Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-01-2013

2013.01.08 Wniosek dr Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o niezwłoczne wydanie wyroku uniewinniającego Z. Kękusia od wszystkich czynów przypisanych mu aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan.

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r.

Zbigniew Kękuś


Sędzia

Beata Stój

Sąd Rejonowy w Dębicy

Wydział II Karny

ul. Słoneczna 3

39-200 Dębica

Sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/


Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego potwierdziwszy postanowieniem z dnia 11 grudnia 2012 r. /Załącznik I.1/, że ma Pani uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów przypisanych mi aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód Radosławę Ridan /Załącznik I.2/:

  1. nie ma Pani wątpliwości, że:

   1. czyny te zostały popełnione w Krakowie,

   2. ja jestem sprawcą tych czynów

  1. od dnia 15 marca 2011 r. nie zastosowała Pani prawa określonego w art. 5 § 2 k.p.k. – „Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.” - tj. nie wydała Pani wyroku uniewinniającego mnie od tych czynów.

 1. Wniosek na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego - o niezwłoczne wydanie wyroku uniewinniającego mnie od wszystkich czynów przypisanych mi aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan – Załącznik 1.2.

 2. Zawiadomienie o odmowie poddania się przeze mnie badaniom psychiatrycznym na podstawie postanowień adresatki niniejszego pisma z dnia 15 marca 2011 r. oraz z dnia 29 czerwca 2012 r.

 3. Wniosek o wycofanie postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

 4. Zawiadomienie, że w przypadku umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym w związku z prowadzonym przez Panią postępowaniem do sygn. Akt II K 854/10 /uprzednio II K 451.06, natychmiast rozpocznę protest głodowy – nie będę jadł ani pił – i będę go kontynuował do dnia wypisania mnie ze szpitala.


Część I. Przepisy prawa, orzecznictwo Sądu Najwyższego


 1. Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.


Część II. Uzasadnienie


W załączeniu przesyłam kopię pisma z dnia 7 stycznia 2013 r. zawierającego wniosek o Pani wyłączenie od rozpoznawania sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/.


Obok tego, że minister sprawiedliwości Jarosław Gowin powołał Panią na prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, jest Pani sędzią referentem w sprawie przeciwko mnie, sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/.

Sprawę prowadzi Pani na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan – Załącznik I.2.


Przypomnę, że rozpoznawana przez Panią od marca 2011 r. sprawa do sygn. akt II K 854/10 rozpoznawana była wcześniej przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 451/06 Tomasza Kuczma i została zakończona prawomocnym wyrokiem wydanym przez niego w dniu 18 grudnia 2007 r., skazującym mnie za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl 18-u czynów wymienionych w Załączniku I.

Dowodem poświadczającym, że sprawa sygn. II K 451/06 zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r. toczy się po jej wznowieniu wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., w zakresie czynów I, III – XVII, /a następnie wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie czynów II i XVII./ pod sygnaturą II K 854/10 jest sporządzone przez Panią zawiadomienie z dnia 21 kwietnia 2011 r. o treści:
„Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Data wysłania 21/04/2011 Sygnatura akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny informuje Pana, że:
- sprawa II K 451/06 po wznowieniu toczy się pod sygnaturą II K 854/10, zaś wniosek o egzekucję należności został cofnięty przez sąd wskutek Wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie wznawiającego postępowanie; (…) Sędzia Sądu Rejonowego Beata Stój
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/1/ (uprzednio II K 451/06), pismo sędzi Beaty Stój z dnia 21

kwietnia 2011 r.


Jako sędzia referent w sprawie sygn. II K 854/10 pierwszą rozprawę wyznaczyła Pani na dzień 15 marca 2011 r.

Było to sześć miesięcy po tym, gdy wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił prawomocny wyrok sędziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r. wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16-u z 18-u przypisanych mi czynów.

Jak Pani wiadomo, Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił sędziemu Tomaszowi Kuczma, że ten rażąco i w sposób mający wpływ na treść wyroku naruszył prawo materialne określone w art. 226 § 1 k.k., tj. że uznał mnie za winnego popełnienia czynów, które w dniu orzekania nie były od ponad roku przestępstwami, lecz poświadczonym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 października 2006 r. /Dz.U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/ korzystaniem przez osoby, które je popełniły z konstytucyjnego prawa do wolności słowa.


Podczas rozprawy, którą prowadziła Pani w dniu 15 marca 2011 r. zezwoliła mi Pani na zaprezentowanie wszystkich wad prawnych aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan, a następnie wydała Pani postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym:

Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sądowy /imię i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznał sprawę Zbigniewa Kękusia oskarżonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia

zwrócić się do biegłych sądowych lek. med. Ewy Burzyńskiej-Rzucidło i lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarżonego Zbigniewa Kękusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wyników badań opinii w jego sprawie, w szczególności o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy w chwili popełniania czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia (pkt I, III-XVII) miał zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, czy zdolnośc ta była w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona całkowicie?

