Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

 

Oficjalny Katolicki Regulamin Odbywania Stosunków P³ciowych z Osobami Wierz¹cymi

 
Imprimatur
ks. bp. Alojzy Paczka, SJ

In Nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti Amen. Hosanna

Celem niniejszego "Regulaminu" ma byæ uporz¹dkowanie czêsto sprzecznych informacji o stosunkach p³ciowych, docieraj¹cych do wiernych za poœrednictwem ró¿norakich œrodków przekazu. Koœció³ zdaje sobie sprawê ze szkodliwego wp³ywu, jaki wywieraj¹ na wiernych takie - z gruntu fa³szywe i niezgodne z prawem kanonicznym oraz Dekalogiem - informacje, szczególnie te rozpowszechniane przez antychrystów mieni¹cych siê lekarzami. Dlatego postanowiono zwo³aæ specjalny Kongres Lekarzy Katolickich, wynikiem pracy którego jest prezentowany zbiór wskazówek i porad dla pocz¹tkuj¹cych oraz zaawansowanych katolików chc¹cych odbyæ stosunek p³ciowy nie nara¿aj¹c siê przy tym na wieczne potêpienie Wprawdzie - co trudno ukryæ - sama istota stosunku p³ciowego powoduje ryzyko zgrzeszenia nawet przy próbie jego odbycia, lecz odrobina dobrej woli i stosowanie siê do wskazówek zawartych w "Regulaminie" pozwala unikn¹æ grzechu œmiertelnego i tym samym zapewnia miejsce w Raju po krótkim okresie przebywania w Czyœæcu.


Pojêcia podstawowe

W razie w¹tpliwoœci patrz pod reszta.

Mê¿czyzna: dzieciê Bo¿e, posiadaj¹ce organ (p. organ) zwany penis (p. penis).

Kobieta: istota ¿ywa, z ¿ebra mê¿czyzny (p. mê¿czyzna) poczêta przez Stwórcê, posiadaj¹ca organ (p. organ) zwany vagin¹ (p. vagina).

Penis: organ (p. organ) mêski zwisaj¹cy lub nie, zale¿nie od stanu podniecenia (p. stan podniecenia), s³u¿¹cy podczas stosunku p³ciowego (p. stosunek p³ciowy) jako tymczasowe wype³nienie vaginy (p. vagina). D³ugoœæ penisa (p. penis) nie powinna byæ mniejsza w stanie podniecenia (p. stan podniecenia) ni¿ 6 cm.

Vagina: (pochwa): organ (p. organ) w postaci pod³u¿nego kana³u przebiegaj¹cego od sromu (p. srom) w kierunku pó³nocnym

¯o³¹dŸ: (glans penis) - czo³owa czeœæ penisa (p. penis) w stanie podniecenia (p. stan podniecenia) w postaci czerwonego kapturka z dziurka.

Srom: (pudenda): pod³u¿na szczelina w kroczu (p. krocze) kobiety (p. kobieta), stanowi¹ca wylot (lub wlot - zale¿nie od sytuacji) vaginy (p. vagina).

Wargi sromowe: (labia pudendae): p³aty skórno-miêœniowe u wlotu (wylotu) vaginy (p. vagina). Wargi sromowe (p. wargi sromowe) dzielimy na mniejsze (labia pudendae minor) i wiêksze (labia pudendae major). Ca³oœæ, czyli wargi sromowe (p. wargi sromowe) wiêksze i wargi sromowe (p. wargi sromowe) mniejsze stanowi srom (pudenda) (p. srom).

Organ: narz¹d (p. narz¹d).

Narz¹d: organ (p. organ).

Stan podniecenia: szczególny stan umys³u, w którym wszystkie myœli i dzia³ania s¹ skierowane tylko i wy³¹cznie na odbycie stosunku p³ciowego (p. stosunek p³ciowy).

Stosunek p³ciowy: dzia³anie polegaj¹ce na wype³nieniu wolnej przestrzeni vaginy (p. vagina) penisem (p. penis) i poprzez rytmiczne poruszanie tym ostatnim tam i z powrotem d¹¿enie do poczêcia (p. poczêcie).

Pozycja: stosunek p³ciowy (p. stosunek p³ciowy) mo¿e byæ realizowany przy ro¿nym u³o¿eniu cia³ mê¿czyzny (p. mê¿czyzna) i kobiety (p. kobieta). Podstawowym celem pozostaje tylko wype³nienie vaginy (p. vagina) penisem (p. penis) i pozostawienie sobie minimalnej swobody, pozwalaj¹cej na rytmiczne ruchy (p. stosunek p³ciowy) penisem (p. penis). U³o¿enie cia³ nazywamy pozycj¹ (p. pozycja). Koœció³ zasadniczo zaleca stosowanie w praktyce tylko jednej pozycji (p. pozycja), szczegó³owo opisanej w dalszej czêœci "Regulaminu".

