Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-06-2013

26.03.2013 - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - Prokuratura Apelacyjna w Krakowie - Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej  i Korupcji

Teresa Kawiak Wieliczka dn. 26 .03.2013 r.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
31-553 Kraków ul. Cystersów 18.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Niniejszym , na podstawie art. 304 par.1 kpk., zawiadamiam o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu , określonych w art. 231 par.1 i 2 kk, 239 kk, 291 kk , 233 par.4 kk, art. 271 par.1 i 3 kk, art. 18 kk w zw. z art. 271 par.1 i 3 kk, art. 296 kk , 286 kk

naruszenie art. 7, art. 9, , art. 32 , art. 45, art. 78 , art. 21 ust.1 i art. 64 ust.2 Konstytucji RP , art. 6 Konwencji Praw Człowieka , art. 14 Pakt Praw Obywatelskich - w sprawie o podział majątku wspólnego syg. I Ns 924/05 - Sąd Rejonowy Wieliczka. Ul. Janińska 25

W pełni uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 228 par. 1 i 3 i art. 229 par.1 i 3 kk o czym świadczy całość postępowania.

Wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko:

- biegłemu sądowemu rzeczoznawcy majątkowemu przy Sądzie Okręgowym w Krakowie , Markowi N….za popełnienie przestępstwa z art. 233 par. 4 kk i art. 271 par. 1 i 3 kk w zw. z art. 115 par. 4 kk

1/ sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości niezgodnie z prawem , poprzez znaczne zaniżenie wartości niezabudowanej działki nr. 459/2B o powierzchni 42 ar.92 m2 w tym 24 ar.50 m2 pod zabudowę mieszkaniową, ustalenie jej wartość na kwotę 152 tyś. 300 zł . ( po 3.558 zł. trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem zł. za 1 ar )

2/ znaczne zawyżenie wartości działki zabudowanej domem nr. 459/2A o powierzchni 3 ar 45 m2 i ustalenie jej wartości na kwotę 38 tyś. 900 zł ( po 10.919 zł. - dziesięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł. za 1 ar. )

3/ znaczne zawyżenie wartości domu i ustalenie jego wartości na kwotę 255 tyś. 400 zł. bez dokonania jego oględzin i oceny stanu technicznego domu ,zniszczeń zagrażających życiu mieszkańców i mających wpływ na jego wartość. .

4/ poświadczenie nieprawdy przed sądem, podtrzymanie sporządzonej przez siebie „wyceny”, jako wiarygodnej ,pomimo postawionych mu zarzutów z powołaniem się na ceny rynkowe nieruchomości w tej dzielnicy Wieliczki .

- przeciwko sędziemu Pawłowi Styrnie za popełnienie przestępstw z 231 kk par.1 i 2 kk , art. 291 kk , 239 kk ,

naruszenie art. 7, art. 9, art. 32 , art. 45, art. 78 , art. 21 i 64 Konstytucji RP , art. 6 Konwencji Praw Człowieka , art. 14 Pakt Praw Obywatelskich

1) pozbawienie prawa do sądu i nie rozstrzygnięcie o żądaniach strony, pomimo wielokrotnie składanych wniosków , pisemnie i ustnie - udaremnienie tym samym wniesienie środka odwoławczego;

2) usiłowanie pozbawienie własności znacznej wartości art. 231 par.1 i 2 kk w zw. z art. 115 par.4 kk w zw. z art. 45 , art. 32 par. 1, art. 33 p.2 p.3 , art. 43 kro .

3/ udaremnianie przedstawienia dowodów , pozbawienie strony uprawnień procesowych i możliwości obrony swoich praw art. 231 kk

2/ zaniechanie przeprowadzenia zgodnie z prawem wnioskowanych dowodów, w celu ukrycia przestępstw prokuratury i wnioskodawcy , określonych w art. 18 w zw. art. 271 par.1 par.3 kk (art.239 kk) a także dla ukrycia dochodów z majątku , należnych uczestniczce przy podziale z mocy ustawy art. 231 par.2 kk w zw. z art. 115 par. 4 w zw. z art. 32 par.2 p.2 KRO i

3/ niezasadne przewlekanie postępowania mające na celu jedynie doprowadzenie do „przedawnienia” karalności przestępstw popełnionych przez wnioskodawcę art.239 kk

4/ bezprawne Postanowienie o sprzedaży na licytacji majątku podlegającemu podziałowi , w oparciu o niezgodną z prawem wycenę nieruchomości , jak również jej geodezyjny podział , w sytuacji ciążących na wnioskodawcy spłat, znacznie przewyższających jego udział w nieruchomości i usiłowanie wyłudzenia dodatkowo nienależnej spłaty od strony przeciwnej , w kwocie 134 tysięcy zł.

5) jawne poświadczenia nieprawdy w uzasadnieniu tego „postanowienia” i inne rażące naruszenia prawa .

Jednocześnie żądam ścigania za wcześniejsze przestępstwa z art. 231 par.1 i 2 kk i art. 18 kk w zw. z art. 207 kk , popełnione w sprawie o alimenty córki Katarzyny syg. III RC 484/99/P, syg. II Ca 870/99 , działanie na jej szkodę majątkową ,dla korzyści zobowiązanego do świadczeń , udział w nielegalnej „ustawce” na polecenie SSO Agnieszki Oklejak.

Sprawa o podział majątku to kolejne zlecenie , z góry ustawionym wynikiem, mającym na celu przejęcie majątku (działek) prowadzona pod „nadzorem” krakowskich organów wymiaru niesprawiedliwości.

- przeciwko wnioskodawcy Tadeuszowi K. za popełnienie przestępstw z art. 296 kk, art. 18 kk w zw. z art. 271 par.3 kk i art. 286 kk

1/ przywłaszczenie akcji i dochodów z akcji na szkodę dzieci i małżonki w czasie trwania wspólności majątkowej i w okresie sprawowania władzy rodzicielskiej

2/ wyłudzenie lub sfałszowanie dowodów do sprawy karnej w porozumieniu i z udziałem prowadzącej „dochodzenie” prokurator Małgorzaty Bojanowskiej ,co ma wpływ na sprawę o podział majątku;

3/ doprowadzenie do sprzeniewierzenia majątku podlegającemu zwrotowi lub jego ukrycie ;

4/ usiłowanie zagarnięcia nienależnych mu przy podziale składników z majątku , we współudziale i w porozumieniu z biegłymi i SSR Pawłem Styrną;

5/ popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę nabywców papierów wartościowych , niestanowiących jego własności .

