Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-03-2012

Warszawa - zarzuty niekompetencji prokurator Izabeli Dołgań - Szymańskiej   Barbara Popławska


                                                                                                                                                           Warszawa 28.02.2012 r.
Barbara Popławska
                                                                                                  
 
                                                        Szanowny Pan
                                                        Andrzej Seremet 
                                                        Prokurator  Generalny

                                                        Rzeczypospolitej Polskiej
                                                         ul. Barska 28/30
                                                         02 - 315 Warszawa


Szanowny Panie Prokuratorze,

W załączeniu przekazuję  moje zażalenie na postanowienie  Izabeli Dołgań-Szymańskiej Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola - sygn. akt 1 Ds. 87/12/II - o odmowie wszczęcia śledztwa w  sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez SSR Agnieszkę Kucharską - Stanik oraz w sprawie przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez SSO Pawła Pyzio.

To, że sędziowie orzekają w sposób noszący znamiona przestępstwa korzystając z immunitetu gwarantującego im nietykalność my pokrzywdzeni dobrze wiemy.
To, że prokuratorzy w czynach sędziów nie chcą widzieć znamion przestępstw gwarantując im bezkarność też my pokrzywdzeni dobrze wiemy.
To, że sami prokuratorzy pozostają bezkarni też wiemy.
Ale wszystko ma swoje granice. Tym razem te granice  w zapewnieniu sędziemu bezkarności zostały przekroczone przez prokuratora Izabelę Dołgań - Szymańską, która twierdzi, że zawity w Art. 326 par.1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego termin dwóch tygodni na jaki sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku jest terminem instrukcyjnym. Izabela Dołgań - Szymańska stanowi zatem nowe prawo w świetle którego sędzia nie jest zobligowany żadnym terminem do ogłoszenia wyroku, a w rozumieniu tego prawa należy uznać, że sędzia nie musi ogłaszać wyroku w ogóle.
No i mamy PAT !
Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości. A Panu Panie Prokuratorze Generalny
gratuluję młodych, zdolnych, gotowych przejąć każdą władzę prokuratorów, nawet władzę ustawodawczą.
Pytam zatem odpowiedzialnych za stan Państwa :
czy jeżeli sędzia nie przestrzega prawa i prawa
nie przestrzega prokurator, to czy zwykły obywatel jest zwolniony z przestrzegania prawa  ? ,skoro Najwyższe Prawo Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest KONSTYTUCJA w ART. 32 stanowi cyt. "Wszyscy są wobec prawa równi", co chyba również oznacza, że wszyscy są wobec bezprawia równi, ponieważ tak jest w demokratycznym państwie urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Oczekując odpowiedzi wnoszę jednocześnie o rozpoznanie czynów prokuratora Izabeli Dolgoń-Szymańskej noszących znamiona przestępstwa.

                                                                                     Z   p o w a ż a n i e m
                                                                                        Barbara Popławska
               

                                                                                                                                                                Warszawa dnia 28.02.2012r

                                                                            SĄD WŁAŚCIWY DO ROZPOZNANIA SPRAWY
                                                                            za pośrednictwem
                                                                            Izabeli Dołgań - Szymańskiej
                                                                            Prokuratora Prokuratury Rejonowej
                                                                            Warszawa - Wola
                                                                            w Warszawie
                                                                            ul. E. Ciołka 14
                                                                            01-402 Warszawa

Sygn. akt
1 Ds.87/12/II     Pokrzywdzony : Barbara Popławska
                        ul. Bełska 14 m. 17
                        02-638 Warszawa

                                                                Z A Ż A L E N I E

Na postanowienie z dnia 31 stycznia 2012 roku, wydane przez prokuratora Izabelę Dołgań - Szymańską, doręczone mnie w dniu 21.02.2012r.,    
o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie :


I.  przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy -Mokotowa Agnieszkę Kucharską -  Stanik w toku postępowania prowadzonego za sygn. akt: I C 27/09 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa I Wydział Cywilny poprzez odroczenie ogłoszenia wyroku, odroczenie ogłoszenia na termin przekraczający dwa tygodnie i faktyczne nie ogłoszenie wyroku tj. o czyn z Art. 231 par.1 KK.