Poczêcie: zakoñczenie stosunku p³ciowego (p. stosunek p³ciowy) I jedyny s³uszny jego cel.

Reszta: jest milczeniem Gloria in aeternam.


1. Przygotowania do odbycia stosunku p³ciowego

Ca³oœæ przygotowañ do odbycia stosunku p³ciowego dzielimy na:

-          spowiedŸ;

-          zadumê;

-          skupienie;

-          cz³onków umywanie;

-          serca oczyszczenie.

Uwagi: Co siê tyczy zadumy i skupienia, to szczegó³owe zalecenia w tym wzglêdzie nale¿y odszukaæ w encyklice Papie¿a Sekstusa CXLVI "Sursum penis". Cz³onków umywanie opisane jest natomiast w ksi¹¿ce Ignacego Loyoli "Societatis Jesu et Psychopathia Sexualis", wydanej przez Pomy³kê w Rzymie w 1597 roku. Serca oczyszczenie polega na zmówieniu modlitw adekwatnych do sytuacji.

Zalecane szczególnie s¹: Psalm XXXI, od wersetu: "Jakobym patrzeæ nie chcia³, takom zaw¿dy jeno sromotê postrzega³, a niewiasty, co spaæ ze mn¹ pragnê³y, szybkom zap³adnia³ ku wiêkszej chwale Twojej i radoœci Syna Twego..."; hymn: "Panie nasz, nie tylko serca nasze, ale i cz³onki Tyœ stworzy³, chocia¿ niedoskonale, to jednako ku poczêciu zdolne. Wiec pob³ogos³aw nam Panie, i wybacz grzech nasz œmiertelny, musim jednak ku po¿ytkowi w³asnemu, a coby niewiasta nudziæ siê nie zaczê³a, pocz¹æ to ma³e dzieciê na chwa³ê Twoj¹ wieczn¹, a bez grzechu nijak siê nie uda. Niechaj gniew Twój Panie przeciw innym siê obróci, oko przymknij i pozwól nam szybko dokonaæ czynu tego grzesznego w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego, Amen."; a tak¿e Psalm LVI od wersetu: "Mi³oœæ ma Panie bezgraniczna do stworzenia wszelakiego, lebo niewiastê jeno przy poczêciu pokochaæ zdolnym, aliœci Tyœ tak chcia³, za co chwa³a i na wieki wieków".

Kobiety powinny natomiast w takiej sytuacji zmówiæ nastêpuj¹ca modlitwê: "Azali¿ nie Pan nasz z ¿ebra Adamowego stworzy³ niewiastê, coby radoœæ tworzenia da³a dziecku Jego? Czy nie ku wiêkszej chwale Pañskiej miedzy nogi moje wniknie jasnoœæ wielkiego aktu Tworzenia? O Panie, choæby nawet ból cia³o me przeszy³ na wskroœ, a cierpienie rozerwa³o serce, dam Ci te dzieciê, aby imiê chwa³y Twojej nios³o poprzez œwiat na wieki wieków Gloria, gloria in excelsis Deo!"

Obowi¹zkowym zakoñczeniem ka¿dej modlitwy jest s³owo "Amen".


2. Wprowadzanie siê w stan podniecenia

Po odbyciu niezbêdnych przygotowañ nale¿y wprowadziæ siê w stan podniecenia, co najlepiej wykonaæ po ciemku i z zamkniêtymi oczami. Kobiety w stan podniecenia wprowadzaæ nie nale¿y, poniewa¿ wówczas mo¿e zostaæ zak³ócony normalny porz¹dek rzeczy. Podniecone kobiety zaczynaj¹ domagaæ siê jakiejœ "przyjemnoœci" i jej brak - naturalnie przyjemnoœæ jest niemo¿liwa do uzyskania w ¿aden sposób - doprowadza je do stanu frustracji i chêci odbycia stosunku z innym mê¿czyzn¹, na ogó³ Szatanem. To zrozumiale, ¿e do takiej sytuacji dopuœciæ nie mo¿na. Dlatego kobieta powinna do ostatniej chwili zajmowaæ siê sprawami domowymi. W opisanej sytuacji mê¿czyzna mo¿e wprowadziæ siê w stan podniecenia rêcznie, chocia¿ da siê spróbowaæ innych sposobów. Koœció³ jednak stanowczo nie zachêca do ogl¹dania filmów o treœci pornograficznej i niebanalnej. Zalecane filmy to: "Jak Pan to robi³"; "Rêka Pañska"; "Cierpienie tworzenia"; "Serce w smutku, d³oñ w rozporku". Rêczne wprowadzanie w stan podniecenia polega na d³ugotrwa³ym œciskaniu i g³askaniu penisa w czêœci czo³owej. Kiedy osi¹gnie on maksymalny rozmiar i dalsze g³askanie i œciskanie nic nie daje poza bólem, nale¿y zawo³aæ ¿onê i kazaæ jej œci¹gn¹æ majtki. Nic wiêcej œci¹gaæ nie powinna. (No, chyba ze nosi spodnie, ale jaka katoliczka nosi spodnie!?)


