Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-03-2011

Czy chory psychiatrycznie sędzia może orzekać? Wniosek o doręczenie odpisu wyników badań lekarskich i psychologicznych sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój.

Kraków, dnia 17 marca 2011r.

Zbigniew Kękuś

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy
ul. Słoneczna 3 
39-200 Dębica

Sygn. akt: II K 854/10 (uprzednio: II K 451/06)

Dotyczy: 

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o doręczenie mi odpisu, z pieczęcią za zgodność z oryginałem na każdej ze stron, wyników ostatnich badań lekarskich i psychologicznych sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój.
 2. Wniosek – na podstawie art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - o doręczenie mi odpisu, jak w p. 1 w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Wniosek o poddanie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój badaniom lekarskim i psychologicznym, jeśli ostatnie przechodziła w okresie dłuższym niż przed sześcioma miesiącami, tj. przed dniem 15 września 2010 r.
 4. Wniosek o doręczenie mi odpisu – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron - wyników badań sędzi Beaty Stój, jak w p. 3, w terminie tygodnia po ich wpływie do Sądu Rejonowego w Dębicy.
 5. Zawiadomienie o potwierdzonym przez sędziego Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny SSR del. do SO Piotra Popka dokumentem wydanym przez niego w dniu 11 stycznia 2011 r. /sygn. akt II Ko 510/10 – Załącznik 2/ braku Pani Beaty Stój kwalifikacji merytorycznych do wykonywania zawodu sędziego.

„Sygn. akt IV KO 44/06. Postanowienie. Dnia 27 października 2006r. Sąd Najwyższy – Izba Karna w Warszawie na posiedzeniu w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia SN – Józef Szewczyk (sprawozdawca) Sędziowie: SN – Andrzej Deptuła SN – Andrzej Siuchniński, w sprawie Zbigniewa Kękusia oskarżonego z art. 226 1 kk i inne po rozpoznaniu wniosku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 20 czerwca 2006r., sygn. akt XIV K 660/06/S o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. § 1 k.p.k. postanowił sprawę oskarżonego Zbigniewa Kękusia przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

Uzasadnienie

Zdaniem Sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy, w niniejszym postępowaniu zaistniały okoliczności, które przemawiają za potrzebą przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.”

Dowód: Sąd Najwyższy-Izba Karna, sygn. akt IV KO 44/06, Postanowienie sędziów Józefa Szewczyka, Andrzeja Deptuły, Andrzeja Siuchnińskiego z dnia 27 października 2006r. Załącznik 3

Część I. Przepisy prawa

 1. Artykuł 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”
 2. Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

Część II. Uzasadnienie

W dniu 15 marca br. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój prowadziła rozprawę główną w sprawie II K 854/10 (uprzednio II K 451/06).

Sprawa II K 854/10 jest kontynuacją prowadzonej w okresie od dnia 14.11.2006 r. do dnia 18 grudnia 2007 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy sprawy II K 451/06, po jej wznowieniu i przekazaniu do ponownego rozpoznania w zakresie czynów I, III – XVII, wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny /sygn. II Ko 283/10/.

W sprawie II K 451/06 sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma – obecnie Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku, jednocześnie Przewodniczący Wydziału II Karnego w.w. Sądu – skazał mnie za popełnienie w okresie styczeń 2003 r. do wrzesień 2005 r. przestępstwa z art. 226 § 1 kk i inne, tj. 18-u przestępstw za pomocą środka masowego komunikowania.

Skazał mnie sędzia T. Kuczma za:

 1. Znieważenie /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.pl, tj.w związku z pełnieniem obowiązków służbowych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Maja Rymar, SSO Ewa Hańderek SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Włodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski
 2. Znieważenie /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.pl konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zniesławienie /art. 212 § 2 kk/ za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.pl adwokat Wiesławy Zoll – małżonka prof. dr hab. Andrzeja Zoll, adwokat, w latach 1997 – 2004 pełnomocnik mej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.
 4. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.plwiadomości z rozprawy sądowej /art. 241 § 1 kk/.

Akt oskarżenia w w.w. sprawie wydała w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

Sprawę miał rozpoznawać właściwy miejscowo Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, ale postanowieniem z dnia 27 października 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ Sąd Najwyższy - Izba Karna w składzie: SSN Józef Szewczyk, Andrzej Deptuła, Andrzej Siuchniński, przekazał jej rozpoznanie – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości – Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

Pismem z dnia 30 czerwca 2010 r. mój obrońca, adw. Małgorzata Wassermann złożyła w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Wydział II Karny wniosek o wznowienie sprawy II K 451/06.

