczności z Pani deklaracją.

Skierowanym do Pani, Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie pismem z dnia 20 stycznia 2012 r. /data wpływu/ złożyłem – Załącznik 1:
„Pozew przeciwko Skarbowi Państwa -  prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławie Ridan, sędziemu Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszowi Kuczma, Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu, Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Czumie, Prokuratorowi Generalnemu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu.”
Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I C 274/12, pozew z dnia 20 stycznia 2012 r. – Załącznik 1  

Wezwaniem z dnia 28 lutego 2012 r. Sąd wezwał mnie – Załącznik 2:

„Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I 274 C 274/12, Kraków, dnia 28 lutego 2012 r. Pan Zbigniew Kękuś WEZWANIE DO USNIĘCIA BRAKÓW FORMALNYCH PISMA Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko Radosławie Ridan i inni o zapłatę 1. wzywa powoda do uzupełnienia braków pozwu poprzez: - sprecyzowanie strony pozwanej Skarb Państwa i podanie z działalnością jakiej jednostki organizacyjnej Skarb Państwa wiąże odpowiedzialność skarbu Państwa wraz z adresem siedziby tej jednostki, czy obok Skarbu Państwa powód pozywa osoby fizyczne wskazane w pozwie.
- sprecyzowanie żądania pozwu poprzez jednoznaczne wskazanie żądanej kwoty oraz podanie, w jaki sposób powód domaga się zasądzenia tej kwoty od pozwanych, solidarnie, czy też w inny sposób
- wskazanie, czy zapłaty żądanej kwoty domaga się tytułem odszkodowania, czy zadośćuczynienia, czy też z obu tych tytułów, a jeśli tak to podanie jakiej kwoty domaga się tytułem odszkodowania, a jakiej tytułem zadośćuczynienia i uzasadnienie wysokości dochodzonej kwoty (kwot)

(…) Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Wydziału I Cywilnego Starszy Sekretarz Alina Pieczara”

Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 274/12, Wezwanie z dnia 28 lutego 2012 r.  – Załącznik 2  

W dniu 31 marca 2012 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbieta Bednarczuk wydała Zarządzenie w przedmiocie zwrócenia mi pozwu – Załącznik 3:
„Sygn. akt I C 274/12 ZARZĄDZENIE Dnia 31 marca 2012 r. Przewodniczący w osobie sędziego SO Elżbiety Bednarczuk w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie zarządza zwrot pozwu

Uzasadnienie

Powód Zbigniew Kękuś wezwaniem z dnia 28 lutego 2012 r. został wezwany do uzupełnienia braków pozwu poprzez sprecyzowanie strony pozwanej i podanie z działalnością jakiej jednostki organizacyjnej wiąże odpowiedzialność Skarbu Państwa  wra z adresem siedziby tej jednostki, czy obok Skarbu Państwa pozywa również osoby fizyczne, został także wezwany do sprecyzowania żądania oraz wskazania, czy żądanej kwoty domaga się z tytułu odszkodowania, czy zadośćuczynienia, czy z obu tych tytułów. W zakreślonym terminie braki pozwu nie zostały uzupełnione.

Wobec powyższego sprawie nie można nadać biegu i na podstawie art. 130 § 1 i 2 kpc zarządzono jak wyżej.

Pieczęć Okrągła Sądu Okręgowego w Krakowie Na oryginale właściwe podpisy Zgodność z oryginałem stwierdza Alina Pieczara Starszy Sekretarz.”
Dowód:                      Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 274/12, Zarządzenie z dnia 31 marca 2012  r. sędzi Elżbiety Bednarczuk – Załącznik 3


W maju 2012 r. zwrócono mi pozew z towarzyszącym mu pismem przewodnim o treści – Załącznik 4:
„Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I 274 C 274/12, Kraków, dnia 14 maja 2012 r. Pan Zbigniew Kękuś

Stosownie do prawomocnego zarządzenia z dnia 31.03.2012 r. Sąd zwraca pozew ponieważ: braki tego pisma nie zostały usunięte w zakreślonym terminie. Z upoważnienia  Kierownika Sekretariatu Wydziału I Cywilnego Starszy Sekretarz Alina Pieczara”
Dowód:                      Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 274/12, pismo z dnia 14 maja 2012 r. Starszego Sekretarza Aliny Pieczara – Załącznik 4

