Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-07-2012

Katowice - Wniosek Jana Jączka o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu SR Włodzimierzowi Balińskiemu

Tychy, dnia 15 lipca 2012r.

 Sąd Okręgowy w Katowicach
 Wydział XXI Karny
 
ul. Andrzeja 16/18
 40-957 Katowice

Dotyczy: akt sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach o sygn. akt XXI Kp 166/12 

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,  

Wniosek pokrzywdzonego

o wyłączenie sędziego SR Włodzimierza Balińskiego od udziału w tej sprawie, z uwagi na to, że łamie przepisy prawa, celem chronienia przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych funkcjonariuszy, to jest o przestępstwo z art. 231 §1 Kodeksu Karnego w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i inne 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o wyłączenie od udziału w niniejszej sprawie sędziego SR Włodzimierza Balińskiego ze względu na to, że łamie przepisy prawa, celem chronienia skorumpowanych funkcjonariuszy. 

Uzasadnienie 

Pokrzywdzony Jan Jączek od ponad trzech lat walczy o odzyskanie zagrabionego mienia znacznej wartości przez oszustów z Getin Banku SA. Natomiast grupa skorumpowanych prokuratorów i sędziów w okręgu apelacji katowickiej, będąca na służbie miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA, mnoży mi szereg spraw, aby zmusić mnie do rezygnacji z dochodzenia zagrabionych środków pieniężnych znacznej wartości przez oszustów z tego banku.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta. 

Nadto na pokrzywdzonego Jana Jączka nasłano oprawcę Wiesława Komorowskiego, który usiłował pozbawić mnie życia, poprzez uderzenie prętem metalowym. Mimo ustalenia przeze mnie powyższego sprawcy przestępstwa, funkcjonariusze Policji z Katowic i skorumpowani prokuratorzy, bezprawnie chronią przed odpowiedzialnością karną tego przestępcę. Natomiast skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych chroni sędzia SR Włodzimierz Baliński, co poniżej uzasadniam. 

1. W dniu 9 lipca 2012 r. sędzia SR Włodzimierz Baliński sporządził protokół z posiedzenia sądu w sposób tendencyjny i nie odzwierciedlający stanu faktycznego jego przebiegu, co wskazałem i udowodniłem we wniosku o sprostowanie i uzupełnienie tego protokołu, cytuję: 

„ (…)W protokole pominięto zapis o następującej treści:

Po wejściu na salę sądową pokrzywdzony Jan Jączek i zaproszona przez niego publiczność, zwrócili uwagę sędziemu, że nierówno są traktowane w tym Sądzie strony, ponieważ prokurator gaworzył z protokolantką na sali sądowej, podczas gdy pokrzywdzony i jego publiczność musieli czekać na korytarzu sądu, bowiem protokolantka zabroniła wejścia stronie pokrzywdzonej na salę sądową.
Dowód:
świadkowie Adam Słomka, Zygmunt Miernik, Tadeusz Pruszyński, Roman Sieroń. 

W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „ Na posiedzenie stawił się Jan Jączek – osobiście”.

W protokole pominięto fakt, że na posiedzenie Sądu, przyszła zaproszona przez pokrzywdzonego Jana Jączka publiczność. Gdy sędzia Sądu Rejonowego Włodzimierz Baliński nie wyraził zgody na nagrywanie przebiegu posiedzenia Sądu, za pomocą profesjonalnego dyktafonu, który w żaden sposób nie zakłócałby pracy Sądu, obecna publiczność wyraziła protest, zarzucając sędziemu stosowanie standardów białoruskich, z prawdopodobnym zamiarem łamania prawa.
Dowód:
świadkowie Adam Słomka, Zygmunt Miernik, Tadeusz Pruszyński, Roman Sieroń. 

W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „W tym miejscu pokrzywdzony Jan Jączek wnosi o wyłączenie sędziego ponieważ stosuje standardy białoruskie gdyż nie umożliwił nagrywania posiedzenia sądu.” 

W protokole pominięto fakt, że pokrzywdzony Jan Jączek stwierdził, że od wielu lat jest oszukiwany w tym Sądzie, co polega na tym, że często sporządzany protokół z posiedzenia sądu nie odzwierciedla jego rzeczywistego przebiegu, a na nagrywanie na dyktafon nie pozwala się pokrzywdzonym, celem manipulacji zapisywaną treścią.
Dowód:
świadkowie Adam Słomka, Zygmunt Miernik, Tadeusz Pruszyński, Roman Sieroń. 