II. poświadczenia nieprawdy przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Agnieszkę Kucharską - Stanik w wyroku wydanym w toku postępowania prowadzonego za sygn. akt: I C 27/09 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa I Wydział Cywilny o czyn z Art. 231 par.1 KK

III. przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy  przez Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Pawła Pyzio w toku postępowania prowadzonego za sygn.XXIV C 1257/09 Sądu Okręgowego w Warszawie, czym miało dojść do znieważenia  Rzeczypospolitej Polskiej tj. o czyn z Art. 231 par.1 KK w zb. z Art. 271 par.1 KK w zb. z Art. 133 KK.

Wydane postanowienie zaskarżam w całości.
Wydającemu postanowienie prokuratorowi zarzucam :
- brak umiejętności czytania ze zrozumieniem lub świadome nierozumienie czytanego tekstu w celu wytworzenia podstawy do odmowy wszczęcia śledztwa
- przekroczenie uprawnień ( Art. 231 par.1 KK )
- poświadczenie nieprawdy ( Art. 271 par.1 KK)
- poplecznictwo ( Art. 239 par.1 KK ).
Wnoszę o uchylenie skarżonego postanowienia i nakazanie wszczęcia śledztwa z zakreśleniem jego kierunków.

                                                     U Z A S A D N I E N I E

Ad. pkt I.
Prokurator przekracza uprawnienia i poświadcza nieprawdę twierdząc, że zawity w Art. 326 par.1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego termin dwóch tygodni na jaki sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku jest TERMINEM INSTRUKCYJNYM.                                           
To przekroczenie uprawnień i potwierdzenie nieprawdy pozwala uniknąć
odpowiedzialności karnej SSR Agnieszce Kucharskiej - Stanik i uzasadnia przyjęcie o możliwości popełnienia przestępstwa poplecznictwa przez prokuratora Izabelę Dołgań - Szymańską o czym niniejszym zawiadamiam Prokuratora Generalnego wnosząc o ściganie sprawcy.

Ad. pkt II.
Prokurator, albo nie umie czytać ze zrozumieniem, albo świadomie nie chce rozumieć czytanego tekstu, albo poświadcza nieprawdę odmawiając wszczęcia śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy przez SSR Agnieszkę Kucharską - Stanik w wyroku wydanym w toku postępowania - sygn. akt: I C 27/09. W zawiadomieniu które rozpoznawał prokurator nie czyniłam bowiem zarzutu SSR Kucharskiej -Stanik,że poświadczyła nieprawdę w wyroku bowiem na dzień złożenia zawiadomienia żaden wyrok nie zapadł i to był główny zarzut, który prokurator odrzuca sam naruszając prawo - vide pkt. I.
Wskazywałam tylko w zawiadomieniu  znamiona jakich przestępstw zrealizowałaby SSR Agnieszka Kucharska - Stanik wydając wyrok uwzględniający powództwo Spółdzielni.

Ad. pkt. III.
Prokurator odmawiając śledztwa poświadcza nieprawdę, że brak jest znamion czynu zabronionego.
Podniosę  w tym miejscu tylko dwie najważniejsze kwestie resztę pozostawiając do oceny niezawisłemu Sądowi nadzorującemu pracę prokuratury.
1. Jakie prawo zezwoliło SSO Pawłowi Pyzio unieważnić w całości zawartą przeze mnie umowę ze Spółdzielnią Budowlano- Mieszkaniową  "POLITECHNIKA" którą zawarłam jako członek tej Spółdzielni na budowę mieszkania za budowę którego pokryłam pełne koszty?
    Wyjaśniam, że SSO Paweł Pyzio uczynił to w sytuacji gdy rozpoznawał mój pozew przeciwko Spółdzielni o nadanie tytułu prawnego do mieszkania za budowę którego pokryłam pełne koszty !!!

