Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

POZEW O USTALENIE - dowód stronniczości sędziów krośnieńskich?
SSO Anna Bembenek SO Andrzej Dziedzic SO Barbara Stukan-Pytlowany
Sąd Okręgowy w Krośnie - VIII Wydział Gospodarczy

Pozew o ustalenie prawa nie może doczekać się rozpatrzenia od 1999r zgodnie z linią orzeczenia wyznaczoną przez Sąd Najwyższy. Czy dlatego że sprawa została sprzedana? Postępowanie sędziów krośnieńskich potwierdza ten fakt. Zadziwiające jest jakieś "przyklejenie się?" do pozwu przez tych sędziów. Ciekawe za ile? Na nieproceduralne zawieszenie rozpatrzenia pozwu przez sędziego Tomasza Marczuka składam zażalenie zgodnie z pouczeniem do sądu wyższej instancji - czyli Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. Jak widzimy, jednak nie wyszedł wcale za mury sądu krośnieńskiego. Jednocześnie, z uwagi na prowadzoną przeciwko mnie kampanię prześladowczą za pomocą prokuratury, wnoszę o obligatoryjne wyłączenie sędziów z tego sądu z rozpatrywania pozwu. Sędziowie, ta sama trójca  [SSO Anna Bembenek, Andrzej Dziedzic, Barbara Stukan-Pytlowany] rozpatrują sami wniosek o wyłączenie m.in. siebie? Śmiech na sali, ponieważ dochodzą do wniosku, ze sędziowie krośnieńscy wcale nie czują się urażeni moimi publikacjami. Dlaczego w takim razie nie wycofali swojego wniosku o pomówienie?   Jakaś wirusowa infekcja opanowała mózgi sędziowskie, czy schizofrenia?- zadziwiająca podwójna osobowość tam panuje. Jeżeli coś zaczynamy, to bądźmy konsekwentni do końca - nie można rozpatrywać sprawę powoda, który jest jednocześnie pomówiony przez samych sędziów. Jest ogólnie wiadomo, jaka wzajemna zależność panuje pomiędzy sędziami. 
Ale przeanalizujmy postanowienie? wydane przez stronniczą trójcę. 
W zażaleniu na zawieszenie i umorzenie wniesionego pozwu postawiono zarzuty:
  1/  NARUSZENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO MANIPULOWANIA FAKTAMI, POTWIERDZENIA NIEPRAWDY 
  2/ sprzeczność istotnych faktów sprawy, z indywidualną, nieproceduralną interpretacją sędziego SSR Tomasza Marczuka wyrażoną w uzasadnieniu. 
  3/ stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziów sądu krośnieńskiego w niedopuszczenie do proceduralnego rozpatrzenie pozwu. 
  4/ złamanie etyki sędziowskiej przez stronnicze umarzanie, zawieszanie i przetrzymywanie zgłoszonych do rozpatrzenia spraw w sądzie krośnieńskim.

oraz wniosek: o wznowienie i rozpatrzenie trybem jawnym „pozwu o ustalenie mocy prawa” we wniesionej formie i we właściwym temu Sądzie – z wyłączeniem Wydział Gospodarczego  w Krośnie, który uważa się za niewłaściwy do rozpatrzenia tego typu pozwu -  zgodnie  z  Art. 189 kpc [cyt. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny]
oraz USTALENIE czy Sąd Rejowy w Brzozowie miał prawo uznać się za niewłaściwy w kontekście z Art.15 § 1 kpc –
[Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby postawy właściwości zmieniły się w toku sprawy].  
w UZASADNIENIU czytamy:      Nie jest prawdą twierdzenie podane w uzasadnieniu postanowieniem sygn. akt. V GC 14/02 z dnia 23.01.04r, jakoby strony zgodziły się na zawieszenie postępowania. Niby kiedy, jak Sąd nie wyznaczył jawnego posiedzenie, ani nie raczył zapytać powoda? Zawieszenie rozpatrzenia pozwu z powołaniem się na art. 177§1 pkt 6 kpc jest co najmniej dziwne, niezgodne z faktami i zostało zaskarżone zażaleniem przyjętym przez sąd w dniu 06.11.2002r. Nie rozpatrując je, oddalono zażalenie dopiero z dniem 04.12.2003r. Posiedzenie przeprowadzono trybem niejawnym z naruszeniem procedury sądowej, pozbawiając powoda praw obrony. 