W uzasadnieniu adw. M. Wassermann podała, że skazujący mnie z art. 226 § 1 kk i inne wyrok sędziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r. oczywiście i rażąco narusza prawo materialne, tj. że jest sprzeczny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym 14 miesięcy wcześniej, tj. w dniu 11 października 2006 r. /sygn. P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121/ i ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie podzielił pogląd adw. M. Wassermann.

W dniu 15 września 2010 r. wydał wyrok o treści – Załącznik 1:

„Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 września 2010r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Moskwa, Sędziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Świerk Protokolant /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 września 2010r. wniosku obrońcy skazanego Zbigniewa Kękusia o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postępowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej części wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania. Pieczęć Okrągła Sądu Okręgowego w Rzeszowie”

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 Zbigniew Kękuś został skazany za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (pkt I, III-XVII), polegające na tym, że w okresie od stycznia 2003r. do września 2005r. – w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył funkcjonariuszy publicznych (łącznie szesnastu) w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych i pomówił ich o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnionego przez nich stanowiska.

Ponadto w/w wyrokiem Sąd skazał Zbigniewa Kękusia za czyny z art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk (pkt II0 i art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (pkt XVIII).

Obecnie obrońca skazanego na podstawie art. 540 § 2 w zw. z artr. 542 § 1 i art. 544 § 1 kpk złożył wniosek o:

- wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r. o sygn. akt II K 451/06 w sprawie Zbigniewa Kękusia skazanego z art. 226 § 1 kk i in.,

- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wskazał na treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 roku – sygn. akt P 3/06, którym to wyrokiem Trybunał uznał, iż: „art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nadto, autor wniosku powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2009r. sygn. akt II KO 45/09 z uzasadnienia którego wynika, iż postępowanie ulega wznowieniu w takim zakresie, w jakim zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla przyszłego orzeczenia. Powyższe przekonuje, że wnioskodawca domaga się wznowienia postępowania jedynie w części dotyczącej skazania za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Wznowienie postępowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obrońca wskazuje na rażące naruszenie prawa materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia – art. 226 § 1 kk. Rzecz bowiem w tym, że Sąd przypisując sprawcy popełnienie danego przestępstwa każdorazowo ma obowiązek w sposób prawidłowy dokonać jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadało ono znamionom konkretnego przestępstwa. Brak taki zawsze będzie powodował naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie może być w żadnym razie zaakceptowany.

W przedmiotowej sprawie Sąd był więc zobowiązany, jeśli znalazł już podstawy do przypisania oskarżonemu zachowania opisanego w art. 226 § 1 kk, w sposób dokładny i zgodny z tymże przepisem opisać zachowanie oskarżonego tak, by wynikało z niego, iż w/w przestępstwa dokonał podczas i w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonych obowiązków służbowych. Takim standardom sąd nie sprostał wskazując jedynie, że działania oskarżonego miały miejsce w związku z pełnieniem przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków służbowych nie dokonując badania, czy miało ono również miejsce podczas ich pełnienia. Nie uczynił tak sąd mimo tego, że już w czai orzekania treść art. 226 § 1 kk uległa zmianie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006r. wydanego w sprawie P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121, na treść którego słusznie powołuje się wnioskodawczyni.

Tym samym niewątpliwie w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba uchylenia wyroku i wznowienia postępowania w żądanym zakresie.”

Źródło: Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 września 2010r. – Załącznik 1

Po sześciu miesiącach, jakie upłynęły od wydania w.w. wyroku z dnia 15.09.2010 r., w dniu 15 marca 2011 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój prowadziła - w pierwszym w w.w. sprawie terminie - rozprawę główną w sprawie wznowienia postępowania II K 451/06 i jego przekazania do ponownego rozpoznania.

Obecna sygnatura w.w. sprawy to II K 854/10.

Mimo zacytowanego wyżej wyroku z dnia 15.09.2010 r. Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny sędzia B. Stój nie rozpoznała sprawy II K 854/10 (uprzednio II K 451/06) podczas rozprawy głównej w dniu 15.03.2011 r.

Zamiast tego wydała podczas w.w.. rozprawy postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Poinformowała mnie, że badać mnie będą:

 1. Psychiatra, Pani Krystyna Sosińska-Stępniewska /jak ustaliłem biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie/.
 2. Psychiatra, Pani Ewa Burzyńska – Rzucidło /jak ustaliłem biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie/.
 3. Psycholog, Pani Magdalena Palkij /jak ustaliłem biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie/.


Zapytała mnie jeszcze sędzia B. Stój, czy mam coś przeciwko w.w. lekarzom, a gdy odpowiedziałem, że ich nie znam, stąd nie mogę mieć nic przeciwko nim, zakończyła rozprawę.

