Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-11-2010

 SĄD OKRĘGOWY OPOLE  27 X 2010r. - RELACJA Z PROCESU WYBORCZEGO O ZAREJESTROWANIE LISTY KANDYDATÓW KOMITETU POLSKI KIERUNEK.

Jedną z konsekwencji akcji policji która uniemożliwiła zarejestrowanie list wyborczych KWW POLSKI KIERUNEK był proces w trybie wyborczym toczony przed Sadem Okręgowym w Opolu (sygn.I Ns 253/10).

Przypomnijmy, dnia 20.X.2010  (dzień przed rejestracja list) funkcjonariusze policji bez nakazu prokuratorskiego wkroczyli do biura Komitetu Wyborczego  POLSKI  KIERUNEK w Opolu z którego zabrali  wszystkie dokumenty tj: spisy sympatyków, listy poparcia, oświadczenia lustracyjne i wypełnione zgody kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Funkcjonariusze nie znali celu rewizji, nikogo nie zatrzymali, nie przesłuchali, o nic nie pytali – stwierdzili jedynie że, wykonują rozkazy „z góry”.

Wobec faktu, iż służby podległe rządowi jawnie bezprawnie uniemożliwiły zarejestrowanie list wyborczych opozycyjnej koalicji POLSKI KIERUNEK, pełnomocnik komitetu Adam Słomka wystąpił na drogę prawną w celu przywrócenia (i sprawdzenia) demokratycznych standardów III RP.

25.X. do Sądu Okręgowego w Opolu został złożony pozew przeciw Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanie listy kandydatów Komitetu POLSKI KIERUNEK.  

Sąd na rozpatrzenie skargi ma w trybie wyborczym 3 dni. Termin posiedzenia wyznaczono już na drugi dzień tj. 27.X.2010

Przed rozprawą odbyła się pikieta Komendy Wojewódzkiej Policji z udziałem lokalnych mediów. Do zgromadzonych przedstawicieli KW Polski Kierunek wyszedł rzecznik policji, który oświadczył iż:” policja działała legalnie, a jak nie - to tylko konkretni funkcjonariusze zostaną ewentualnie pociągnięci do odpowiedzialności”

Na rozprawę stawili się przedstawiciele koalicji Polski Kierunek tj. działacze KPN i SW z Opola, Kędzierzyna-Koźla, powiatu Nyskiego, Wrocławia i Katowic, a nadto licznie przybyła publiczność zaproszona plakatami rozwieszonymi na mieście.

Trzy osobowy skład sędziowski pod przewodnictwem pani Anny Zborzyńskiej próbował natychmiast zakończyć sprawę, zadowalając się jedynie zdawkowym pytaniem czy wnioskodawca podtrzymuje wniosek – „bo sąd chciałby zaraz wydać wyrok”. Pospiechu i zdenerwowania sądu nie dało się ukryć.

Adam Słomka wniósł o prawo wglądu do akt ponieważ  sekretariat sądu oraz przewodnicząca odmówiły prawa do zapoznania się stronie z aktami przed rozprawą! Przewodnicząca składu sędziowskiego ponownie próbowała odmówić prawa wglądu do akt, jednak żywa reakcja publiczności skłoniła A.Zborzyńską do zmiany stanowiska i wyrażenie zgody na wgląd do akt „na chwilkę”.

Akta ukrywano nie przypadkowo. Okazało się bowiem iż, nie zawierają ŻADNEJ dokumentacji. Znajdował się w nich tylko wniosek poszkodowanego Komitetu Polski Kierunek! Brakowało jakiejkolwiek dokumentacji, tej skonfiskowanej przez policję oraz nawet tej złożonej do  Komisji Wyborczej

