Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE SĄD OKREGOWY

Skarga na niekompetetnego "jeszcze" Prezesa Sądu Okręgowego Warszawy.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie Warszawa 26.09.2007 r.
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

za pośrednictwem:
Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi
Al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Opłata 100 zł

Skarżąca: Ewa M

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI

– NADZORU ADMINISTRACYJNEGO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO DLA WARSZAWY PRAGI

Na podstawie art. Art. 3. § 1 p. 8 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi składam skargę na bezczynność organu administracji – Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w przypadku określonym w p. 4 artykułu – czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące obowiązków wynikających z przepisów prawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 22 § 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r (Dz. U.01. 98. 1070) i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (DZ. U. 2002. 187. 1564).

Wnoszę o :

1) Stwierdzenie bezczynności nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi;

2) Zobowiązanie Prezesa do prawidłowego wypełniania nadzoru administracyjnego, podejmowania bezzwłocznych działań zapewniających sprawność i prawidłowość czynności administracyjnych.

Uzasadnienie:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości par 5.1. Prezes sądu okręgowego sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie oraz nad sądami rejonowymi na obszarze właściwości sądu okręgowego.

Decyzją Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2006 r. Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi zobowiązany został do osobistego sprawowania nadzoru administracyjnego nad tokiem postępowania II NS 171/06 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe II Wydział Cywilny.

Na podst. art. 32 p. 1.5. Regulaminu Funkcjonowania Sądów Powszechnych obowiązkiem Prezesa jest zapewnienie sprawnego przekazania akt spraw sądowych do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości, zapewnienie sprawnego biegu postępowania odwoławczego, oraz wg p 7) – dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, urzędników i innych pracowników sądowych. Organ administracyjny reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego wykazał rażącą bezczynność.

1) w dniu 22 września 2005 r. Prezes zaniedbał nadzór nad prawidłowością ułożenia planu sesji przez Przewodniczącego Wydziału (art. 57 par 3). W sprawach przewlekłych i pilnych (do takich należy postępowanie II NS 171/06 ze względu na jego wagę i konsekwencje przewlekłości) na wokandę wyznaczane są jedna lub dwie rozprawy – takie ułożenie planu miało miejsce w dniu 4 kwietnia 2006 r i w dniu 29 maja 2007 r. Jednak w dniu 22 września 2005 r. wyznaczono 10 spraw na sesję i mimo znaczenia sprawy nie została wyznaczona choćby jako ostatnia, tak aby przeprowadzić dowód powołany z urzędu i ostatni w sprawie - z przesłuchania uczestnika postępowania. Pismem z dnia 29 listopada 2004 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego z upoważnienia Prezesa zdyscyplinował sędziego do podejmowania terminowych działań. Działaniem prawidłowym byłoby wyznaczenie mniejszej ilości spraw na ten dzień lub choćby wyznaczenie posiedzenia jako ostatniego na sesji. Zaplanowany czas przewidywał przesłuchanie 4 świadków wezwanych pisemnie przez sąd. Czasu wystarczyło zaledwie na przesłuchanie 2 świadków. Brak prawidłowego nadzoru nad organizacją posiedzenia miał bardzo dotkliwe konsekwencje dla wnioskodawczyni i innych podmiotów gospodarczych, wyrządził szkody znacznych rozmiarów dlatego tak ważne w tej sprawie było zachowanie szczególnej staranności w nadzorowaniu wykonywania obowiązków sądu. Prezes zaniedbał obowiązki nadzoru nad prawidłowością czynności administracyjnych – wykazał bezczynność.