W związku z powyższym wnoszę o:

 1. Doręczenie mi – w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma - odpisu, z pieczęcią za zgodność z oryginałem na każdej ze stron, wyników ostatnich badań lekarskich i psychologicznych sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój.
 2. Poddanie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój badaniom lekarskim i psychologicznym jeśli ostatnie przechodziła w okresie dłuższym niż przed sześcioma miesiącami, tj. przed dniem 15 września 2010 r. i doręczenie mi wyników tych badań.

Uważam, że sędzia Beata Stój w czasie wydawania postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – a także wcześniej, np. w dniu 3 listopada 2010 r., gdy składała wniosek o jej wyłączenie od rozpoznania sprawy sygn. II K 854/10 (uprzednio II K 451/06) nie rozpoznawał znaczenia jej czynności, z powodu zakłócenia czynności psychicznych.

Podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r. sędzia B. Stój zapytała mnie, czy mam dzieci na utrzymaniu.

Wyjaśniłem, że mam troje dzieci, dwóch studiujących synów i trzyletnią córkę.

Sędzia B. Stój spytała mnie, czy pracuję.

Wyjaśniłem, że nie, ponieważ wyrzucony z pracy, jako przestępca, uczyniony takowym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma, nie mogę znaleźć pracy.

Sędzia B. Stój spytała z czego pokrywam moich dzieci oraz moje koszty utrzymania.

Wyjaśniłem, że z zaciąganych przeze mnie długów.

Sędzia B. Stój została zatem poinformowana przeze mnie podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r., że nie pracuję oraz że moje i moich dzieci koszty utrzymania pokrywam z zaciąganych długów.

Pragnę nadmienić, że z podanych wyżej przyczyn pismem z dnia 28 lutego 2011 r., skierowanym do akt sprawy II K 854/10 złożyłem:
„Wniosek o wydanie orzeczenia o zwróceniu mi kwoty wyegzekwowanej ode mnie przez komornika Marcina Godynia z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy (sygn. akt XII Km S 128/08) tytułem egzekucji wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r. (sygn. akt II K 451/06, obecnie II K 854/10).”

Sędzia Beata Stój dowiedziawszy się ode mnie podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r., że nie pracuję oraz że nie posiadam pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania moich trojga dzieci, że zaciągam w tym celu długi, nie rozpoznała jednak podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r. sprawy II K 451/06 po jej wznowieniu /obecnie II K 854/10/.

A przecież gdyby ją rozpoznała, musiała by umorzyć sprawę przeciwko mnie w zakresie czynów I, III-XVII i zwrócić mi kwotę kilku tysięcy złotych, wyegzekwowaną ode mnie tytułem egzekucji wyroku – kary grzywny - sędziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

Miałbym pieniądze na pokrywanie moich dzieci i moich kosztów utrzymania.

Dowiedziawszy się ode mnie podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r., że nie pracuję i nie posiadam pieniędzy na pokrywanie kosztów utrzymania moich trojga dzieci, sędzia Beata Stój zdecydowała, że … dalej ich nie będę posiadał i zamiast rozpoznać sprawę II K 451/06 po jej wznowieniu, wykazała troskę o stan mojej psychiki, wydając postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

A ja … nie mam pieniędzy na pokrycie moich i moich dzieci kosztów utrzymania.

Zachowanie sędzi B. Stój budzi bardzo poważne obawy o stan jej zdrowia psychicznego.

Wskazać należy, że nie rozpoznanie przez sędzię Beatę Stój podczas rozprawy głównej w dniu 15 marca 2011 r. sprawy II K 451/06 po jej wznowieniu, a zamiast tego wydanie postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, nie jest jej jedynym jej w okresie ostatnich kilku miesięcy zachowaniem kompromitującym ją jako sędziego.

SSR Beata Stój zachowała się także w sposób dyskwalifikujący ją jako sędziego, dowodzący, że nie posiada podstawowych kwalifikacji do wykonywania zawodu sędziego.

Otóż natychmiast po zwróceniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny Sądowi Rejonowemu w Dębicy akt sprawy II K 451/06 celem jej ponownego rozpoznania w zakresie czynów I, III-XVII, pismem z dnia 3 listopada 2010 r. sędzia Beata Stój złożyła wniosek o jej … wyłączenie od rozpoznania w.w. sprawy.

Oto treść wniosku SSR Beaty Stój z dnia 3.11.2010 r.:
„Dnia 3 listopada 2010 r. Sygn. akt II.K. 854/10 Oświadczenie

Proszę o wyłączenie mnie od rozpoznania niniejszej sprawy z uwagi na zarzuty podnoszone przez oskarżonego w jego pismach wobec mnie i znanych mi osobiście między innymi SSR Tomasza Kuczmy, SSO Jarosława Szaro i Prokuratora Rejonowego w Dębicy Jacka Żaka, a także szczególnie wobec Sądu Rejonowego w Dębicy.