Natomiast uchwałę o odmowie rejestracji listy radnych, która była formalnym przedmiotem rozprawy „przyniósł ze sobą” dopiero na rozprawę Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Adam Słomka poprosił sąd o ustosunkowanie się do wniosków o przesłuchanie świadków i uczestników postępowania z organów policji i organizatorów wyborów na okoliczności przytoczone we wniosku. Sędzia  A.Zborzyńska odrzuciła wszystkie wnioski „hurtem” twierdząc, że sad „rozpatrzył je wcześniej negatywnie” (kiedy? przed rozprawą?), odmawiając wnioskodawcy prawa do uzasadnienia ich przeprowadzenia. Kategorycznie odmówiła nadto zaprotokołowania swoich decyzji w protokole. Na zgłoszone oświadczenie o łamaniu elementarnych standardów prawa (protokół winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia) sędzia  A.Zborzyńska poinformowała, że będzie wpisywała do protokołu „tylko to co zechce”. Przewodniczący Kornel Morawiecki wniósł w tej sytuacji wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie i wyraził chęć zabrania głosu jako uczestnik postępowania. Sędzia A.Zborzyńska kategorycznie odmówiła mu tego prawa, a na złożone zgodnie z prawem zażalenie uczestnika oświadczyła, iż jej decyzje są niezaskarżalne.  Ponownie przewodniczącą usiłowała zakończyć posiedzenie.

 Sąd zaskoczony został jednak pisemnym oświadczeniem Adama Słomki cyt:

INFORMACJA dla Sądu Okręgowego w Opolu

na okoliczność pozbycia się akt przez Wojewódzką Komisję Wyborczą (WKW)

W dniu wczorajszym, tj. 26.X. 2010 przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Wyborczej przekazał mi bez jakichkolwiek formalności  teczkę ze słowami 

cyt. „To Pana dokumenty”. Przeglądając materiały w domu zorientowałem się, iż są to oryginały wszystkich dokumentów rejestracji listy KWW Polski Kierunek w okręgu  nr 1 do Sejmiku woj. Opolskiego (lista zgłoszeniowa, podpisy poparcia itp.)

Z takiego zachowania wynika, iż WKW nie czeka na uprawomocnienie się swojej decyzji o odmowie zarejestrowania listy, znając dzięki uprzejmości Sądu nasze zażalenie. WKW winna  dokumenty rejestrowe przechować także dla dyspozycji niezawiłego Sadu.

Decydenci WKW są zatem  absolutnie pewni, że Sąd Okręgowy nie uchyli jej decyzji (gdyż w takim wypadku nie byłoby co zarejestrować! sic!). 

Ciekawe na jakiej podstawie prominentni sędziowie z Sądu Okręgowego w Opolu (zarazem kierownictwo komisji wyborczej) są w 100 procentach pewni co zrobi wydział cywilny tegoż sadu w niniejszej sprawie? Nawet nie zachowują pozorów by praworządnie poczekać na „formalność” jaką jest decyzja sędziów wydziału cywilnego Sądu Okręgowego! 

Świadczy to o braku należytej staranności oraz o złamaniu elementarnych standardów demokratycznego państwa prawa.

Takie zachowanie jawnie kwestionuje zasadę zawartą w Art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” 

Sytuacja niniejsza przypomina historię z lat 1986-88 gdy wydział paszportów KWMO w Katowicach odmawiał mi po zwolnieniu z więzienia prawa wyjazdu na leczenie gruźlicy płuc do Szwajcarii poprzez nielegalne odsyłanie (odmowę przyjęcia) druków wniosków.  

Gdy całkiem niespodziewanie dla lokalnej SB, tow. generał Czesław Kiszczak nakazał wydać mi paszport (pod presją przywódców zachodu) to w urzędzie w Katowicach zapanował popłoch... Zwyczajnie nie było nawet stosownego zdjęcia oraz brakowało wniosku paszportowego!  

Historia lubi się powtarzać przechodząc z tragifarsy w groteskę... 

Po odczytaniu i doręczeniu do akt powyższego oświadczenia wnioskodawca A.Słomka zapytał skład sędziowski: nad czym proceduje sąd i co ma zarejestrować Komisja Wyborcza skoro nie ma akt?!? Sad nie dysponuje z własnej woli ani dokumentacją wyborczą  skonfiskowaną przez policję, ani nawet dokumentami złożonymi przez KW Polski Kierunek do rejestracji, dzięki „pozbyciu się akt” przez Wojewódzką Komisję Wyborczą! Zakładając hipotetycznie że Sad nakaże zarejestrować listę opozycyjnych kandydatów to co wtedy zrobi Komisja Wyborcza nie mając niezbędnych danych zawartych w dokumentach własnych oraz z policji ?