Jednocześnie na podstawie art. 167 i 315 kpk składam wniosek o :

1/ przeprowadzenie wywiadu w Krakowskim Domu Maklerskim w celu ujawnienia wszystkich operacji dokonanych na rachunkach papierów wartościowych w okresie od 1.01 1994 do 2.10. 1995 r a także miejsca przelewu rachunku w dniu 2.10. 1995.

2/ przeprowadzenie wywiadu w Banku PKO SA Kraków Rynek Główny 31 (dawny Oddział przy ul. Armii Krajowej) w celu ustalenia całości stanu kont o nr 00382845-017934 , nr A 327 984 382 845

3/ przeprowadzenie wywiadu w Urzędach Skarbowych od 1993 do chwili obecnej w celu ustalenia dochodów.

4/przeprowadzenie wywiadu na rynku nieruchomości i ustalenie wartości gruntu w Wieliczce, w szczególności dzielnicy B.

5/ powołanie biegłego rzeczoznawcy w celu sporządzenia wyceny nieruchomości zgodnej z prawem i ustalenia powstałych szkód.

Przeprowadzenie tych dowodów jest konieczne dla ustalenia strat materialnych już poniesionych w wyniku popełnionych przestępstw, jak również mających nastąpić w wyniku bezprawnego działania Sądu Rejonowego w Wieliczce i biegłych sądowych.

Żądam również wyłączenia się krakowskich prokuratur od prowadzenia postępowania, przekazanie sprawy właściwej prokuraturze , ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Dowody bezprawnych działań krakowskich organów wymiaru „sprawiedliwości” w aktach:

- sprawy rozwodowej syg. XI CR 1754/00

- sprawy karnej syg. II K 892/99 i syg. IV Ka 364/00

- sprawy o alimenty córki Katarzyny syg. III RC 484/99/P i syg. II Ca 870/99

- sprawy o podrobienie podpisów na zeznaniach podatkowych syg. II K 982/02/P

- sprawy o rozpoznanie powództwa (nieistniejące i nieważne orzeczenia) syg. XI C 1671/11

U Z A S A D N I E N I E

Związek małżeński zawarliśmy w 1972 r. Wyrokiem z dnia 3 pażdziernika 2003 r. syg. XI CR 1754/00 Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł rozwód stron , po bezprawnym , dziesięcioletnim prowadzeniu postępowania !!!

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa –Podgórze z dnia 31 grudnia 2001 r. syg. III Rc 1034/01/P w czasie trwania procesu rozwodowego , na żądanie Tadeusza K. zniesiono wspólność majątkową małżeńską (zamiast podziału)

W czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej , w 1987 r. w wyniku zamiany trzypokojowego spółdzielczego mieszkania przy ul. Pilotów w Krakowie , otrzymaliśmy spółdzielcze czteropokojowe mieszkanie na Osiedlu Ruczaj –Zaborze w Krakowie. W 1990 r. za tak zwaną „symboliczną złotówkę” (5 ml. starych zł.) uzyskaliśmy prawo własności mieszkania. Miesiąc póżniej w dniu 26 listopada 1990 r. mieszkanie zostało sprzedane na wolnym rynku . Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania , w tym samym dniu , za kwotę 208 ml. 798 tyś. starych zł. zakupiliśmy w Wieliczce nieruchomość o łącznej powierzchni 54 a. 38 m2 zabudowaną domem wymagającym wykończenia surowego piętra i remontu. Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania wystarczyła na zakup nieruchomości.

Oprócz wymienionej nieruchomości , rodzina posiadała konto walutowe założone na nazwisko Tadeusza K. Na konto to, za moją zgodą , wpłacane były dla mnie i dzieci franki francuskie. (od 1986-1994 r.) Nie kontrolowałam wpłat ani stanu konta , ufając , że ojciec nie jest w stanie ograbić własnych dzieci. W 1991r. odkryłam ,że konto dewizowe zostało zlikwidowane bez mojej wiedzy i zgody . Adres do doręczeń informacji bankowych, przeniesiony na adres matki wnioskodawcy. Zamienione na złotówki franki umieszczane były przez niego w bankach, na lokatach terminowych i giełdzie. Za przywłaszczone pieniądze i zyski osiągnięte z lokat, w okresie od 1.01 -30.04. 1994 r. w czasie trwania wspólności ustawowej , zakupił w Krakowskim Domu Maklerskim akcje : SOKOLONU, UNIVERSALU, WÓLCZANKI, ŻYWCA , BIGU, EFEKTU, POLIFARBU, OKOCIMIA, ELEKTRIMU, SWARZĘDZA, EXBUDU, BIGU PP, PRÓCHNIKA - za kwotę ponad 200 ml. st. zł. ( w tym czasie za tę kwotę można było kupić drugi dom)

W dniu 2.10. 1995 r. za wiedzą i przyzwoleniem uczynnej, umiejętnie przeprowadzającej i ukrywającej dowody , wydającej nielegalne orzeczenia w sprawie o alimenty , SSO Małgorzaty Ferek prowadzącej sprawę rozwodową i oszustki adwokackiej Michaliny Zbierzchowskiej – Ochałek , przelał środki do innego banku , lub na inne konto inwestycyjne w tym samym Domu Maklerskim . Dzięki uczynności prokuratorskiego oszusta Małgorzaty Bojanowskiej, sędziów sądów karnych i prowadzącego „podział” majątku SRR Pawła Styrny - do chwili obecnej nie udało się ustalić miejsca przelewu.

Sprawa o podział majątku została wniesiona przez Tadeusza K. w 2005 r ?!! (w aktach dokumenty z 2004) i przekazana do rozpoznania SRR Pawłowi Styrnie, Przewodniczącemu Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wieliczce , który wykazał się już „sprawiedliwością” w sprawie o alimenty, nieważnym orzeczeniem pozbawiając chorą dziewczynę należnych jej świadczeń , dla korzyści majątkowych Tadeusza K.