Zbigniew Kękuś opisując wyżej wymienione osoby używa słów obraźliwych i nieprzyzwoitych, kwestionuje ich kwalifikacje do wykonywania zawodu sędziego i prokuratora, bezstronność, niezawisłość i niezależność. Skazany przez sędziego SR w Dębicy Tomasza Kuczmę, Z. Kękuś kieruje wobec niego zarzuty podwładności i dyspozycyjności, zaś sędziów naszego Sądu nazywa „zawodowymi i osobowościowymi klonami” SSR Tomasza Kuczmy. W jednym z pism nazywając mnie oszustką, sugeruje, że poświadczyłam nieprawdę w orzeczeniu wydanym w toku postępowania wykonawczego i zrobiłam to w celu zatarcia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa przez sędziego T. Kuczmę. Oskarżony określa Sąd Rejonowy w Dębicy jajko złodziejską instytucję.

Zbigniew Kękuś kieruje swoje pisma do organów państwowych i osób publicznych, a także publikuje w Internecie.

Jeżeli podobne zarzuty będą podnoszone przez oskarżonego w trakcie trwania procesu, mogą one poważnie zakłócić przebieg postępowania sądowego, w opinii społecznej zaś wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności w tej sprawie. Mając więc na uwadze powyższe okoliczności proszę o wyłączenie mnie od rozpoznania niniejszej sprawy dla dobra wymiaru sprawiedliwości. SSR Beata Stój Pieczęć okrągła Sądu Rejonowego w Dębicy Za zgodność: Sekretarz

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, wniosek SSR Beaty Stój o jej wyłączenie – Załącznik 2

To wręcz groteskowe, ale mimo, że Sąd Najwyższy – Izba Karna przekazał postanowieniem z dnia 27 października 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawę przeciwko mnie jako oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 226 § 1 kk inne Sądowi Rejonowemu w Dębicy, podając w uzasadnieniu, że czyni tak przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości /Załącznik 3/, sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój złożyła wniosek o jej wyłączenie od rozpoznania w.w. sprawy po jej zwróceniu do rozpoznania wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. /Załącznik 1/, podając w uzasadnieniu, że czyni tak także przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości /Załącznik 2/.

Co się tyczy zarzutów SSR Beaty Stój z jej wniosku z dnia 3 listopada 2010 r., że ja – Załącznik 2:

 1. Stawiam zarzuty SSR Tomaszowi Kuczma, SSO Jarosławowi Szaro i Prokuratorowi Rejonowego w Dębicy Jackowi Żakowi,
 2. W jednym z mych pism nazwałem ją oszustką,
 3. Określam Sąd Rejonowy w Dębicy jako instytucję złodziejską,
 4. nazywam sędziów naszego Sądu Rejonowego w Dębicy „zawodowymi i osobowościowymi klonami” sędziego Tomasza Kuczma,

uzasadnienie dla mego stanowiska prezentuję poniżej.  

Ad. 1

SSR T. Kuczma – między innymi - wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujący mnie wyrok z art. 226 § 1 kk i inne.

Wyrok ten oczywiście i rażąco narusza prawo materialne, jest bowiem sprzeczny z wyrokiem TK wydanym … 14 miesięcy wcześniej, tj. w dniu 11.10.2006 r. i ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006 r.

Z tego właśnie powodu Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny wydał w dniu 15.09.2010 r. wyrok /Załącznik 1/ o wznowieniu postępowania przeciwko mnie zakończonego w.w. wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06, obecnie II K 854/10/.

Poza tym sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie w oparciu o … domniemanie mej winy, tj. nie tylko nie posiadając dowodów, że ja popełniłem czyny, o których sprawstwo oskarżyła mnie prokurator R. Ridan ale będąc w posiadaniu dowodów poświadczających, że nie ja byłem sprawcą tych czynów lecz inne osoby.

Sędzia B. Stój musiała o tym wiedzieć w dniu 3 listopada 2010 r., gdy sporządzała zacytowany wyżej wniosek o jej wyłączenie, chyba, że sporządzała go będąc w stanie zakłócenia czynności psychicznych.

SS0 Jarosław Szaro jako Przewodniczący Wydziału II Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie nakazał postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ sędziemu Tomaszowi Kuczma ściganie mnie z art. 226 § 1 kk, z tytułu którego ściganie było niedopuszczalne od dnia … 19 października 2006 r.

