Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
23 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA EUROFARM - ZARZUTY NIEKOMPETENCJI SYNDYKA W. BERNACKIEGO I NIEWIEDZY SĘDZIÓW WAŁBRZYSKICH

EUROFARM - czy w wałbrzyskim sądzie znajdzie się przynajmniej jeden sędzia z wiedzą dot. prawa upadłościowego i działania firm? - zarzuty niekompetencji dot. syndyka i sądów.

Korupcja sędziów w sądach to codzienność, ale nie polega wyłącznie na potocznym rozumieniu tego słowa - czyli łapownictwie. Korupcja sędziów polega przede wszystkim na ich ewidentnym braku wiedzy z zakresu rozpatrywanych spraw. I tu dokumentuje takie fakty.
Sędzia dostaje do rozpatrzenia spór dot. wzajemnych rozliczeń między firmami gdzie dowodami są dokumenty księgowe. Z zasady jest w tym temacie "bardziej zielony" od najzieleńszego liścia - w końcu to tylko humanista z historycznym wykształceniem (jak większość naszych polityków). Podobnie ze wszystkimi sprawami dot. branż technicznych np. bezpieczeństwa czy wyceny nieruchomości, map geodezyjnych, błędów lekarskich, ubezpieczenia, bankowości itd. można by wyliczać bez końca. Nawet sprawy rodzinne, groźby karalne czy karne (wypadek samochodowy, bójka) potrzebują dla pełnego zrozumienia zdarzenia wiedzy której sędzia nie posiada. W dodatku z reguły przekazywane są do rozpoznania niedoświadczonym asesorom którzy przy swej niewiedzy nawet nie mają możliwości rozpatrzenia logicznie zdarzenia.

Codzienna korupcja sędziów w sądach polega też na dowolnej, nielogicznej - z naruszeniem norm współżycia w społeczeństwie - "twórczej interpretacji" przepisów prawnych - czego setki dowodów z całej Polski dokumentujemy praktycznie codziennie. Dlatego w jednym sądzie jest winny właściciel psa który niedopilnowany pogryzł człowieka, a w innym pogryziony człowiek, ponieważ nie wziął pod uwagę że pies gryzie. Proste, jak chce się psa uderzyć kamień zawsze się znajdzie, ostatecznie można go skopać... (wieśniaka), tylko że każdy kij ma dwa końce. My też tak potrafimy postępować i ośmieszyć każdy wyrok sądowy. Tak więc może w końcu sędziowie sami zadbają o to żeby ich wyroki nie były sprzeczne z prawami fizyki i normami społecznymi?

Podobnych patologii sądowych jest tysiące, dlatego żaden adwokat nie chce wziąć odpowiedzialności za wyrok sądowy. Dzisiaj w Polsce decyzja sędziego jest nieprzewidywalna i nie wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Notabene PRAWO właśnie w sądach jest najczęściej łamane, często z różnego "widzimisie sędziego" - ponieważ ten nie odpowiada osobiście za wypisywane bajki. Wciąż funkcjonuje starą komunistyczną metodą wspólnej nieodpowiedzialności i działanie stalinowskie w stylu "dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie". Wszystko zwalane jest bezosobowo na "wysoki sąd" - czyli budynek?

Istotne dla poszkodowanych są też nasze doświadczenia potwierdzone faktami publikowanymi w AP - im sędzia ma wyższe stanowisko tym bardziej jest bezkarny i robi większe oszustwa. Sędzia SR czasami się postara przynajmniej zapoznać z aktami, ale sędzia SA czy SN musi być do tego zmuszony układami inaczej skarga zostaje po prostu bez rozpatrzenia odrzucona dowolnym kitem na błędy formalne.

Jednocześnie w tej zamkniętej rodzinnej korporacji obowiązuje mafijna zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - co powoduje, że bajki wymyślone przez asesora można zaskarżać nawet do SN i tak nic się nie wskóra (chyba że ma się kasę czy układy) - ponieważ zwykle omylny sędzia gra w tym teatrzyku rolę "nieomylnego" autorytetu. Szkoda że nie jest to poparte wiedzą i doświadczeniem a jedynie zastraszeniem obywateli...