       Z drugiej strony, wydanie postanowienia V.GC.14/02 z dnia 14.10.02r nastąpiło z naruszeniem prawa. Nie został rozpatrzony wcześniej wniesiony wniosek o wyłączenie sędziego prowadzącego T. Marczuka. [oddalony dopiero postanowieniem z dnia 25.09.03r sygn.akt.VIII Gz 69/03]. Przed tą decyzją Sądu Okręgowego, sędzia Tomasz Marczuk nie miał prawa wydawania postanowienia. Tak więc obligatoryjnie, z „mocy prawa” powinno być rozpatrzone ponownie.  W sprawie istotny jest jeszcze jeden problem. Sąd powszechny uznał się za niewłaściwy.  Z drugiej strony sąd nie może odrzucić, czy zawiesić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy uznaje się niewłaściwy. Obowiązkiem jego jest przekazanie sprawy „sądowi właściwemu” i nie obchodzi to wcale powoda – występującego bez pełnomocnika. To sędzia ma obowiązek wiedzieć, który sąd będzie właściwy do rozpatrzenia wniesionego pozwu, a nie dostosowywać [zmieniać kategorie pozwu] pozew do właściwości sądu. (art. 1991 kpc). W takim przypadku jest to typowa niekompetencja prowadzącego sędziego.

A co na to trójca? Ich kpinę z PRAWA zamieszczam poniżej w ramkach. 

Bembenek_oddalenie-s1.gif (18263 bytes) Bembenek_oddalenie-s2.gif (41859 bytes) Bembenek_oddalenie-s3.gif (27834 bytes)

W uzasadnieniu o oddalenie zażalenia jako podstawę podano art. 479§11  kpc - zapoznajmy się więc bliżej z tym artykułem - .Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron oraz z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. i tu mamy typowe kłamstwo intelektualne sędziów - sąd umarza postępowanie, jeżeli rok wcześniej strony wyraziły zgodę na zawieszenie postępowania. - a z mojej strony nic takiego nie było, wprost przeciwnie, w zażaleniu zarzuciłem sędziemu T. Marczukowi i tym samym sędziom fałsz i fabrykowanie dowodów.  Na tym samym przekręcie opiera się dalej postanowienie opisywanej trójcy sędziów. Teraz mamy dowód, ze wniosek o wyłączenie sędziów sądu krośnieńskiego z powodu wzajemnych zobowiązań był  jak najbardziej zasadny.  Istotne w sprawie i w wniesionym zażaleniu wnioski naruszania procedury sądowej zostały potraktowane jednym zdaniem cyt.  "Inne, nie dotyczące bezpośrednio kwestii, okoliczności podnoszone w zażaleniu, nie mają znaczenia dla oceny zaskarżonego postanowienia." - cóż, już dawno napisałem, ze w tym wiejsko-rodzinnym sądzie jest po prostu chlew...  tak się dzieje, jeżeli niedouczony synek wydaje postanowienie na szczeblu sądu rejonowego, a jego tatuś, lub ciocia rozpatruje zażalenie jako sędzia sądu okręgowego - jednym słowem: gnój...     
       I tak dla informacji sędzi Anny Bembenek [czy może blondynka?] - zażalenia rozpatruje się zgodnie z art. 148.§1kpc.- Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. 
      Ponadto Art. 413kpc - Sędzia, którego udziału lub zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie.
     W nawiązaniu do art. 479 dla wszystkich krośnieńskich:
Art. 47916kpc Sąd powinien dążyć do wydania wyroku w sprawie w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pozwu. Sprawy o zawarcie, zmianę i rozwiązanie umowy oraz o ustalenie jej treści powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności.