 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarżonego, czy może on brać udział w toczącym się postępowaniu i stawać przed Sądem?”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia

15 marca 2011 r.


Odmówiła mi Pani sporządzenia uzasadnienia dla postanowienia, jak wyżej, tj. wyjaśnienia, dlaczego uważa Pani, że powinienem zostać poddany badaniom psychiatrycznym.

Zawiadomiła mnie Pani, że:
„Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny /adres – ZKE/ Dnia 18/03/2011 Sygn. akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny w załączeniu doręcza Panu odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15.03.2011 r., informując, iż postanowienie o dopuszczeniu dowodu nie wymaga uzasadnienia i jest niezaskarżalne. SSR Beata Stój”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sędzi

Beaty Stój z dnia 18 marca 2011 r.


A przecież Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie ze względu na stan mojego zdrowia psychicznego uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy lecz z tej przyczyny, że sędzia T. Kuczma oczywiście i rażąco, w sposób mający wpływ na treść wyroku naruszył prawo materialne określone w art. 226 § 1 k.k.

Potem, w dniu 23 sierpnia Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniósł kasację w zakresie czynów II i XVIII w/w wyroku SSR T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r.

W uzasadnieniu podał między innymi, że:

W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem, czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyższej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak też art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sąd orzekający zasady swobodnej oceny dowodów i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiów sprawy.

W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzędu na korzyść oskarżonego Zbigniewa Kękusia jest uzasadnione.

z upoważnienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastępca Prokuratora Generalnego
Dowód: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/


W dniu 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, którym uznał kasację Prokuratora Generalnego za zasadną, uchylił skazujący mnie wyrok i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 26.01.2012 r. Sąd Najwyższy zgodził się z Prokuratorem Generalnym, a ponadto podał, że:

Sąd Rejonowy dokonał ustaleń faktycznych wbrew wymaganiom określonym w art. 7 k.p.k., nie stosując się do zasady swobodnej oceny dowodów i przeprowadzając w istocie dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego.

W efekcie poczynił ustalenia faktyczne, które nie mają jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wręcz sprzeczne z treścią tych dowodów.

Dowód: Sąd Najwyższy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.


Pani, rozpoznając do sygn. akt II K 854/10 sprawę sygn. II K 451/06 po jej wznowieniu wyrokami

wznowieniowymi wydanymi przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i przez Sąd Najwyższy wydała w odpowiedzi

na mój wniosek o przekazanie sprawy do właściwego miejscowo w Warszawie postanowienie z dnia 11

grudnia 2012 r. o treści – Załącznik I.1:

Załącznik I.1:
„Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sąd. /imię i nazwisko Sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia oskarżonego o przestępstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne wniosku oskarżonego o stwierdzenie niewłaściwości i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi na podstawie art. 35 k.p.k. postanawia nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE

Oskarżony Zbigniew Kękuś złożył wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewłaściwości sądu. Oskarżony podnosił, że sądem właściwym miejscowo jest sąd w Warszawie, gdyż to tam popełniono przestępstwo, jak wynika z pism operatorów internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A.

Przestępstwa, których popełnienie zarzuca się Zbigniewowi Kękusiowi, są w zasadzie przestępstwami formalnymi, a miejscem ich popełnienia, jako że miały zostać popełnione za pośrednictwem Internetu, może być także miejsce, gdzie znajduje się serwer, na którym zostały zapisane treśi rozpowszechniane w sieci (tak m.in. Patrycja Kozłowska-Kalisz w Komentarzu do art. 6 Kodeksu karnego, SIP Lex. Lex Omega, 45/2012). Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści. W tej sytuacji właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze, czyli w tym przypadku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia. Z uwagi na to, iż Sąd ten został wyłączony od rozpoznania tej sprawy i przekazano ją do Sądu Rejonowego w Dębicy, tutejszy Sąd pozostaje właściwy do jej rozpoznania. Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie są uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów. Z uwagi na powyższe Sąd nie uwzględnił wniosku oskarżonego i orzekł, jak w sentencji postanowienia. Na oryginale właściwe podpisy Starszy Sekretarz /imię i nazwisko Sekretarza – ZKE/
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sądu

Beaty Stój – Załącznik I.1


W postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. Pani poświadczyła Pani wiedzę o tym, że:– Załącznik I.1:

 1. Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie (…)”.

 2. (…) niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści.

 3. Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie są uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów.