Oszustwa oraz mataczenia sędziów i prokuratorów jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

Kolejny raz stawiane są zarzuty mataczenie korupcyjne dot. nieznajomości i niestosowania obowiązujących przepisów prawa.

Witold Duchiewicz Stolec 18.04.2008 r. Stolec 1A, 57-200 Ząbkowice Śl.

SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ODWOŁAWCZY
UL. SŁOWACKIEGO
11
58-300 WAŁBRZYCH

SYG. AKT GUP 09/04 VI GU 37/04

WNIOSEK O DOŁĄCZENIE ODPISÓW ORZECZEŃ ORAZ USUNIĘCIE INNYCH USTEREK W ZAKRESIE PROWADZENIA AKT SPRAWY PRZEZ SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU

Działając na podstawie art. 185 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze (skrót puin) – jako upadły w niniejszym postępowaniu, zwracam się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu działającego jako Sąd II – ej instancji o zobowiązanie w trybie § 97 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. regulamin urzędowania sądów powszechnych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – Sądu I – ej instancji o dołączenie odpisów orzeczeń oraz usunięcie innych usterek w zakresie prowadzenia akt sprawy.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2004r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość prowadzonej przeze mnie firmy pod nazwą Biuro Handlowo – Usługowe „Euro – Farm” Witold Duchiewicz. Do prowadzenia upadłości w trybie likwidacyjnym wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego.

Pomimo wynikających z przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze obowiązków – nie doszło do załączenia do chwili obecnej w poczet akt sprawy następującej dokumentacji:

1.preliminarza kosztów postępowania upadłościowego oraz postanowienia sędziego komisarza w przedmiocie jego zatwierdzenia (który jest przecież podstawą ustalenia zaliczki na poczet wynagrodzenia syndyka masy upadłości – art. 230 ust 2 pkt 1 puin),

2. umów o pracę, zlecenia czy też o dzieło zawartych z pracownikami czy też przedłużonych przez syndyka masy upadłości oraz postanowień sędziego – komisarza je zatwierdzających (które stanowią podstawę ustalenia wydatków syndyka w toku postępowania upadłościowego – art. 230 ust 2 pkt 2 puin oraz art. 230 ust 3 pkt 2 puin),

3. umów najmu i dzierżawy wszelkich nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości BHU „Euro – Farm” oraz nieruchomości stanowiących współwłasność w częściach równych moją i mojej żony Jolanty Duchiewicz – z uwagi na zawartą w dniu 10 lipca 1996r. umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej (które stanowią dochody masy upadłości i winny być przeznaczane na poczet zaspokojenie wierzycieli),

4. umów najmu, dzierżawy czy też sprzedaży majątku ruchomego wchodzącego w skład masy upadłości - m. in. maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników, kombajnów, suszarni, samochodów dostawczych i ciężarowych oraz części zamiennych do wyżej wymienionych (które stanowią dochody masy upadłości i winny być przeznaczane na zaspokojenie wierzycieli),

5. wycen i ekspertyz biegłych rzeczoznawców majątkowych wraz ze zleceniami ich wykonania oraz fakturami VAT za wykonane usługi (które to koszty obciążają masę upadłości i uniemożliwiają skuteczne i jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli),

6. umów o obsługę prawną z adwokatami i radcami prawnymi, notariuszami oraz fakturami VAT za wykonane usługi (które to koszty obciążają masę upadłości oraz uniemożliwiają skuteczne i jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli),

7. zestawienia wszelkich kwot wypłaconych od dnia ogłoszenia upadłości do chwili obecnej wraz z postanowieniami sędziego – komisarza je zatwierdzającymi oraz zażaleniami upadłego w tym przedmiocie (koszty te obciążają masę upadłości i uniemożliwiają skuteczne i jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli),

