Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

Prokurator Beata Szefler z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie zainspirowana „doniesieniem” swojej togowej przyjaciółki sędzi Joanny Chmary z Sądu Rejonowego w Szczecinku, po cichu zleciła szczecineckiej policji przeprowadzenie śledztwa z urzędu przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu - obejmującego czyn z art. 212 § 1 kk.

W dniu 4.10.2010r listonosz doręczył Rafałowi wezwanie do KPP w Szczecinku na dzień 14.10.2010r o godzinie 9.00, w charakterze świadka, w sprawie o sygn. akt Rsd 1005/10.

W związku z tym, że w dniu 14.10.2010r Sąd Okręgowy w Koszalinie ma również rozpatrywać jego apelację od wyroku wydanego przez Joannę Chmarę w sprawie o sygn. akt IC 531/09, po zbieżności terminów w wezwaniach domyślił się czego to przesłuchanie może dotyczyć.

Po dokonaniu tego niezwykłego odkrycia niezwłocznie udał się do KPP w Szczecinku spełnić swoją obywatelską powinność.

kryszt.wezw.kpk.szczecinek.jpg (62100 bytes) kryszt.wezw.rozpr.apel.koszalin.jpg (83467 bytes)

Co usłyszał i co widział, film ten wszystko nam dopowie.

wypowiedź Rafała odnosząca się do odczytanych mu zarzutów.

….Zarzut postawiony mi w dniu dzisiejszym jest dla mnie nie zrozumiały z uwagi na to, że napisane przez mnie treści są prawdziwe.

Korzystam z prawa odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania.

Drugim powodem odmowy składania wyjaśnień jest fakt, że art. 212 został zniesiony przez Sąd Najwyższy.

Na dowód tego przedkładam wydruk z Internetu dotyczący nowelizacji tego artykułu przez Sąd Najwyższy.

Ponad to należy zauważyć, że czyn z art. 212 kk. podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego.

Jeżeli pokrzywdzona uważa, że w jakiś sposób została skrzywdzona, to jako profesjonalny sędzia powinna postępować zgodnie z prawem i sprawiedliwości dochodzić na drodze postępowania sądowego wnosząc prywatny akt oskarżenia, a nie korzystać z koneksji i układów służbowych.

Towarzysko zawodowych….

To wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie……………….…

Resztę uściśla treść apelacji od wyroku wydanego w dniu 21.04.2010r pod sygn. akt IC 531/09 Ch, przez Joannę Chmara, wniesionej w dniu 19.05.2010r.

Rafał Krzyształowski Szczecinek 19.05.2010r

Sygn. akt IC 531/09 Ch

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Wydział Cywilny

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Szczecinku

Wydziału Cywilnego

Apelacja

W imieniu pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydziału Cywilnego zapadłego w dniu 21.04.2010r pod sygn. akt IC 531/09 Ch.

Zapadłemu wyrokowi pozwany zarzuca:

1. Został wydany wybitnie stronniczo przez sędziego, którego wyłączenia wielokrotnie pozwany się domagał, ze względu na rozliczne udokumentowane prymitywne matactwa jakich się on dopuszczał, działając na szkodę jego interesu prawnego.

Między innymi w postępowaniach o sygn. akt IC 20/02, ICo 1226/05 i IC 232/02.

2. Rażące błędy w ustaleniu stanu faktycznego i obrazę prawdy materialnej.

3. Nie wyjaśnienie najistotniejszych okoliczności sprawy.

4. Został wydany w oderwaniu od realiów życiowych i logiki zebranego materiału dowodowego.

5. Został wydany w oparciu o fałszywe zeznania – art. 233 kk. czyn przestępczy ścigany z urzędu.

6. Bezprawne obciążenie pozwanego kwotą 200 zł. tytułem pokrycia kosztów sprawy.

Wskazując na powyższe zarzuty pozwany domaga się:

1. Uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania równorzędnemu Sądowi Rejonowemu z poza okręgu Koszalina.

2. Wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Joanny Chmary.

Uzasadnienie

W sprawie o dopuszczenie do współposiadania lokalu mieszkalnego orzekł sędzia, który z urzędu powinien zostać wyłączony od tego postępowania.

Między innymi z uwagi na rozliczne udokumentowane matactwa i przekręty dokonane z premedytacją w sprawach pozwanego i nienawistny stosunek do jego osoby.

Ma to swoje pełne odzwierciedlenie w wydanym wyroku i sposobie przeprowadzenia całej sprawy.

Należy przy tym podkreślić, że pozwany wielokrotnie występował z wnioskami formalnymi o wyłączenie skorumpowanego sędziego od prowadzenia spraw z jego udziałem, jasno precyzując podstawy swojego żądania.

