Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-07-2012

Kraków

 Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie  SSR Beatę Stój z Dębicy.

 Kraków, dnia 24 lipca 2012 r. Zbigniew Kękuś

Szanowna Pani Danuta Woźniak
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego SOZOZ w Krakowie 
ul. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków  

Sygnatura Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 854/10  

Dotyczy:

1/ Usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwanie na badanie zarządzone przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. II K 854/10.

2/ Wniosek – w związku z wezwaniem mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy do stawiennictwa na badanie psychiatryczne - o zobowiązanie Dyrektora Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego do sporządzenia i doręczenia mi w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma wyjaśnienia: czy biegli sądowi psychiatrzy sporządzą wiarygodną opinię o stanie mojego zdrowia psychicznego przed 9, 8 i 7 laty, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., na podstawie wyników moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w lipcu 2012 r. lub później.

3/ Zawiadomienie, że ewentualne wydanie Policji nakazu przymusowego doprowadzenia mnie na badanie, jak w p. II będzie wobec okoliczności przedstawionych w niniejszym piśmie: 
- nakłonieniem Policji do naruszenia mojego prawa określonego w art. 41.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- nakłonieniem Policji do popełnienia czynu z art. 217 § 1 kk.
- działaniem naruszającym wymogi ekonomiki procesowej, sprzecznym z interesem Skarbu Państwa,  

Szanowna Pani,  

W minionym tygodniu doręczono mi Wezwanie Sądu Rejonowego w Dębicy o treści – Załącznik 1:

„Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny Dnia 03/07/2012 Stawiennictwo osobiste obowiązkowe Pan Zbigniew Kękuś WEZWANIE Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny wzywa Pana do stawienia się na badanie, które odbędzie się w dniu 20 lipca 2012 r. o godz. 13: w Szpitalu im. Babińskiego Oddział Psychiatrii Sądowej 2 A. ul. Babińskiego 29 w Krakowie, zgodnie z postanowieniem tut. Sądu z dnia 29 czerwca 2012 r. Starszy Sekretarz Sądowy Marcin Foryński-Kastoris

POUCZENIE

Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym i posiadaną dokumentacją lekarską. 
W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej do osobistego stawienia się na badanie może być zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję.”

Dowód:                      Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 3 lipca 2012 r. – Załącznik 1  

Niestety sędzia Beata Stój, która rozpoznaje sprawę sygn. II K 8541/10 nie doręczyła mi Postanowienia, które wydała w w.w. sprawie i na które w Wezwaniu z dnia 3 lipca 2012 r. powołał się Sekretarz Sądowy.  Pragnę poinformować, że rozpoznawana przez sędzię Beatę Stój sprawa sygn. II K 854/10 jest kontynuacją sprawy sygn. II K 451/06 zakończonej prawomocnym wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sędziego Tomasza Kuczma i wznowionej wyrokami wznowieniowymi z dnia: 15 września 2010 r. Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. II Ko 2831/10  - Załącznik 2,
26 stycznia 2012 r. Sądu Najwyższego, sygn. IV KK 2721/11 – Załącznik 3.  

Dowodem poświadczającym, że sprawa sygn. II K 451/06 zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r. toczy się po jej wznowieniu wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., w zakresie czynów I, III – XVII, /a następnie wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie czynów II i XVII/ pod sygnaturą II K 854/10 jest sporządzone przez sędzię Beatę Stój zawiadomienie  z dnia 21 kwietnia 2011 r. o treści – Załącznik 4:
„Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Data wysłania 21/04/2011 Sygnatura akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny informuje Pana, że:
- sprawa II K 451/06 po wznowieniu toczy się pod sygnaturą II K 854/10, zaś wniosek o egzekucję należności został cofnięty przez sąd wskutek Wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie wznawiającego postępowanie; (…) Sędzia Sądu Rejonowego Beata Stój”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/1/ (uprzednio II K 451/06), pismo sędzi Beaty Stój z dnia 21 kwietnia 2011 r. – Załącznik 4  

W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał prawomocny wyrok /sygn. akt II K 451/06/, którym uznał mnie za winnego tego, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, także wspólnie i w porozumieniu z inną osobą popełniłem osiemnaście przestępstw z art. 226 § 1 kk i inne, tj. niżej wymienione czyny I-XVIII:

Czyn I, III-XVI - Znieważenie /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej  www.zkekus.w.interia.pl, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - SSO Maja Rymar  /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.

Czyn II - Znieważenie /art. 212 § 2 kk/ za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl,  adwokata Wiesławy Zoll, pełnomocnika mej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.

Czyn XVII - Znieważenie /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ w za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zolla jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Czyn XVIII - Rozpowszechnianie w okresie od stycznia 2003 r. do września  2005 r. za pośrednictwem Internetu, tj.  portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności - art. 241 § 2 k.k.  

Popełnienie wyżej wymienionych czynów polegało na zamieszczaniu na portalu www.zgsopo.webpark.pl oraz na stronie  www.zkekus.w.interia.pl materiałów z prowadzonego w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie postępowania z mojego powództwa o rozwód – sygn. akt XI CR 603/04.  

W dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok, którym orzekł – Załącznik 2:

„Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 września 2010r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Moskwa, Sędziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Świerk Protokolant /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 września 2010r. wniosku obrońcy skazanego Zbigniewa Kękusia o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postępowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej części wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE:

(…) Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Wznowienie postępowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obrońca wskazuje na rażące naruszenie prawa materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia – art. 226 § 1 kk. Rzecz bowiem w tym, że Sąd przypisując sprawcy popełnienie danego przestępstwa każdorazowo ma obowiązek w sposób prawidłowy dokonać jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadało ono znamionom konkretnego przestępstwa. Brak taki zawsze będzie powodował naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie może być w żadnym razie zaakceptowany.

