Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZADANIA PROKURATURY???

 Przeglądając strony informacyjne prokuratur odnotowałem ciekawe numery. I tak Prokuratura Okręgowa w Tarnowie działa pod hasłem: .. Zadaniem prokuratury jest stanie na straży praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw ...  
i oczywiście nie przewiduje kontaktu mailowego w myśl: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych, zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 119 KPK. Nie służy też do udzielania porad prawnych. 

ale poszedłem dalej i ze strony prokuratury legnickiej ściągnąłem 10 przykazań:
Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.
Wyżej określone zadania Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach,
4) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
5) prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
6) zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
7) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,
8) współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
9) opiniowanie projektów aktów normatywnych,
10) podejmowanie innych czynności określonych w ustawach. 

Jasne, że jak zwykle teoria nie ma nic z praktyką, o czym bez wątpienia można przekonać się na stronach AFERY PRAWA.  Dlatego Raczkowski wymyślił nowy dekalog, taki "z życia wzięty"

1.Ty jesteś panem i bogiem na sali sądowej, ty ustalasz prawa. Oceniaj i wyceniaj motłoch według swego uznania i zapotrzebowania, albowiem nie ma możliwości podważenia Twoich błędnych, czy sugestywnych decyzji, nawet najgłupszych pomysłów.

2. Pamiętaj, abyś  nigdy nie podważał, umarzał, zmieniał, wszelkie wydane wcześniej decyzje, wyroki, czy postanowienia, przez inny organ sprawiedliwości, nawet te najbardziej kretyńskie, albowiem może to wiązać się z wzajemnymi stratami materialnymi, jak i opinią.  Pamiętaj, że możesz sam znaleźć się w podobnej sytuacji. 

3. Czcij wzajemną wspólnotę, wzajemne zależności wszelkich organów sprawiedliwości, wychwalaj wzajemne działania decyzyjne,  świętuj tylko we własnym towarzystwie adoracji, uważaj żeby żadne opinie i perwersyjne zachowania organów nie przedostały się do opinii społecznej, zwłaszcza dziennikarskiej. Wspólnota bowiem nie dopuszcza żadnych odstępstw od kliki. 

4. Dbaj o wzajemne interesy wspólnoty, jak swoje własne. Zabieraj biednym, oni niczego nie potrzebują, dawaj bogatym, ponieważ nie potrafią żyć bez luksusów. Starannie skrywaj wspólne matactwa, a szczególnie uważaj na tych, którzy mogą opublikować i ośmieszyć organy, a będziesz miał możliwości awansu. 

5. Gnęb i niszcz każdego wyznającego odmienne od twoich opinie dowolnym sposobem, dowolnym przekrętem prawnym, jak tylko będzie powoływał się na prawo, i nie będzie chciał poddać się osądowi i wymyślnej karze, poddaj go badaniom psychiatrycznym. Tam wiedzą co z nim zrobić.

6. Przyklaskuj głośno i spontanicznie wychwalaj wszelkie wzajemne działania organów wspólnoty, nawet jeśli są jawnie niesprawiedliwe i krzywdzące innych, bo ty i tak z tego będziesz miał pożytek.

7. Karaj śmiało i bezzasadnie wszystkich niezależnych, chłopów i roboli od czarnej roboty. Mają byś posłuszni i zależnych od twojej woli i samopoczucia, a w szczególności wtedy, gdy odważają się mówić, odwoływać i pisać  coś złego na twoją instytucję, lub kolegów po fachu.

8. Cel uświęca środki, tak więc każda prawda jest rzeczą względną, a twoja decyzja, czy interpretacja ma służyć wyłącznie organom sprawiedliwości i innym społecznością żywotnie z nimi związanymi. 

9. Nie próbuj żadnym sposobem odejść od wspólnoty, zdradzić komukolwiek jej sekrety, ponieważ zostaniesz wtedy zniszczony i pozbawiony możliwości jakiegokolwiek działania. Pamiętaj, że siła leży w wzajemnej zależności i wspólnym jednomyślnym działaniu zespolonych organów.