2) w dniu 20 czerwca 2005 r. w nadzorowanym przez Prezesa postępowaniu II NS 171/06 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi II Wydział Cywilny wnioskodawczyni złożyła zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, Akta zostały przedstawione Sądowi Okręgowemu dopiero po 4 miesiącach w dniu 28 października 2005 r. Postanowienie o oddaleniu zażalenia zostało wydane w dniu 9 listopada 2005 r. jednak stronom zostało doręczone dopiero w dniu 18 stycznia – dwa dni po pisemnym upomnieniu Przewodniczącej Wydziału wg. pisma z dn. 16.01.06. Akta zwrócone zostały do sądu rejonowego w dniu 31 stycznia 2006 r. Całkowity okres rozpatrywania zażalenia wyniósł 7 miesięcy – przy czym, co najważniejsze – samo wydanie orzeczenia zajęło sądowi zaledwie 13 dni : termin posiedzenia na dzień 9 listopada wyznaczono w dniu 2 listopada po wpłynięciu akt 28 października. W rezultacie posiedzenie wyznaczone na dzień 20 grudnia 2005 r. nie odbyło się z powodu braku akt i orzeczenia w tym dniu, mimo zakończenia postępowania dowodowego wg. Postanowienia Sądu z dn. 24.02.2005 r. również nie wydano.
Prezes nie zapewnił sprawnego przekazania akt sądowych, zaniedbał sprawność wykonywania obowiązków urzędników i pracowników sądu – wykazał bezczynność.

3) w październiku 2005 r. wnioskodawczyni zwróciła się o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów. Sąd przez 17 miesięcy odmawiał wydania dokumentów. Po kolejnych skargach przesłano pustą kopertę, z wyjaśnieniem że sąd przesyła dokumenty zgodnie z wnioskiem. Podobnie, przez dwa lata sąd odmawiał przesłania uczestnikowi wniosku strony z ważnym dowodem – dokumentem prywatnym, kosztorysem powykonawczym. Działanie to było nadzorowane przez Prezesa Sądu Okręgowego.

4) przez okres maj – czerwiec 2006 r. wnioskodawczyni usiłowała uzyskać dostęp do bezstronnego sądu. Pod nadzorem Prezesa Sądu Okręgowego orzeczenie podlegałoby nieważności, ponieważ sędzia podlegał wyłączeniu z mocy ustawy. Dopiero pismem z dnia 10.11.2006 r. Prezes informuje o wyznaczeniu innego sędziego. W lutym 2007 r. przydzielono niezgodnie z zasadami przyznawania spraw kolejnemu sędziemu. Ta bezczynność i zaniedbanie obowiązków nadzoru administracyjnego jest przedmiotem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sygn. 12294/07.

5) w dniu 6.04.2006 r. Prezes mimo objęcia sprawy bezpośrednim nadzorem (pismo Sądu Rejonowego z marca 2006 r.) zaniedbał obowiązki nadzoru nad sprawnością i postępowanie w tym dniu zostało bezzasadnie zawieszone. Prezes miał świadomość szkód jakie z tego wynikają, ponieważ już w grudniu 2005 roku wpłynął Pozew o odszkodowanie z art. 417 kc za straty wynikłe z niewydania orzeczenia, co więcej – był świadom tego że dopiero prawomocne orzeczenie w sprawie II NS 171/06 straty te powstrzyma. Prezes wykazał rażąca bezczynność, nie tylko nie zareagował w żaden sposób na umyślne, rażąco niezgodne z prawem czynności podejmowane przez sędziego, lecz nawet udzielił nieprawdziwych informacji na skargi, zataja nieprawidłowości, wprowadza w błąd Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykazał rażącą bezczynność.

6) w dniu 19 grudnia 2006 r. wnioskodawczyni złożyła wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Wniosek pozostawał bez rozpoznania w ustawowym terminie art. 737 kpc. Pomimo czterokrotnych skarg i świadomości znaczenia zabezpieczenia Prezes wykazał bezczynność, wniosek złożony w trybie nadzoru z dnia 1 marca 2007 pozostał bez odpowiedzi. Po ponawianych skargach do Departamentu Sądów Powszechnych w dniu 10 kwietnia Sąd zwrócił się o uzupełnienie wniosku a w dniu 20 kwietnia po 4 miesiącach wydał Postanowienie. Na to postanowienie uczestnik złożył zażalenie w dniu 4 maja 2007 r. , jednak nie zostało ono przesłane bezzwłocznie do Sądu Okręgowego jak przewiduje ustawa lecz dopiero w dniu 9 lipca Sąd zwrócił się o jego uzupełnienie. Całkowity czas rozpatrywania wniosku wyniósł 9 miesięcy – przy czym, co najważniejsze – samo wydanie orzeczenia zajęło sądowi zaledwie 3 dni, zaś odrzucenie zażalenia zajęło 24 dni : uzupełnienie wniosku nastąpiło w dniu 17 kwietnia a Postanowienie wydano w dniu 20 kwietnia, 16 sierpnia otrzymano decyzję doręczenia a 11 września zażalenie odrzucono. Prezes nie zapewnił sprawnego wykonywania obowiązków przez sędziów i pracowników sądu – wykazał bezczynność.