Składający wniosek o podział majątku , wniósł o ustalenie , że w skład majątku objętego wspólnością ustawową wchodzi tylko dom mieszkalny stojący na działce 459/2 o powierzchni 46 a 37 m 2 i działka 1617 o powierzchni 7 ar.97 m2 ( o kontach i papierach wartościowych „zapomniał”)

Wniósł również o powołanie biegłego do oszacowania proponowanych przez siebie udziałów:

pierwszy udział - wysoki parter budynku o powierzchni 75 ,92 m2 (trzy pokoje, kuchnia, przedpokój , łazienka , dwie piwnice ) i niewielką działką w obszarze domu (dokładnie 3 a 56 m2) dla mnie i dzieci

drugi udział – piętro budynku o powierzchni 32,69 m2 ( pokój, kuchnia , przedpokój, łazienka ) niezabudowany taras o powierzchni prawie 44 m2, (możliwość dobudowy) , dwie piwnice , oraz działką 459/2 o powierzchni 42 ar. 88 m2 i działką 1617 o powierzchni 7 ar. 97 m2 - dla siebie

Podał, że piętro domu jest w stanie surowym i gotów jest je wykończyć ( od 1994 r. nie pojawił się w domu , nie interesował rodziną, nie wiedział więc, że wykończyłam piętro, aby zapobiec ruinie domu )

Na rozprawie w dniu 9.02. 2006 r. wniósł o powołanie biegłego z zakresu budownictwa, dla określenia zakresu prac budowlanych, mających na celu wykonanie otworu drzwiowego na parterze stanowiącego wejście bezpośrednie do lokalu, wraz ze schodami do tego lokalu (prosto do pokoju) a także zamurowanie otworu drzwiowego , pomiędzy klatką schodową a przedpokojem lokalu na parterze.

- dowód: protokół rozprawy z dnia 9.02.2006 r. , pismo procesowe z dnia 24.07.2009 r.

Po pięciu latach trwania postępowania, w piśmie procesowym z dnia 10. XI. 2010 r. odstąpił od robienia dziury w murze i „wspaniałomyślnie” wyraził „zgodę” na to ,by dom ten przypadł na własność uczestniczce , z działką określoną we wstępnym projekcie podziału nieruchomości sporządzonym przez „biegłą” sądową geodetkę, Marię P. –M.

Działka nr 459 , zabudowana domem , o powierzchni 46 ar 37 m2 została „fachowo” zgodnie z prawem podzielona „na pół” - na działkę nr 459/2A o pow. 3 ar 56 m2 zabudowaną zrujnowanym domem i działkę Nr. 459/2B o powierzchni 42 ar 88 m2 ( w tym 24 ar 50 m2 budowlane)

„Specjalistka” od podziału geodezyjnego , z pominięciem sądu ,zdecydowała również co jest komu należne i mapę z projektem tego „podziału” bez mojej zgody, wpisała do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Wieliczce w dniu 13.V. 2011 r.

Cytuję z pisma pełnomocnika wnioskodawcy, adwokata Mariana Ożoga z dnia 7.03.2011

„ Jako pełnomocnik wnioskodawcy prostuję oznaczenie działek mających przypaść obu stronom w wyniku podziału. Zgodnie z opinią biegłej inż. Marii P. – M. z dnia 23. VIII.2008 r . uczestniczce ma przypaść działka nr 459/2a zabudowana domem (3 ary 58 m2) przy ul. Za Torem 17 w Wieliczce, natomiast wnioskodawcy ma przypaść niezabudowana działka nr 459/ 2B o pow. 42 ar 88 m2 i działka nr 1617 o pow. 7 ar 77 m2 . Podział dokonany przez „biegłą” wymaga zaklauzulowania”

Podział niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Wieliczki , albowiem pod zabudowę wolnostojącą obszar działki ma wynosić co najmniej 600 m2 (Uchwała Rady Miasta Nr. LXIII/512/06 z dnia 23.10. 2006) naruszający również uprawnienia nabywcy działki zabudowanej domem , polegający na istotnym pogorszeniu warunków zabudowy co powoduje znaczne zmniejszenie wartości nieruchomości . Podział niezgodny z prawem również co do całości.

Rażące naruszenie art. 1036 kc w zw. z art. 211 kc i art. 43 kro.

Postanowienie SN z dnia 16 luty 2001 IV CKN 1212/00 „ naruszenie uprawnień spadkobiercy (współwłaściciela) o którym mowa w art.1036 KC może polegać na istotnym pogorszeniu warunków zabudowy nieruchomości powstałej po wydzieleniu jej części w celu przyznania nabywcy udziału w rzeczy należącej do spadku „

Do tak ustalonegobez mojej zgody „podziału” i zadecydowaniu poza salą sądową , co komu należne, kolejny „biegły” rzeczoznawca majątkowy, Marek N. , „dopasował” operat szacunkowy nieruchomości, pozbawiający mnie udziału w majątku wspólnym znacznej wartości.

Na żadne podziały ,proponowane przez wnioskodawcę, ustalane przez biegłych , nie wyrażałam zgody, w związku z przywłaszczeniem mojego i dzieci majątku , korzyści z tego majątku , jak również nakładów poniesionych na utrzymanie rodziny w zakresie znacznie przekraczającym obowiązek z art. 27 kro.

Od początku postępowania występowałam o przeprowadzenie dowodów z wywiadu w bankach, ustalenie miejsca przelewu papierów wartościowych , a także o przeprowadzenie wywiadu w Urzędzie Skarbowym. Wielokrotnie występowałam o rozliczenie nakładów poczynionych na majątek wspólny , rozliczenie korzyści z majątku wspólnego, ustalenie prawa własności papierów wartościowych. Wszystkie moje wnioski pozostały nierozpoznane, dowody nieprzeprowadzone.

Na rozprawach nie byłam dopuszczana do głosu. Każda wypowiedż była przerywana. Na zarzuty otrzymałam odpowiedź że „gospodarzem procesu jest „sąd” .

Co ustalił „gospodarz procesu ” SSR Paweł Styrna po siedmiu latach prowadzenia postępowania „dowodowego”, oprócz niezasadnego powoływania biegłych, dla sporządzenia planu zamurowania drzwi na klatce schodowej, co miało usprawiedliwić przewlekłość postępowania, a służyło jedynie do doprowadzenia „ przedawnienia” karalności przestępstw popełnionych przez wnioskodawcę .

Postanowienie o licytacji wydał z rażącym naruszeniem art. 50 kpc , przed rozpoznaniem zażalenia o jego wyłączenie od prowadzenia sprawy (do chwili obecnej nie rozpoznane)

Wyniki postępowania „dowodowego”:

  1. Dowód z Domu Maklerskiego z dnia 5 czerwca 2006 r.

„W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji odnośnie stanu rachunku inwestycyjnego w związku z wnioskiem Tadeusza K. o podział majątku , Dom Maklerski SA przesyła wydruki z zaznaczonymi stanami początkowymi i końcowymi rachunku wspomnianego wyżej klienta. Informujemy również, iż załączone wydruki obejmują wyłącznie dni z saldami początkowymi i końcowymi, o które „sąd” wnioskował , nie zaś wszystkie operacje wykonywane na rachunku. Informujemy jednocześnie, iż klient zawarł z Domem Maklerskim umowę świadczenia usług 21 stycznia 1994 r., natomiast dyspozycja zamknięcia rachunku złożona została w dniu 2 pażdziernika 1995 r. ( nastąpił przelew tych środków – dokument ze sprawy karnej z dnia 7. 12. 1999 r.)