3. Czynnoœci poprzedzaj¹ce akt stosunku p³ciowego

3.1 U³o¿enie cia³ osób odbywaj¹cych stosunek p³ciowy

W celu odbycia stosunku p³ciowego z osoba p³ci ¿eñskiej nale¿y po przygotowaniach omówionych w punkcie 1 "Regulaminu" i wprowadzeniu siê w stan podniecenia zaj¹æ pozycje, umo¿liwiaj¹c¹ sprawne wsuniecie penisa do vaginy. Kobieta wiec k³adzie siê na wznak na jakiejkolwiek p³aszczyŸnie poziomej (zalecane jest ³ó¿ko, lecz mog¹ to np. byæ drzwi wyjête z zawiasów, lub deska do prasowania), natomiast mê¿czyzna umieszcza swoje cia³o w p³aszczyŸnie równoleg³ej do u³o¿enia cia³a kobiety, celuj¹c penisem w otwór sromu, znajduj¹cy siê mniej wiêcej w odleg³oœci 1 i 1/3 d³ugoœci przeciêtnego penisa w stanie podniecenia poni¿ej pêpka niewiasty, miedzy jej udami. Srom najczêœciej jest pokryty w³osiem, co stanowi dodatkowy element u³atwiaj¹cy rozpoznanie tego miejsca. Uwaga! Nie nale¿y próbowaæ celowaæ penisem w inne ow³osione miejsca na ciele kobiety, ani tym bardziej inne otwory.

3.2 Wk³adanie penisa do vaginy

Po przyjêciu odpowiednio wygodnej pozycji nale¿y spróbowaæ umieœciæ penisa w vaginie. Nie jest to proste, najlepiej w tym celu poprosiæ o pomoc kobietê. Powinna ona uj¹æ penisa palcami kciukiem i wskazuj¹cym lewej d³oni, zaœ nastêpnie spróbowaæ palcami rêki prawej namacaæ otwór sromu i wsun¹æ do niego penisa. W tym czasie mê¿czyzna utrzymuje siê ponad kobieta, podpieraj¹c rêkoma. Uwaga! W sytuacji, gdy kobieta nie ma rak, penisa powinna wsadziæ osoba trzecia, najlepiej wujek, ciocia lub ewentualnie proboszcz odpowiedniej parafii. Gdy zaœ nie ma rak mê¿czyzna, to w zasadzie nie ma problemu.


4. Przebieg stosunku p³ciowego

Po w³o¿eniu penisa do vaginy mê¿czyzna staraj¹c siê utrzymywaæ d³oñmi w pewnym oddaleniu od kobiety (nie jest to konieczne, kobietê mo¿na z powodzeniem przywaliæ swoim cia³em, ¿eby oduczyæ raz na zawsze chêci do stosunku) porusza rytmicznie biodrami, staraj¹c siê co nieco wysuwaæ i na przemian wsuwaæ penisa g³êbiej do vaginy. Si³a tych ruchów nie jest istotna. Nale¿y pchaæ tym mocniej, im g³oœniej kobieta krzyczy z bólu.


5. Poczêcie

Akt poczêcia nale¿y do najwa¿niejszych podczas ca³ego stosunku. Mo¿na wrêcz rzec, ¿e stosunek jest niewa¿ny i gdyby da³o siê pocz¹æ naturalnie inn¹ drog¹, to by³by w ogóle niewskazany. Jak na razie niestety nie da³o siê. (To znaczy mo¿na pocz¹æ w sposób sztuczny, lecz jest to ma³o katolickie i wprost potworne.) Dlatego poczynaæ nale¿y jednak jak najszybciej: optymalna iloœæ ruchów penisem w vaginie od momentu rozpoczêcia stosunku do aktu poczêcia nie powinna przekraczaæ 10. Mo¿e to liczyæ kobieta dla odpêdzenia nudy. Najlepiej, ¿eby liczy³a g³oœno i po doliczeniu do dziesiêciu robi³a mê¿czyŸnie wymówki, ze jeszcze nie pocz¹³. Ka¿dy normalny cz³owiek wie chyba na czym polega poczêcie, wiec opisywaæ go nie trzeba. W razie gdyby by³y jakieœ w¹tpliwoœci, to prosimy siê zg³osiæ do najbli¿szej Poradni Katolickiej przy koœciele parafialnym. Generalnie przyjmuje siê, ¿e jeœli mê¿czyzna poczuje ulgê i zachce mu siê spaæ, to ju¿ na pewno jest po poczêciu. Niez³ym sposobem na skrócenie czasu poczynania jest poprzedzaj¹ce akt stosunku d³ugotrwa³e masowanie penisa w czêœci czo³owej. Nale¿y jednak przy tym uwa¿aæ, aby poczêcie nie nast¹pi³o bez kobiety, albowiem wówczas ca³y akt jest niewa¿ny i nale¿y przed kolejn¹ prób¹ udaæ siê do spowiedzi.