Art. 47917kpc. Sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo, oraz gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów sąd uzna, że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona do stanowczego rozstrzygnięcia. 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~coach outlet
07-04-2016 / 10:45
Er Jimmy Choo Jimmy Choo,og er kendt for sin engelske navn www.coachstoreonline.in.net/ Coach Outlet Store Online i verden.www.skechersshoes.us.com/ Skechers Shoes Ud over sko opererer Jimmy Choo tasker,www.katespadeoutletstore.in.net/ Kate Spade Outlet parfumer og andre produkter www.northfacestoreoutlet.us.org/ North Face Outlet. Jimmy Choo er en notorisk www.cheapjordansretro.us.com/ Cheap Jordans karismatiske,www.michaelkorsoutletsstores.us.com/ Michael Kors Outlet Store meget tillid og stil unikke og www.coachpurses.eu.com/ Coach Purses kendte premium livsstilsm?rke. Af brugerdefinerede www.coachoutlet2016.us.com/ Coach Outlet sko www.nikehoodies.us.com/ Nike Hoodies blev www.nikeoutlet.us.org/ Nike Outlet www.katespadeoutletstore.us.com/ Kate Spade Outlet fra hr. Jimmy Choo (Jimmy Choo) www.outlettoms.us.com/ Toms Outlet grundlagt i www.louisvuitton-outletstore.us.com/ Louis Vuitton Outlet begyndelsen af 1990 i www.fendibelt.us.com/ Fendi Belt den www.jimmychoos.us.com/ Jimmy Choos ende www.giuseppezanotti.eu.com/ Giuseppe Shoes af forretningsom www.stephencurryshoes.us.com/ Stephen Curry Shoes? sko. G?ster www.oakley-0utlet.us.com/ Oakley Vault det tidspunkt,www.chanel-outlets.us.com/ Chanel Outlet domineret af ber?mtheder i verden,www.michaelkorsoutletsonlines.us.com/ Michael Kors Outlet herunder Det Forenede www.michaelkors-outlet.eu.com/ Michael Kors Outlet Kongerige prinsesse Diana. Jimmy Choo www.northfaceoutlets.us.org/ North Face Outlet virksomheden blev etableret i 1996. Var www.salomonshoes.eu.com/ Salomon Shoes Det Forenede Kongeriges www.guccioutletstore.us.org/ Gucci Outlet udgave af mode (mode) www.northfacesoutlet.us.com/ North Face Outlet servering mode www.coachfactorysoutlet.in.net/ Coach Factory Outlet www.katesapdeoutlet.us.org/ Kate Spade Outlet af det britiske imperium,www.rayban-outlet.us.org/ Ray Ban Outlet OBE (OBE) vinder Tamara Mellon (Tamara Mello),www.raybansunglasses2016.us.com/ Cheap Ray Ban Sunglasses for opdagelsen af hr. Jimmy Choo's talent www.north-face.in.net/ North Face Jackets og high-end fodt?j muligheder,www.christianlouboutinshoes2016.in.net/ Christian Louboutin Shoes og de besluttede han medstifter Jimmy Choo klassiske www.pradaoutlet.us.org/ Prada Outlet brand. I mellemtiden,www.sunglassesoakley.name/ Oakley Sunglasses?Jimmy Choo niece Sandra Choi www.chaneloutlet.us.org/ Chanel Outlet m?rket og blive kreativ www.hermesoutlet.us.org/ Hermes Outlet for brand. Med sexet www.pradafactoryoutlet.com/ Prada Outlet, stilfuldt design og www.tanienikerosherun.pl/ Nike Roshe Run overlegen i Italien proces,www.jimmy-chooshoes.us.com/ Jimmy Choo Shoes Jimmy Choo vandt fordel af mange www.katespadesoutlet.us.org/ Kate Spade Outlet kunder,www.maganates.com/ Coach Factory lancerede den www.northfacestoreoutlet.in.net/ North Face Outlet serie af brand med stor succes. For at www.balenciagaoutlet.us.com/ Balenciaga Outlet ind i en international premium www.nikeairmaxstore.ru/ Nike Air Max, er Jimmy Choo