W przedmiotowej sprawie Sąd był więc zobowiązany, jeśli znalazł już podstawy do przypisania oskarżonemu zachowania opisanego w art. 226 § 1 kk, w sposób dokładny i zgodny z tymże przepisem opisać zachowanie oskarżonego tak, by wynikało z niego, iż w/w przestępstwa dokonał podczas i w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonych obowiązków służbowych. Takim standardom sąd nie sprostał wskazując jedynie, że działania oskarżonego miały miejsce w związku z pełnieniem przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków służbowych nie dokonując badania, czy miało ono również miejsce podczas ich pełnienia. Nie uczynił tak sąd mimo tego, że już w czai orzekania treść art. 226 § 1 kk uległa zmianie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006r. wydanego w sprawie P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121, na treść którego słusznie powołuje się wnioskodawczyni.

Tym samym niewątpliwie w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba uchylenia wyroku i wznowienia postępowania w żądanym zakresie.”

Dowód:          Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny, sygn. akt II Ko 283/10,  wyrok z dnia 15 września 2010 r. – Załącznik 2  

Sąd Okręgowy w Rzeszowie potwierdził, że sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za popełnienie osiemnastu czynów, z których szesnaście już od dnia 19 października 2006 r. nie były przestępstwami, lecz polegały na korzystaniu przez ich sprawców z poświadczonego przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 października 2006 r. konstytucyjnego prawa do wolności słowa.  

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniósł kasację do Sądu Najwyższego od w.w. wyroku.
Podał w niej między innymi – Załącznik 5:

„Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sąd Najwyższy Izba Karna Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarżam wymieniony wyrok w zakresie czynów opisanych w pjt II i XVIII jego części dyspozytywnej w całości na korzyść oskarżonego Zbigniewa Kękusia.

(…) Uzasadnienie

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem, czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyższej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak też art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sąd orzekający zasady swobodnej oceny dowodów i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiów sprawy.

W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzędu na korzyść oskarżonego Zbigniewa Kękusia jest uzasadnione.

z upoważnienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastępca Prokuratora Generalnego
Dowód:                      Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Załącznik 5  

Uznane potem przez Sąd Najwyższy za zasadne, zacytowane wyżej zarzuty Prokuratora Generalnego dotyczą wszystkich wyżej wymienionych 18-u czynów przypisanych mi przez sędziego Tomasza Kuczmę wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Wszystkie zostały popełnione za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl

Prokurator Generalny nie mógł  wnieść kasacji w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów ponieważ wcześniej, w dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał w.w. wyrok, którym uchylił wyrok sędziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r., wznowił sprawę przeciwko mnie i przekazał ją do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy w zakresie pozostałych szesnastu wymienionych wyżej czynów, tj. I, III – XVII.

Artykuł  519 k.p.k stanowi: „Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie może być wniesiona kasacja.” - Z tej przyczyny Prokurator Generalny wniósł w dniu 23.08.2011 r. kasację na moją korzyść w zakresie dwóch pozostałych czynów – czyny II i XVIII – zaskarżonego przez niego wyroku.  

W dniu 26 stycznia 2012 r. odbyła się przed Sądem Najwyższym rozprawa kasacyjna w sprawie w.w. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Sąd Najwyższy wydał wyrok, którym uznał kasację Prokuratora Generalnego za zasadną. W uzasadnieniu podał między innymi – Załącznik 3:

„Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/  przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczysława Tabora w sprawie Zbigniewa Kękusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarżony wyrok w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach II i XVIII i w tej części przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

(…) Kasacja okazała się zasadna. Ma rację skarżący, że analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iż w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach II i XVIII zaskarżony wyrok został wydany na podstawie niepełnego materiału dowodowego oraz bez wszystkich okoliczności, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k.

Nadto, Sąd Rejonowy dokonał ustaleń faktycznych wbrew wymaganiom określonym w art. 7 k.p.k., nie stosując się do zasady swobodnej oceny dowodów i przeprowadzając w istocie dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego. W efekcie poczynił ustalenia faktyczne, które nie mają jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wręcz są sprzeczne z treścią tych dowodów.”

Dowód:                      Sąd Najwyższy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Załącznik 3  

Prokurator Generalny i Sąd Najwyższy poświadczyli zatem, że sędzia Tomasz Kuczma uznał mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za winnego popełnienia 18-u czynów, których ja nie byłem sprawcą – tj. nie ja byłem osobą, która umieszczała w Internecie materiały, których umieszczanie mnie przypisał wbrew dostarczonym mu przez operatorów internetowych, Wirtualną Polskę S.A. i Interię.PL S.A. sędzia Tomasz Kuczma – a Sąd Okręgowy w Rzeszowie poświadczył, że 16-e z tych czynów już w dniu orzekania nie były przestępstwami, lecz od dnia 19 października 2006 r. korzystaniem z poświadczonego przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 października 2006 r. konstytucyjnego prawa do wolności słowa.  

