Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-07-2017

Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek

Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach 
                                                     I Wydział Cywilny        
                                                     ul. Francuska 70 A
                                                     40 - 028 Katowice

Wnioskodawca Jan Jączek

Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Rejonalny w Katowicach
 i Prokurator Okręgowy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, 
wraz z podległymi jednostkami prokuratorskimi.
 

Wartość przedmiotu ugody kwota czterysta tysięcy PLN

O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 185 k.p.c., wnoszę o zawezwanie do próby ugodowej Skarb Państwa – Prokuratora Regionalnego w Katowicach i Prokuratora Okręgowego w Katowicach z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 31 w Katowicach wraz z podległymi jednostkami prokuratorskimi, ZA NIEZGODNE Z PRAWEM DZIAŁANIE

I ZANIECHANIE na moją szkodę. Polega to na tym, że od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA) – DO DZIŚ prokuratorzy apelacji katowickiej bezprawnie uniemożliwiają mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, przejętych przez Getin Bank SA z naruszeniem przepisów ustawy Prawo bankowe, wydając orzeczenia rażąco sprzeczne z przepisami prawa, prawidłowym rozumowaniem i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Podkreślam, że rzeczywiste szkody wyrządzone mi z premedytacją i w wyniku przestępczych działań prokuratorów apelacji katowickiej SĄ ZNACZĄCO WYŻSZE od żądanej kwoty ugody i w przypadku nie zawarcia ugody, zmuszony będę pozwać Skarb Państwa – powyższe instytucje prokuratorskie o naprawienie mi wyrządzonych szkód w rzeczywistej wysokości.

Dowód:  liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączka, znajdujące się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, 13 tomów akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016, akta Prokuratury Rejonowej w:  Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu,  Tychach  i inne akta sprawy. 

Przedstawiam poniżej stan faktyczny sprawy

1. Dnia 18 czerwca 2007 roku podpisałem umowę kredytową z Getin Bankiem S.A.  (obecna nazwa Getin Noble Bank S.A.) na kwotę 20000000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym. W późniejszym czasie umowa ta okazała się wielkim oszustwem - aferą finansową, co polegało na tym, że Getin Bank SA udzielił pustych – wirtualnych kredytów za około dziesięć miliardów PLN na zakup akcji LC Corp SA, przy zastosowaniu dźwigni finansowej (99 razy) i w sposób rażąco sprzeczny z przepisami prawa,  co zostało świadomie i celowo pominięte w Prospekcie Emisyjnym Spółki LC Corp SA. 

Istotny jest również fakt, że finansowanie akcji kredytowej przez Getin Bank S.A. powiązany kapitałowo i osobowo ze Spółką i Akcjonariuszem Sprzedającym, stanowiło istotny konflikt interesów przy tej transakcji. 

Przestępstwo banku jest oczywiste - polega na złamaniu  szeregu przepisów ustawy Prawo bankowe w celu oszukania tysięcy ludzi, natomiast władze prokuratorskie bezprawnie i skutecznie chronią przedstawicieli banku, jak i skorumpowanych funkcjonariusz publicznych biorących udział w tej aferze przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód:  liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączka, znajdujące się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, 13 tomów akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016, akta Prokuratury Rejonowej w:  Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu,  Tychach  i inne akta sprawy. 

2. Dnia 28 listopada 2008 roku (złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA), zaadresowane do Prokuratury Krajowej Wydział III Zamiejscowy w Katowicach, jak również wysłałem do Prokuratury Krajowej w Warszawie, która przekazała sprawę do prowadzenia w apelacji katowickiej. 

PRZEZ PONAD OSIEM LAT prokuratorzy apelacji katowickiej uniemożliwiają mi ODZYSKANIE BEZPRAWNIE przejętych środków pieniężnych znacznej wartości, wydając orzeczenia rażąco sprzeczne z przepisami prawa, prawidłowym rozumowaniem i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nadto nie rozpoznawali meritum sprawy - naruszenia przez Getin Bank SA przepisów prawa bankowego, lecz sklonowali mi OKOŁO STO SPRAW w różnych miastach Polski, by z premedytacją zadawać mi ból, cierpienie psychiczne i chronić układ przestępczy w którym biorą udział.

Dowód: 13 tomów akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016, akta Prokuratury Rejonowej w:  Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu,  Tychach i inne akta. 