W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „Policja i asesor Prokuratury, którego wyznaczono do prowadzenia w tej sprawie to kpina z procedury karnej. Polega to na tym, że w sprawie pozbawienia życia prowadzi się śledztwo a nie dochodzenie. Tymczasem Policja i asesor Prokuratury działali w zmowie przestępczej grupie i wykonywali działania które w sposób jednoznaczny i bezsporny wskazywały, że został napadnięty przez oprawcę Wiesława Komorowskiego, w taki sposób że próbował go uderzyć.” 

Tymczasem, rzeczywisty stan faktyczny był następujący: Policjant i asesor Prokuratury, których wyznaczono do prowadzenia tej sprawy kpili z procedury karnej. Polega to na tym, że w sprawie próby pozbawienia życia pokrzywdzonego prowadzi się śledztwo a nie dochodzenie. Policjant Zbigniew Oracz na mój wniosek przesłuchał świadków, z których zeznań w sposób jednoznaczny i bezsporny wynika, że zostałem napadnięty przez oprawcę Wiesława Komorowskiego, poprzez próbę uderzenia mnie prętem metalowym, celem pozbawienia mnie życia, co szczegółowo przedstawili świadkowie: Franciszek Klonnek i Antoni Basiński. 
Mimo powyższych okoliczności umorzono dochodzenie nie podając żadnego uzasadnienia, gdy w takiej sytuacji procedura karna nakazuje przeprowadzić śledztwo, a nie dochodzenie.

Podkreślić należy, że w protokole została pominięta dalsza istotna dla sprawy część mojej wypowiedzi, że pokrzywdzony Jan Jączek został uderzony w twarz przez przestępcę Wiesława Komorowskiego w Beskidzkim Domu Maklerskim, a funkcjonariusze Policji nie chcieli zabezpieczyć monitoringu. Nadto policjant i asesor prokuratury działając w zmowie przestępczej umorzyli dochodzenie nie podając żadnego uzasadnienia.
Dowód:
świadkowie Adam Słomka, Zygmunt Miernik, Tadeusz Pruszyński, Roman Sieroń. 

Dodać należy, że w czasie wypowiedzi Jana Jączka, sędzia SR Włodzimierz Baliński utrudniał swobodną wypowiedź pokrzywdzonemu Janowi Jączek (...)”. 
Dowód
: protokół posiedzenia Sądu Okręgowego w Katowicach, z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. akt XXI Kp 166/12. 

2. Dnia 12 lipca 2012r. będąc  w sekretariacie Wydziału XXI Karnego, Sądu Okręgowego w Katowicach w pokoju nr 219 zwróciłem się z prośbą o przeglądnięcie akt prokuratorskich i sądowych. Po przyjściu sędziego  SR Włodzimierza Balińskiego poinformował mnie osobiście, że nie będę miał wglądu do akt prokuratorskich a jedynie może mi umożliwić wgląd do akt sądowych. Gdy stwierdziłem, że łamie procedurę karną, bowiem po zakończeniu postępowania prokuratorskiego przysługuje mi prawo przejrzenia akt i mogę wskazać mu podstawę prawną. Powiedziałem, że mam przy sobie laptop i po jego załączeniu mogę wskazać podstawę prawną, iż jako pokrzywdzony mam również prawo przejrzenia akt prokuratorskich, na co sędzia szybko opuścił sekretariat. Następnie byłem prowokowany do niewłaściwego zachowania, przez urzędniczki  sekretariatu  Wydziału XXI Karnego, którym wyjaśniłem, że moim celem nie jest walka z grupą skorumpowanych urzędników tego sądu, lecz odzyskanie zagrabionego mienia znacznej wartości przez oszustów z Getin Banku SA i nie chcę z nimi rozmawiać, by wchodzić w jakikolwiek konflikt. Moim celem jest przeglądnięcie akt prokuratorskich i sądowych dotyczących niniejszej sprawy. 

3. Dnia 12 lipca 2012r. przeglądając w sekretariacie Wydziału XXI Karnego, Sądu Okręgowego w Katowicach w pokoju nr 219 niniejsze akta sądowe stwierdziłem, że jest usunięty mój  istotny wniosek z datą 18 maja 2012r., zaadresowany do Prokuratury Generalnej RP, złożony przeze mnie na rozprawie w dniu 9 lipca 2012r. (łącznie osiem stron formatu A4 opisanych przestępstw, popełnionych przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej). Funkcjonariusz Policji o numerze służbowym 616654, który był w sekretariacie  Wydziału XXI Karnego, Sądu Okręgowego w Katowicach w pokoju nr 219, odmówił mi zabezpieczenia tego dowodu przestępstwa, to jest umyślnego usunięcia istotnego dokumentu z akt sądowych. Po moim wniosku-prośbie, by funkcjonariusz Policji podjął procedurę zabezpieczenia dowodu przestępstwa, zaraz wyszedł z sekretariatu  Wydziału XXI Karnego tutejszego Sadu.
Dowód:
pokrzywdzony i świadek Jan Jączek, funkcjonariusz Policji  o numerze służbowym 616654 i urzędnicy sądu, którzy w tym czasie znajdowali się w sekretariacie  Wydziału XXI Karnego tutejszego Sądu. 