Wyrok sędziego Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007 r. został uchylony przez w.w. Sądy w zakresie wszystkich czynów, za które zostałem skazany i przestał istnieć, co poświadczyła sędzia Beata Stój w Postanowieniu z dnia 23 marca 2012 r.: 

„Sygn. akt II K 4516 Ko 504/12 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2012 r. 
Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kękusia skazanego za przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania wykonawczego na podstawie art. 15 § 1 k.k.w. postanawia umorzyć postępowanie wykonawcze w niniejszej sprawie albowiem wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2012 r., sygn. IV K.K. 272/11, wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Dębicy w sprawie Zbigniewa Kękusia o sygn. akt II K 451/06, został uchylony w zakresie rozstrzygnięć w punktach II i XVIII, a tym samym, w związku z wcześniejszym wznowieniem postępowania w pozostałym zakresie, powyższe orzeczenie przestało istnieć.”
Dowód:                      Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, Ko 504/12, postanowienie z dnia 23 marca 2012 r. sędzi Beaty Stój  

W związku ze skierowaniem mnie na badania psychiatryczne przez sędzię Beatę Stój podkreślić należy, że jako przyczyny uchylenia wyroku sędziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.: Sąd Okręgowy w Rzeszowie podał w wyroku z dnia 15.09.2010 r. oczywiste i rażące naruszenie przez sędziego T. Kuczmę prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 kk – Załącznik 2.

Sąd Najwyższy podał w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. oczywiste i rażące naruszenie przez sędziego T. Kuczmę prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. i w art. 7 k.p.k. – Załącznik 3.  

Żaden z w.w. Sądów nie wskazał stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r., do września 2005 r. jako przyczyny uchylenia wyroku sędziego T. Kuczma.

Art. 442 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „§ 3. Zapatrywania prawne i wskazania sądu odwoławczego co do dalszego postępowania są wiążące dla sądu, któremu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.” 

Jest zatem ustawowym obowiązkiem Sądu Rejonowego w Dębicy rozpoznać sprawę sygn. II K 854/10 (uprzednio II K 451/06) zgodnie z orzeczeniem sądów odwoławczych, tj. Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny z dnia 15 września 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/  i Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/: w granicach, w jakich nastąpiło przekazanie zgodnie z zapatrywaniami prawnymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego oraz ich  wskazaniami, co do dalszego postępowania.  

Żaden z w.w. Sądów nie wskazał Sądowi Rejonowemu w Dębicy, że ma mnie poddać badaniom psychiatrycznym. Co więcej, w dniu 26 stycznia 2012 r. uczestniczyłem w rozprawie kasacyjnej prowadzonej przez Sąd Najwyższy i ten nie miał wątpliwości do stanu mojego zdrowia psychicznego. Sam sędzia T. Kuczma także nie miał, co do stanu mojego zdrowia wątpliwości przed wydaniem wyroku w dniu 18.12.2007 r. ponieważ nie skierował mnie przed jego wydaniem na badania psychiatryczne.  

Szanowna Pani,  

Prokurator Generalny kasacją z dnia 22 sierpnia 2011 r. /Załącznik 5/ i Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /Załącznik 3/, poświadczyli, że w aktach sprawy przeciwko mnie sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ nie ma dowodów poświadczających, że ja jestem sprawcą czynów, za które wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. skazał mnie sędzia Tomasz Kuczma, wcześniej, w sierpniu i październiku 2007 r., tj. zanim sędzia T. Kuczma wydał wyrok, a operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. dostarczyli Sądowi Rejonowemu w Dębicy w 2007 r. dowody, którym poświadczyli, że nie ja jestem sprawcą przypisanych mi  przez sędziego T. Kuczmę czynów.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. /Załącznik 2/ poświadczył, że 16-e z 18-u czynów, które przypisał mi sędzia T. Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. już od dnia 19 października 2006 r. nie są przestępstwami. Tymczasem sędzia Beata Stój po wznowieniu sprawy sygn. II K 451/06 wyżej wymienionymi wyrokami wznowieniownymi Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Rzeszowie zamiast wydać wyrok uniewinniający mnie, ściga mnie od nowa za to, że … ktoś inny niż ja popełnił w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. 18-e czynów, z których 16-e od dnia 19.10.2006 r. nie są przestępstwami lecz polegały na korzystaniu z konstytucyjnego prawa do wolności słowa. Ścigając mnie za te czyny wydała postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym przez lekarzy kierowanego przez Panią Szpitala. Dla sędzi Beaty Stój  nie istnieją w.w. wyroki Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego.

Co więcej, sędzia Beata Stój negując kasację Prokuratora Generalnego i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2012 r., tj. uważając, że to jednak ja jestem sprawcą czynów, za które mnie skazał sędzia Tomasz Kuczma  uważa, że ja mogłem być chory psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. i wydała w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.  Sędzia Beata Stój uważa zatem, że biegli sądowi, lekarze kierowanego przez Panią Szpitala orzekną na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. o stanie mojego zdrowia psychicznego … 9, 8 i 7 lat temu.

W tym miejscu wskazać należy, że obecny stan mojego zdrowia psychicznego nie ma żadnego znaczenia dla sprawy rozpoznawanej przez sędzię Beatę Stój. Ja nie muszę uczestniczyć w rozpoznawanej przez nią sprawie sygn. II K 451/06 po jej wznowieniu /obecnie II K 854/10/.