3. Przykłady bezprawnych działań prokuratorów apelacji katowickiej: 

3a. Prokuratorzy Mariola Musiał i Bogdan Łabuzek  PRZEZ PONAD DWADZIEŚCIA MIESIĘCY bezprawnie oraz skutecznie chronili przedstawicieli  Getin Banku SA przed odpowiedzialnością karną i cywilną, z premedytacją działając na moją szkodę. Prokurator Mariola Musiał umyślnie nie rozpoznała moich istotnych zarzutów przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA i umorzyła śledztwo. W tym przestępczym procederze ważną rolę odgrywał były szef Marioli Musiał, prokurator Bogdan Łabuzek. 

Podkreślam, że na przestępcze działania byłego  Prokuratora Rejonowego Katowice Centrum-Zachód w Katowicach Bogdana Łabuzka i prokuratora Marioli Musiał, władze Prokuratury Okręgowej w Katowicach, jak i władze Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach (obecnie Prokuratury Regionalnej) były i są całkowicie „ślepe i głuche”.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.198/09 i inne akta. 

Podkreślam, że Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. akt V Kp 226/09, uwzględnił zażalenie mojej mamy Michaliny Jączek i postanowił, by prokuratura wszczęła śledztwo w wyżej opisanej sprawie. 

3b. Następnie do prowadzenia śledztwa w sprawie afery finansowej wyznaczono prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach Katarzynę Napora-Brodowy.

Zwracam uwagę na istotny fakt, że sprawa dotycząca rynku kapitałowego-afery finansowej nie powinna być prowadzona na szczeblu Prokuratury Rejonowej w Katowicach, co w sposób oczywisty było działaniem niezgodnym z prawem i działaniem dla pozoru. Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Południe w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 388/10.

Śledztwo zostało bezprawnie umorzone przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, na co złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zażalenie do Sądu.

 

Dnia 8 maja 2012r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie o sygn. IV Kp 241/12,  postanowił, cytuję: 

„Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, zaś decyzja prowadzącego postępowanie  przygotowawcze jako przedwczesna musiała zostać uchylona. Analiza zgromadzonego w aktach sprawy materiału nie pozwala w ocenie Sądu podzielić stanowiska prowadzącego  postępowanie zarówno, co do rzetelności, jak i poprawności ustaleń, które legły u  podstaw zaskarżonej decyzji.

Na wstępie zważyć jednak przyjdzie, iż zaskarżona decyzja została wydana przez  funkcjonariusza - prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, która jest podmiotem  złożonego przez Jana Jączka zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a co w odbiorze  skarżącego i przy uwzględnieniu argumentacji, którą podniósł w zażaleniu, może budzić  jego uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i rzetelności w rozpoznaniu niniejszej  sprawy (...).”
Dowód:
postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012 r., sygn. akt IV Kp 241/11.

3c. Nadto dnia 25 listopada 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach z dnia 24 lipca 2009 roku, sygn. 1 Ds. 419/09 o odmowie wszczęcia śledztwa postanowił zażalenie uwzględnić i uchylić zaskarżone postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód.
Dowód:
postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 roku, sygn. akt II Kp 2306/09.

 

3d. Kolejny raz dnia 16 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił moje zażalenie i wytknął prokuraturze nieprawidłowości. 
Dowód:
postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 września 2013 roku, sygn. akt V Kp 337/13.

 

3e. Kolejny raz dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14, uwzględnił moje zażalenie na postanowienie wydane przez asesora (obecnie prokuratora) Krzysztofa Jarzynę z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, cytuję:

„(…)po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Katowicach na posiedzeniu jawnym przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich zażalenie Jana Jączka(Jączek) na postanowienie Asesora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu śledztwa sygn. akt 1 Ds. 593/12 na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 465 § 1 k.p.k. oraz art. 329 § 1 i 2 k.p.k. i art. 330 § 1 k.p.k.

postanawia:

1.         uchylić zaskarżone postanowienie w zakresie czynów opisanych w pkt. 3. i 12. zaskarżonego postanowienia, ze wskazaniem w uzasadnieniu niniejszego postanowienia okoliczności, które należy wyjaśnić i czynności, które należy przeprowadzić, a w pozostałym zakresie utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy;(…)”.
Dowód:
postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r. Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14.