Pomyłka z dnia 5.01.2007 r. SSo J. Szaro i jego dwóch podwładnych skutkowała wydaniem przez SSR T. Kuczmę w dniu 18.12.2007 r. skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne wyroku … oczywiście i rażąco naruszającego prawo materialne, a potem jego wzruszeniem wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. i przekazaniem do rozpoznania przez - ostatecznie – SSR Beatę Stój.

Sędzia B. Stój musiała o tym wiedzieć w dniu 3 listopada 2010 r., gdy sporządzała zacytowany wyżej wniosek o jej wyłączenie, chyba, że sporządzała go będąc w stanie zakłócenia czynności psychicznych.

Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Dębicy Jacek Żak, zażądał podczas rozprawy głównej w sprawie II K 451/06 w dniu 18 grudnia 2007 r. skazanie mnie z art. … 226 § 1 kk.

Z opisanymi tego powyżej skutkami.

Sędzia B. Stój musiała o tym wiedzieć w dniu 3 listopada 2010 r., gdy sporządzała zacytowany wyżej wniosek o jej wyłączenie, chyba, że sporządzała go będąc w stanie zakłócenia czynności psychicznych.

Ad. 2

Jeśli sędzia Beata Stój źle się czuje z przedstawionym jej przeze mnie zarzutem oszustwa, jeśli czuje się przeze mnie pokrzywdzona niech złoży zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie jakiegoś przestępstwa, albo pozew przeciwko mnie, a nie użala się nad sobą w kompromitującym ją i poświadczającym jej brak kwalifikacji merytorycznych, wniosku o jej wyłączenie od rozpoznania sprawy II K 854/10, tj. II K 451/06 po jej wznowieniu.

Jeśli złoży sędzia B. Stój zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa lub pozew przeciwko mnie, sprawiedliwy, bezstronny, niezależny i niezawisły sąd rozstrzygnie, czy nazywając ją oszustką rzeczywiście wyrządziłem jej krzywdę.

Nawiasem mówiąc, sędzia B. Stój powinna była podać w sporządzonym przez nią wniosku o jej wyłączenie, z jakich przyczyn nazwałem ją oszustką i wyjaśnić, dlaczego ona uważa się z tego powodu za pokrzywdzoną.

Tak zachowała by się osoba uczciwa, która nie ma nic do ukrycia.

Ad. 3

Sąd Rejonowy w Dębicy przez dwa lata przetrzymywał bezprawnie pobraną ode mnie kwotę 180,00 zł.

Ad. 4

Słuszności mego stanowiska, że wśród sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy są „zawodowe i osobowościowe klony” sędziego Tomasza Kuczma, najlepiej dowodzi prezes Sądu Dariusz Różański.

Sędzia D. Różański niemal natychmiast po zwróceniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania sprawy II K 451/06 w zakresie czynów I, III – XVII /Załącznik 1/, złożył – pismem z dnia 10 listopada 2010 r. – w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa.

Oto treść zawiadomienia złożonego przez prezesa D. Różańskiego – Załącznik 4:
„Sąd Rejonowy w Dębicy /adres – ZKE/ Dębica, dnia 10 listopada 2010 r. A-01227-37/10 Prokuratura Rejonowa w Dębicy

W załączeniu przesyłam kserokopie pism Zbigniewa Kękusia, publikacji internetowych w celu rozważenia wszczęcia z urzędu postępowania o czyny z art. 212 § 2 1 i 2 kk, 216 § 1 i 2 kk, 226 § 1 kk popełnione na szkodę Sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Dębicy.

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy SSR Dariusz Różański.”
Dowód Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. A-01227-37/, pismo z dnia 10 listopada 2010

r. prezesa Sądu, sędziego Dariusza Różańskiego – Załącznik 4

Prezes D. Różański dał jeszcze lepszy popis niekompetencji niż sędzia T. Kuczma.

Sędzia T. Kuczma skazał mnie z art. 226 § 1 kk, za znieważenie funkcjonariuszy publicznych /sędziów/ w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych - wyrokiem oczywiście i rażąco naruszającym prawo materialne, tj. z dnia 18 grudnia 2007 r.

Od tego czasu już chyba cała Polska wie, że od dnia 19.10.2006 r. niedopuszczalne jest ściganie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w jaki ten penalizował za znieważenie funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Wiedzą wszyscy, poza … prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy Dariuszem Różańskim.

Z powodu pomyłek prezesa Dariusza Różańskiego, prokurator Prokuratury Rejonowej w Dębicy Bernard Bruch postanowieniem z dnia 9 grudnia 2010 r. odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie zgłoszonej przez prezesa D. Różańskiego.  