W sprawie sygn. II K 451/06 sędzia Tomasz Kuczma wydał wyrok w dniu 18 grudnia 2007 r. pod moją nieobecność, ani raz mnie wcześniej nie przesłuchawszy.
Wydanie przez sędziego T. Kuczmę wyroku w dniu 18 grudnia 2007 r. bez uprzedniego przesłuchania mnie, za zgodne z prawem uznali potem między innymi:
- sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie SSO Tomasz Wojciechowski, SSO Zdzisław Kulpa, SSR del do SO Marcin Świerk postanowieniem z dnia  17 kwietnia 2008 r. /sygn. II Kz 124/08/
- Prokurator Generalny Andrzej Czuma: pismem  z dnia 12 lutego 2009 r. /sygn. akt: PR V 861 – 1995/08/, odpowiedzią z dnia 10 października 2009 r. /sygn. akt: PR V 861 – 1995/08/ na interpelację poselską Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, 
- Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski  odpowiedzią z dnia 24 marca 2010 r. /sygn. akt: PR V 861 – 1995/08/ na zapytanie poselskie z dnia 23 lutego 2010 r. Posła – Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w sprawie skazującego mnie wyroku, 
- Rzecznik Praw Obywatelskich śp. Janusz Kochanowski pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. /sygn. akt: RPO-422333-II/03/K.Ku/ 
- Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz pismem z dnia 4 stycznia 2011 r., 
- Prokurator Generalny Andrzej Seremet pismem z dnia 12 maja 2010 r. /sygn. akt PR V 861 -1995/08/, pismem z dnia 21 września 2010 r. /sygn. akt PR V 861 -1995/08/, kasacją z dnia 22 sierpnia 2011 r.  /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ 
- Sąd Najwyższy w składzie SSN Jerzy Grubba, SSA del. do SN Henryk Komisarski, SSN Barbara Skoczkowska wyrokiem z dnia  26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11 
-  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy sędzia Anna Zięć pismem z dnia 15 marca 2012 r. /sygn. akt A-411-46/10/, którym pouczyła mnie, że sędzia Tomasz Kuczma prowadził postępowanie sygn. II K 451/06 i wydał prawomocny wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r., pod moją nieobecność i nie przesłuchawszy mnie uprzednio, na podstawie prawa określonego w art. 377 § 3 kk i 376 § 2 kk.  

W odpowiedzi na moją skargę, że sędzia T. Kuczma wydał wyrok zaoczny, tj. pod moją nieobecność i że mnie nie przesłuchał przed wydaniem wyroku Rzecznik Praw Obywatelskich śp. Janusz Kochanowski zawiadomił mnie pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. - Załącznik 6:

(…) Nie zostało naruszone Pana prawo do obrony i był Pan prawidłowo powiadamiany o terminach kolejnych rozpraw. Wydany wyrok nie był wyrokiem zaocznym, sąd w trybie art. 377 § 3 kpk postanowił prowadzić rozprawę bez Pana udziału albowiem został Pan osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy (k. 2701 t. XVIII), nie stawił się Pan na termin rozprawy i nie usprawiedliwił w sposób należyty niestawiennictwa. Nie stawiał się pan również na terminy kolejnych rozpraw, zawiadomiony prawidłowo, nie usprawiedliwiał Pan swojej nieobecności, a zatem wyrok  wydany w dniu 28 grudnia 2007 r. /wyrok został wydały w dniu 18 grudnia 2007 r. – ZKE/  nie był wyrokiem zaocznym. (…)

W związku z powyższym informuję, iż nie zostaną podjęte dalsze działania w powyższej sprawie.
Dowód:          Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-422333-II/02.K.Ku, pismo z dnia 7 stycznia 2010 r. – Załącznik 6  

Jako zgodne z prawem uznała wydanie przez sędziego Tomasza Kuczmę w dniu 18 grudnia 2007 r. wyroku bez uprzedniego przesłuchania mnie i pod moją nieobecność nawet przełożona sędzi Beaty Stój, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy Przewodnicząca Wydziału II Karnego sędzia Anna Zięć, która poinformowała mnie oraz pouczyła pismem z dnia 15 marca 2012 r. – Załącznik 7:

„Sąd Rejonowy w Dębicy /adres – ZKE/ Dębica, dnia 15 marca 2012 roku, A-411-46/10 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 marca 2012 r. informuję, iż postępowanie w sprawie sygn. II K 451/06 było prowadzone bez Pana udziału na podstawie art. 377 § 3 kpk (pierwsza rozprawa) i na podstawie art. 376 § 2 kpk (kolejne rozprawy). Sąd nie ma obowiązku doręczenia z urzędu wyroku wydanego w sprawie prowadzonej pod nieobecność oskarżonego na podstawie w/w przepisów (art. 377 § 6 kpk). Wiceprezes Sądu Rejonowego Anna Zięć”
Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo z dnia 15 marca 2012 roku Wiceprezesa Sądu sędzi Anny Zięć – Załącznik 7  

Skoro sędzia Tomasz Kuczma wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. prawomocny wyrok w sprawie sygn. II K 451/06 pod moja nieobecność i bez uprzedniego przesłuchania mnie, tj. prowadził rozprawę główną bez mojego udziału /a nawet nie musiał mi doręczyć wydanego przez niego wyroku/, to znaczy, że w tej samej sprawie sygn. II K 451/06 rozpoznawanej do przez sędzię Beatę Stój  po jej wznowieniu w.w. wyrokami wznowieniowymi do sygnatury II K 854/10, sędzia także może – a nawet powinna jak najszybciej na podstawie art. 45.1 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.” – zamknąć rozprawę i wydać sprawiedliwy, oparty na zapatrywaniach prawnych wyrok pod moją nieobecność.

Mój udział w postępowaniu prowadzonym przez sędzię Beatę Stój  jest tym bardziej zbędny, że po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. uchylił wyrok sędziego T. Kuczma i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania, sędzia B. Stój prowadziła rozprawę w dniu 15 marca 2012 r. i mnie przesłuchiwała. Od dnia 15 marca 2011 r. nie zaszły żadne nowe okoliczności w sprawie, która dotyczy okresu styczeń 2003 do wrzesień 2005, a zatem sędzia Beata Stój ma wydać z mocy prawa podanego przez Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy Przewodniczącą Wydziału II Karnego sędzię Anna Zięć w zacytowanym wyżej piśmie z dnia 15 marca 2012 r. wydać wyrok kończący ją w pierwszej instancji.  