W obliczu tak żałosnej kompromitacji sądu A.Zborzyńska zaproponowała wielkodusznie, że będzie „od teraz wpisywać do protokołu wypowiedzi wnioskodawcy”.

Adam Słomka w obszernym, ponad godzinnym przemówieniu przypomniał na czym polegają elementarne standardy demokratyczne, gdyż był przez 10 lat obserwatorem wyborów z ramienia Rady Europy w wielu krajach m.in. w republikach byłej Jugosławii oraz na Białorusi. Działania policji podległej rządowi, która po raz pierwszy od odzyskania niepodległości przez Polskę tak jawnie ingeruje w proces rejestracji list opozycji uznał za oczywiście nielegalne. Wezwał sąd do zgromadzenia niezbędnych dowodów w sprawie, wezwania świadków oraz zażądania wszystkich niezbędnych dokumentów. Apelował o przerwania bezprawnej samowoli funkcjonariuszy i urzędników. Ponowił i uzasadnił wnioski dowodowe namawiając do rzetelnego, zgodnego z procedurą postępowania, tym bardziej, że sąd miał jeszcze w rezerwie następny dzień czasu na postępowanie i rozstrzyganie w sprawie.

 Sędziowie z narastającą nerwowością próbowali przerwać uzasadnianie wniosków dowodowych wykazując całkowity brak zainteresowania dochodzeniem do prawdy oraz odmawiając gromadzenia jakichkolwiek dowodów.

W związku z tak jaskrawym łamaniem wszelkich zasad praworządności Adam Słomka złożył imienny wniosek o wyłączenie od rozpatrywania sprawy WSZYSTKICH sędziów Sadu Okręgowego w Opolu, z sugestia by Sad Apelacyjny we Wrocławiu wskazał właściwy i „bezstronny” sąd do tego postępowania. Zainteresowani sędziowie udali się na naradę z przewodniczącym wydziału i „sami rozpatrzyli wniosek we własnej sprawie” uznając się za „bezstronnych i praworządnych”!

Działanie te w sposób oczywisty  dowodzą dalszego funkcjonowania nieformalnych i przestępczych praktyk w Sądzie.

Nie jest to żadnym zaskoczeniem, gdyż przyzwoitych sędziów w Sądzie Okręgowym w Opolu, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego 13.XII.81 rzucili legitymacje partii komunistycznej zesłano na prowincję, a kierowanie sądem powierzono desantowi dyspozycyjnych „sprawdzonych towarzyszy”, którzy zawiadują nim nadal. Warto również wiedzieć iż, Sędziowie ci z mocy ustawy kierują także najważniejszymi organami wyborczymi!

 Tu także kłaniają się konsekwencje kadrowe „układu z Magdalenki”.

Publiczność na znak protestu w całości opuściła salę rozpraw (pozostali tylko dziennikarze) a sąd wpisał do protokołu oświadczenie A.Słomki, iż „nie godzi się uczestniczyć w parodii wymiaru sprawiedliwości godnej Białorusi”.

Jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd pozostawiam domyślności czytelników.

Na tym sprawa się nie kończy, a wręcz przeciwnie. Trafi teraz do sądów powszechnych, do Sadu Najwyższego w trybie wyborczym oraz gdy sady krajowe będą nadal chronić przestępców to do Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu. Rzeczowo patrząc na rozprawę w Opolu to paradoksalnie tylko praworządna postawa Sadu mogła uratować rząd polski przed odpowiedzialnością za łamanie elementarnych standardów wolnych wyborów.  Nie ma więc tego złego …

My bądźmy tylko nadal niezłomni i konsekwentni. 