8. wszelkich pełnomocnictw udzielonych przez syndyka masy upadłości wraz z dowodami uiszczenia od nich opłaty skarbowej (które to mogą zostać udzielone jedynie w szczególnych przypadkach wskazanych w puin – a w razie udzielenia ich w sposób sprzeczny z prawem – powodują nieważność czynności dokonanych przez nieuprawnionego pełnomocnika),

9. wykazu transakcji dokonanych na rachunkach bankowych upadłego oraz transakcji dokonanych miedzy bankami w zakresie środków pozyskanych z rachunków bankowych należących do upadłego (które to powinny zostać przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli),

10. polis ubezpieczeniowych dotyczących całości majątku upadłego oraz licencji i polisy ubezpieczeniowej OC syndyka (które to uprawdapadniają możliwość prowadzenia likwidacji majątku upadłego przez syndyka w osobie Włodzimierza Bernackiego oraz wskazują na wartość poszczególnych składników majątku upadłego, co przedkłada się na jego możliwości zaspokojenia wierzycieli),

11. umów z profesjonalnymi firmami ochroniarskimi oraz osobami fizycznymi dotyczących ochrony majątku upadłego (które to koszty obciążają masę upadłości i uniemożliwiają skuteczne i jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli).

W związku z faktem, iż w dniu 12 marca 2008r. zostały złożone przeze mnie zażalenia na postanowienia sędziego – komisarza w zakresie przyznania syndykowi masy upadłości wynagrodzenia oraz ogłoszenia przetargu – w chwili obecnej spraw podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu działający jako organ II – ej instancji.

Zgodnie z treścią art. 97 § pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. regulamin urzędowania sądów powszechnych – Sąd odwoławczy może zwrócić akta sprawy sądowi pierwszej instancji w celu sporządzenia brakującego uzasadnienia orzeczenia wydanego przez ten sąd, sporządzenia odpisów protokołów lub innych dokumentów znajdujących się w aktach, jeżeli są one nieczytelne, dołączenia do akt brakujących zwrotnych potwierdzeń doręczenia pism sądowych lub dołączenia odpisów orzeczeń oraz usunięcia innych usterek popełnionych w sądzie pierwszej instancji. Mając na uwadze fakt, iż w chwili rozpoznawania wyżej powołanych zażaleń – Sąd II – ej instancji nie dysponuje w sumie żadnym materiałem o charakterze merytorycznym, by je w sposób prawidłowy rozpoznać (brakuje wycen majątku upadłego, nie jest wiadomym jakie jest rzeczywiste obciążenie masy upadłości wydatkami syndyka – nie jest wiadomym też czy są one niezbędne do prowadzenia postępowania upadłościowego, a nade wszystko – w świetle akt postępowania – nie zostały nigdy zatwierdzone przez sędziego komisarza).

W związku z powyższym, działając na rzecz wierzycieli, mając na uwadze konieczność ich zaspokojenia w sposób jak najwłaściwszy, składam niniejszy wniosek o zwrócenie Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu IV Wydziałowi Gospodarczemu – Sądowi I – ej instancji akt sprawy przed merytorycznym rozpoznaniem złożonych przeze mnie zażaleń, celem uzupełnienia ich o – mające dla rozstrzygnięcia przedmiotowych środków zaskarżenia - odpisy orzeczeń oraz poprzez usunięcie innych usterek w zakresie prowadzenia akt sprawy, które szczegółowo zostały powyżej wskazane.

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy niniejszy wniosek za w pełni uzasadniony i konieczny.

Witold Duchiewicz

Załącznik: - odpis wniosku

Do wiadomości:

  1. Pan Zbigniew Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny,
  2. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
  3. Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy,
  4. Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
  5. Przewodniczący Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,

PISMO PRZESYŁAM FAKSEM, E – MAILEM ORAZ POCZTĄ

EUROFARM - ZAWIADOMIENI CBŚ I PROKURATURY O PRZESTĘPSTWACH SĘDZIÓW WAŁBRZYSKICH

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.