Ściga mnie zatem Pani od niespełna dwóch lat za popełnienie 18-u podanych na stronie 2 niniejszego pisma czynów, które według aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. - Załącznik I.2:

 1. popełniłem ja,

 2. popełniłem ja w Krakowie,

 3. popełniłem ja w Krakowie za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl,

mimo że wie Pani – poświadczyła to Pani treścią sporządzonego przez nią Postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. /Załącznik I.1/ - że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie /Wirtualna Polska podała w piśmie z dnia 6.08.2007 r. dane personalne tej osoby/ oraz że prokurator Radosława Ridan nie ustaliła, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl.


Wskazać należy, że w przypadku wszystkich czynów, których popełnienie za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl

przypisano mi w akcie oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan podała: - Załącznik I.2:
„Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi (…) oskarżam Zbigniewa Kękusia o to, że: w okresie od stycznia 2003 r. do maja (września) 2005 r. - w Krakowie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną www.zkekus.w.interia.pl (...)


Pani tymczasem podała w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. - Załącznik I.1:

(…) niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści.


Przypomnę, że Interia.PL S.A. zawiadomiła Sąd Rejonowy w Dębicy, pismem z dnia 1 października 2007 r – Załącznik I.4:

INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Kraków, dnia 01.10.2007r. Sąd Rejonowy w Dębicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiązaniu do Państwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co następuje:
Dane związane z kontem:
zkekus@interia.pl

i stroną WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data założenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP założenia: 62.179.56.131

Data ostatniego połączenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego połączenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego połączenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego połączenia FTP: 84.10.15.191

Użytkownik nie podał danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazały aktywności użytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 września 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku. Logami z okresu wcześniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu późniejszego, aż do ostatniego dnia użytkowania konta zawierają zapisy połączeń użytkownika. Z poważaniem, Dział Bezpieczeństwa INTERIA PL S.A.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 października 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Załącznik I.4


Pomijając, że nikt nie mógł popełniać za pośrednictwem strony http://zkekus.w.interia.pl/ przypisanych mi przez prokurator R. Ridan czynów w okresie od stycznia 2003 r. do 25 października 2004 r., ponieważ ta strona wtedy jeszcze nie istniała, Interia.PL podała w piśmie z dnia 1 października 2007 r., że – Załącznik I.4:

 1. użytkownik nie podał danych osobowych,

 2. strona www.zkekus.w.interia.pl nie wykazywała aktywności w ostatnich dwóch tygodniach okresu wskazanego w akcie oskarżenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r., tj. od dnia 13 września 2005 r. do dnia 30 września 2005 r.

 3. Interia.PL S.A. nie dysponuje logami okresu wcześniejszego objętego aktem oskarżenia, tj. do dnia 13 września 2005 r.


Innymi słowy Interia.PL S.A. poinformowała Sąd Rejonowy w Dębicy, że nie posiada żadnych danych i informacji na temat:

 1. użytkownika strony www.zkekus.w.interia.pl,

 2. aktywności strony www.zkekus.w.interia.pl w okresie objętym aktem oskarżenia, tj. od stycznia 2003 r. do września 2005 r. Wyjaśniła, że strona www.zkekus.w.interia.pl:

    1. nie wykazywała żadnej aktywności w okresie ostatnich dwóch tygodni objętym aktem oskarżenia, tj. od dnia 13 września 2005 r. do dnia 30 września 2005 r.

    2. nie dysponuje logami z okresu wcześniejszego, tj. do dnia 13 września 2005 r.


Według mojej wiedzy numery IP podane przez Interię.PL S.A. to numery komputerów zlokalizowanych w Warszawie.

Tymczasem prokurator Radosława Ridan przypisała w akcie oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. popełnienie podanych przez nią 18-u czynów mnie, mieszkańcowi Krakowa, podając w dodatku, że wszystkie zostały popełnione za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl. w Krakowie.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Załącznik 2


Pomyłka prokurator Radosławy Ridan stąd się wzięła, że ona niedopełniła obowiązków określonych w art. 297 § 1 k.p.k. i sporządziła akt oskarżenia na podstawie wyłącznie – Załącznik I.2:
1. zeznań osób uważających się za pokrzywdzone

2. wydruków z portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.


A to nie są dowody w sprawie o popełnienie przestępstw za pośrednictwem Internetu.


Na podstawie dostarczonych Sądowi Rejonowemu w Dębicy przez operatorów internetowych, Wirtualną Polskę S.A. i Interię.PL S.A. i znanych Pani dowodów znajdujących się w aktach sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ oraz z mocy prawa określonego w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego, powinna Pani już w dniu 15 marca 2011 r., tj. podczas pierwszy raz prowadzonej przez Panią rozprawy głównej wydać wyrok uniewinniający mnie od wszystkich czynów przypisanych mi aktem oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Tymczasem Pani ściga mnie od niespełna dwóch lat za popełnienie tych czynów w oparciu o – co poświadczyła Pani postanowieniem z dnia 11 grudnia 2012 r. – domniemanie mojej winy, tj. nie posiadając żadnych dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą czynów przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, a wręcz przeciwnie, będąc w posiadaniu dowodów poświadczających, że nie ja byłem ich sprawcą.