4. Poplecznicy prokuratora Krzysztofa Jarzyny, pełniący kierownicze funkcje we władzach prokuratorskich apelacji katowickiej, bezprawnie wyznaczyli go do POWTÓRNEGO prowadzenia śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA, mimo że na podstawie art. 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 pkt 6 KPK  prokurator Krzysztof Jarzyna PODLEGAŁ WYŁĄCZENIU Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

Prokurator Krzysztof Jarzyna z pełną premedytacją NIE DOPUŚCIŁ i NIE PRZEPROWADZIŁ istotnego dowodu z dokumentu umowy zawartej pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a Getin Noble Bankiem SA, na okoliczność wypłacenia mi części środków pieniężnych (kwoty znacznej wartości),  BEZPRAWNIE PRZEJĘTYCH PRZEZ BANK, CO W OCZYWISTY SPOSÓB JEST PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY PRZEZ BANK, skoro do takiej ugody doszło. Natomiast prokurator Jarzyna KOLEJNY RAZ bezprawnie i na zamówienie umorzył śledztwo.  

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy. 

4a.  W trakcie postępowania przygotowawczego prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusz Gózd, w notatce urzędowej z dnia 4 maca 2015 r. wskazał i przyznał, że niniejsze śledztwo NIE POWINNO być prowadzone w prokuraturze rejonowej, cytuję:.

„Wobec faktu, iż w tym zakresie postępowanie musi być kontynuowane, stojący wnosi o przekazanie sprawy innej jednostce i doświadczonemu prokuratorowi. Tym bardziej, iż chce on przedstawić nowe wnioski dowodowe, do przeprowadzenia w sprawie, tym bardziej, iż kwota, o jaką chodzi, jest kwotą znacznej wartości (pkt 3 postanowienia), a wobec zmiany przepisów, sprawa nie powinna być prowadzona w prokuraturze rejonowej”.
Patrz
:
Notatka urzędowa z dnia 4 marca 2015 r. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda.

ZATEM ŚLEDZTWO POWINNO BYĆ PROWADZONE BEZWZGLĘDNIE W PROKURATORZE OKRĘGOWEJ, A WBREW TEMU ŚLEDZTWO BYŁO KONTYNUOWANE – POZOROWANE - PRZEZ DYSPOZYCYJNEGO I SKORUMPOWANEGO PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH KRZYSZTOFA JARZYNĘ, CO STANOWI RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA I JEST BEZWZGLĘDNĄ PRZYCZYNĄ UZNANIA NIEWAŻNOŚCI POSTĘPOWANIA.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy. 

4b. Wskazując na powyższe fakty i okoliczności, wszystkie wyżej wymienione decyzje procesowe podjęte i podpisane przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę są bezprawne, bowiem prokurator ten, na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku  z art.40 § 1 pkt 6 KPK BYŁ WYŁĄCZONY Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W NINIEJSZEJ SPRAWIE. 

Tym samym wszystkie postanowienia i czynności przeprowadzone przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę, od daty postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku, sygn. akt IV Cz 1300/14, SĄ NIEDOPUSZCZALNE Z MOCY PRAWA I NIE STANOWIĄ ŻADNEJ PODSTAWY DO ZAMKNIĘCIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE GETIN BANKU SA.
Dowód:
akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy. 

4c. NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE POWYŻSZE POSTANOWIENIE SĄDU NIE ZOSTAŁO DO DZIŚ WYKONANE PRZEZ WŁADZE PROKURATORSKIE, mimo interwencji poselskich i senatorskich, złożonych do Pana Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, przez Panią Minister – Poseł na Sejm RP Beatę Kempę, Panią Poseł na Sejm RP Prof. Krystynę Pawłowicz, Pana Senatora RP Zbigniewa Cichonia – adwokata i członka Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystkie interwencje poselskie i senatorskie zostały przekazane do sprawców  krzywdzenia mnie w apelacji katowickiej, co jest sprzeczne z rozumem i doprowadziło do kuriozalnej sytuacji, że skorumpowany prokurator Katarzyna Napora-Brodowy prowadziła przeciwko sobie śledztwo, co wytknął jej Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Mimo tego do dziś ta prokurator pozostaje całkowicie bezkarna, jak i jej poplecznicy z Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Regionalnej w Katowicach, którzy chronią się wzajemnie przed odpowiedzialnością karną.