7) w dniu 13.02.2007 r. Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości wydał zarządzenie w trybie administracyjnym przyśpieszenia terminu posiedzenia, które wyznaczone zostało po 13 miesiącach. Prezes nie wypełnił zarządzenia nadzorczego, pozostał bezczynny. Pismem z dnia 3 stycznia 2007 r. Vice-Prezes Sądu Okręgowego w imieniu Prezesa wskazał na możliwość wyznaczenia terminu wcześniejszego po skierowaniu do Wydziału nowego sędziego bądź posiedzenie będzie doznaczone poza dniami wyznaczonych sesji, jednak nie podjął żadnych działań w celu jego realizacji. Nowego sędziego skierowano do Wydziału jednak mimo możliwości Prezes nie wywiązał się z zarządzenia, pozostał bezczynny. .

8) W dniu 24.04.2007 r. skarżąca wniosła wniosek o sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad postępowaniem przez obecność Przedstawiciela Wydział Wizytacyjnego w czasie posiedzenia 29.05.2007 r. Prezes wykazał rażącą bezczynność w tej sprawie, udzielił nieprawdziwej informacji iż postępowanie przebiega prawidłowo. Skutkiem braku właściwego nadzoru sąd naruszył prawo w sposób rażący i niedopuszczalny. Osiemnastokrotnie powtórzony wniosek o wydanie ugodowego orzeczenia z uznaniem wszystkich roszczeń uczestnika sąd odrzucił stwierdzeniem: „wobec tego proszę dogadać się poza sądem” . Prezes wykazał rażącą bezczynność, zarówno przez brak właściwego nadzoru, jak i brak reakcji na rażące uchybienia w działaniu administrowanego sądu

9) Zażalenie przedsądowe na bezczynność organu administracji (wiz -568-041/05P) rozpatrzone przez Prezesa Sądu Apelacyjnego nie przyniosło pozytywnego rezultatu, wręcz przeciwnie Prezes wydał zarządzenie przewlekania postępowania zbędnymi czynnościami procesowymi -Wiz-568-041/05P z dn. 3.09.07. .
- Zażalenie z 13.09.07, uzupełnienie uzasadnienia z 18.09.07 II NS 171/06

10) Skutkiem bezczynności nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu Okręgowego – który zdyscyplinowany został decyzją Ministra Sprawiedliwości - jest wysokość szkód na dzień dzisiejszy w wysokości dziesięciokrotnie przewyższającej wartość przedmiotu sporu. Bezczynność Prezesa z pełną świadomością wyrządzania szkód trwa nadal. Bez odpowiedzi pozostają wnioski skarżącej w kwestii podjęcia skutecznych działań.

Na podstawie powyższego wnoszę o stwierdzenie bezczynności nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi nad tokiem postępowania II NS 171/0 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe II Wydział Cywilny oraz zobowiązanie Prezesa do prawidłowego wypełniania nadzoru administracyjnego, podejmowania bezzwłocznych działań nie dopuszczających do dalszych rażących uchybień oraz wyciągania konsekwencji w przypadku naruszania dyscypliny przez pracowników sądu. Zażalenie przedsądowe na bezczynność organu administracji rozpatrzone przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w dniu 27 sierpnia 2007 r. nie przyniosło pozytywnego rezultatu.


Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Adwokaci - czyli mecenasi chałtury prawniczej, a tak naprawdę to jedyni usługodawcy którzy nie ponoszą odpowiedzialności za odstawiane fuszerki typowi pasożyci społeczeństwa
Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Aferzyści - czyli wszelkiej maści kombinatorzy grający rolę biznesmenów, politycy mający dojście do tajnych informacji i wiedzy
Media manipulują, osądzają i są sądzone - wpadki sądowe, wyroki skazujące na dziennikarzy za nierzetelność, pomówienie, wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.