Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Rady Sądownictwa 

kolejny raz dostał ode mnie zadanie, które ma na celu sprawdzenie istoty działania tej instytucji. 
Otóż, powołując się na art.41§1 kpk, jak i art.43 kpk Sąd Okręgowy w Krośnie wyłączył wszystkich sędziów 14 sędziów Sądu Rejonowego w Sanoku - tego "właściwie miejscowo" od rozpoznania sprawy mataczenia prokuratora strzyżowskiego Jacka Złotka. W uzasadnieniu czytamy: istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w tej sprawie, a tym samym należało ich wyłączyć od jej rozpoznania.  Wielokrotnie wnosiłem o wyłączenie sędziów strzyżowskim, powołując się właśnie na te artykuły i na to samo uzasadnienie sądu krośnieńskiego. Od ponad roku nie doczekałem się orzeczenia, i dalej w tym "sądzie pod gruszą" prowadzi się nieproceduralną kampanię przeciwko mnie. 

sanok-wyl.sedz.s1.gif (23084 bytes) sanok-wyl.sedz.s2.gif (16728 bytes)


Z tego powodu - naruszenie procedury sądowej oczekuje od Rzecznika Dyscyplinarnego odpowiedzi:
Dlaczego mogli zostać wyłączeni sędziowie sanoccy mający rozpatrzyć moje zażalenie na nieproceduralne postępowanie prokuratora strzyżowskiego J. Złotka, z powodu  "wzajemnej znajomości i utrzymywania  kontaktów służbowych i osobistych"? [Sanok odległy tak ok. 80km], a strzyżowcy już nie.   Czyżby tam obowiązywały inne przepisy prawne? Czyżby cała siódemka sędziów i prokuratorów pracujący w pożydowskim budynku nie znała się i nie utrzymywała wzajemnych kontaktów?
 Dlaczego na podstawie tego samego uzasadnienia nie mogą być wyłączeni sędziowie krośnieńscy, którzy sami zaczęli prokuratorską nagonkę na mnie? Czyżby nie znali i nie kontaktowali się wzajemnie? 


  KRAJOWA  RADA SĄDOWNICTWA
ul. Wiejska 10
 00-902 WARSZAWA

 

SKARGA NA NARUSZENIE PROCEDURY SĄDOWEJ

           W związku z otrzymaniem dnia 06.10.03r. z Sądu Okręgowego w Krośnie VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygn. akt. VIII Gz69/03 z dnia 25.09.03r.  dotyczące zawieszenia postępowania w pozwie „o ustalenie” z dnia 30.10.2000r. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, i oddalające zażalenie wyłączenia sędziego SSR Tomasza Marczuka w Krośnie. 

  ZASKARŻAM    

powyższe postanowienie w całości.

 

  ZARZUCAM

  1/  NARUSZENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

  2/ sprzeczność istotnych faktów sprawy, z indywidualną - bez podstaw prawnych interpretacją sędziów wyrażoną w uzasadnieniu.

  3/ stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziów Sądu krośnieńskiego w niedopuszczenie do proceduralnego rozpatrzenie pozwu.

  4/ złamanie etyki sędziowskiej przez stronnicze umarzanie, zawieszanie i przetrzymywanie zgłoszonych do rozpatrzenia spraw w Sądzie krośnieńskim.

 

WNOSZĘ

O POWOŁANIE KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

   celem zbadania i wyjaśnienia postawionych zarzutów stronniczości

 

UZASADNIENIE

               Pozew „o ustalenie” [zał.2] został wniesiony do Sądu Rejonowego w Brzozowie jeszcze 30.10.2000r, bez zastrzeżeń, odbyło się nawet jedno posiedzenie Sądu. Jednak Postanowieniem z dnia 04.12.2001r sygn. I.C.89/00 Sąd Rejonowy w Brzozowie uznał się za niewłaściwy, i przekazał rozpatrzenie pozwu Sądowi Gospodarczemu w Krośnie. Tam wielokrotnie osobiście powód monitował m.in. u sędziego, któremu przekazano pozew do rozpatrzenia, czyli SSR Tomasza Marczuka, jak też pisał pisma do Prezesa Grzegorza Gładysza o wyznaczenie terminu posiedzenia. Podczas tych rozmów i na podstawie wcześniejszych doświadczeniach sądowych z tą sprawą, powód nabrał przekonania, ze z uwagi na wzajemną solidarność sędziowską, nie ma możliwości na proceduralne jej rozpatrzenie w Sądzie krośnieńskim. Zwłaszcza że Sąd ten już wcześnie ją umorzył [w1999r.] z uwagi na zmianę kwalifikacji, właśnie z pozwu „o ustalenie” na pozew „o zapłatę”. Było to uzgodnione podczas posiedzenia pomiędzy adwokatami [zał.4], bez poinformowania mnie o skutkach zmiany. Takie przetrzymywanie i manipulowanie sprawą przez adwokatów i sędziów, rozgoryczenie z uwagi na oszustwo które spotkało powoda w związku ze sprzedażą firmy, pozbawienie jego i rodziny dochodów, spowodowało że we wrześniu 2001r. zdecydował się na przedstawienie swojej sytuacji i poglądów na stronach internetowych. Publikacja spowodowała jednak efekt odwrotny - zamiast przyspieszyć, [choćby dla uciszenia] rozstrzygnięcie sprawy, został złożony przez sędziów krośnieńskich wniosek do prokuratury o pomówienie i wszczęte postępowanie z art. 212§2. Przy czym prokuratura wcale nie zajęła się proceduralnym rozpatrzeniem zarzutów, [są udokumentowane], tylko zastosowała stary stalinowski numer „na doktora” z badaniem psychiatrycznym. Takie nieproceduralne postępowanie organów sprawiedliwości spowodowało tylko uatrakcyjnienie i medialne nagłośnienie prowadzonych stron, a powód jako osoba szykanowana „przez władze” tylko zdobył większą ogólnopolską  popularność.