/-/ Antoni Borelowski

Załączniki:

1/ Oświadczenie Komitetu Wyborczego POLSKI KIERUNEK

2/ Pozew w trybie wyborczym

--------------------------------------------------------------------------------------=

OŚWIADCZENIE

W sprawie akcji policji która uniemożliwiła zarejestrowanie list wyborczych KWW POLSKI KIERUNEK.

Wczoraj, 20.X.2010  funkcjonariusze policji bez nakazu prokuratorskiego wkroczyli do biura Komitetu Wyborczego 

POLSKI  KIERUNEK w Opolu.

Zabrano  wszystkie nasze dokumenty: spisy sympatyków, listy poparcia, oświadczenia lustracyjne i wypełnione zgody kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Funkcjonariusze nie znali celu rewizji, nikogo nawet nie przesłuchano.

Przedstawiciele służby podległej rządowi uniemożliwili opozycyjnemu KWW POLSKI KIERUNEK zarejestrowanie list wyborczych.

Wyrażamy oburzenie kolejnym jaskrawym przejawem łamania elementarnych standardów państwa prawa, godzenia w fundamenty wolnych i demokratycznych wyborów. Jest to bezprzykładny precedens po roku 1989.

Używanie podległej rządowi policji do bieżącej walki politycznej poprzez łamanie podstawowych praw obywatelskich budzi najgorsze skojarzenia przypominające „standardy PRL i Białorusi”.

Domagamy się od rządzących:

·       natychmiastowego zaprzestania tych represyjnych praktyk,

·       zwrotu naszego mienia,

·       wyciągnięcia konsekwencji  wobec winnych stosowania nielegalnych praktyk

·       rejestracji „skonfiskowanej” listy wyborczej 

W przeciwnym razie zmuszeni będziemy prowadzić kampanię o przywrócenie demokratycznych wyborów i elementarnej praworządności.

Wszystkich naszych działaczy i sympatyków w obliczu nielegalnych represji wzywamy  do odwagi. Nie dajcie się zastraszyć przez akcje policji, łamiące podstawowe prawa obywatelskie i zasady demokracji.

Będziemy skarżyć organa państwa przed polskimi i, gdy będzie to konieczne, przed europejskimi sądami. 

Najbliższa rozprawa w trybie wyborczym odbędzie się w ciągu kilku dni przed Sadem Okręgowym w Opolu. O terminie poinformujemy.

za  KWW  POLSKI  KIERUNEK

Przewodniczący

/-/ Kornel Morawiecki 

(środowisko Solidarności Walczącej)

Pełnomocnik

/-/ Adam Słomka

(środowisko Konfederacji Polski Niepodległej)

/-/ Elżbieta Postulka

 Krajowa Wspólnota Emerytów Rencistów i Kombatantów

/-/ Zygmunt Miernik

Ruch Obrony Bezrobotnych

/-/ Jan Jączek

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Praworządności

Warszawa, 21.X.2010

----------------------------------------------=

TRYB WYBORCZY               

 

Cieszyn, 25.X.2010 r.

Powód: Adam Słomka
Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców POLSKI KIERUNEK
40-877 Katowice ul. Mieszka I 15/7Tel. 601 64 60 80 

Pozwani:  - Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych

- Wojewódzka Komisja Wyborcza w Opolu
- Wojewódzki Komisarz Wyborczy w Opolu

Sąd Okręgowy

 w Opolu 

      POZEW W TRYBIE WYBORCZYM

dot. policyjnej konfiskaty materiałów

Komitetu  POLSKI KIERUNEK skutkującej uniemożliwieniem rejestracji kandydatów

Skarga na uchwałę nr 7/2010 WKW Opole z dnia 22.X. (doręczoną 23.X. 2010 godz. 01.30)

W dniu 22 października b.r., do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu, w imieniu naszego Komitetu zgłosiłem się w celu rejestracji listy na radnych do Sejmiku woj. Opolskiego. Zgłosiłem się jako pełnomocnik wyborczy nie dysponując podstawowymi dokumentami niezbędnymi do rejestracji kandydatów. Wszystkie dokumenty wymagane przez ordynację: tj. listy poparcia, zgody na kandydowanie, oświadczenia lustracyjne itp. zostały nielegalnie zabrane przez funkcjonariuszy policji państwowej podczas przeszukania naszej siedziby w Opolu kilkadziesiąt godzin wcześniej (tj. 21.X.2010).