2. Jakie prawo zezwoliło SSO Pawłowi Pyzio twierdzić, że moja umowa ze Spółdzielnią ma charakter cywilno-prawny i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego, skoro za podstawę umowy Spółdzielnia przyjęła Statut, co stanowi, że umowa ma charakter wewnątrz  spółdzielczy i podlega przepisom ustawy Prawo Spółdzielcze ?
    Wyjaśniam, że postanowienia Statutu w brzmieniu par. 36 pkt. 2 okazały się sprzeczne z ustawą Prawo Spółdzielcze i jako niezgodne z prawem zostały zaskarżone przez członków Spóldzielni do Sądu, a mimio tego Spółdzielnia sprzeczne z prawem i zaskarżone do Sądu postanowienia wprowadziła do umowy wprowadzając mnie w błąd co do okoliczności prawnej-de facto bezprawnej, co potwierdził  Sąd Najwyższy uchylając postanowienia par. 36 pkt. 2 Statutu i nakazując ich wykreślenie.

    REASUMUJĄC.
    Podnoszę, że tak SSR Agnieszka Kucharska - Stanik, jak SSO Paweł Pyzio nie dopełnili obowiązku i przekroczyli uprawnienia  dopuszczając  do procesu  osobę nieuprawnioną jaką jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "POLITECHNIKA" w Warszawie, która nie wykonała ustawą nałożonego obowiązku - ustawa z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych - zmiany  statutu i działając po zawitym w ustawie terminie 30 listopada   2007 roku przez zebranie przedstawicieli zamiast przez WALNE ZGROMADZENIE działa BEZPRAWNIE !!!,co potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lutego 2012 roku - sygn. akt I ACa 227/11.


   Podając powyższe ku rozwadze wszystkim do których niniejsze zażalenie skieruję,
  
                   WNOSZĘ  O  ŚCIGANIE  SPRAWCÓW !

                                                                                          Z   p o w a ż a n i e m
                                                                                
                                                                                           Barbara Popławska

PS.
Wyjaśniam dodatkowo jak sądzono moje sprawy w Sądzie Okręgowym w Wydziałach III i XXIV dla Warszawy-Mokotowa:
1/w 2000 r. złożyłam pozew o unieważnienie punktu umowy inwestycyjnej (o zdawaniu mieszkania własnościowego) sygn. akt: III C 1035/01 ,III C 1475/03 .Pozew SSO Elżbieta Ziółkowska oddaliła, uznając ,że umowa jest w tym punkcie  w a ż n a, pomimo Wyroku SN z 22.03.2002 r. sygn. akt: I CKN 1184/99 i orzekła, że nie opłaciłam wkładu budowlanego
 
2/ W 2009 r. wniosłam pozew o ustanowienie odrębnej własności sygn. akt: XXIV C 1257/09. Pozew SSO Paweł Pyzio oddalił, a w Wyroku napisał, że umowa jest  n i e w a ż n a.
    
Pozwolę sobie wyjaśnić Państwu ,że jedną z podstawowych zasad procesu cywilnego jest zasada dyspozycyjności, która oznacza, że to strona określa, czego się domaga (za coś przecież płaci!), a sąd nie może orzekać o tym, czego strona nie żądała, ani też orzekać ponad żądanie. Moje żądanie dotyczyło ustanowienia odrębnej własności do nowego mieszkania, tymczasem SSO Paweł Pyzio orzekł również o nieważności mojej umowy inwestycyjnej z 1997 r.-co nie było przedmiotem procesu! Warto znać też obowiązujące prawo:  zgodnie z art. 321 § 1 k.p.c. „Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.”.
Przepis ten, określając granice wyrokowania, wskazuje również, że sąd nie może wyrokować co do rzeczy, która nie była przedmiotem żądania, czyli zasądzić coś innego niż strona żądała. Co do zasady do obrazy art. 321 § 1 k.p.c. przez sąd dochodzi, gdy sąd ten wyrokuje co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem.
 " W czym rzecz" widzą młodzi prawnicy-magistrowie prawa, bez prawa reprezentacji w sądach powszechnych. Pan Rzecznik Dyscyplinarny przy KRS-Sędzia Marek Hibner nie podjął postępowania dyscyplinarnego z powodu unieważnienia mojej umowy inwestycyjnej z 1997 r. przez SSO Pawła Pyzio. Pani Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Wola Izabela Dołgań Szymańska podobnie nie widzi przekroczenia uprawnień-odmówiła wszczęcia śledztwa .Nic się takiego nie dzieje- istotne jest, że  obywatel RP ma prawo do Sądu! Przy takim osądzaniu spraw i przy takiej kontroli spraw Pana Sędziego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów przy KRS, oraz przy takim postrzeganiu stosowania prawa, a w konsekwencji przy bezkarności Sędziów za "takie" orzekanie-życia nie wystarczy, by dojść do prawa. I czyż można dziwić się, że sądy "zapchane" są sprawami ? 