        Z punktu widzenia prawa wniesione powództwo jest proste i jednoznacznie określone przepisami: - prezes spółdzielni nie może jednoosobowo decydować majątkiem spółdzielni [ustawa 54 prawa spółdzielczego],   a prawo ma zapewnić ochronę i bezpieczeństwo zawartych umów na czas oznaczony, jak też majątku osobistego obywateli. Unikanie rozpatrzenia stosunku prawnego przez sądy w Krośnie i Rzeszowie przez okres czterech lat [od 1998r], wskazywało, ze jakieś „dodatkowe czynniki” mają wpływ na decyzję sędziów. Stronę przekonało o tym pismo sądowe z dnia 24.09.02r. w którym sędzia T. Marczuk domaga się zmiany kategorii pozwu, którą to ścieżkę sądową strona raz już przeszła. [sygn. I A Ca 61/00 zakończona odmową rozpoznania]. Zresztą takie postępowanie jest wbrew Art. 193. § 1 kpc cyt.: Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Jednak w Sądzie krośnieńskim dokonano już raz zmiany powództwa, jak i zmiany Sądu. Postępując zgodnie ze wskazówka sędziego doszło by do jej odrzucenia zgodnie z Art. 199. § 2 kpc. Cyt. Sąd odrzuci pozew,  jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. A sędzia T. Marczuk [na wniosek pozwanych] miał dokumenty poprzednich akt sprawy, gdzie już raz nastąpiła zmiana jej kategorii. Na drugi taki sam numer powód nie da się nabrać. Wyraźnie widać, że bezpośrednim zamierzonym i celowym dążeniem sędziego T. Marczuka było doprowadzenie do odrzucenia wniosku.  W tej sytuacji strona powodowa wniosła pismem [zał.5] z dnia 22.10.02r. wniosek o wyłączenie tego sędziego i innych, którzy zostali wywyższeni w galerii powołując się na art.49 kpc. Oczywiste przecież jest, że pomiędzy sędziami zachodzi wzajemna zależność z tytułu pracy, jak i związki koleżeńskie, czyli zachodzi osobisty stosunek, tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Dodatkowy dowód wynikało też z nieetycznego postępowania i potwierdzenia nieprawdy przez sędziego T. Marczuka : jakoby strona nie kontaktowała się z nim osobiście. Ponadto nieetyczne postępowanie wynika z postępowania wbrew Art. 5. (7) kpc. cyt: Sąd powinien udzielać stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań.  I Art. 6. kpc. cyt. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. – co wynikło z przeprowadzonego trybem niejawnego posiedzeń Sądu, pomimo wielokrotnego wnioskowania powoda o jawność posiedzeń, chcącego skorzystać z przytoczonych wyżej możliwości prawnych.

         Skutek znowu był odwrotny. Złożenie wniosku „o wyłączenie” sędziego zdopingowało go do wydania w ciągu kilku dni postanowienia rażąco naruszającego prawo [zał.6]. Zawieszając postępowanie i powołując się na art. 187§ 1 kpc [podania wartości] w pozwie o ustalenie prawa jest co najmniej dziwne, kiedy strona powołuje się na Art. 189.kpc cyt. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Zresztą, sam „Pozew o ustalenie” był już raz wniesiony do Sądu Okręgowego VI Wydział Gospodarczy w Rzeszowie [sygn. VI GC 58/99 - został wycofany, a sprawa umorzona w Krośnie], który nie zażądał podania wartości sporu. Z takich żądań zrezygnował też Sąd Rejonowy w Brzozowie, przeprowadzając jawne posiedzenie w 2001r. Te racje przedstawił powód w zażaleniu z dnia 05.11.02r. Co ciekawe, po złożeniu zażalenia w sekretariacie Sądu otrzymał informacje, że pozew będzie jednak rozpatrzony przez nowego sędziego SSR Halinę Sekułe. Tak więc o co chodzi...? I jak potraktować takie intelektualne sformułowania sędziego R. Jurczyka jak np. w postanowieniu, uzasadnienie oddalenia wniosku [zał.4-podkreślone] powoda cyt. Przeświadczenie powoda o stronniczym przetrzymywaniu sprawy przez Sędziego, braku obiektywizmu przy jej rozpatrywaniu i wadliwym prowadzeniu procesu nie mogą być przesłankami do żądania wyłączenia Sędziego...???, a jakie zarzuty mogą być jeszcze gorsze dla sędziego? A gdzie podstawa prawna takiego innowacyjnego i ustwodawczego uzasadnienia...? To samo mamy w zaskarżonym postanowieniu, przewodniczy SSO Anna Bembenek, ponadto godne uwagi jest wyjaśnienie, cyt: W niniejszej sprawie brak jest jednak podstaw, do skierowania sprawy na posiedzenie jawne a potrzeba szybkiego rozpoznania środka odwoławczego przemawia za rozpoznaniem sprawy w sposób niejawny. – Właśnie, to „szybkie rozpoznanie” zajęło równo rok. Czy nie powinna być rozpoznawane od początku...?