Członkowie naszego Komitetu (w tym Pełnomocnik Wyborczy)  byli także przedmiotem długotrwałych działań operacyjnych policji (służb MSW np. w woj. opolskim) oraz w efekcie ofiarami kampanii pomówień, gróźb bezprawnych i zastraszania ze strony funkcjonariuszy publicznych.

Końcowym etapem tego wielowątkowego działania zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonariuszy wielu instytucji stało się bezzasadne najście lokalu, nielegalne zabranie (konfiskata) wszystkich naszych materiałów wyborczych w biurze w Opolu,  zastraszanie wolontariuszy i kandydatów na radnych oraz w efekcie (fizyczne z wykorzystaniem siły rządowego aparatu przymusu państwowego) uniemożliwienie rejestracji list wyborczych. Naturalna aktywność obywatelska środowisk niezależnych została brutalnie stłamszona.

Tym samym działania zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonariuszy wielu instytucji spowodował zanegowanie fundamentów wolnych wyborów. Ten fakt jest oczywisty i nieodwracalny w odniesieniu do wyborów samorządowych. Obecnie możemy jedynie ograniczyć (przerwać) lub zwiększyć (nawet na kolejne kampanie)  zakres dramatycznych skutków oczywistego deptania elementarnych praw obywatelskich i swobód politycznych. Zwracałem wielokrotnie uwagę na narastające przejawy tego antydemokratycznego zjawiska w pismach kierowanych np. jako pełnomocnik wyborczy dr. Kornela Morawieckiego w niedawnej kampanii na urząd prezydenta RP.

Dodatkowe uzasadnienie:

Narastające przejawy bezprawnych i agresywnych działań prowadzonych przez wpływowych funkcjonariuszy publicznych (z reguły chodzi o zbrodniarzy komunistycznych z kierownictwa policji, prokuratury i sądów)  stosowane wobec środowisk patriotycznych pozostały zbagatelizowane lub zbywane zdawkowymi „przeprosinami” (pozostawiając bezkarnymi sprawców i organizatorów represji bezczelnie ośmielonych dramatyczną bezczynnością  decydentów III RP.

 

Złożony wniosek o rejestrację listy w okręgu nr 1 w Opolu jest wyzwaniem i szansą dla sądownictwa w obliczu jaskrawego łamania prawa przez funkcjonariuszy policji.

Wojewódzka Komisja Wyborcza z powodu braków formalnych odmówiła rejestracji listy.   Braki formalne spowodowane zostały konfiskatą materiałów KWW POLSKI KIERUNEK przez funkcjonariuszy policji. W przeddzień rejestracji naszych list wyborczych kandydatów do Sejmiku tj. 21.X. funkcjonariusze policji dokonali rewizji (bez nakazu prokuratorskiego) naszego sztabu w Opolu. Nikogo nie zatrzymano, nie przedstawiono jakichkolwiek zarzutów, nikogo nawet nie przesłuchano, nic nie wyjaśniono.  Policjanci KMP Opole poinformowali zdumionych członków KWW POLSKI KIERUNEK, iż wykonują tylko polecenie

„z góry” o zabraniu wszystkich materiałów wyborczych i nie wiedzą o co chodzi… Pozostawione policyjne pokwitowanie nie spełnia elementarnych norm starannego i rzetelnego opisu zabranych  przedmiotów.

Ani policja, ani prokuratura, ani PKW nie kontaktowała się w tej sprawie z pełnomocnikiem wyborczym Komitetu. Nie wiadomo o co chodzi… To znaczy nie znamy pretekstu, ale widzimy, że chodzi o nielegalne zwalczanie opozycji.