Recepta na uzdrowienie Sądownictwa nie wydaje się trudna: usunąć z sądów Sędziów, którzy przy orzekaniu łamią prawo, lub nie chcąc pracować dopuszczając się przewlekłości, a płace podnieść nawet i o 50% pozostałym-mądrym, sprawnym, utalentowanym Sędziom. Pozostawienie najlepszych Sędziów w zawodzie, premiowanie tylko tych, którzy wydają "trafne" wyroki-zgodne z obowiązującym prawem, kary za orzekanie sprzecznie z prawem, wydaje się sposobem na uzdrowienie obecnej sytuacji. Sędziowie swoimi wyrokami podważają zaufanie społeczne do  wymiaru sprawiedliwości, doprowadzą do tego, że będą traktowani przez społeczeństwo w sposób lekceważący co z kolei zwiastuje szybki upadek polskiego sądownictwa. 
Pozostawienie w zawodzie tylko wartościowych i "kryształowych" Sędziów, rozumiejących swoje powołanie i służbę oraz należyte ich wynagrodzenie- z pewnością uzdrowi sądownictwo.    
Barbara Popławska      

Więcej:

Warszawa Spółdzielcy w końcu wygrywają z SBM "Politechnika" i jej nieuczciwym zarządem.
Warszawa 19.12.2011 r. o g. 9.40 s. Nr 203- do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa  SBM" Politechnika rozprawa o eksmisję z mieszkania własnościowego niesprzedanego i niezadłużonego.

Polecamy sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
06-08-2012 / 10:57
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~czesłąw45
25-03-2012 / 05:36
Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie.Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : REWA * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~Elle
23-03-2012 / 07:56
hehe ciekawe czy Prokurator Generalny też popełni przestępstwo jak nie uwzględni pisma tej pani...
~b urzędnik
06-03-2012 / 09:05
chcieliśmy Wam przypomnieć, że stłumimy każde zagrożenie. Trenowaliśmy strzelanie do sylwetek postaci ludzi serce i głowa. Strzelanie było za Wasze podatki.
~bezpieka
06-03-2012 / 08:40
Odwalcie się od nas mamy zasłużone emeryturki i 40lat życia. Nie POzwolimy sobie tego odebrać. W Wy do roboty i płacić POdatki bo nasze WAKACJE są kosztowne.
~SAD OBYWATELSKI
05-03-2012 / 19:23
Tylko SĄD OBYWATELSKI i SPOŁECZNY NADZÓR nad sędziami i prokuratorami - czyli społeczna i medialna kontrola oraz ocena ich pracy jest w stanie doprowadzić do zmniejszenia przestępczej działalności funkcjonariuszy władzy a w kolejnym etapie doprowadzić do odpowiedzialności za wydawane orzeczenia sprzeczne z wiedzą naukową i zdrowym rozsądkiem.
~Andrzej
05-03-2012 / 08:48
co mnie INTERESują Wasze SRAWy . Przecież na tym nie zarobię. Dajcie mi święty sPOkój bo spami POszuję.