Sędzia Beata Stój obrała inną taktykę.
Po tym, gdy jej byłemu koledze z pracy – od marca 2008 r. jest Prezesem Sądu Rejonowego w Leżajsku - sędziemu Tomaszowi Kuczmie nie udało się mnie jednak za sprawą wyroków wznowieniowych Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego uczynić przestępcą, sędzia Beata Stój zdecydowała, że mnie uczyni osobą chorą psychicznie.

Pierwsze działanie w tym celu zrealizowała już po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem wznowieniowym z dnia 15.09.2010 r. poświadczył, że mnie sędzia Tomasz Kuczma skazał wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za szesnaście czynów, które już od dnia 19 października 2006 r. nie są przestępstwami.

Sędzia Beata Stój zorganizowała wtedy rozprawę w dniu 15 marca 2011 r., podczas której mnie przesłuchiwała, a po tym, gdy ja podałem wszystkie wady prawne skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. wydała postanowienie o … poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Oto jego treść – Załącznik 8:
„Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sądowy /imię i nazwisko sekretarza – ZKE/  rozpoznał sprawę Zbigniewa Kękusia oskarżonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia

zwrócić się do biegłych sądowych lek. med. Ewy Burzyńskiej-Rzucidło i lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarżonego Zbigniewa Kękusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wyników badań opinii w jego sprawie, w szczególności o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na następujące pytania: Czy w chwili popełniania czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia (pkt I, III-XVII) miał zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, czy zdolność ta była w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona całkowicie?

Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarżonego, czy może on brać udział w toczącym się postępowaniu i stawać przed Sądem?”

Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2011 r. – Załącznik 8  

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że mnie sędzia Tomasz Kuczma skazał za czyny, które już czternaście miesięcy przed wydaniem przez niego wyroku nie były przestępstwami, a sędzia Beata Stój uznała, że to ja jestem chory psychicznie oraz, że byłem chory psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. Uznała także, że na podstawie wyników moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w 2011 r. biegli sądowi wydadzą opinię o stanie mojego zdrowia psychicznego w w.w. okresie. Sędzia Beata Stój nie chciała mi wyjaśnić, dlaczego uznała mnie za chorego psychicznie.

Gdy złożyłem wniosek, by sporządziła i doręczyła mi uzasadnienie do w.w. postanowienia, tj. by mi wyjaśniła, dlaczego uważa, że ja byłem chory psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., sędzia Beata Stój zawiadomiła mnie pismem z dnia 18 marca 2011 r.:
„Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny /adres – ZKE/ Dnia 18/03/2011  Sygn. akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny w załączeniu doręcza Panu odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15.03.2011 r., informując, iż postanowienie o dopuszczeniu dowodu nie wymaga uzasadnienia i jest niezaskarżalne. SSR Beata Stój”
Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sędzi Beaty Stój z dnia 18 marca 2011 r.

Po tym z kolei, gdy Prokurator Generalny w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. i Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. poświadczyli, że w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma żadnych dowodów poświadczających, że ja jestem sprawcą czynów, za które skazał mnie sędzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. że wręcz przeciwnie, znajdują się w nich dowody poświadczające, że ja nie jestem ich sprawcą, sędzia Beata Stój uznała … mnie za niepoczytalnego.

Po zwróceniu przez Sąd Najwyższy Sądowi Rejonowemu w Dębicy akt sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/, sędzia Beata Stój uznała mnie za niepoczytalnego i wydała w dniu 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu:

„Sygn. akt II.K.854/10 ZARZĄDZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój w sprawie z urzędu w przedmiocie wyznaczenia obrońcy z urzędu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarządza wyznaczyć oskarżonemu Zbigniewowi Kękusiowi obrońcę z urzędu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Dębicy.”
Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r.  

Wskazać należy, że art. 79 § 1 pkt 3 kpk stanowi:
„§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę jeżeli: (…) 3.  zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”

Pismem z dnia 4 maja 2012 r. złożyłem zatem: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi uzasadnienia do zarządzenia z dnia 16 kwietnia 2012 r. o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu.”  

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 9 maja 2012 r. Starszego Sekretarza Sądowego Marcina Foryńskiego-Kastorisa o treści:
„Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny Dnia 09/05/2012 Pan Zbigniew Kękuś – Sąd Rejonowy w Dębiocy Wydział II Karny, informuje Pana, że zarządzenie o wyznaczeniu obrońcy z urzędu nie wymaga uzasadnienia, w związku z czym nie zostało ono sporządzone. Na zarządzenie sędziego Starszy Sekretarz Sądowy Marcin Foryński-Kastoris”
Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 9 maja 2012 r. Starszego Sekretarza Sądowego Marcina Foryńskiego-Kastorisa

 Wskazać także należy, że lektura Komentarza któregokolwiek z ekspertów w dziedzinie prawa karnego do art. 79 § 1 p. 3 kpk potwierdza, że sąd może wyznaczyć oskarżonemu obrońcę z urzędu dopiero po stwierdzeniu jego niepoczytalności przez biegłych sądowych. To biegli sądowi uzasadniają wątpliwość co do poczytalności oskarżonego, a nie sędzia  który nie posiada wymaganej do tego wiedzy z zakresu psychiatrii. Ponieważ w skierowanym do niej piśmie z dnia 30 maja 2012 r. nalegałem, by mi sędzia Beata Stój wyjaśniła, na czym polega jej „uzasadniona” wątpliwość co do mojej poczytalności, tj. złożyłem „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi uzasadnienia dla będącego podstawą do wyznaczenia mi obrońcy z urzędu stanowiska Sędzi, że ja jestem niepoczytalny” , sędzia wydała w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Nawet mi tego postanowienia nie doręczyła.