Nadto moja sprawa przedstawiona jest przez Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji w Raporcie nr 1 ze stycznia 2016 r., „Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, na stronach 59-61  oraz była kilkakrotnie omawiana w programie TVP INFO „STUDIO POLSKA”, w Telewizji Republika, w Radiu Wnet, jak również jest szeroko opisana w Internecie. Ten fakt, nie ma żadnego znaczenia i wpływu na skorumpowane władze prokuratorskie w okręgu Prokuratury Regionalnej w Katowicach. 

5. Jednocześnie informuję, że PRZEZ PONAD CZTERY LATA, tzn. od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o przestępstwie) do stycznia 2013 roku, prokuratorzy apelacji katowickiej bezprawnie ukrywali przede mną PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO,  Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, kluczowy dowód w sprawie, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez Getin  Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA) szeregu przepisów prawa bankowego, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle  obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)".

Dowód:  Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Narodowy Bank Polski - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (obecnie KNF) z dnia 20 grudnia 2007 roku i inne akta sprawy. 

6. Zgodnie z komentarzem i treścią art. 10 §1 KPK organy ścigania są zobowiązane do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia śledztwa a także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. Tymczasem prawo to jest tylko na papierze, bowiem władze prokuratorskie w apelacji katowickiej przekształciły się w organizację przestępczą, chroniącą przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych i innych aferzystów, a niektórzy sędziowie okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach ukrywają i chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną ten przestępczy układ zamknięty.
Dowód
: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i  Jana Jączka znajdujące się w apelacji katowickiej. 

PODSUMOWANIE 

7. Reasumując powyższe, przedstawiciele Getin Banku SA (obecnie Getin Noble Bank SA) NIE TYLKO bezprawnie doprowadzili do utraty wszystkich oszczędności mojej matki Michaliny Jączek, ale dodatkowo spowodowali wydanie kuriozalnego postanowienia (podpisanego przez sędzię Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Arletę Miszczyk) o zadłużeniu mojej matki wobec Getin Banku SA na kwotę 40 (czterdzieści) milionów PLN, która to sędzia zobowiązała komornika do egzekucji na rzecz banku i bezwzględnie rozpoczęto windykację komorniczą z majątku mojej matki. 

Na skutek tych bezprawnych i nieludzkich działań moja matka Michalina Jączek przeżywała ogromny ból, cierpienie i traumę psychiczną, CO BEZPOŚREDNIO DOPROWADZIŁO JĄ DO UDARU MÓZGU I ŚMIERCI. Podkreślam, że przestępcze działania skorumpowanych prokuratorów apelacji katowickiej były prowadzone z pełną premedytacją, mimo tego do dziś pozostają całkowicie bezkarni. 

8. Bank wykorzystując totalnie skorumpowany wymiar (NIE)sprawiedliwości, czas (NIE)rządów koalicji PO PSL i moje trudne położenie NIE CHCIAŁ zwrócić mi należnych środków pieniężnych z tytułu utraty majątku osobistego wynikającego z komorniczej egzekucji mojej matki Michaliny Jączek, utraty odsetek ustawowych od kwoty zainwestowanej w akcje LC Corp SA i utraty pieniędzy z tytułu spłaty kosztów kredytu udzielonego przez Getin Bank SA – łączna kwota z powyższych tytułów w dniu podpisywania ugody wynosiła co najmniej 300000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

Podkreślam, że bezpośrednio na  skutek bezprawnych i nieludzkich działań prokuratorów apelacji katowickiej, dodatkowo poniosłem ogromne szkody materialne i niematerialne, które poniżej przedstawiam:

a)      doprowadzenie mojej matki Michaliny Jączek do udaru mózgu i śmierci, a mnie do uszczerbku na zdrowiu i traumy psychicznej trwającej prawie dziesięć lat,

b)      utraty zarobków przez okres prawie dziesięciu lat, wynikającej z niemożliwości podjęcia pracy zarobkowej, ponieważ dochodzenie do prawdy i sprawiedliwości zajmowało mi i nadal zajmuje ogrom czasu, wysiłku oraz energii,

c)      bezprawnie zrujnowane moje życie osobiste, a także w części moich najbliższych osób, brak możliwości rozwoju zawodowego, osobistego i uczestniczenia w pełni w życiu społecznym i kulturalnym,

d)     wydawanie środków pieniężnych na konsultacje prawne, porady adwokackie, pisanie długiego szeregu pism procesowych i innych, opłaty sądowe, dojazdy i inne czynności związane z dążeniem do odzyskania bezprawnie przejętych środków pieniężnych przez bank. 