Wielce Szanowna Sędzio Baran,  

Jeśli uważnie zapozna się Pani z treścią Zarządzenia z dnia 31 marca 2012 r. sędzi Elżbiety Bednarczuk zgodzi się Pani ze mną, że żądania podane w Wezwaniu z dnia 28 lutego 2012 r. były bezpodstawne i służyły wyłącznie zwłoce w rozpoznaniu zgłoszonej przeze mnie sprawy.
Ja nie odpowiedziałem na Wezwanie z dnia 28 lutego 2012 r., bo nie mam czasu ani ochoty, żeby dwukrotnie informować zatrudniane przez Panią autorytety moralne o tych samych sprawach.  
Okazało się, że mimo, iż ja nie udzieliłem odpowiedzi na żądania Sądu z Wezwania z dnia 28 lutego 2012 r., Sąd - tj. sędzia Elżbieta Bednarczuk - poświadczył, że … zna na nie odpowiedzi.
Sąd zażądał ode mnie Wezwaniem, żebym podał cytat: „czy obok Skarbu Państwa powód pozywa osoby fizyczne wskazane w pozwie.”
Tymczasem ja podałem w pozwie z dnia 20 stycznia 2012 r.:  „Celem rozwiania jakichkolwiek wątpliwości i uniknięcia konieczności składania dodatkowych w tej sprawie wyjaśnień  informuję, że niniejszy pozew składam przeciwko Skarbowi Państwa.”

I Sąd, tj. sędzia referent Elżbieta Bednarczuk - doskonale wiedział, kto jest stroną pozwaną, bo  w Zarządzeniu z dnia 31 marca 2012 r.  mimo nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na pytanie Wezwania podał - Załącznik 3: „Przewodniczący w osobie sędziego SO Elżbiety Bednarczuk w sprawie z powództwa Zbigniewa Kęlkusia przeciwko Skarbowi Państwa (…).”
Sąd zażądał ode mnie Wezwaniem z dnia 28 lutego 2012 r., żebym podał – cytat: „czy zapłaty żądanej kwoty domaga się tytułem odszkodowania, czy zadośćuczynienia, czy też z obu tych tytułów.”
A przecież Sąd wiedział, tj. sędzia referent Elżbieta Bednarczuk wiedziała, że ja domagałem się odszkodowania, bo w Zarządzeniu z dnia 31 marca 2012 r. mimo nie udzielenia przeze mnie odpowiedzi na pytanie Wezwania podał: „Przewodniczący w osobie sędziego SO Elżbiety Bednarczuk w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie (…).”  

Czy zauważyła sędzia, że w Wezwaniu z dnia 28 lutego 2012 r. sędzia Elżbieta Bednarczuk podała:
 
„Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko Radosławie Ridan i inni.”żeby w Zarządzeniu z dnia 31 marca 2012 r. w przedmiocie zwrotu pozwu podać:
„Przewodniczący w osobie sędziego SO Elżbiety Bednarczuk w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa (…).”  

A przecież ja nie udzieliłem odpowiedzi na żądania z jej Wezwania. Wiedziała, tj. wie cwana oszustka, że stroną pozwaną w moim pozwie był Skarb Państwa, a jednak – jak mawia Władysław Bartoszewski – „rżnęła głupa” udając, że nie wie wydała Zarządzenie w przedmiocie jego zwrotu.
Teraz, po złożeniu przeze mnie niniejszego pisma będzie grała rolę następnej obrażonej, znieważonej. Jakkolwiek to ja straciłem czas i środki włożone w przygotowanie zwróconego mi przez nią mi pozwu i cztery miesiące na jego rozpoznanie. Pani łaskawca, który Panią uczynił Prezesem Sądu, były Mini ster Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski i kilkoro jego osobowościowych klonów odetchnęło z ulgą.
Sędzia Elżbieta Bednarczuk jeśli jeszcze nie jest, niedługo zapewne będzie Przewodniczącą jakiegoś Wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie, albo zostanie awansowana do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Udowodniła ferajnie, że się nadaje.  

Co się tyczy żądania Sądu z Wezwania z dnia 28 lutego 2012 r. – Załącznik 2:  „sprecyzowanie strony pozwanej Skarb Państwa i podanie z działalnością jakiej jednostki organizacyjnej Skarb Państwa wiąże odpowiedzialność skarbu Państwa wraz z adresem siedziby tej jednostki”  wskazać należy, że przecież ja podałem na pierwszej stronie pozwu z dnia 20 stycznia 2012 r. – Załącznik 1:

 „Pozwany:     Skarb Państwa:

prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan – adres: ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków 
sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma – adres: ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica /od marca 2008 r. Tomasz Kuczma jest Prezesem Sądu Rejonowego w Leżajsku, adres: ul. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk/
Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski – adres: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Prokurator Generalny Andrzej Czuma – adres: jw.
Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski – adres: jw.”
Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I C 274/12, pozew z dnia 20 stycznia 2012 r. – Załącznik 1  

W tym miejscu wskazać należy, że gdy w dniu 6 grudnia 2010 r. złożyłem w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia VI Wydział Cywilny pozew przeciwko Skarbowi Państwa – trzem sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, podałem w nim stronę pozwaną identycznie jak w pozwie z dnia 20 stycznia 2012 r. rozpoznawanym przez sędzię Elżbietę Bednarczuk w sprawie sygn. I C 274/12, tj.: „Pozwany:      Skarb Państwa - sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzej Struzik, SSA Paweł Rygiel, SSA Piotr Rusin /adres Sądu Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/.”