4. W protokole posiedzenia Sądu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie o sygn. XXI Kp 166/12 jest zapis o następującej treści, cytuję: „Sąd postanowił na podstawie art 358 kpk odmówić skarżącemu Janowi Jączek zezwolenia na nagrywanie przebiegu posiedzenia z prywatnego dyktafonu gdyż zdaniem Sądu sprzeciwia się temu wgląd na prawidłowość postępowania w szczególności gdyż jest to postępowanie odwoławcze nie związane z przeprowadzeniem bezpośrednio dowodów merytorycznych”

Jak powyższy bełkot sędziego SR Włodzimierza Balińskiego ma się do treści artykułu 148 Kodeksu Postępowania Karnego, z którego jednoznacznie wynika, że protokół powinien zawierać przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników (…), w sytuacji gdy sędzia z premedytacją manipuluje treścią moich wypowiedzi, umyślnie część ich pomija, a jednocześnie zabrania mi utrwalenia przebiegu posiedzenia sądu za pomocą profesjonalnego dyktafonu, który w żaden sposób nie zakłócałby przebiegu rozprawy? 

5. Jak żyć w kraju, w którym prokuratorzy i sędziowie są na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego – oszusta finansowego, gdzie jest totalny rozkład struktur Państwa Polskiego, a tak zwany wymiar sprawiedliwości służy jedynie mafii trzymającej władzę? – vide: pismo pokrzywdzonego Jana Jączka do Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Jacka Protasiewicza, podaję link:·         http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow-i-przekupnych-sedziow-bedacych-na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA,

·         http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego. 

„Mafia – grupa osób nie przebierająca w środkach w realizowaniu swych zamierzeń; klika, szajka” - Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, strona 434. 

6. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane i udowodnione czyny karalne popełnione przez sędziego SR Włodzimierza Balińskiego, domagam się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i natychmiastowego zawieszenia w obowiązkach służbowych, do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego przez właściwy Sąd Dyscyplinarny

7. Niniejsze pismo wysyłam pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie opisanej sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji w opisanej sprawie.

Pokrzywdzony Jan Jączek


Więcej o oszustwie getin bank sa
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~macka
17-07-2012 / 01:49
gratuluję Pieńkowskiej mężusia. Są siebie warci. Reszta zbrodniczej hołoty też.
~Obserwator
16-07-2012 / 22:46
Zapamiętaj te twarze! Skorumpowanych i dyspozycyjnych biegłych sądowych. Skazały niewinnego człowieka za jego poglądy! Krystyna Pilich: www.fototube.pl/zdjecie/1076751-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny- www.fototube.pl/zdjecie/1076758-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny3 Opinia "sądowo-psychiatryczna" Krystyny Pilich: www.fototube.pl/zdjecie/1076750-krystyna-pilich-psycholog-klinicznyj Najnowsze!!! Bożena Jarnuszkiewicz: www.fototube.pl/zdjecie/1197647-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197642-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197648-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor Bożena Kajka-Sikora: www.fototube.pl/zdjecie/1197650-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor www.fototube.pl/zdjecie/1197645-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikor Zobacz film skompromitowanych sługusów żydostwa: www.youtube.com/watch?v=gk7biwgq94k www.youtube.com/watch?v=tqJ_P6YiYYw Dyspozycyjni prokuratorzy: Marcin Saduś Daria Czerkawska-Staniec Już wkrótce ich zdjęcia. Prokuratorzy, posiadjąc ponad 10 dowodów przestępstw policjantów, skazali niewinnego człowieka rączkami pow. wym. ""biegłych" "sądowych". Woleli skazać ofiarę, niż oprawców ofiary z policji. Tak wygląda żydowski wymiar sprawiedliwości w Polsce. Pełna lista skorumpowanych i dyspozycyjnych prokuratorów, oraz przełożonych prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych już wkrótce w "Encyklopedia Wiedzy o Polsce - Polonica 08.08.2012".
~Demaskator
16-07-2012 / 20:59
Z doświadczenia wiem, że pisze Pan "na skład opałowy w Berdyczowie". Skoro Rzeczpospolita Przestępcza nierządem stoi to musimy skatalogować naszych oprawców i sprawy musimy wziąć w swoje ręce. Innego wyjścia nie ma. aferyprawa.eu/Interwencje/Skazany-ustawami-na-pastwe-togowych-przest