6. Zakoñczenie

Po poczêciu mê¿czyzna powinien natychmiast wysun¹æ penisa z vaginy i oddaliæ od kobiety. Najlepiej, gdy zajmie siê np. przegl¹daniem Biblii, lub najnowszego numeru "Rycerza Niepokalanej", jeœli oczywiœcie umie czytaæ. Kobieta natomiast chwile le¿y na wznak, by lepiej siê poczê³o, a potem mo¿e np. posprz¹taæ, lub upraæ skarpetki. Po wieczornej lub porannej mszy oboje natychmiast przystêpuj¹ do spowiedzi, dok³adnie zdaj¹c relacje ksiêdzu zarówno z poczynionych uprzednio przygotowañ, jak i przebiegu samego stosunku p³ciowego. W szczególnoœci nale¿y nadmieniæ o:

-          przebiegu wprowadzania siê w stan podniecenia i z jakich œrodków w tym celu skorzystano (w razie, gdyby by³y wykorzystane jakieœ filmy, nale¿y przynieœæ kasety do Koœcio³a dla ocenzurowania;)

-          - iloœci ruchów penisa w vaginie od pocz¹tku stosunku a¿ do aktu poczêcia;

-          - zachowaniu kobiety podczas aktu.

Ksi¹dz spowiednik ma prawo za¿¹daæ od kobiety, aby podda³a siê oglêdzinom w celu stwierdzenia, czy stosunek odbyty zosta³ prawid³owo i nie spowodowa³ jakowyœ zmian w stanie fizycznym jej cia³a. Kobieta powinna u³atwiæ ksiêdzu wszystkie te czynnoœci, a tak¿e - w razie w¹tpliwoœci - powtórzyæ dok³adnie stosunek p³ciowy w obecnoœci ksiêdza, lecz bez mê¿a. (Ze wzglêdu na tajemnice spowiedzi. Ksi¹dz udzieli we w³asnym zakresie odpowiedniej pomocy.) W razie stwierdzenia jakowyœ nieprawid³owoœci, ksi¹dz jest obowi¹zany do udzielenia niezbêdnego szkolenia kobiecie; szkolenie takie musi byæ powtarzane a¿ do skutku, czyli osi¹gniêcia przez kobietê pe³nej sprawnoœci Ksi¹dz sam ocenia, czy sprawnoœæ taka zosta³a osi¹gniêta, czy nie.

 

Dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwoœci 
10 przykazañ dla m³odych adeptów prawa, czyli jak dzia³a g³upota prawników + modlitwa...
"walcz¹cy z wilkami, czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwoœci?" takie sobie z³oœliwe dywagacje.......  
"œwietna porcja dowcipów o sêdziach i prawnikach tylko tutaj... " 
  a mo¿e tak dowcipy polityczne o naszych rzadz¹cych? ,
DowCIPNE linki do zaprzyjaŸnionych stron:ZEMSTA BLONDYNEK???
, a podobno ZEMSTA to wy³¹cznie rozkosz  BOGÓW? - chocia¿ najbardziej mœciwi s¹ sêdziowie, w koñcu sami uwa¿aj¹cy siê za bogów???!!!! ha, ha ,ha....

PERWERSYJNI SÊDZIOWIE??? - zdegenerowani, czy mo¿e tylko zakompleksieni???

"Hodowla mê¿czyzn?" - instrukcje dla Pañ za Amatorskim Portalem Humorystycznym HUMOREK

www.aferyprawa.com -  Niezale¿ne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE Tematy zamieszczam tendencyjnie zgodnie z charakterem witryny." prowadzi: (-)  ZDZIS£AW RACZKOWSKI.
Dziêkujê za przys³ane opinie i informacje. Czekam na oryginalne i pomys³owe, oœmieszaj¹ce s¹downictwo i g³upotê. 
    uwagi i wnioski proszê wysy³aæ na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.