Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO I PROKURATORÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW - EUROFARM - OSZUSTWA SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO I PROKURATORÓW ŚLĄSKICH.

Oszustwa syndyka, sędziów i prokuratorów, urzędników którzy w najróżniejszy sposób okradali "kawałki tortu" jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy i jeszcze niejednokrotnie ten temat będziemy poruszać.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

Aktualnie na prośbę poszkodowanych publikujemy kolejny dokument informujący o przestępstwie popełnionym przez (jeszcze) syndyka Włodzimierza Bernackiego.

PROSIMY O INTERWENCJĘ!
PONIEWAŻ OD ZAWIADOMIENIA MINĘŁO PONAD 2.5 MIESIĄCA, PROKURATURA REJONOWA W ZĄBKOWICACH ŚL. NIE ZROBIŁA JESZCZE NIC W TEJ SPRAWIE, PONIEWAŻ ŻONA ZASTĘPCY PROKURATORA JANUSZA WYBIERAŁY ADWOKAT JOANNA MROZOWSKA WYBIERAŁA (BYŁA PROKURATOR) PRACUJE U SYNDYKA JAKO RADCA PRAWNY I ZABEZPIECZA INTERESY SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO W ORGANACH ŚCIGANIA POPRZEZ MĘŻA WYNOSZĄC DLA NIEGO MATERIAŁY ZE ŚLEDZTW ORAZ ZAŁATWIAJĄC KOLEJNE UMORZENIA SPRAW PRZECIW WŁODZIMIERZOWI BERNACKIEMU. W ZAMIAN OTRZYMUJE OGROMNE WYNAGRODZENIE BEZ WYKONYWANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY.
J. W. DUCHIEWICZ

Łódź, dnia 15 września 2007 r.

Zawiadamiająca: Jolanta Duchiewicz – reprezentowana przez adwokata Dariusza Matuszczyka

Do:
Prokuratury Rejonowej
W Ząbkowicach Śląskich
Ul. Niepodległości 2
57 – 200 Ząbkowice Śląskie

ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

Działając w imieniu mojej mocodawczyni – Jolanty Duchiewicz, której pełnomocnictwo załączam, na podstawie art. 304 § 2 kpk zawiadamiam, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Bernackiego – syndyka masy upadłości Biura Handlowo – Usługowego „Euro – Farm” Witold Duchiewicz w upadłości polegającego na przywłaszczeniu rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych znacznej wartości stanowiących własność Jolanty Duchiewicz, tj. przestępstwa z art. 284 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk.

Uzasadnienie

Moja mocodawczyni – Jolanta Duchiewicz i jej mąż – Witold Duchiewicz umową zawartą w dniu 10 lipca 1996r. w formie aktu notarialnego wyłączyli łączącą ich z mocy prawa wspólność ustawową małżeńską. W związku z powyższym, składniki majątku, które do dnia 10 lipca 1996r. należały do wspólności majątkowej małżonków, po tej dacie objęte zostały współwłasnością w częściach równych po ½ części.

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2004r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ogłosił upadłość męża mojej mocodawczyni – Witolda Duchiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą przedsiębiorstwa Biura Handlowo – Usługowego „Euro – Farm” z/s w Stolcu (sygn. akt VI GU 37/04). /dowód: odpis postanowienia Sądu Rejonowego Wałbrzychu/

Do masy upadłości wszedł cały majątek upadłego. Skład tego majątku ustalił syndyk poprzez spis inwentarza. Do powyższego spisu weszły ruchomości i prawa majątkowe stanowiące przedmioty współwłasności Witolda Duchiewicz i Jolanty Duchiewicz po ½ części.