Po tym, gdy się nie udało sędziemu Tomaszowi Kuczmie uczynić mnie przestępcą, sędzia Beata Stój pragnie mi wykreować wizerunek chorego psychicznie. Wydaje się, że liczy w tym na pomoc biegłych psychiatrów sądowych. Jak wskazują moje osobiste doświadczenia z biegłymi sądowymi, jej oczekiwania nie muszą być bezpodstawne. Zdarzają się biegli, którzy doskonale współpracują z sędziami i sporządzają opinie zgodne z ich oczekiwaniami.

Gdy Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny rozpoznawał sprawę z mojego powództwa o rozwód, kolejno rozpoznające ją sędziny zanim mnie uczyniły przestępcą, robiły co w ich mocy, by do minimum ograniczyć moje kontakty z moimi wtedy małoletnimi dwoma synami. Niedługo po rozpoczęciu sprawy synowie oraz ja i moja żona przechodziliśmy przez badania prowadzone przez biegłe Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Ponieważ w sporządzonej przez nie potem Opinii zamieściły informacje przekazane im o mnie przez moją żonę, a pominęły te, które ja im przekazałem o niej, złożyłem wniosek, by Sąd przeprowadził dowód z ich zeznań. W obecności Sądu obu biegłym zadałem pytanie, czy za prawdziwe uznały informacje, które ja im przekazałem podczas wywiadów ze mną. Biegłe – sądowi eksperci – zawiadomiły Sąd, że … nie, że informacje, które ja im przekazałem potraktowały jako dyskredytowanie przeze mnie matki dzieci.

Jedna z biegłych poinformowała Sąd: „Jeżeli mówimy o dyskredytacji to uważamy, że to co powiedział powód za nieprawdziwe. (…) Natomiast zarzuty powoda były formułowane po to aby matkę zdewaluować i zdyskredytować.”
Źródło:            Sąd Okręgowy w Krakowie, zeznania biegłej RODK w Krakowie,  sygn. akt XI CR 603/04, s. 319.  

Gdy sędzia zadała biegłej pytanie:
„Dlaczego użyłyście słowa dyskredytacja, chociaż nie wiedziałyśmy czy jest to prawda” , ta odpowiedziała:
”Wiedziałyśmy prawdę na swój użytek (…).”
Źródło:                        Sąd Okręgowy w Krakowie, zeznania biegłej RODK w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, s. 320  

Gdy na podstawie art. 51.3 Konstytucji RP – „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych” – zażądałem by mi biegłe udostępniły testy, które ze mną przeprowadziły i ich wyniki oraz protokoły z wywiadów ze mną, biegła poinformowała Sąd:
”Testów nie udostępniamy, taki jest regulamin ośrodka.”
Dowód:          Sąd Okręgowy w Krakowie, zeznania biegłej RODK w Krakowie  sygn. akt XI CR 603/04, s. 320  

To kieski bo sprzeczny z Konstytucją regulamin, ale …regulamin, znaczy „świętość”. Biegły sądowy, okazuje się, jak sędzia, może zrobić co mu się rzewnie podoba ze stroną postępowania, w którym uczestniczy na zlecenie sądu. A że to sędzia jest pracodawcą biegłego, a nie strona postępowania, są wśród biegłych tacy, którzy nad uczciwość zawodową stawiają … dobre relacje z ich pracodawcami-sędziami i ochoczo czynią zadość ich oczekiwaniom. Nie bez przyczyny podałem przykład sprzecznego z prawem oraz z wymogami etyki zachowania biegłych sądowych RODK przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Sędzia Beata Stój chce się podobnie, jak w opisanym wyżej przypadku wysłużyć biegłymi sądowymi psychiatrami, którym zleciła przeprowadzenie moich badań.

Skoro bezprawnie uznała mnie za niepoczytalnego i z tego powodu wyznaczyła mi sponsorowanego z budżetu państwa obrońcę z urzędu, adw. Roberta Bryka, najpewniej oczekuje, że biegli udzielą poparcia jej tezie, uznają mnie za niepoczytalnego, ja zostanę ubezwłasnowolniony i już tylko ona oraz obdarowany przez nią fuchą adw. Robert Bryk będą decydowali o moim losie. Tym bardziej słuszne jest moje domniemanie, że okoliczności, w jakich wydała Postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym są co najmniej zdumiewające i z całą pewnością nie uprawniają jej do wydania postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Ściga mnie sędzia Beata Stój przecież za czyny, które zostały popełnione bardzo dawno temu, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. i za które raz już byłem skazany niesłusznym wyrokiem sędziego Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r. Niesłusznym, bo jak wspomniałem,  Prokurator Generalny w kasacji z dnia 22.08.2011 r. i Sąd Najwyższy w wyroku wznowieniowym z dnia 26.01.2012 r. poświadczyli, że w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma dowodów poświadczających, że ja jestem sprawcą czynów, za które zostałem skazany, a wręcz przeciwnie, że są w nich wyłącznie dowody poświadczające, że ja nie jestem sprawca tych czynów. W dodatku Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku wznowieniowym z dnia 15 września 2010 r. wskazał, że 16-e z osiemnastu czynów, które przypisał mi sędzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. już od dnia 19 października 2006 r. nie są przestępstwami.