Zaniechanie zażądania ujawnienia rachunku w całości , to działanie mające na celu ukrycie dochodów, osiągniętych z posiadania naszych akcji , na moją i dzieci szkodę. ( w aktach znajduje się część dokumentu z saldem końcowym) art. 231 par.1 i 2 kk w zw. z art. 115 par.4 kk i w zw. z art. 31 kro i art. 32 par.1 i par.2 p.2 kro i art.

Postanowienie SN z dnia 3.12.2009 II CSK 273/09 – nie publ. „ Tak jak akcje, również udziały nabyte przez jednego małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą w skład tego majątku , a wspólnikiem staje się małżonek

SN Postanowienie z dnia 21.01.2009 II CSK 4467/08 OSNC-ZD 2010/1/7 – podobnie.

Pomimo wielokrotnie składanych wniosków, miejsca przeniesienia rachunków „gospodarz procesu” nie ustalił ,co wypełnia również znamiona przestępstwa z art.291 kk

Wyrok SN z dnia 19 grudnia 1983 r. II KR 262/83 – „ kto udziela sprawcy czynu zabronionego pomocy, w celu zabezpieczenia albo zapewnienia mu korzyści majątkowej uzyskanej w drodze takiego czynu, ten działa w istocie w celu zapobieżenia utracie posiadanej korzyści majątkowej , prawnie nieuzasadnionej , a więc w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w zrozumieniu art. 291 kk w zw. z art. 115 par.4 kk (d. kk art.215 kk w zw. z art. 120 par.3 kk )

podobnie :

Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 23.04.1986 syg. U 1 /86 OSNKW 1986 z. 9-10 poz.67 Postanowienie SN z dnia 18 czerwca 1996 syg. I KZP 13/96 Wyrok z dnia 16 czerwca 1998 r. syg. II Aka/78/98 Apel.-Lub. 1998/4/26

II / Dowód z Banku PKO S.A przy ul. Rynek Główny 31 z dnia 22.05. 2005 r., (na konta w tym banku wpłacano franki -dawniej oddział przy ul. Armii Krajowej)

„ W odpowiedzi na w/w pismo informujemy , że ze względu na brak pełnych danych osobowych Tadeusza K. nie można dokonać prawidłowej identyfikacji, co uniemożliwia udzielenia informacji przez Bank. W związku z powyższym prosimy o podanie danych osobowych: nr pesel, datę urodzenia, adres zamieszkania.”

W piśmie z dnia 2.09.2011 r. ponownie wniosłam o przeprowadzenie wywiadu w tym banku informując „sąd” o wykryciu kolejnego przestępstwa popełnionego w sprawie karnej przez prokuraturę, bank , załączając dowody.

Wskazana w „akcie oskarżenia” kwota 21 tyś. 896 franków francuskich nie odpowiada rzeczywistej.

Dowody:

Zeznanie wnioskodawcy, złożone na rozprawie rozwodowej 15 kwietnia 2003 (k 435):

„w wyciągu, który znajduje się w aktach sprawy karnej na karcie 43 jest wykazanych jedynie część wpłat, dokonanych przez tą rodzinę francuską”

Informacja z Banku PKO SA Rynek Główny z dnia 23.11.1998 (w aktach sprawy karnej ) dotyczy konta nr 00382845- 017934 a nie numeru podanego w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa A327 984 382 845

Zaniechanie przeprowadzenia dowodu dla ukrycia całości przywłaszczonego mienia , przestępstwa prokuratora , banku i wnioskodawcy , bo również brał w tym udział - art. 231 par.1 i 2 kk i art. 239 kk w zw. z art. 271 par. 1 i 3 kk.


Pismem z dnia 10.05.2006 SRR Paweł Styrna zwrócił się o szczegółowe udzielenie informacji o obrotach na koncie walutowym przy Armii Krajowej 4 , do Deutsche Bank przy ul. Rakowieckiej 7 !! danych osobowych klienta „zapomniał”

  1. Dowód z Deutsche Banku przy ul. Rakowieckiej 7 ( wnioskowałam o sprawdzenie Deutsche Banku przy ul. Lea - dawny Real Bank)

„ Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10.05.2006 r. Deutsche Bank PBC S.A Centrum Obsługi w Krakowie informuje, że Pan Tadeusz K. nie posiadał w naszym banku rachunku w podanym w piśmie okresie. Informujemy również , że nie mieliśmy Oddziału Banku zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 4

Ponownie złożony wniosek o sprawdzenie Real Bank – Deutsche Bank przy ul. Lea 112 z podaniem danych osobowych wnioskodawcy, nie został przeprowadzony.

Wnioski o przeprowadzenie wywiadu w Urzędzie Skarbowym również nie zostały rozpoznane. Zaniechanie przeprowadzenia tego dowodu , to również działanie w celu ukrycia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej (firma Onyx istniejąca od 1994 r.) , dochodów z akcji i miejsca przelewu środków finansowych - art.231 par.1 i 2 kk w zw. z art. 115 par.4 kk w zw. z art. 32 par. 1 , par.2 p. 1 i 2 kro i art. 43 kro

Pozbawienie strony możliwości wykazania odpowiedni środkami dowodowymi zasadności swoich roszczeń (tajemnica bankowa i skarbowa) , jest również sprzeczne z zasadą prawdy materialnej, prawem do obrony, narusza zasadę kontradyktoryjności i zasadę równości stron , zasadę rzetelnego rozpatrzenia sprawy, gwarantowanego Konstytucją i prawem międzynarodowym - rażące naruszenie art. 6 kc w zw. z art. 3 i art.232 kpc. art. 217 i 227 kpc – powodujące również nieważność postępowania art. 397 p.5 kpc.,

SENTENCJA POSTANOWIENIA o sprzedaży nieruchomości na licytacji :

sąd” postanawia :

  1. Ustalić, że w skład majątku wspólnego Tadeusza K. i Teresy Kawiak wchodzi nieruchomość położona w Wieliczce, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 459/1, nr 459/3. Nr 459/4, nr 1617, dla której urządzono księgę wieczystą KR1I/16675/3