Sędzia Beata Stój doprawdy więcej niż kiepskie wybrała argumenty na uzasadnienie jej wniosku z dnia 3.11.2010 r. o jej wyłączenie od rozpoznania sprawy II K 854/10 (uprzednio II K 451/06).

Do podanych wyżej kompromitujących sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy zachowań, dodać należy jeszcze jedno … .

Wszyscy sędziowie tego Sądu – w tym prezes D. Różański oraz wspomniana wyżej SSR B. Stój – złożyli wnioski o ich wyłączenie od rozpoznania sprawy II K 451/06 po jej wznowieniu.

Co o ich – w tym sędzi Beaty Stój - znajomości prawa określonego przepisami Kodeksu Postępowania Karnego sądzi Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny dowodzi postanowienie tego Sądu z dnia 11 stycznia 2011 r.

Oto treść postanowienia sędziego Piotra Popka – Załącznik 5:

„Sygn. akt II Ko 510/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR del. do SO Piotr Popek Protokolant: /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. sprawy Zbigniewa Kękusia w przedmiocie wyłączenia sędziów na podstawie art. 41 § 1 kpk i art. 42 § 4 kpk postanawia nie wyłączać sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy od rozpoznania sprawy sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06 – ZKE/.

UZASADNIENIE

Sędziowie Sądu Rejonowego w Dębicy, w pisemnych oświadczeniach – zwrócili się o wyłączenie ich od rozpoznania sprawy Zbigniewa Kękusia – z uwagi na zarzuty podnoszone przez oskarżonego w jego pismach wobec SSR Tomasza Kuczmy, SSR Beaty Stój, SSO Jarosława Szaro i Prokuratora Rejonowego w Dębicy Jacka Żaka, a także ogólnie wobec sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy. Argumentując to tym, iż rozpoznanie przez nich niniejszej sprawy, w odbiorze publicznym, może wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności, a to z tego powodu, że dotyczy sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Dębicy i sędziego orzekającego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Sąd Okręgowy miał na uwadze co następuje:

Zgodnie z treścią art. 41 § 1 kpk sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

W realiach niniejszej sprawy trudno doszukać się tego rodzaju okoliczności, które pozwoliły z całą stanowczością uznać, iż wyłączenie sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Dębicy jest konieczne. Nie ulega wątpliwości, iż Zbigniew Kękuś w zasadzie od początku postępowania podważa i neguje w istocie każdą niezgodną z jego żądaniem, czy wolą decyzję sądu. Odwołanie się jednak tylko do tego rodzaju zarzutów jako okoliczności mającej uzasadnić żądanie wyłączenia ich od rozpoznania sprawy nie jest wystarczające. Podkreślić trzeba mianowicie, iż twierdzenia Zbigniewa Kękusia odnośnie stronniczości sędziów, czy popełniania przez nich błędów – w opinii tutejszego Sądu – są gołosłowne i nie poparte żadnymi dowodami. Co więcej stwierdzić należy, że subiektywne przekonanie, negatywne nastawienie strony do orzekających w sprawie sędziów, nie świadczy automatycznie o braku ich obiektywizmu. Tylko konkretne, rzeczowe, obiektywne okoliczności uzasadniają wyłączenie sędziego, a takich, jak odnotowano to już powyżej, trudno doszukiwać się w niniejszej sprawie.

Żaden z sędziów nie zna osobiście Zbigniewa Kękusia, nie łączą ich z nim żadne zależności, czy inne powiązania. Tym samym przedmiotowa sprawa, bez żadnych obaw i wątpliwości odnośnie jej obiektywnego i bezstronnego rozpoznania, powinna być kontynuowana i prowadzona w Sądzie Rejonowym w Dębicy przez orzekających tam sędziów.

„Uzasadnioną wątpliwość” co do bezstronności sędziego przy posłużeniu się wykładnią literalną, można i należy wiązać z taką oto okolicznością, kiedy to sędzia przed wydaniem orzeczenia w danej sprawie, niejako z góry zajął określone stanowisko co do istoty sprawy, szczególnie jeśli ujawnił je w innym orzeczeniu (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 16.11.2007r., sygn. akt V KK 33/07). Ponadto wskazać należy, iż przypadki „osądów prasowych” czy też wypowiedzi osób prywatnych odnośnie orzekających sędziów są zjawiskiem powszechnym i ściśle łączą się z zasadą wolności prasy, czy słowa (oczywiście o ile w ich wyniku nie dochodzi do popełnienia przestępstwa). Zdaniem Sądu Okręgowego nie oznacza to jednak, by miało to wpływ na zdolność sądu do zachowania obiektywizmu i procesowaniu według reguł rządzących procedurą karną. Sąd w końcu dysponuje odpowiednimi środkami prawnymi do przeciwdziałania zachowaniom podsądnych naruszających prawo i dyscyplinująco z powodzeniem je stosować.