Sąd Najwyższy i Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchyliły niesłuszny wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. sędziego Tomasza Kuczma w zakresie wszystkich czynów, za które mnie skazał z powodu oczywistego i rażącego naruszenia przez niego podanego wyżej prawa materialnego i procesowego, a sędzia Beata Stój zamiast wydać uniewinniający mnie wyrok … skierowała mnie na badania psychiatryczne, pouczając mnie, że jeśli się na nie stawię, ona może wydać Policji polecenie przymusowego doprowadzenia mnie.  

Wskazać należy, że wobec przedstawionych w niniejszym piśmie okoliczności, potwierdzonych wyrokami wznowieniowymi Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Rzeszowie, postanowienie z dnia 29 czerwca 2012 r. sędzi Beaty Stój w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym jest: sprzeczne z prawem określonym w art. 45.1 Konstytucji, sprzeczne z prawem określonym art. 442 § 1 i § 3 kpk, sprzeczne z wymogami ekonomiki procesowej, skutkuje zwiększeniem kosztów rozpoznania sprawy, nieracjonalne.  

W związku z powyższym, złożonymi przeze mnie osobiście w dniu 23 lipca 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Dębicy pismami złożyłem: wniosek o wyłączenie sędzi Beaty Stój – Załącznik 9,
skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez sędzię Beatę Stój - Załącznik 10
Zawiadomienie o braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym, jak w Postanowieniu sędzi Beaty Stój z dnia 29 czerwca 2012 r. – Załącznik 11.

Uprzejmie informuję, że doprowadzony ewentualnie przez Policje pod przymusem na badania, nie poddam się im, jako całkowicie zbędnym, skutkującymi przewłoką w postępowaniu i mnożącym jego koszty.

Jak wspomniałem:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie w składzie trzech sędziów, w tym obecny Prezes Sądu sędzia Tomasz Wojciechowski,
trzech Prokuratorów Generalnych, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Seremet,
dwóch Rzeczników Praw Obywatelskich, śp. Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz,
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy Przewodnicząca Wydziału II Karnego sędzia Anna Zięć
wydali dokumenty, którymi poświadczyli, że sędzia Tomasz Kuczma miał prawo prowadzić postępowanie sygn. II K 451/06 w tym wydać wyrok bez mojego udziału, bez przesłuchania mnie.

Mój udział w sprawie sygn. II K 854/10, która jest sprawą sygn. II K 451/06 po jej wznowieniu wyżej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego jest zatem także zbędny i nie będę stawał przed Sądem. Tym bardziej, że mnie sędzia Beata Stój przesłuchiwała w sprawie sygn. II K 854/10 w dniu 15 marca 2011 r. Skoro ja już nie będę stawał przed Sądem w sprawie sygn. II K 854/10 jedynym uzasadnieniem dla poddania mnie badaniom psychiatrycznym byłoby, że ja mógłbym być sprawcą czynów, za które ściga mnie sędzia Beata Stój.

Wydając w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym sędzia Beata Stój dała niepodważalny dowód, że ona wyparła ze świadomości wyroki wznowieniowe Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego. One dla niej nie istnieją.

Przypomnieć zatem należy, że sędzia Beata Stój ściga mnie za czyny, które ktoś – nie ja - popełniał w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

Pasja, z jaką mnie sędzia B. Stój ściga za ich popełnienie tym może skutkować, że po  odmowie przeze mnie poddania się badaniom psychiatrycznym oraz po rozpoznaniu przez Sąd mojego wniosku o jej wyłączenie, sędzia Beata Stój jeśli nie zostanie wyłączona wyda postanowienie w przedmiocie umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym celem poddania mnie tam obserwacji.

W związku z powyższym, w tym w związku ze ściganiem mnie przez sędzię Beatę Stój za czyny, których ja nie popełniłem i wyznaczeniem mi już przez Sąd Rejonowy w Dębicy w uzgodnieniu z kierownictwem Oddziału Psychiatrii Sądowej kierowanego przez Panią Szpitala pierwszego terminu moich badań /20 lipca 2012 r./ wnoszę o zobowiązanie Dyrektora Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego do sporządzenia i doręczenia mi w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma wyjaśnienia, czy biegli sądowi psychiatrzy sporządzą wiarygodną opinię o stanie mojego zdrowia psychicznego przed 9, 8 i 7 laty, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., na podstawie wyników moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w lipcu 2012 r. lub później.

Być może odpowiedź bezstronnego Dyrektora Oddziału, psychiatry eksperta spowoduje, że sędzia Beata Stój podejmować będzie w przyszłości – jeśli nie zostanie wyłączona od rozpoznawania sprawy sygn. II K 854/10 -  racjonalne decyzje i takowe wydawać postanowienia.  

Z poważaniem,
dr Zbigniew Kękuś  

Więcej:

Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Lola
08-09-2012 / 19:39
Niech sprawiedliwość sędziów i prokuratorów uniesie ich na skrzydłach sprawiedliwości niczym Ikara jego skrzydła oblepione woskiem.Niech lecą jak najwyżej do słońca niczym ćma do lampy.Niech w swoim oślepieniu doznają radości spalenia przy lampie Aladyna który wypuści z niej Dzina aby ich zamienił w nicość im należną
~marek777
19-08-2012 / 11:38
A C H T U N G WEKSZ uwagą przestudiowałem temat NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI dokonującej się na dr Zb. Kękusiu i zawarte treści komentarzy internatów. Rodacy proponuję zwrócić swoją uwagę na kilka pozornie ze sobą NIE związanych zagadnień. Moim zdaniem jednak istnieje sprzężenie zwrotne. Wasze treści komentarzy błądzą po peryferiach i SĄ powierzchowne (moim zdaniem). Zacznę od d u p y strony. Bezrobocie, FIKCJA Posiadania Wolności, Niepodległości i DEMOKRACJI Rzeczpospopolitej … chyba ŚWIRLANDII. Ostatnie wydarzenia świadczące, że stajemy się ustrojem NIEwolniczym !!!! ORYGINALNE zdarzenie - Młoda kobieta szukająca pracy znalazła ją wreszcie …. Wyczyn na miarę Nagrody NOBLA na powiatowym zadupiu . Bowiem wszelkie posadki znajdują się w organizacji wyłącznie rodzinnych biznesów. Wynagrodzenie najniższa krajowa. Zap … na 12 - 14godz. TU U W A G A !!! … w toku zawierania umowy pracodawca podsunął dziewczynie CURIOZUM - W E K S E L – In blanco ….? Uzasadnieniem był jego BEŁKOT. Kobieta będąc w stanie ekstazy, że znalazła pracę podpisała ten nieszczęsny weksel. Po trzech miesiącach pracy ocknęła się z letargu albowiem rachunek ekonomiczny przestawał się zgadzać z ponurą rzeczywistością. Dojazdy, mordercza praca i 2 + 2 NIE chciało być cztery. Pracodawca chyba jeszcze liczył na …Cztery literki … Kobieta zrezygnowała … z pracy. Ale jej NIE porzuciła. Poinformowała pracodawcę i w terminie ustawowym rozstali się. Szok nastąpił po trzech tygodniach gdy kobietę naszedł NAJLEGALNIEJSZY w Polsce hrabiego KOMOROWSKIEGO i TUSKA – właściciele PENSJONATU „ORZEŁ” – KOMORNIK – z egzekucją WEKSLA o wartości : … 25. 000,00 złotych polskich?! – ACHTUNG banditen !!!! Wymiar sprawiedliwości czyli dzicz magistrów prawa uzbrojona w IMMUNITETY BEZMYŚLNOŚCI w NIZAWISŁOŚCI - prokuratorzy i sędziowie oraz ich zaplecze logistyczne czyli dzicz z obsługi urzędów – w Koszalinie - H O Ł O T A. A policyjne barachło ?! ONI jeszcze żyją w S T R E F I E EUFORII EURO 2012r. Sygnalizuję, że te ***wszystkie zdarzenia i przeprowadzane czynności procesowe pozornie świadczące o braku piątej KLEPKI u dziczy z IMMUNITETAMI mają jednak **SENS !!! ONI świetnie zabezpieczyli się przed utratą wykonywania pracy. IM NIE grozi bezrobocie. TAK namieszają, nabełkocą procesowo, że do swojej zasranej śmierci mają co robić. ONI bełkocą w każdym postępowaniu procesowym. ZABEZPIECZENIE świetne. Tworzą „SCHODY do NIEBA” . I cały czas wznawiają postępowania by rozpoznawać, wyjaśniać itp., itd. ALE jak się temu przyjrzeć szczegółowo to kręcą się w błędnym kole. Jak pies za swoim ogonem do którego przywiązano pęcherz. Ku pokrzepieniu serc … Jeszcze Polska NIE zginęła … PS. Trzymałem to towarzystwo pod „kluczem” w Jaworzu. BEŁKOTALI … Po rewolucji opanowali urzędy … i bełkocą dalej …. Za swój wyczyn „Bolek” dostał Nagrodę NOBLA. Zrobił balona z 40 mln POLAKÓW. TO JEST S Z T U K A. KOMOROWSKI i TUSK. Wysiadają. Po przeciwnej stronie na Głębokim spacerował Gierek z kolesiami. Twórca systemu „pomożecie” i też bełkotał : ”towarzysze czemu wy nas tu jeszcze trzymacie. My tyle DOBREGO możemy dla POLSKI jeszcze dokonać”. Po 20 LATACH od REWOLUCJI „SOLIDARNOŚCI” wiemy o co „idzie”. AMBER Gold. Pozostało 21 pustych frazesów. Orzeł DOSTAŁ koroną ale ma gołą … SAJONARA. EL !!! ***
~Luc
11-08-2012 / 22:07
Chciałbym napisać, jako student prawa, że kierunek ów został opanowany przez półgłówków i zwyczajnych agresywnych karierowiczów, którzy nie powinni mieć nic wspólnego z prawem - które jako prawo pisane jest prawem naturalnym rozwiniętym do danych okoliczności obrotu. Wstyd! Robią teraz firmy z sądów, pełno tam średnio-inteligentnych (nawet poniżej...)kobiet, które chcą się szybko "dorobić" kosztem innych. Przez takie męty i dosadnie mówiąc -kurwy- (nie tylko Panie), prawo staje się tylko jednym ze sposobów dorobienia dla chciwych.
~Bogdan
30-07-2012 / 22:15
Ściga się tylko niewinnych.Winni są sędziami lub prokuratorami. Sędziemu urodził się syn,wszyscy szczęśliwi,nikomu nie przeszkadzał tępy wyraz twarzy.Poszedł do szkoły.Jednak miał małą wadę -nauczył się liczyć do pięciu.Co z nim zrobić mówi matka,no cóż liczyć umie mówi ojciec -będzie biegłym.Stało się i od tego czasu cokolwiek trzeba wycenić mówi 5.Rodzina jest z niego dumna.
~msciciel
29-07-2012 / 00:21
jusz niedługo tak bedziemy zalatwiac togofcuf jak meksykanie na tym filmie pradem i palami porwanego togofca! www.notaroja.mundonarco.com/2012/01/video-en-donde-tortura-al-herman piszcie jak sie podobalo - niedlugo tak bedzie u nas!