  1. Dokonać podziału majątku wspólnego poprzez zarządzenie sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy Tadeusza K. i Teresę Kawiak z tym , że kwota uzyskana z licytacji , przypadająca na rzecz Teresy Kawiak zostanie powiększona o wartość nakładów na nieruchomość wspólną tj. o kwotę 24.050 zł. -dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt złotych. (wymiana całego systemu ogrzewającego, grzejniki, miedziane rury, wylewki pod podłogi, panele ściany, flizy, łazienka od podstaw, w 2001))

  1. Wykonanie pkt.2 polecić komornikowi sądowemu Przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce, Sławomirowi SZ. ( znany z bezwzględności)

  1. Orzec, że strony samodzielnie ponoszą koszty procesowe , a szczegółowe rozliczenie kosztów pozostawić referendarzowi sądowemu ( uczestniczce zwolnionej od kosztów sądowych)

Uzasadnienie sprzedaży na licytacji :

„ Zniesienie współwłasności przez sprzedaż rzeczy wspólnej ( tzw. podział cywilny) następuje wtedy, gdy żaden ze współwłaścicieli nie godzi się , by nabyć własność i ponosić ciężar spłat, a taka sytuacja właśnie miała miejsce w niniejszym postępowaniu. Każda ze stron wskazała, że nie dysponuje środkami finansowymi na ewentualną spłatę dla strony przeciwnej.

W tym stanie rzeczy jedynym możliwym wariantem zniesienia współwłasności jest sprzedaż nieruchomości i podział sumy stosownie do wielkości udziałów wynikających z art. 43 kro w brzmieniu obowiązującym w dacie ustania wspólności .

Postanowienie o licytacji całkowicie bezprawne , narażające mnie na kolejne straty majątkowe , pozbawiające mnie należnego prawa do otrzymania całości nieruchomości, na rzecz dla złodzieja , którego zadłużenie wobec rodziny znacznie przewyższa udział w wymienionej w „Postanowieniu” nieruchomości. Twierdzenie Sądu , że jedynym możliwym sposobem zniesienia współwłasności jest sprzedaż nieruchomości na licytacji ,nie ma żadnego uzasadnienia dla bezprawia, tak samo jak żądanie spłaty w kwocie 134 tysięcy złotych za dom. Nieuzasadniona i bezprawna jest również sprzedaż całości nieruchomości skoro spór dotyczył domu. „Licytator” powinien sprzedać dom ,po cenach ustalonych przez „biegłego” Marka N.

W sprawie o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga o przynależności poszczególnych przedmiotów do dorobku, do oddzielnych mas majątkowych, o żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, o roszczeniach z tytułu posiadania rzeczy, pobranych pożytkach, długach i wierzytelnościach, poniesionych nakładach na majątek wspólny.

O roszczeniach stron sąd rozstrzyga w sentencji orzeczenia (negatywnie lub pozytywnie) art. 325 kpc i 361 kpc.

Wielokrotnie , ustnie i pisemnie składałam wnioski o zwrot nakładów poniesionych na rzecz utrzymania rodziny. Rażące naruszenie art. 567 par.1 kpc w zw. z art. 45 kro w zw. z art. 43 par .1 kro , zaniechanie wydania orzeczenia (brak wzmianki również w uzasadnieniu), udaremnienie wniesienia środka zaskarżenia - art. 45 , art. 78 Konstytucji , art. 6 Konwencji i art. 14 Pakt Praw Obywatelskich , usiłowanie pozbawienia udziału w majątku wspólnym znacznej wartości, co godzi w prawo własności , gwarantowane przez art. 21 ust.1 i art. 64 Konstytucji RP , ustawy : Kodeks Rodzinny , Kodeks Cywilny

Roszczenie o zwrot nakładów na utrzymanie rodziny w zakresie przekraczającym obowiązek z art. 27 kro, w pełni uzasadnione. Przez dziesięć lat ponosiłam skutki bezprawnych , nieistniejących orzeczeń alimentacyjnych, wydanych przez sąd rozwodowy, żyjąc z dziećmi na granicy nędzy, pomimo posiadanych środków do godnego życia. Od wnioskodawcy otrzymałam za cały ten okres 34 tyś. 120 zł. (trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia złotych ) co wykazałam sądowi w piśmie z dnia 14.02.2012 r.

Dzięki „uprzejmości” krakowskich organów niesprawiedliwości, wnioskodawca ,na wyłączne swoje potrzeby rozporządzał dwoma pensjami, dochodami z działalności gospodarczej, papierami wartościowymi ukradzionymi rodzinie i dochodami z ich posiadania. Od 1994 do chwili obecnej nie pojawiał się w domu, nie uczestniczył w wychowaniu dzieci, nie udzielił nam żadnej pomocy, nie wyłożył złotówki na remonty czy konieczne konserwacje budynku. (nierówne udziały)

Zgodnie z art. 32 par.2 p. 2 kro w brzmieniu do 2004 r. dorobek małżonków stanowią : pobrane wynagrodzenie za pracę oraz inne usługi świadczone osobiście przez któregokolwiek z małżonków , dochody z majątku wspólnego, jak również z odrębnego każdego z małżonków . Obydwoje też zgodnie z art. 27 Kro są obowiązani , każdy według swych sił oraz swoich możliwości zarobkowych i majątkowych , przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli z uwzględnieniem osobistych starań o wychowanie dzieci i pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Udziały w majątku są równe , w związku z czym mam w pełni uzasadnione prawo do żądania zwrotu nakładów , zgodnie z art. 45 kro w zw. 43 kro i art. 27 kro .

Postanowienie SN z dnia 8 stycznia 1969 r. „ Rozliczeniu podlegają kwoty pochodzące z majątku wspólnego, zużyte , roztrwonione, przez jednego z małżonków na swoje osobiste potrzeby „

Wielokrotnie składałam wnioski o ustalenie prawa własności papierów wartościowych .

W sentencji Postanowienia brak jest rozstrzygnięcia, jest natomiast wzmianka w uzasadnieniu , w oparciu o „ustalenia faktyczne” „gospodarza procesu”

Cyt…„ w szczególności nie zostały potwierdzone żądania uczestniczki Teresy Kawiak, zaliczenia do majątku wspólnego środków pieniężnych, gdyż instytucje finansowe, do których zwracał się sąd o wskazanie stanu kont, nie potwierdziły, aby figurowały na nich środki pieniężne pochodzące z majątku wspólnego w dacie ustania wspólności małżeńskiej.