Godzi się także zwrócić uwagę na inny aspekt pochopnego sięgania po instytucję wyłączania sędziego o rozpoznania takiej jak niniejsza sprawa. Jak zauważył słusznie Sąd Najwyższy: „Działania podsądnych przeciwko członkom składów orzekających, nawet naruszające ich dobre imię, same w sobie nie mogą wywoływać uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie, gdyż stwarzało by to łatwe narzędzie prowadzące do uniemożliwienia przeprowadzenia jakiegokolwiek procesu karnego czy dyscyplinarnego.” (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2006 r. WD 1/06 OSNwSK 2006/1/925).

Powyższe uwagi nie dotyczą wszakże sędziów podlegających wyłączeniu z mocy prawa. Mając to wszystko na uwadze, Sąd Okręgowy orzekł jak na wstępie.

Na oryginale właściwe podpisy Za zgodność z oryginałem Sekretarz Sądowy /imię i nazwisko Sekretarza – ZKE/ Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie nie służy”

Dowód Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny, sygn. akt II Ko 510/10, postanowienie sędziego SSR del. do SO Piotra Popek z dnia 11 stycznia 2011 r. – Załącznik 5

Myślę, że jakikolwiek komentarz dla kwalifikacji merytorycznych wszystkich – wszystkich, bo wszyscy złożyli wnioski o ich wyłączenie - sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy, w tym sędzi Beaty Stój, jest zbędny.

SSR Beata Stój poświadczyła złożonym przez nią wnioskiem o jej wyłączenie od rozpoznania sprawy II K 854/10 brak kwalifikacji merytorycznych do wykonywania zawodu sędziego.

Posiadający kwalifikacje merytoryczne do wykonywania zawodu sędziego sędzia powinien wiedzieć, w jakich przypadkach może zostać wyłączony.

Pouczył o nich sędzię Beatę Stój – oraz wszystkich pozostałych sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy - sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie SSR del. do SO Piotr Popek zacytowanym wyżej postanowieniem z dnia 11 stycznia 2011 r.

Podkreślić należy, że tak złożeniem przez nią wniosku o jej wyłączenie od rozpoznania sprawy II K 854/10, jak opisanym wyżej zachowaniem podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r. sędzia Beata Stój osobiście poświadczyła, że posiada ograniczoną zdolność zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporności na trudne sytuacje.

Zamiast rozpoznać podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r. sprawę, przekazaną do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy, sędzia Beata Stój wydała postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Zdecydowała, że o stanie mojego zdrowia psychicznego ma decydować troje biegłych sądowych, w tym dwoje psychiatrów - Panie Krystyna Sosińska-Stępniewska i Ewa Burzyńska – Rzucidło oraz psycholog, specjalista w dziedzinie psychopatologia młodzieży i rodziny, diagnostyka uzależnień.

W tym miejscu wskazać należy, że z mocy przepisów określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 2002 r.) kandydaci na do objęcia urzędu sędziego poddawani są badaniom lekarskim i psychologicznym.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego,

Zgodnie z par.  2. w/w rozporządzenia badania lekarskie kandydata obejmują:

„1)   ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego,

  2)   badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów, a także badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.”

Par. 3. 1 w.w. rozporządzenia stanowi:

„§ 3. 1. Badania psychologiczne kandydata obejmują określenie i opis cech osobowości, z uwzględnieniem zdolności do podejmowania decyzji, zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporności na trudne sytuacje.

2. Zakres badań psychologicznych może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog uprawniony uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej kandydata.”

Domniemywać należy, że sędziowie przechodzą także przez badania okresowe w zakresie, jak wyżej.  

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

Pragnę nadmienić, że z niecierpliwością oczekuję na sporządzone przez sędzię Beatę Stój uzasadnienie do jej postanowienia z dnia 15 marca 2011 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Pismem z dnia 16 marca 2011 r. złożyłem w tej sprawie wniosek w Sądzie Rejonowym w Dębicy.

Zbigniew Kękuś

P.S. Pragnę poinformować, że kopii niniejszego pisma nie doręczę lekarzowi, Pani Ewa Burzyńska – Rzucidło /jak ustaliłem biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie/, którą sędzia B. Stój wyznaczyła razem z Paniami Krystyną Sosińską-Stępniewską i Magdaleną Palkij do przeprowadzenia moich badań psychiatrycznych ze względu na niedostępność adresu służbowego Pani doktor w Internecie.