9. W nawiązaniu do wyżej wymienionych szkód materialnych i niematerialnych wyrządzonych Janowi Jączkowi przez prokuratorów apelacji katowickiej, na podstawie wyliczeń biegłych sądowych kwota czterysta tysięcy PLN żądana przez wnioskodawcę, jest kwotą znacząco niższą niż wyrządzone szkody przez bank. 

Reasumując, zawezwanie ma na celu, podjęcie takich działań przez władze prokuratorskie, aby doszło do wstrzymania dalszych działań szkodliwych względem wnioskodawcy - pokrzywdzonego Jana Jączka i naprawienie mu krzywd przez zawezwanego – władze prokuratorskie,  w taki sposób by mógł dokończyć stworzenie miejsca pracy dla siebie i normalnie żyć oraz funkcjonować w społeczeństwie. 

10. Wnioskodawca Jan Jączek pragnie ugodowo rozwiązać spór przed ewentualnym skierowaniem sprawy na drogę postępowania cywilnego, gdzie żądanie naprawienia szkody będzie znacząco wyższe. Załatwienie niniejszej sprawy w sposób zaproponowany w ugodzie, czyni zadość zasadom współżycia społecznego, zatem niniejszy wniosek jest w pełni zasadny i konieczny. 

W związku z powyższym, wnoszę o wyznaczenie posiedzenia Sądu, celem zawarcia ugody pomiędzy Stronami. 

                                                                              Pokrzywdzony Jan Jączek

Tychy, dnia 19 czerwca 2017 r.

Wnioskodawca  Jan Jączek

email: jan.jaczek@gmail.com 

 

Szanowny Pan Marek Woźniak

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przez podległą Panu Prokuraturę Okręgową w Kielcach, Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, sygn. akt PO II Ds. 24.2017 w sprawie: 

a) ukrywania afery finansowej na kwotę ponad miliarda PLN przez prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej  –  to jest o czyn z art. 239 § 1 KK (poplecznictwo) w związku z art. 231 § 2 KK (niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych),

b) popełnienia szeregu oszustw procesowych przez prokuratorów i sędziów na kwotę znacznej wartości –  to jest o czyn z art. 286 § 1 KK w związku z art. 296 KK,

c) działanie w zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów i sędziów, poprzez wzajemne chronienie się przed odpowiedzialnością karną i cywilną, co polegało na wydawaniu orzeczeń sprzecznych z materiałem dowodowym sprawy, przepisami prawa i prawidłowym rozumowaniem – to jest o czyn z art. 258 KK i inne przestępstwa, gdzie jestem stroną pokrzywdzoną, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

1. Dlaczego podległa Panu Prokuratura Okręgowa w Kielcach, Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, sygn. akt PO II Ds. 24.2017, prowadzi niniejsze postępowanie, ZAMIAST Małopolski Wydział Zamiejscowy  Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, z uwagi na fakt, że sprawa dotyczy skorumpowanych prokuratorów, sędziów, w tym sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądu Najwyższego oraz byłych funkcjonariuszy urzędów centralnych, ukrywających przez PONAD OSIEM LAT aferę finansową na kwotę ponad MILIARDA PLN? Podkreślić należy, że ta afera jest większa od afery Amber Gold, a nieludzkie postępowanie prokuratorów i sędziów jest całkowicie pozbawione cech ludzkich. 

2. Dlaczego władze prokuratorskie od DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU (data złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Prokuratora Regionalnego w Katowicach Tomasza Janeczka, Prokuratora Okręgowego w Katowicach Piotra Wolnego i podległych im prokuratorów, na szkodę pokrzywdzonego w aferze finansowej Jana Jączka) DO DZIŚ nie wydały postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa, mimo obowiązku ustawowego oraz dlaczego takiego postanowienia nie wydał wyznaczony do sprawy podległy Panu prokurator Leszek Jaworski? 