Najście policji na KWW Polski Kierunek jest jawnie bezprawne i winno być kwalifikowane jako przekroczenie uprawnień, napaść, grabież i zastraszanie.

Gdyby chodziło o praworządne zabezpieczenie dowodów dla potrzeb postępowania w przypadku „prawdopodobnego podejrzenia popełnienia dowolnego przestępstwa np. fałszowania danych osobowych” to rewizję nakazałby prokurator, który winien osobiście uczestniczyć w przeszukaniu celem uniknięcia samowoli funkcjonariuszy podległych bezpośrednio władzy (partii rządzącej) – unikając przede wszystkim ingerowania w kampanię czy konfiskaty materiałów wyborczych (np. niezbędnych do rejestracji kandydatów – oświadczeń lustracyjnych czy ewidencji sympatyków) . W istocie gdyby chodziło o praworządne działanie to dokumentację dowodową prokurator winien skopiować (zabezpieczyć fotograficznie) zamiast zabierać. Cała ta historia przypomina do złudzenia praktyki stosowane wobec nas przez władze w kampanii wyborczej do „sejmu kontraktowego” PRL w roku 1989.

Uprzejmie proszę o kontrolę sądową w trybie wyborczym prawidłowości działania funkcjonariuszy Policji Państwowej, Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Opolu itp. instytucji uczestniczących lub wypowiadających się w sprawie skutkującej w bezpośredniej konsekwencji odmową zarejestrowania listy wyborczej KWW Polski Kierunek.

 

W praworządnym kraju, zgodnie z elementarnymi standardami Unii Europejskiej, obywatele i organizacje niezależne nie powinny ponosić konsekwencji bezprawnych działań organów władzy.

W konsekwencji wnioskuję o nakazanie rejestracji listy wyborczej.

 

Wnoszę o wezwanie do udziału w posiedzeniu i wysłuchanie:

1/ Ministra Spraw Wewnętrznych (lub upoważnionego przedstawiciela)

2/ Prokuratora Okręgowego w Opolu

3/ Funkcjonariuszy Policji Państwowej którzy dokonali przeszukania i konfiskaty

Materiałów KWW POLSKI KIERUNEK  m.in.:

 nadkomisarz KMP Dariusz Cichoń oraz publicznie wypowiadającego się o sprawie

Macieja Milewskiego, rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

4/ Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Opolu – Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu

 

W załączeniu policyjny protokół przeszukania.

Z poważaniem 

                                                                                         Adam  Słomka

                Pełnomocnik 
Komitetu Wyborczego Wyborców
         
POLSKI  KIERUNEK

 

 

 