Syndyk masy upadłości – Włodzimierz Bernacki wystąpił m. in. z powództwem o zapłatę kwoty 200 000zł przeciwko mojej mocodawczyni – Jolancie Duchiewicz. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 29 maja 2007r., podtrzymując wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 21 lutego 2007r. przesądził o istnieniu między małżonkami współwłasności w częściach równych, wskazując jednocześnie, iż do masy upadłości w żadnej mierze nie może wejść cały majątek małżonków Duchiewicz (sygn. akt I Aca 401/07). /dowód: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu/

Pomimo, iż syndyk masy upadłości zna treść wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w dalszym ciągu dokonuje przywłaszczania ruchomości i praw majątkowych stanowiących własność mojej mocodawczyni a także bezprawnie nim rozporządza dokonując sprzedaży składników tegoż majątku. Na marginesie jedynie należy wskazać, iż syndyk nie informuje o dokonywanej sprzedaży składników w jego błędnym mniemaniu należących do masy upadłości ani też w żadnej mierze się z nich nie rozlicza.

Wskazać należy, iż przestępstwo z art. 284 § 1 k.k. jest przestępstwem powszechnym. Jego strona podmiotowa polega na umyślności wyłącznie w formie zamiaru bezpośredniego, ponieważ charakteryzuje je szczególne ukierunkowanie (dolus coloratus) - zamiar postępowania z rzeczą jak właściciel. Innymi słowy, zachowaniu sprawcy musi towarzyszyć tzw. animus rem sibi habendi, zamiar zatrzymania mienia bez żadnego tytułu prawnego (zob. wyrok SN z dnia 6 stycznia 1978 r., V KR 197/77, OSNGP 1978, nr 6, poz. 64, por. także postanowienie SA w Krakowie z 28 lutego 2002 r., II AKz 49/2002, KZS 2002, nr 2, poz. 36) i powiększenia swego majątku kosztem majątku osoby pokrzywdzonej (wyrok SN z 11 marca 2003 r., V KK 212/02, KZS 2003, nr 7-8, poz. 29). Przedmiotem czynu może być zarówno cudza rzecz ruchoma (zob. uwagę 3 do art. 278 k.k.), jak i prawo majątkowe. Do kategorii praw majątkowych zalicza się w szczególności: prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa własności intelektualnej (autorskie, wynalazcze), czy roszczenia pieniężne [zob. Z. Radwański, Prawo Cywilne. Cześć ogólna, s. 85]. Zachowanie sprawcy polega na „przywłaszczeniu” cudzej rzeczy lub prawa majątkowego, a więc rozporządzeniu nimi przez włączenie do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania. Nie występuje tu element zaboru, jako że jego przedmiot znajduje się w posiadaniu sprawcy (np. sprawca otrzymał go omyłkowo). Jest to przestępstwo materialne, którego można się dopuścić zarówno przez działanie, jak i przez zaniechanie (np. odmowa zwrotu rzeczy właścicielowi).

W niniejszych okolicznościach faktycznych wskazać należy, iż doszło do popełnienia przestępstwa przez syndyka masy upadłości – Włodzimierza Bernackiego. Oczywistym jest, iż ma on świadomość, że część błędnie ustalonej przez niego masy upadłości stanowi własność Jolanty Duchiewicz. Podobnie bezspornym jest fakt, iż jego działania ukierunkowane są na zwiększenie masy upadłości. W związku z powyższym doszło do wypełnienia przez niego zarówno znamion strony podmiotowej jak i przedmiotowej przestępstwa z art. 284 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. ( z uwagi na znaczną wartość mienia podlegającego przywłaszczeniu).

Adwokat
Dariusz Matuszczyk

Załączniki:
- pełnomocnictwo,
- postanowienie Sądu Rejonowego Wałbrzychu,
- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Sporo innych artykułów znajdziemy po prosty wrzucając do wyszukiwarki na naszej głównej stronie hasło: eurofarm

Nasz Dziennik - Mafia i powiązani z nią "biznesmeni" wykorzystują wrocławskie organa wymiaru sprawiedliwości do niszczenia firm zagrażających ich interesom - Upadłość na zlecenie .

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Nikola
19-11-2012 / 11:53
Dariusz Matuszczyk był chyba w zarządzie tej spółki i może reprezentować poszkodowaną? To niezły machlojarz sam uchyla się od osądzenia go w sprawie karnej jest oslkarżony o spowodowanie wypadku - ofiara kaleka, symuluje "pomroczność jasną" i wy go tu zamieszczacie. Precz!