10. A czyń to wszystko w imię utrzymania trwałej wzajemnej zależności, majętności majętnych, ubóstwa biednych,  ukrycia afer sfer rządzących i wpływowych prominentów, a będziesz doceniony i łaskawie nagrodzony we właściwym czasie.

A jakie zadania ma prokuratura wg. encyklopedii Wikipedia?

Prokuratura (inaczej oskarżyciel publiczny) to urząd państwowy, część aparatu ścigania, który w imieniu tego państwa ściga, bada i kieruje do sądów sprawy karne, karno-skarbowe oraz cywilne, o ile zaangażowany jest w nich majątek skarbu państwa.

1 Zadania prokuratury w Polsce.
Podstawowym zadaniem prokuratury jest gromadzenie dowodów zbieranych przez organa ścigania oraz ew. zwykłych obywateli, przygotowywanie na ich podstawie aktów oskarżenia, kierowanie tych aktów do sądów i następnie reprezentowanie państwa w sprawach sądowych, które te akty rozpatrują. W Polsce prokuratura może zarówno reagować na doniesienia organów ścigania, jak i na sygnały od obywateli, a także sama zlecać organom ścigania i nadzorować prowadzenie śledztw. W Polsce prokuratura nie posiada własnych organów ścigania, lecz ma obowiązek korzystania z usług powołanych do tego służb (Policji, Urzędów Skarbowych i Celnych, Policji Karno-Skarbowej oraz służb Specjalnych).
W Polsce prokurator generalny, zgodnie z Konstytucją na czele pionu prokuratury cywilnej stoi Prokurator Generalny, którym jest z urzędu aktualny Minister Sprawiedliwości. Prokuratorowi Generalnemu podlega bezpośrednio urząd Prokuratury Krajowej, która pełni rolę nadzorczą nad wszystkimi pozostałymi prokuraturami (łącznie z prokuraturami wojskowymi), ale sama nie ma prawa bezpośrednio kierować spraw do sądów, oprócz spraw kierowanych do Trybunału Stanu, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego. W praktyce, ze względu na to, że Minister Sprawiedliwości jest obciążony także wieloma innymi zadaniami, faktyczną pieczę na prokuraturami sprawują jego zastępcy, którzy w odróżnieniu od Ministra, który jest zwykle raczej czynnym politykiem niż prawnikiem, posiadają zazwyczaj praktyczne doświadczenie w pracy prokuratora.
 

Na świecie
W niektórych państwach (zwłaszcza w tych, w których prawo jest oparte na tradycji anglosaskiej) prokuratury, podobnie jak sądy są instytucjami niezależnymi i samorządnymi. W innych z kolei (w tym również w Polsce) prokuratury są instytucjami podległymi bezpośrednio rządowi. 

AKTUALNOŚCI

Prokuratorzy widzą swe zagrożenia bytowe wynikające z uregulowań kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o prokuraturze. W szczególności na możliwość pomawiania prokuratorów przez przestępców o popełnienie przestępstwa ( głównie łapownictwo z związku z uchyleniem karalności art. 229§6 k.k.) celem odsunięcia ich od prowadzonych postępowań. Dodatkowo art. 557 k.p.k. stanowi, że Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Mając na uwadze wysokość zasądzonych w tego typu przypadkach odszkodowań, może stanowić to znaczą dolegliwość finansową. Postulowano możliwość objęcia takich przypadków ubezpieczeniem o.c. jak w innych zawodach prawniczych. Stowarzyszenie Prokuratorów RP z niepokojem przyjmuje wiadomości o próbach scedowania odpowiedzialności materialnej i dyscyplinarnej na prokuratorów bezpośrednio podejmujących decyzje procesowe w prowadzonych sprawach w związku z uregulowaniem przepisu art. 557 kpk, uznając, ze powyższa kwestia powinna być rozwiązana na drodze ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej... 
- jasne że powinna być odpowiedzialność osobowa, ubezpieczenie od błędów za mataczenia i łamanie procedury prawnej, a nie żeby jedna skorumpowana, "czarna owca" psuła opinie całej instytucji sprawiedliwości...

i specjalnie dla prawników coś z chińskiej mądrości.
>> Pieniędzmi możesz kupić budynek, ale nie dom rodzinny...
>> Możesz kupić pościel, ale nie sen...
>> Możesz kupić zegarek, ale nie czas...
>> Możesz kupić książkę, ale nie wiedzę...
>> Możesz kupić stanowisko, ale nie uznanie...
>> Możesz kupić życie, ale nie duszę...
>> Możesz kupić seks, ale nie miłość...