forpligtet til at www.toryburchshoes.us.com/ Tory Burch Shoes udenlandske investeringer www.coachfactoryoutlet.name/ Coach Factory Outlet den ene side,www.tomshoesoutlet.us.com/ Toms Shoes positiv udvidelse af produktkategorierne www.monclerdownjackets.us.com/ Moncler Jackets den ene side,www.coachoutletonlinestore.in.net/ Coach Outlet salgskanaler og lager www.nike-airmaxaustralia.com/ Cheap Nike Air Max layout. Mens hr. Jimmy Choo,www.monclerjacketsru.ru/ Moncler Jackets har Tamara Mellon www.cheapnikeairmax.pl/ Nike Air Max Damskie efterladt www.christianlouboutinoutlet.us.org/ Christian Louboutin Outlet i 2001 og 2011. Som celebrity mode design pioneer,www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com/ Michael Kors Outlet Jimmy Choo er en af f?rste af smukke www.airmaxsprzedazdla.pl/ Buty Nike Air Max sko og tasker at indf?re Hollywood www.redbottomshoe.in.net/ Red Bottom Shoes, og det www.balenciagahandbags.us.com/ Balenciaga Handbags, er uden tvivl et www.edhardypopsale.com/ ED Hardy Outlet ideelt sceneshow www.katespadeoutletsale.us.com/ Kate Spade Outlet mousserende charme. Denne dag,www.nikeairmax.us.org/ Nike Air Max Jimmy Choo har udviklet sig til en fra www.louisvuittonsoutlet.us.com/ Louis Vuitton Outlet til royalty,www.hermesbelt.us.org/ Hermes Belt fra musikere til stats,www.louisvuittonoutletsonline.us.com/ Louis Vuitton Outlet presser mode ikoner. Er www.moncleroutletonline.in.net/ Moncler Outlet af www.timberlandoutlet.us.com/ Timberland Outlet som www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com/ Ralph Lauren Outlet har udviklet sig hurtigt. Af fotograf Mario Testino (Mario Testino),www.northfaceoutletstore.in.net/ North Face Outlet Store taili•lichadesen (Terry Richardson) og www.louisvuitton-factoryoutlet.com/ Louis Vuitton Outlet Steve Wen•meixi (Steven Meisel) hegn,www.toryburchoutletstore.name/ Tory Burch Outlet Store skydning, www.michaelkorsoutletusa.us.com/ Michael Kors Outlet attraktiv kvinde mund smukke www.north-faceoutlets.us.com/ The North Face Outlet, klamrer sig til billedet af de smukke www.burberryoutletfactory.us.com/ Burberry Outlet til temaer, fed og dramatiske annonce,www.north-faceoutlets.in.net/ North Face Outlet som om drysset med en ring af golden for brand, yderligere uddybning den www.toryburchsoutlet.in.net/ Tory Burch Outlet billede af brandet. Udvidelse af detailhandelen har www.timberlandoutletstore.in.net/ Timberland Boots gruppens vigtigste udviklingsstrategi. Jimmy Choo www.burberryscarf.in.net/ Burberry Scarf den www.hermesbelts.us.org/ Hermes Belt butik i Motcomb Street i London i 1996,www.hollister-clothing.us.com/ Hollister Clothing brand vil www.nfljerseys.name/ NFL Jerseys et udvalg af de mest www.louisvuitton-factoryoutlet.com/ Louis Vuitton Outlet stormagasiner til www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com/ Ralph Lauren Outlet af salgssteder.www.toryburchoutlet.eu.com/ Tory Burch Outlet bare to www.jimmy-chooshoes.us.com/ www.jimmy-chooshoes.us.com gruppen har udvidet salgsorganisation til de Forenede www.louisvuittonoutletstore.in.net/ Louis Vuitton Outlet Stater i New York og www.coachstoreoutlet.us.org/ Coach Outlet Beverly Hills (Beverly Hills) www.northfacefactoryoutlet.us.com/ North Face Jackets to nye grene. Senere, Jimmy Choo www.guccioutlet.in.net/ Gucci Outlet med at udvide www.katespadeoutletonline.us.org/ Kate Spade Outlet,og verden www.tiffanystoreoutlet.us.com/ Tiffany Outlet premium brand shopping www.tomsshoesinc.com/ Toms Shoes Sale hotspots som Londons Sloane www.cheapjordans.name/ Cheap Jordans?Street (Sloane Street) og Bond Street (Bond Street), mengtiandadao i Paris (Avenue Montaigne), www.katespadefactoryoutlet.us.com/ Kate Spade Outlet Kham road i Rom (Via Condotti),www.valentinoshoes.eu.com/ Valentino Shoes Madison Avenue i New York (Madison Avenue),www.oakley-outlet.us.org/ Oakley Outlet Beverly Hills i www.oakleyoutletsstore.us.com/ Oakley Sunglasses vejsikkerhed (Rodeo www.cheapguccihandbags.us.com/ Gucci Handbags) og Tokyos Ginza (Ginza),www.pradaoutlets.in.net/ Prada Outlet en ny filial. I dag,www.burberrystoreoutlet.name/ Burberry Outlet Jimmy Choo har udviklet sig til et meget omfattende premium livsstilsm?rke. Damer sko serie www.christianlouboutinshoe.eu.com/ Christian Louboutin Shoes er brand kerneprodukter, foruden www.ferragamoshoes.us.org/ Ferragamo Shoes,l?dervarer,www.tiffanyandcooutlet.name/ Tiffany Jewelry, solbriller, briller, b?lter,www.tomsoutletstores.us.com/ Toms Outlet parfumer og www.burberryoutlets.us.org/ Burberry Outlet sko serie. To af gruppe kreativ direkt?r Sandra Choi og Simon Holloway til www.longchampoutlet.in.net/ Longchamp Outlet udviklet sig til en af verdens mest www.marcjacobsoutlet.in.net/ Marc Jacobs Outlet premium fashion brand rettet mod,www.toryburch-outlet.us.org/ Tory Burch Outlet har www.innnov8.com/ Michael Kors Handbags personligt www.innnovate.com/ Coach Outlet Online design retning af brand og www.oakley-eyeglasses.us.com/ Oakley Eyeglasses efter perfektion. Som en privatejet gruppe www.michaelkorsoutlet.us.org/ Michael Kors Outlet Labelux virksomhed www.chanluu.us.com/ Chan Luu Sale, der er et www.thenorthfaceoutlet.us.org/ North Face Outlet af luksusvarer,www.burberryoutletstore.us.org/ Burberry Outlet Jimmy Choo er nu opererer 150 butikker i 32 www.marcjacobshandbags.name/ Marc Jacobs Handbags lande rundt om i verden,www.redbottomshoes.us.org/ Red Bottom Shoes men www.coachpurse.us.com/ Coach Purses et udvalg af alle de mest www.coachfactoryoutlet.us.org/ Coach Factory Outlet steder i verden i stormagasiner og flere brand butikker www.coachoutletonlinestore.us.org/ Coach Outlet Online er udstyret med salgssted. Jimmy Choo vil lancere anden duft i for?ret 2013, FLASH,www.beatsbydrdre.us.org/ Beats By Dr Dre denne parfume ved parfumefabrikanter Christine www.outletcoach.in.net/ Coach Outlet Nagel. Top noter er www.guccibelt.in.net/ Gucci Belt,Tangerine og pink peber,www.marcjacobsoutlet.in.net/ www.marcjacobsoutlet.in.net Middle noter er tuberose,www.oakleysunglasses.de.com/ Oakley Sunglasses jasmin og hvide liljer,www.toms-shoes.name/ Toms Shoes og tonen er hvid og heliotrop. Jimmy Choo med www.northfacesoutlet.in.net/ North Face Outlet InterParfums selskab (dens parfume www.jimmychoos.us.com/ www.jimmychoos.us.com herunder Lanvin,www.toryburchflats.in.net/ Tory Burch Flats Van Cleef og Arpels, Paul Smith, Burberry, osv) www.outletnorthface.in.net/ North Face Jackets autoriseret samarbejde www.oakleyglasses.in.net/ Oakley Sunglasses med samme navn i 2011 lanceringen af den www.tomsoutletstore.us.org/ Toms Outlet Jimmy Choo duft.