Sprawę rozpoznawała sędzia w.w. Sądu Kinga Czarny do sygn. akt VI C 961/10/S i w przeciwieństwie do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Elżbiety Bednarczuk rozpoznała ją nie żądając podania przeze mnie żadnych dodatkowych adresów, ponad podany przeze mnie w pozwie adres miejsca pracy sędziów podanych przeze mnie w pozwie przeciwko Skarbowi Państwa.  

Wielce Szanowna Sędzio Baran,
Skoro sędzia referent w sprawie sygn. I C 274/12 SO Elżbieta Bednarczuk znała odpowiedzi na wszystkie pytania zadane mi przez nią w Wezwaniu z dnia 28 lutego 2012 r. /Załącznik 2/ z mojego pozwu z dnia 20 stycznia 2012 r., tj. jeszcze zanim je do mnie skierowała tym Wezwaniem, co sama w większości poświadczyła treścią Zarządzenia sporządzonego przez nią w dniu 31 marca 2012 r., w jakim celu mi je zadała?

Czy sędzia Elżbieta Bednarczuk nie zgadza się sama z sobą?
Dlaczego zwróciła mi pozew?  
Wnoszę jak na wstępie.  

Wnoszę o sporządzenie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie odpowiedzi na niniejszą skargę, w tym na wnioski z p. III, s. 1 niniejszego pisma, bez zbędnej zwłoki, w sądowym terminie tygodnia od daty jego złożenia.
Przez niezgadzającą się z samą sobą sędzię Elżbietę Bednarczuk oraz z powodu niezapoznania się przez nią z treścią złożonego przeze mnie pozwu, straciłem czas i środki włożone w jego przygotowanie oraz cztery miesiące na jego rozpoznanie.
Ponieważ sędzia oszustka Elżbieta Bednarczuk oczywiście i rażąco naruszyła prawo określone w art. 45.1 Konstytucji, niech mnie Pani – czy też sędzia Liliana Kaltenbek-Skarbek, sędzia Beata Kurdziel, ani żaden inny autorytet moralny z zatrudnianych przez Panią w Sądzie Okręgowym w Krakowie – będzie łaskawa nie informować, że moja skarga będzie pozostawiona bez rozpoznania ze względu na znajdujące się w niej znieważające treści.
Ja użyłem nim określeń wartościujących najbardziej adekwatnych dla opisania zachowania sędzi Elżbiety Bednarczuk.
Tego, że jest oszustką sama dowiodła treścią sporządzonego przez nią osobiście Zarządzenia z dnia 31 marca 2012 r.  

dr Zbigniew Kękuś

Więcej:

Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś
Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.
11 dzień głodówki dr Zbigniewa Kękusia pod Prokuraturą Generalną
Wspieramy trzeci dzień protestu Głodowego dr. Zbigniewa Kękusia pod drzwiami biura udającego niezależnego :-) prokuratura A. Seremeta, Warszawa ul. Barska 28
http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Zbigniew-Kekus-kolejny-dzien-glodowego-protestu-pod-Biurem-Prokuratora-Generalnego-w-Warszawie-ul-Barska-28-list-otwarty-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego
Zbigniew Kękuś - kolejny dzień głodowego protestu pod Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28 - list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Zbigniew Kękuś - zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie głodówki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez organa władzy za publikowanie prawdy o niekompetentnych i nieetycznych urzędnikach sądowych i funkcjonariuszy prokuratury.
Wniosek - o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem „Zasad Etyki Poselskiej”. Zbigniew Kękuś
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem "Zasad Etyki Poselskiej"
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia w sprawie śmierci przez zagłodzenie obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Marina
18-01-2016 / 19:40
Sedzina Elzbieta Bednarczuk skrzywdzila moja Mame w 2013. Uzasadnienie niesprawiedliwego wyroku jest niezgodne z zeznaniami swiadkow, posiadam wydobyte z Sadu nagranie dzwiekowe. Nikt nie udzielil mi dotad odpowiedzi w jakim celu Rzad wprowadzil prawo nagrywania w salach rozpraw???
~beata
17-12-2012 / 23:45
JOZEK> pięknie to ująłes, GANG Marcela (taka muzyczka lat 70tych) to przy tej mafii to chlopcy z piaskownicy. Odebranie tym bandytom imunitetu to jedyny sposob na ich odpowiedzialnosc za swe czyny, inaczej nigdy nie beda ROWNI wobec tego , co sami stanowia, czyli ... PRAWA... oni karac, oni bezkarni - wg Kalego mentalnosc
~JOZEK
03-09-2012 / 13:23
W POLSKIM PRAWIE SĄ GANGI RODZINNE,NIKT NIE SPRAWDZA KTO JEST SĘDZIĄ NP.OJCIEC,MATKA NP.PROKURATOR,KOMENDANT POLICJI NP.WUJEK.SZWAGIER SĘDZIA,CZĘSTO DZIAŁAJĄ W TYM SAMYM OKRĘGU TWORZĄC SWOISTY GANG.Do tego dochodzą rodzina i znajomi wzajemnych powiązań.To klient powinien wybierać sędziego który go osądzi.Nie powinien być ograniczonym terenowo.Immunitety to nonsens -przyzwolenie na bezprawie.
~Kaśka
30-08-2012 / 15:54
Fakt że nie należy nawoływać do przemocy.Trzeba tylko sędziów i prokuratorów odsunąć od parawanu zwanego immunitetami.Wprowadzić im podwójną odpowiedzialność z Kodeksu Karnego za przestępstwa.Oraz to co w Niemczech -za korupcję kasacje majątku.Wyrzutki prawne odpadną ,a pozostaną uczciwi sędziowie i prokuratorzy -którym de facto immunitety nie są potrzebne.Immunitet chroni przestępców w tych kręgach -co jest oczywiste.
~jgqpebct
23-08-2012 / 16:40
~jtagektk
23-08-2012 / 04:25
~zasmucona
18-08-2012 / 00:10
że pan woli sobie pisać pisemka pisać całymi dniami zamiast iść do uczciwej pracy jak my wszyscy, to zrozumiałe, też bym wolała. dzieci tego człowieka szkoda - nie dość, że uczy je nieróbstwa, to jeszcze za wszelką cenę chce doprowadzić do tego, żeby ich nazwisko było w całym kraju symbolem pieniactwa i roszczeniowej postawy... czy temu panu nie żal własnych dzieci?
~obserwator
17-06-2012 / 13:24
Pan Kękuś nie czytał porad AP i nie zrozumiał na czym polega tzw. "sędziowski numer na błędy formalne". Sędzia pisze o cokolwiek, jasne że odpowiedz ma w pozwie, ale albo udaje że nie wie, nie rozumie, albo specjalnie robi z siebie jełopa. Bajer w tym, że jak strona nie odpowie w ciągu 7 dni to jest już pretekst do nierozpatrywania sprawy. Tym skorumpowanym sposobem załatwia się sprawy poszkodowanych których zarzuty dotyczą aferzystów albo prominentów. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę :-)
~teresakawiak
16-06-2012 / 19:50
Oczywiście , zwrot pisma. Też czekam na przysłanie mi Postanowień z klauzulą prawomocności. Parę miesięcy.Opłacone!! Pani Prezes wspiera przestępczość zorganizowaną w Sądzie Okręgowym. Usłużni sędziowie nagradzani są awansem za łamanie prawa i wypisywanie bredni. (Agnieszka Niedzwiedż) Powiadomiona o przestępstwach przysłała mi odpowiedz przez swojego zastępcę Niedzwiedzia (brat, mąż Agnieszki) że to są pomówienia. Pomawiam więc Panią Baran , Agnieszkę Oklejak, Jerzego Knoppa, adwokata Zbierzchowską -Ochałek. prokuratora Małgorzatę Bojanowską za wielokrotne pozbawienie mnie prawa do sądu, fikcyjne procesy, ograbianie nie tylko z alimentów również z własności. Pani Prezes dziękuję za przysłanie mi protokołu obrad kolegium sądu, co według niej ma być "delegacją" sędziego rejonowego do sprawy apelacyjnej karnej w ustawionym procesie na spreparowanych aktach do nieprowadzonego dochodzenia i fałszywych dowodach, co zostało prokuratorskiemu oszustowi udowodnione !!! w toku sprawy. Czekam na proces. Jawny!!, Zaczynamy nasze sprawy publikować i ujawnimy wszystkie przestępstwa sądowo-prokuratorskiego gangu pospolitych złodziei, najniższej kategorii, bo okradającego samotną matkę i dzieci.