Stan „faktyczny” „sąd” ustalił na podstawie wiarygodnych zeznań stron (z pominięciem dowodów z banków) , Tadeusza K. i Teresy Kawiak złożonych na rozprawie w dniu 5 pażdziernika 2006 r. Strony „identycznie” przedstawiły stan czynny ich majątku wspólnego, w dacie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, warto też zwrócić uwagę , że uczestniczka Teresa Kawiak już w trakcie przesłuchania informacyjnego w dniu 9 lutego przyznała istotne okoliczności wniosku , a przede wszystkim, że w dacie ustania wspólności majątkowej między stronami, nie dysponowały one już wartościowymi rzeczami ruchomymi i nie miały pieniędzy na kontach”

O tym że w dniu 9 lutego 2006 r. na rozprawie doręczyłam pismo z zarzutami postawionymi krakowskim organom wymiaru niesprawiedliwości wraz z dowodami przestępstw w postaci kserokopii akt spraw :

-rozwodowej syg. II CR 1754/00

-alimenty córki Katarzyny syg. III CR 484/99/P ( w tej sprawie orzekał)

- akt sprawy karnej o przywłaszczenie syg. II K 892/99

- akt sprawy o podrobienie podpisów syg. II K 982/02/P

oraz wniosek o przeprowadzenie dowodów, między innymi o wykazanie przez wnioskodawcę całości kont rachunków w Domu Maklerskim „gospodarz procesu” zapomniał dodać.

Nie pojmuję też ,skąd „sąd” uzyskał „pewność” że w dacie ustania wspólności majątkowej strony nie miały pieniędzy na kontach ,skoro nie przeprowadził dowodu z PIT i nie ustalił miejsca przelewu środków z Domu Maklerskiego. Wniosek o zobowiązanie wnioskodawcy do złożenie rachunku z zarządu majątkiem został pominięty.

Rażące naruszenie art. 618 kpc w zw. z art. 32 par. 1 , par.2 p.2, art. art. 35 kro.

Cyt..…” sąd” …”dodatkowo twierdzenia uczestniczki zostały zweryfikowane w trakcie postępowań karnych , w których wnioskodawca został uniewinniony od zarzucanych mu czynów przywłaszczenia na szkodę uczestniczki ,środków pieniężnych”

Rzeczywiście twierdzenia zostały „zweryfikowane” w sprawie karnej, a nawet uznano, że pobrane z kont pieniądze wnioskodawca „przeznaczył na zakup domu co podlegałoby zwrotowi jako nakład z majątku osobistego na wspólny o czym „licytator’ również zapomniał. art.618 kpc w zw. z art. 33 p 3 kro. (art. 231 par.1 i 2 kk w zw. z art.115 par.4 kk)

Zaniechanie wydania orzeczenia , udaremnienie wniesienia środka zaskarżenia art. 32, art. 45, art.78 Konstytucji RP, art. 6 i art. 14 Pakt Praw Obywatelskich.

Dla potwierdzenia „weryfikacji” sądów karnych „sąd” powołał się na zeznania świadka Barbary Ł. siostry wnioskodawcy ..”wiarygodne były zeznania świadka Barbary Ł. która zeznała rzeczowo, jednoznacznie wskazując okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie . Świadek odpowiadała na pytania pewnie, a jednocześnie wskazywała okoliczności , o których nie ma wiedzy lub których nie pamięta , co potwierdza, że nie konfabulowała…” (w przeciwieństwie do „licytatora” )

Zeznania świadka Barbary Ł. , protokół z dnia 8 czerwca 2006 r : „ nie znam cen, za które kupowali nieruchomości, ale wiem że wnioskodawca był niezadowolony, gdyż się przeliczył . Za sprzedane mieszkanie wystarczyło na zakup domu. Nie starczyło na samochód ”…

zeznania w sprawie karnej (k 100) ..” z tego co mi wiadomo to wartość domu i cena jaką za niego zapłacili była niższa aniżeli cena, którą osiągnęli ze sprzedaży mieszkania”…

Całość tego „uzasadnienia” w sprawie ustalenia prawa własności oszczędności, to chaotyczny bełkot, mającego problem z logicznym myśleniem konfabulanta o złodziejskich predyspozycjach i nie wiadomo czy przysługuje mi od tego majaczenia apelacja, czy występowanie w odrębnym postępowaniu o przeprowadzenie działu uzupełniającego. Uchwała z 28.04.2010 SN III CZP 9/10

F A K T Y

W latach 1986- 1994 na konta w Banku PKO SA przy ul. Armii Krajowej wpłacane były franki francuskie dla mnie i dzieci

Dowody: oświadczenie ofiarodawców, informacja z banku PKO SA Rynek Główny 31

W dniu 2 listopada 1989 r. wnioskodawca zlikwidował bez mojej zgody konta, zmienił również adres dla korespondencji z bankiem i bezprawnie przywłaszczał sobie dalsze wpływające na konto pieniądze. (do marca 1994 r)

- wyjaśnienia złożone w piśmie procesowym z dnia 4 .04.1995 (k 90) w sprawie o rozwód, na postawiony mu zarzut przywłaszczenia: „odnośnie wykorzystywania środków finansowych z Francji , jest on w każdej chwili gotów rozliczyć się z każdej złotówki . Środki pochodzące z zagranicy były przez pozwanego wykorzystywane częściowo na dofinansowanie życia codziennego a częściowo gromadzone w celu ewentualnego zabezpieczenia środków utrzymania rodziny której był praktycznie „jedynym” żywicielem, na wypadek utraty zdolności do pracy, wypadku, czy też innych wypadków losowych”

Dzięki uprzejmości SSO Małgorzaty Ferek i oszustki adwokackiej Michaliny Zbierzchowskiej-Ochałek, „jedyny żywiciel” nie został wezwany do przedstawienia dowodów , ani przesłuchany na okoliczność swoich twierdzeń.

-zeznania w sprawie karnej (k 82) : „w dniu 2 listopada 1989 r. na koncie znajdowała się kwota 13 tyś. 196 franków ???. W tym dniu ja zleciłem przeksięgowanie tej kwoty na dolary . Do dnia 2.11.89. była to kwota 2.800 dolarów . Ja te pieniądze następnie wypłaciłem (sprzedał „konikom” do czego się przyznał przed sądem) i obracałem nimi na kontach złotówkowych. W tym czasie była duża inflacja . Miałem wówczas lepszy przelicznik. Żona o tym nie wiedziała. Ja tej wypłaty dolarów jak mówiłem dokonałem rok wcześniej, przed zakupem domu i obracałem tą kwotą na kontach złotówkowych. Ja dawałem te pieniądze na lokaty krótkoterminowe i przenosiłem je z banku do banku w zależności od tego jaki procent dawały banki. ( duży- do 38 % w tym czasie) Pamiętam tylko , że miałem ulokowane pieniądze w banku przy ul. Szpitalnej. Bank potwierdził dwie lokaty sześciomiesięczne na kwotę ponad 100 ml. s. zł. w 1991/ 1992 pobrane wraz z oprocentowaniem. (rok po zakupie domu) Nie pamiętał o papierach wartościowych w Domu Maklerskim z 1994/1995 r. do czego przyczyniła się prowadząca postępowanie przygotowawcze „prokurator” Małgorzata Bojanowska , przedstawiając do sprawy fałszywe dowody i orzekający na podstawie tych „dowodów” sędziowie sądów karnych .