3. Czy według Pana wiedzy, jest zgodne z prawem i rozumem wyznaczenie  prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszka Jaworskiego do sprawy  o sygn. akt PO II Ds. 24.2017, dotyczącej  Prokuratora Regionalnego w Katowicach Tomasza Janeczka, Prokuratora Okręgowemu w Katowicach Piotra Wolnego, jak i przeciwko sędziom apelacji katowickiej oraz sędziom Sądu Najwyższego, którzy PRZEZ PONAD OSIEM LAT ukrywają aferę finansową na kwotę ponad miliarda PLN, wydając orzeczenia sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy i przepisami prawa, chroniąc siebie wzajemnie, na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej? 

4. Dnia 13 czerwca 2017 r. pokrzywdzony Jan Jączek w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach Anny Wałęka, delegowanej do Prokuratury Okręgowej w Kielcach przeglądał akta sprawy o sygn. akt PO II Ds. 24.2017,  z których bezspornie wynika, że prokurator Leszek Jaworski NIE PRZEPROWADZIŁ ŻADNYCH CZYNNOŚCI PROCESOWYCH, poza wezwaniem pokrzywdzonego Jana Jączka do Prokuratury Okręgowej w Kielcach na godz. 900 w dniu 13 czerwca 2017 r.? Czy według Pana wiedzy prokurator Leszek Jaworski miał obowiązek służbowy wydać  postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa, czy też zwolnił go Pan z tej procedury i na jakiej podstawie prawnej? Czy prokurator Leszek Jaworski miał obowiązek służbowy przeprowadzić jakiekolwiek inne czynności procesowe w tej sprawie i dlaczego do dnia 13 czerwca 2017 r. tych czynności nie przeprowadził? 

5. Dnia 13 czerwca 2017 r. wraz ze mną przyjechał do Prokuratury Okręgowej w Kielcach świadek i jednocześnie pokrzywdzony (jeden z wielu tysięcy) przez Getin Bank SA  Pan Józef Resiak, któremu utrudniano wejście do Prokuratury Okręgowej w Kielcach, a następnie mimo  zapewnień, że zostanie jako świadek przesłuchany w sprawie krzywdzenia mnie przez prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej,  odmówiono jego przesłuchania, mimo, że od godziny 900 do godziny 1400czekał na korytarzu Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Nadto dnia 13 czerwca 2017 roku Pan Józef Resiak chciał złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Getin Bank SA na jego szkodę,  A MIMO OBOWIĄZKU USTAWOWEGO przyjęcia takiego zawiadomienia o przestępstwie przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, pod pretekstem braku czasu, NIE PRZYJĘTO TEGO ZAWIADOMIENIA, mimo, że od godziny 900 do godziny 1400czekał na korytarzu Prokuratury Okręgowej w Kielcach i był w tej sprawie ze mną u Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewy Nowak.

 Czy powyższe działania prokuratorów były zgodne z prawem? 

6. Czy sprawę prowadzoną – POZOROWANĄ – w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds. 24.2017 dotyczącą ukrywania afery finansowej na kwotę ponad miliarda PLN, gigantycznej korupcji,  oszustw procesowych popełnionych przez prokuratorów i sędziów, etc., gdzie jestem stroną pokrzywdzoną, przekaże Pan zgodnie z właściwością rzeczową do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, czy też będzie Pan „ ślepy i głuchy” na moje pisma oraz głęboką patologię istniejącą w prokuraturze? 

7. W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej afery finansowej, a ukrywanej przez ponad OSIEM LAT przez prokuratorów i najwyższe władze prokuratorskie oraz skorumpowanych sędziów, OŚWIADCZAM, ŻE FAKTY PRZYTOCZONE POLEGAJĄ NA PRAWDZIE, nadto rezygnuję z praw do ochrony mojej prywatności i danych osobowych. 

8. Reasumując powyższe, oczekuję od Pana merytorycznej odpowiedzi na moje zapytania i PODJĘCIE SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ W OPISANEJ SPRAWIE. 

9. Jednocześnie ludzi dobrej woli walczącymi z klikami prokuratorskimi, sądowymi, urzędniczymi kastami, itp., proszę o rozpowszechnianie tego wniosku w Internecie i w innych mediach. 

10. Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres. 

Tychy, dnia 19 czerwca 2017 r.                    Pokrzywdzony i wnioskodawca - Jan Jączek

Więcej o przekrętach Getin Bank:

Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.