Więcej:
Rzeczpospolita - Sędziowie muszą się poddać badaniom

każdy kandydat na prokuratora, czy sędziego powinien przejść obowiązkowe badania psychiatryczne, czy nadaje się do pełnienia tak odpowiedzialnego stanowiska, zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratura. 

Na sześć lat więzienia skazał  Sąd Okręgowy w Poznaniu byłego prokuratora z Wrocławia. Za pieniądze zdradzał on tajemnice śledztw.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - skierowania na obserwację psychiatryczne musi być uzasadnione przez sąd wysokim prawdopodobieństwem popełnieniem przez oskarżonego czynu karalnego - art.203 kpk niekonstytucyjny.

Badania psychiatryczne dla nieetycznych sędzi  krakowskich: SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga i SSO Maja Rymar, oraz mecenas Wiesława Zoll

Pomówienia - stan prawny. Prześladowanie dziennikarza i redaktora Zdzisława Raczkowskiego przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów podkarpackich.

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 04:50
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher
~maryann
12-01-2013 / 13:20
Wstyd to jest wypisywac,takie brednie jak "patriota" Pan Zbyszek to szlachetny,uczciwy i bardzo madry czlowiek,wzor do nasladowania. Ciesze sie,ze mam takiego rodaka,ale serce boli,ze tak musi cierpirc. Panie Zbyszku,jestem z Panem... Takich ludzi Polsce potrzeba. Panie Zbyszku,jestem z Panem.
~zygmuntp
29-03-2011 / 20:48
Jak w lubelskich sądach mafia w togach grabi okradzionych i pomaga dłużnikowi> Kłamstwa mendy rzecznika który już dawno powinien się powiesić wraz z kolesiami za ludzką krzywdę. www.youtube.com/watch?v=ynNmftalwds
~sak
23-03-2011 / 20:30
CZy byli obserwatorzy na tym procesie?
~Adam
23-03-2011 / 11:18
ciekawi mnie jak psycholodzy, psychiatrzy i inne znakomitości w 2011 r. będą "badać" stan psychiczny osoby w dniu popełnienia czynu przez inną osobę w roku 2004 ? To Jasnowidze i Szmani ! Tak jak sędziowie orzekną z fusów żeby osiągnąć cel bez względu na rzeczywistość. Panie Kękuś poddaj się tym "badaniom" i napisz jakie to genialne metody badania stanu umysłu człowieka sprzed 5-10 lat wymyślili ci fachowcy i przesłuchaj ich potem pod przysięgą o szczegóły przełożenia wyników Pana X z roku 2011 na rok 2004 wobec rzeczywistych sprawców Y. Nagraj to przesuchanie biegłych i puść w internecie.
~tk
22-03-2011 / 18:30
Trzymaj sie Pan, jeszcze chwila i bandzie Oklejakowej postawimy publicznie powazne zarzuty. Temu ochraniarzowi przestępcow, poszkodowanemu na "honorze" Zollowi, równiez.
~brown sugar
22-03-2011 / 15:57
Głowa do góry Panie Zbigniewie! Juz niedługo wybory, oceny sędziów bendą uchwalone, imunitety zniesione! Bendziemy wiedzieli kto jest kto. A jak wybory znowy sfałszujom, to Naród jusz jest gotowy na powstanie. Latarnie sie zapełniom zdrajcami, a Pana nominuje na sendziego!
~pokszywdzony
22-03-2011 / 15:30
Ludzie ratujcie policja mnie bije w sporzywczym bułem piwo wypiłem jak wyszłem to jak zlodzieja mie pobili i jeszcze doniesli że ja ich z ręką i noga złamanom na izbe zawieźli tam kijem i pałkom dalej blili oko wybili i do prokuratury tak zawiezli oko włorzyli spowrotem prokuratur udawał rze nicniewidzi 2 lata siedziałem za niewinność renty niemam ZUS złodzieje odmuwił pomuszcie ludzie bo rzyć za co niemam a jak pisze to listy mi niszczom i nasyłajom dalej rzeby mnie bili i okradali jusz rady niedaje kiedys to pisać umiałem teras palce połamane i jak napisze to sie smiejom ze mnie a jak muwie tesz bo zemby wybili na torturach policji jak pałkom mie bili po twarzy zdjencia przyśle jak adres mi dacie kiedy moja kszywda wyruwana bendzienio kiedy pytam sie
~Zofia RM
22-03-2011 / 15:06
Wszystkie sendzie są chore psyhiatrycznie zaszczelić takich nie gżeh rzeby Kalekami byli do końca rzycia amen
~Zofia RM
22-03-2011 / 15:04
Wszystkie sendzie są chore psyhiatrycznie zaszczelić takich nie gżeh rzeby Kalekami byli do końca rzycia amen