Cała sprawa karna to fikcyjny proces na spreparowanych aktach do nieprowadzonego dochodzenia, oparty na fałszywych dowodach, przed niewłaściwym miejscowo sądem pierwszej instancji , z asesorem prokuratorskim bez uprawnień do występowania przed sądem w postępowaniu zwyczajnym , sądem w niewłaściwym składzie rozpoznającym apelację (sędzia bez delegacji) z ustalonym wynikiem.

Chciałam również zauważyć ,że uwadze konfabulanta umknęło, że „aktem oskarżenia” objęto okres od 1989-94 i niestety nie „zweryfikowano” przestępstwa usunięcia oszczędności z Domu Maklerskiego, popełnionego w dniu 2.10.1995 r. pomimo jego udowodnienia podczas procesu karnego.

Wyrok uniewinniający nie wiąże sądu cywilnego i obowiązkiem tego sądu było ustalenie, czy rozporządzenie składnikami majątku przez wnioskodawcę, było zgodne z prawem.

Przy uwzględnianiu składu majątku wspólnego uwzględnia się te przedmioty które zostały zbyte wbrew prawu , albo roztrwonione przez jednego z małżonków przed ustaniem wspólności (art.35 kro) Ich wartość zaś zalicza się na poczet udziału w majątku wspólnym tego małżonka, z którego winy ten majątek uległ uszczupleniu. Rozmyślne zbycie rzeczy ze szkodą dla drugiego małżonka stanowi czyn niedozwolony w zrozumieniu art. 415 KC i podlega rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku.

Postanowienie SN z dnia 17.04.2000 syg. V CKN 25/00 nie publ. „ Treść art. 45 kro nie wyczerpuje zakresu ewentualnych rozliczeń między małżonkami dotyczącymi czasu, kiedy pozostawali oni we wspólności majątkowej. Każdy bowiem z małżonków może żądać rozliczenia z tytułu nieuzasadnionego zbycia i roztrwonienia przez drugiego małżonka składników majątku wspólnego. Roszczenie takie ma charakter odszkodowawczy i swą ogólną podstawę znajduje w art. 415 KC., może zatem obejmować nie tylko powstałą stratę ale i utracone korzyści ,które weszłyby do majątku wspólnego. Rozliczenie zaś tej straty przeprowadza się między innymi w sposób, że kwoty które małżonek obowiązany jest zwrócić na rzecz majątku wspólnego, dolicza się do wartości tego majątku a następnie zalicza na udział małżonka zobowiązanego do zwrotu.

podobnie:

Uchwała SN z dnia 19 maja 1989 r. syg. III CZP 52/89

Uchwała SN z dnia 19.05.1989 r. syg. III CZP 52/89

Postanowienie SN z dnia 20.01.1974 syg. III CRN 384/73

Wezwany do złożenia wniosku o przeprowadzenie rzetelnie dowodów z banków i dokonanie ustaleń co do prawa własności oszczędności , przyznany mi z urzędu adwokat, Marcin Ostrowski uciekł ze sprawy, bez jakichkolwiek wyjaśnień. Adwokatowi Monice Tyblewskiej wyznaczonej przez Radę Adwokacką z „właściwego” zespołu, po ucieczce Ostrowskiego ,musiałam wypowiedzieć pełnomocnictwo, za wyjątkową „staranność” w obronie moich interesów.

Cyt.. sąd :„Opinia biegłego z zakresu szacowania nieruchomości również była dla „sądu” „wiarygodna” , została sporządzona zgodnie z zasadami sztuki, rzetelnie, przez doświadczonego „biegłego” .. „Pozostałe opinie biegłych z zakresu architektury i geodezji ostatecznie nie stanowiły podstawy rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie i nie ma potrzeby analizy ich wiarygodności”…

W dniu 9 marca 2011 r. zostałam wezwana do zajęcia stanowiska w sprawie opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego Marka N. , sporządzonej w dniu 12 marca 2009 r. (operat jest ważny przez rok)

Ponieważ stan techniczny domu uległ znacznemu pogorszeniu wystąpiłam o aktualizację opinii i wyceną powstałych szkód:

„Stosownie do wezwania sądu z dnia 9 marca 2011 r. żądam aktualizacji opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości. Ustalone wartości lokali nie znajdują pokrycia w obecnej chwili , w związku ze stanem technicznym domu. Całe piętro nadaje się do rozbiórki a parter do generalnego remontu. Nakłady jakie będą konieczne na doprowadzenie budynku do zamieszkania, znacznie przewyższą jego wartość. Trwające w zeszłym roku ulewy zniszczyły konstrukcję dachu i cały dom się sypie. Wszystkie pokoje są zagrzybione i pokryte pleśnią. Prawie cała zimę dom nie był ogrzewany z powodu zniszczenia i zapadnięcia się wnętrza komina . W takich warunkach zagrażających zdrowiu i życiu mieszka rodzina. Brak środków finansowych uniemożliwia przeprowadzenie jakiegokolwiek remontu. Poniesione z wielkim trudem nakłady na wykończenie piętra poszły na marne. Od 1993 r. współwłaściciel tego domu, nie uczynił nic, żeby zadbać o wspólną własność . Zagarniając wyłącznie do swojej dyspozycji wspólne środki finansowe w postaci papierów wartościowych (dowody z informacji Domu Maklerskiego w posiadaniu sądu ) pozbawił w ten sposób współwłaścicielkę możliwości zapobiegania ruinie majątku, za co jest całkowicie odpowiedzialny. Po ustaleniu przez biegłego powstałych szkód , żądam od uczestnika postępowania poniesienia kosztów potrzebnych na remont domu”

Art.415 kc w zw. z art. 36 par.1 kro i art. 200 kc., art. 207 zd. drugie kc.

Kolejne żądanie pozostawione bez rozpoznania.

16 listopada 2011 „biegły” rzeczoznawca „uzupełnił „opinię” z 2009 r. w oparciu o oględziny z 1 marca 2009 r.