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 05:35
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan
~Jaylen
14-07-2012 / 11:40
~Lorraine
12-07-2012 / 09:29
~ważniak
04-11-2010 / 22:14
To my ustawiliśmy syna Kornela Mateusza Morawieckiego na strży naszej kasy BZWBK.
~Bosia
04-11-2010 / 22:12
Jestem panem sadu czyli świata. To ja decyduję jakie bydło posłać do rzeźni.
~Rycho
03-11-2010 / 18:50
Te Rafał, za Mussoliniego był porządek. Takie typy jak togowi w Polsce znaleźliby się w obozie pracy.
~Ewa Latoszek z Warszawy
03-11-2010 / 10:57
Prokuratorzy i sędziowie wysyłają obecnie listy do premiera dot. podwyżek wynagrodzenia oraz zrównania ich dochodów z pensjami osób wykonujących ten zawód w pozostałych państwach UE. Kilka dni temu na łamach ''Rzeczpospolitej'' wpisałam następujący komentarz pod petycją środowiska prokuratorskiego: Rzesze obywateli poszkodowanych przez polski wymiar (nie) sprawiedliwości nie znajdą u siebie poczucia empatii dla żądań formułowanych przez sędziów i prokuratorów. Wymiar wszelakich nieprawidłowości i przestępstw jest na taką skalę, iż mogę powiedzieć, że Polska to przestępcze państwo, ponieważ właśnie to państwo poprzez swoje struktury, w tym władzę sądowniczą, która notorycznie łamie ustawy, bez żadnej za to odpowiedzialności dla sędziów oraz prokuratorów, którzy wielokrotnie popełniają liczne nieprawidłowości w prowadzonych śledztwach lub je umarzają wobec ewidentnych dowodów na popełnione przestępstwo. Gdyby wszyscy poszkodowani przez wymiar sprawiedliwości, zażądali odszkodowań od Skarbu Państwa to Polska zbankrutowałaby w ciągu miesiąca. Prokuratorzy i sędziowie mogą stąd wyjechać bo już tyle szkód zostało przez nich zrobionych, a gdyby prawo było u nas należycie wykonywane to niemała ich część znalazłaby się w więzieniach, lub może nie mogłaby się tam pomieścić bo i tak są one już przepełnione.Rzesze obywateli poszkodowanych przez polski wymiar (nie) sprawiedliwości nie znajdą u siebie poczucia empatii dla żądań formułowanych przez sędziów i prokuratorów. Wymiar wszelakich nieprawidłowości i przestępstw jest na taką skalę, iż mogę powiedzieć, że Polska to przestępcze państwo, ponieważ właśnie to państwo poprzez swoje struktury, w tym władzę sądowniczą, która notorycznie łamie ustawy, bez żadnej za to odpowiedzialności dla sędziów oraz prokuratorów, którzy wielokrotnie popełniają liczne nieprawidłowości w prowadzonych śledztwach lub je umarzają wobec ewidentnych dowodów na popełnione przestępstwo. Gdyby wszyscy poszkodowani przez wymiar sprawiedliwości, zażądali odszkodowań od Skarbu Państwa to Polska zbankrutowałaby w ciągu miesiąca. Prokuratorzy i sędziowie mogą stąd wyjechać bo już tyle szkód zostało przez nich zrobionych, a gdyby prawo było u nas należycie wykonywane to niemała ich część znalazłaby się w więzieniach, lub może nie mogłaby się tam pomieścić bo i tak są one już przepełnione.Rzesze obywateli poszkodowanych przez polski wymiar (nie) sprawiedliwości nie znajdą u siebie poczucia empatii dla żądań formułowanych przez sędziów i prokuratorów. Wymiar wszelakich nieprawidłowości i przestępstw jest na taką skalę, iż mogę powiedzieć, że Polska to przestępcze państwo, ponieważ właśnie to państwo poprzez swoje struktury, w tym władzę sądowniczą, która notorycznie łamie ustawy, bez żadnej za to odpowiedzialności dla sędziów oraz prokuratorów, którzy wielokrotnie popełniają liczne nieprawidłowości w prowadzonych śledztwach lub je umarzają wobec ewidentnych dowodów na popełnione przestępstwo. Gdyby wszyscy poszkodowani przez wymiar sprawiedliwości, zażądali odszkodowań od Skarbu Państwa to Polska zbankrutowałaby w ciągu miesiąca. Prokuratorzy i sędziowie mogą stąd wyjechać bo już tyle szkód zostało przez nich zrobionych, a gdyby prawo było u nas należycie wykonywane to niemała ich część znalazłaby się w więzieniach, lub może nie mogłaby się tam pomieścić bo i tak są one już przepełnione.'' Wobec tego co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości i nie tylko ,można powiedzieć, że Polska jest państwem quasi demokratycznym, a nawet państwem kryminalnym.
~Gawronski rafzen
03-11-2010 / 07:42
Dziękuję za odwagę, skromność i konsekwencję Panu red. Z. Raczkowskiemu oraz całemu zespołowi redakcyjnemu w publikacji brutalnej prawdy o kryminalnej władzy w Polsce. Jeszcze afery prawa nie zginęły !
~Gawronski rafzen
03-11-2010 / 07:37
Adam Słomka i wielu było już u władzy i dzięki takim m.in. jak on mamy teraz co mamy. Można bez sądu i kary okraść rolnika jak i zabić Prezydenta RP. Co tacy jak Słomka robią jeszcze w polityce ?
~SALOmON Sławomir
03-11-2010 / 07:25