W dniu 29 czerwca wydała Pani kolejny raz postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrcznym. Podała Pani – Załącznik II:
„(...) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowił zwrócić się do biegłych sądowych lek. med. Ewy Burzyńskiej Rzucidło i lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej o przebadanie oskarżonego Zbigniewa Kękusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wyników badania opinii w jego sprawie, w szczególności o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy w chwili popełniania czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia (pkt I, III-XVII) miał zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, czy zdolnośc ta była w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona całkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarżonego, czy może on brać udział w toczącym się postępowaniu i stawać przed Sądem?”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia

29 czerwca 2012 r.


Doręcza mi Pani jedno po drugim wezwanie do stawiennictwa na badania psychiatryczne w Szpitalu im. dr J. Babińskiego w Krakowie.


Pani chce, żeby wskazane przez Panią biegłe ustaliły na podstawie wyników moich badań przeprowadzonych w 2012 (2013) r. wydały opinię o stanie mojego zdrowia psychicznego przed … 10, 9 i 8 laty, gdy popełniano pomyłkowo przypisane mi czyny.

Ponadto Pani sama poświadczyła Postanowieniem sporządzonym przez Panią w dniu 11 grudnia 2012 r. /Załącznik I.1/, że w aktach sprawy sygn. III K 854/10 nie ma żadnych dowodów poświadczających, że ja jestem sprawca czynów przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, a wręcz przeciwnie, że są tam wyłącznie dowody poświadczające, że nie ja jestem ich sprawcą.

W związku z powyższym wnoszę o wycofanie postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Informuję, że z podanych wyżej powodów odmawiam poddania mnie badaniom psychiatrycznym na podstawie postanowień adresatki niniejszego pisma z dnia 15 marca 2011 r. oraz z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz że w przypadku umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym w związku z prowadzonym przez Panią postępowaniem do sygn. Akt II K 854/10 /uprzednio II K 451.06, natychmiast rozpocznę protest głodowy – nie będę jadł ani pił – i będę go kontynuował do dnia wypisania mnie ze szpitala.


Pani Postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. /Załącznik I.1/ to dla mnie jakpo ponad sześciu latach od wydania aktu oskarżenia przeciwko mniewyrok uniewinniający.


Artykuł 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego stanowi: Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.


Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.


Mój wniosek z pisma z dnia 7 stycznia 2013 r. o Pani wyłączenie z cała pewnością zostanie oddalony.

Wnoszę o niezwłoczne, po jego oddaleniu wydanie – na podstawie art. 45.1 Konstytucji i art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego - wyroku uniewinniającego mnie od wszystkich czynów przypisanych mi aktem oskarżenia z dni 12 czerwca 2006 r. wydanym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan – Załącznik I.2.dr Zbigniew Kękuś


Załączniki:

 1. Wniosek z dnia 7 stycznia 2013 r. o wyłączenie sędzi Beaty Stój

 2. Protokół rozprawy w dniu 29 czerwca 2012 r.
Do wiadomości:

 1. Sędzia Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

 2. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

 3. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego

 4. SOZOZ w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 5. Pani lek. med. Krystyna Sosińska-Stępniewska, Ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego, SOZOZ w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 6. Pani lek. med. Ewa Burzyńska-Rzucidło, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego, SOZOZ w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 7. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 8. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 9. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 10. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 11. Pan mł. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Królewska 4, 30-045 Kraków

 12. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 13. Pan Bogusław Kośmider, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 14. Pan Wojciech Biedroń, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 15. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 16. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 17. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 18. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 19. Juliusz Braun - Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 20. Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 21. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny "Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 22. Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 23. Jadwiga Sztabińska - Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 24. Markus Tellenbach - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 25. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 26. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 27. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcińskii, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 28. Pan Stanisław Dąbrowski, Prezes Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 31. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

 32. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 33. Pan Leszek Miller - Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 34. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

 35. Pan Janusz Piechociński - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 36. Strony internetowe: www.zkekus.pl, www.aferyprawa.eu, www.NowyEkran.pl, www.monitor–polski.pl i inne

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~mirgag
09-04-2013 / 23:23
.Czy w chwili popełniania czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia (pkt I, III-XVII) miał zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, czy zdolnośc ta była w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona całkowicie? Przecież to zaoczny, oficjalny wyrok! To pismo powinno trafić do Prokuratora Generalnego Wydział Przestępczości Zorganizowaneji Korupcji, a nie do bandy debili.
~Robert
15-01-2013 / 04:48
W Strzyżowie jest podobny Stój płci męskiej czyżby mafijna rodzinka? ,,Intelekt,, ten sam