Zrujnowany dom , położony na działce 3 ar 45 m 2 wycenił na kwoty:

-lokal mieszkalny na parterze 156.3000 z

- lokal mieszkalny na piętrze 75.400 zł

- działka 3 ar. 45 m2 - 37.700 zł.

- działka 459/2B - 42 ar. 92m 2 (24 ar 50 m2 budowlane) 152.700 zł

- działka nr 1617 - 7 ar 97 m2 ( zieleń) 3.600 zł

Dokonujący „oględzin” zauważył dach kryty blachą ,zamiast rozpadającej się papy i drogę utwardzoną zamiast asfaltu.

Dwa miesiące póżniej w styczniu 2012 r. „uaktualnił” swój operat w oparciu o „oględziny” z dnia 1 marca 2009 r. kolejną „wyceną”

- działka nr 459/3 zabudowana domem - 294. 300 zł.

- działka nr 459/3 (bez wyceny domu) 38.900 zł.

- działka nr 459/4 (2) 42 ar.92 m2 152.300 zł.

- działka nr 1617 7 ar.97 m2 3.600 zł.

Analizę „ wiarygodności” cen gruntu „biegły” dokonał w oparciu o ceny gruntu w miejscowościach Kożmice Małe, Kożmice Wielkie , Grajów, Podstolice, Brzegi, Dobranowice Węgrzce Wielkie i inne miejscowości leżące kilkanaście kilometrów od Wieliczki.

„Wyceniona” przez „fachowca” na kwotę 152.300 zł. działka, leży w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Wieliczki –Bogucicach. Dwadzieścia minut spacerem do centrum Wieliczki, trzy kilometry od granic Krakowa . Tonie w zieleni. Wszystkie media w zasięgu działki. Dojazd drogą asfaltową. Cisza i spokój (sarny pasące się na łąkach obok domu) Duże możliwości rozwojowe. Taka działkę (pow. 42 ar.92 m2 w tym 24 ar 92 m2 pod zabudowę jednorodzinną z możliwością powiększenia ) „biegły” wycenił po trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć zł. za 1 ar.

Działka zabudowana domem, bez możliwości wybudowania nawet garażu (3 ar 45 m2) jest warta po dziesięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł. za 1 ar.

Jestem w posiadaniu kilku operatów sporządzanych przez „biegłego” N. , na potrzeby sądów.

W 2008 r. sporządził operat do sprawy spadkowej. Wyceniał nieruchomość w miejscowości Ściejowice (Gmina Liszki) piętnaście kilometrów od Krakowa

Działkę o powierzchni 35 ar zabudowaną domem o powierzchni lokali mieszkalnych 75 m 2 (stan techniczny podobny ) bez dostępu do drogi publicznej , ze względu na dużą powierzchnię terenu zabudowaną budynkiem podzielono na dwie części.

Pierwszą część , budynek mieszkalny wraz z gruntem 9 ar „biegły wycenił na kwotę 116.700 zł.

Drugą część , niezabudowaną, porośniętą starymi drzewami (u mnie też są)o pow. 26 ar. na kwotę 293. 800 zł.

Znam ceny nieruchomości w Wieliczce i wartość moich działek , dlatego uważam że „biegły” popełnił przestępstwo , usiłując pozbawić mnie majątku znacznej wartości.

Od października 2012 r. nie mieszkam w domu, ze względu na panujące tam warunki zimą, a także grzyb i pleśń. Jedna ze ścian na piętrze grozi zawaleniem. Taki wypadek wydarzył się już parę lat temu . Runął mur nadbudowany nad piętrem , wyrywając całą instalację elektryczną ze ściany zewnętrznej domu. Całe szczęście że nikt w tym czasie nie wychodził z domu.

Sąd był informowany o stanie technicznym domu , powinien więc z urzędu nakazać wcześniejszy zwrot poniesionych przeze mnie nakładów na dom, (art. 45 kro) dla umożliwienia mi, przeprowadzenia koniecznego remontu dachu i wykruszających się ścian. Przewlekając postępowanie i pozbawiając mnie prawa posiadania i dysponowania moimi pieniędzmi , SSR Paweł Styrna przyczynił się również do powstałych szkód.

Przeciwko wnioskodawcy Tadeuszowi K. toczyło się „postępowanie karne” od 1996 r. do 2000 r. (w szufladzie u „prokuratora”) Jak już wcześniej nadmieniłam był to proces fikcyjny, na spreparowanych aktach do nieprowadzonego dochodzenia , fałszywych dowodach i innych rażących nadużyciach prawa. W tej sprawie również pozbawiono mnie prawa do sądu, przez udaremnienie wniesienia powództwa cywilnego.

„Aktem oskarżenia” objęto okres od 1989 do 1994 r . Dla ukrycia kolejnych przestępstw przedstawiono do sprawy fałszywe dowody.

Żądam ścigania Tadeusza K. za :

- popełnienie przestępstwo z art. 12 kk w zw. z art. 296 kk (nadużycie zaufania) trwającego do chwili obecnej . art. 36 kro i 199 kc , art. 92 i 95 kro.

- przestępstwa z art. 18 kk w zw. z art. 271 par. 1 i 3 kk w porozumieniu z prokuratorem (fałszywe dowody w sprawie karnej)

- przestępstwa oszustwa art. 286 kk na szkodę nabywców papierów wartościowych.

- za usiłowanie popełnienia kolejnego przestępstwa ,przejęcia nienależnej części majątku (art. 13 kk w zw. z 284 kk ), w porozumieniu z biegłymi i sędzią Sądu Rejonowego w Wieliczce Pawłem Styrną, o czym świadczy całość postępowania. W pełni uzasadnione popełnienie przestępstwa korupcji.

W zał.

- kserokopie z operatów „rzeczoznawcy”

- kserokopie dowodów bankowych z akt sprawy karnej, rozwodowej i o podział majątku

- kserokopie postanowień sądów

- kserokopie protokołów

Teresa Kawiak

2.26.03.2013_Zawiadomienie_.jpg

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gość
20-06-2013 / 12:43
Działki w tej dzielnicy Wieliczki sprzedają się od 20- 26 tyś. za ar. Czyste złodziejstwo Po zapłaceniu kosztów komornikowi wyjdzie po 2 tys. za ar. W 2011 kupiłem działkę 7 ar za 120 tyś.
~ZZ
20-06-2013 / 04:28
Przykład prowincjonalnego bandytyzmu nepotycznych klik: sierota.salon24.pl/515368,dlatego-polska-to-nienormalnosc-premierze-