Motto prokuratorskie: ,,Istotnym czynnikiem kształtowania kultury informatycznej jest PRAWO. Na aktualnym etapie rozwoju komputeryzacji ma ono do odegrania ważną, wręcz pionierską rolę, która polega na wyznaczaniu standardów ,,dobra'' i ,,zła'' w całkowicie nowym, pozbawionym innych odniesień normatywnych obszarze aktywności człowieka, jakim jest automatyczne przetwarzanie informacji''. 1

Motto Raczkowskiego:
Prokuratura jak ślepa kurwa, odda się każdemu za byle co...

W tym kontekście dumne słowa Cycerona (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p.n.e.) - "Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni." - dzisiaj brzmią naiwnie... właśnie ufając praworządności Raczkowski został pozbawiony swojego prywatnego dobra, wolności, praw obywatelskich, został prześladowany w niby demokratycznym kraju w XXI wieku przez skorumpowanych  urędników, którzy w swym stanie pomroczności umysłowej nie potrafili nawet postawić zarzutów, stosować procedury prawnej i którzy nawet boją się spojrzeć mu w oczy...

Śmieszne, ale dzisiaj to Raczkowski musi dbać o etykę sędziowską, ponieważ sami urzędnicy dawno sprzedali się za parę groszy...  
CZARNA LISTA SKOMPROMITOWANYCH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW TYLKO W WYDAWNICTWIE WWW.AFERYPRAWA.COM- Sprawdź czy sędzia prowadzący Twoją sprawę nie jest zamieszany w matactwa. Wystarczy wpisać nazwisko i imię sędziego, prokuratora itp.  do  najpopularniejszej światowej wyszukiwarki GOOGLE - skorumpowani sędziowie, nie znający PRAWA nie powinni pełnić dłużej tak odpowiedzialnych funkcji... dlatego polecam szereg
artykułów z tego cyklu:

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Rohi
23-12-2014 / 15:11
Posted on The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and" rel="nofollow">iaxswsi.com"> teetsd to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
~Elmer
20-12-2014 / 00:39
"ekstremy i to bazgrolą i tak to jest "pikuś" przy oazzcerstwsch Grossa, kłamstwach o Jedwabnym, czy"/ciach/Z tym Jedwabnym to rzeczywiscie macie przechlapane. No bo zobacz sam: Stodol ci u was dostatek, benzyna bez kartek, zapalki w kazdym geesie - a i tak nie da sie zorganizowac zadnych "wydarzen". Brak tego najwazniejszego: Wsadu do stodoly. Nie ma. Wybyl.I dlatego nie powtorza sie "wydarzenia" w Jedwabnem. Ani "wydarzenia" w Radzilowie. Ani "wydarzenia" w Wasoszy. Ani zadne inne "wydarzenia", w ramach ktorych twoi ziomale tak sprawnie przeksztalcali Polske w Kraj Jednolity Etnicznie, nie szczedzac ptzy tym zapalek ani benzyny.A wypisywanie "zydzi do gazu" na scianach to juz jednak nie to samo. Ale coz ja ci, katoliku, poradze? tak to jzu jest, ze jak sie kogos zbyt dokladnie wyczysci etnicznei, to potem w efekcie nie ma komu do..ic.Serdecznie -
~Ćotka sędziny
21-08-2012 / 23:22
Nie można mówić że nie mają zadań.Owszem -tak.Po pierwsze kasa,za kasę winnego uniewinnić ,a biednego zniszczyć w związku z powierzonymi zadaniami.Pokażcie mi uczciwego prokuratora.Nie miałem szczęścia takiego spotkać.Co do kliki-to jest ona jednym ciałem -obmierzłym i przeżartym szkorbutem.Nieprawejszyn- Korporejszyn, bezprawejszyn.