       Jest jeszcze jedna istotna w sprawie rzecz. Na moje zażalenie o nieproceduralnym postępowaniu prokuratora strzyżowskiego Jacka Złota wniesione do Sądu Rejowego  w Sanoku, Sąd Okręgowy w Krośnie postanowieniem [sygn. akt II Ko 117/02 z dnia 28.10.02r.] wyłączył z rozpoznania wszystkich sędziów tego Sądu [zał.7].  Nie wnosiłem o takie postępowanie, ponieważ nie było najmniejszych podstaw prawnych. W uzasadnieniu jednak czytamy: złożone zażalenie wiążę się ze sprawą prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową w Strzyżowie, w której pokrzywdzonymi są sędziowie i prokuratorzy z okręgu Sądu Okręgowego w Krośnie. Sędziowie i asesor Sądu Rejonowego w Sanoku znają te osoby i utrzymują z nimi kontakty służbowe i osobiste. Zachodzi zatem okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności przy rozpatrywaniu sprawy. Sąd Okręgowy w Krośnie uznając, że zachodzą przesłanki z art. 41§ 1 kpk, uwzględnił złożone wnioski i wyłączył sędziów, oraz asesora Sądu Rejonowego w Sanoku od rozpoznania sprawy. 

      Tak więc bądźmy konsekwentni do końca. Jeżeli Sąd Okręgowy wyłącza sędziów z Sanoka [40 km od Krosna i 80 km od Strzyżowa], czy z Brzozowa na tej podstawie, że się znają, utrzymują kontakty służbowe i osobiste, to tym bardziej dotyczy to sędziów krośnieńskich, czy strzyżowskich obradujących i spotykających się w jednym budynku.  Śmieszne jest, żeby ten przepis dotyczył Sanoka, a Krosna już nie. Jeżeli Sąd krośnieński na podstawie takiego uzasadnienia mógł wyłączyć od rozpoznawania sędziów z Sanoka, czy Brzozowie, to tym bardziej, a w zasadzie już obligatoryjnie ma obowiązek wyłączyć sędziów krośnieńskich zamieszanych osobiście w tę aferę. Zwłaszcza, że to właśnie o nich chodzi, z powodu ich mataczenia powstały strony internetowe i to oni czują się pomówieni publikacjami i złożyli wniosek do prokuratury.  Mamy tu dwa sprzeczne postanowienia tego samego Sądu w tej samej sprawie. Dlatego domagam się, ujednolicenia tego problemu, wraz z konsekwencjami. Albo zostają wyłączeni sędziowie z wszystkich sądów, albo z żadnego. Nie można tak indywidualnie interpretować prawo, w zależności od prywatnych zapotrzebowań samych sędziów. A potem piszę się, że to powód pomawia sędziów...
Dlatego, powód wnosi jak na wstępie.

Załączniki:  
1/ Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 25.09.02r sygn.akt. VIII Gz 69/03r.
2/ Pozew u ustalenie z dnia 30.10.00r.
3/ Zażalenie do Sądu Okręgowego z dnia 05.11.02r.
4/ Protokół sygn. akt. V GC 125/99 z dnia 19.05.99r. - umorzenie
5/ Wniosek o wyłączenie sędziów z dnia 22.10.02r.
6/ Postanowienie V.GG. 14/02 – zawieszenie postępowania.
7/ Postanowienie sygn.akt. IIKo 117/02 z dnia 28.10.02r. wyłączenie sędziów z Sanoka
8/ Postanowienie V.GG. 14/02 – z dnia 11.04.03r. oddalenie wniosku

Niestety, poruszone tu problemy jak zwykle zostały bez odpowiedzi, po prostu olane.  Jasne, ze ponieważ sędziowie [nawet Sądu Najwyższego] nie nie szanują prawa, to śmieszne by było, żeby jedynie Raczkowski postępował zgodnie z prawem.  
Za to Raczkowski nagłaśniając sprawy łamania prawa przez sędziów i prokuratorów  na pewno przyczyni się do ich etycznego zachowania i zmniejszeniem prywaty i wpływów kliki prokuratorsko-sędziowskiej.

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Dina
20-12-2014 / 15:46
Let him do it. Saw TheitSar has no job and he tries to create his work by priindvog interview. How much did he know Ba Oo Gyi. Fly and blow in the air is meaningless. he knows nothing but want to talk.