Udokumentowane zarzuty korupcyjne pod adresem Joanny Chmary zostały również podane do publicznej wiadomości a mimo to sędzia nie wyłączył się od rozpoznania sprawy z jego udziałem jako strony procesowej.

Nie poczuł się też do obowiązku odparcia postawionych mu publicznie zarzutów, co siłą rzeczy czyni je prawdziwymi.

(Dowód stanowią akta o sygn. IC 20/02, ICo 1226/05, IC 323/02 i inne.)

W części odnoszącej się bezpośrednio do zaskarżonego wyroku należy stwierdzić z całą stanowczością, że jest on zemstą sędziego Joanny Chmary na pozwanym i nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością……………………………..

Jako pierwsze należy podnieść, że ustalenia dokonane przez Joannę Chmarę obrażają prawdę materialną, godząc w powagę sprawowanego przez nią urzędu i autorytet Państwa.

Całe postępowanie o sygn. akt IC 531/09 Ch było farsą procesową ukierunkowaną na bezwzględne pogrążenie pozwanego kolejnym niesprawiedliwym wyrokiem .. .………………………………………………………………………………. itd.

Rafał bez trudu potrafi udowodnić, że wszystko co stwierdził w swoich pismach procesowych stanowiących podstawę ścigania go z urzędu jest oparte na bezspornych dowodach. To samo dotyczy również zarzutów apelacyjnych. Jutro Rafał tego dowiedzie w Sądzie Okręgowym w Koszalinie Wydziale Karnym Odwoławczym podczas rozpatrywania jego Apelacji, co zamierza utrwalić za pomocą kamery. Przed wywołaniem sprawy złoży w biurze podawczym sądu wniosek o umożliwienie mu sfilmowania całej wokandy apelacyjnej.

Natomiast prokuratora Betę Szefer z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie należy gruntownie przeszkolić w oparciu o przepisy kodeksu karnego, żeby w końcu dotarło do niej, że:

1. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”art. 7 Konstytucji R.P.

2. „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” - art. 32 / 1 Konstytucji R.P.

3. Ściganie czynu z art. 212 § 1 kk odbywa się z oskarżenia prywatnego – vide § 4 tego artykułu.

Resztę precyzuje Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008r.

Nowelizacje [edytuj]

  • W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r.[1] stwierdzono, że art. 213 § 2 k.k. w zakresie odnoszącym się do przestępstwa z art. 212 § 2 k.k. w części obejmującej zwrot „służący obronie społecznie uzasadnionego interesu”, gdy zarzut dotyczy postępowania osób pełniących funkcje publiczne, jest niezgodny z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Błąd ten naprawiono nowelizacją[2], dodając, iż nie tylko nie popełnia przestępstwa ten, którego zarzut służy obronie społecznie uzasadnionego interesu, ale i ten, którego zarzut dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną.

Współudział sędziego Joanny Chmary w kształtowaniu stanu prawnego wszystkich spraw Rafała, rozpatrywanych w Sądzie Rejonowym w Szczecinku dokumentują publikacje A.P..

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”.

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3. Publikacja z dnia 31.01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009rList otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r - „Typowy dzień, w typowym skorumpowanym polskim sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych…czyli dzień z życia poszkodowanego Rafała

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY JAROSŁAWA SEBA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

Otrzymują.

1. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11.

2. Prokurator Generalny Andrzej Seremet 02-315 Warszawa ul. Barska 28/30.

3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 00 - 090 Warszawa Aleja Solidarności 77

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~renigast
29-10-2012 / 06:19
~Komitet Obywatelski 20-09-2012 / 22:18 Panie Prokuratorze Generalny. Doborowe towarzystwo wzajemnej adoracji z okręgu Koszalina ciągle czeka na rozliczenie. Pani Urszulo jesteśmy z Panią. www.aferyprawa.eu/Interwencje/Skazany-ustawami-na-pastwe-togowych-pr ~colt 19-09-2012 / 21:29 S.GAWLOWSKI ma niejasne i niewyjaśnione sprawy ze swojej przeszłości – nie wyjaśnił kwestii współpracy z SB - dotycząca tego że GAWLOWSKI był pracownikiem SB o pseudonimie Grobelus - a także jego niejasne powiązania z Młotkowcami napadającymi na jubilerów w zach. Europie – zatrudnił swojego czasu Aleksandrę O. ,która była żona głównego szefa gangu Pawła O. wg. KRIPO Stuttgart napadającego na jubilerów z zegarkami szwajcarskimi w Niemczech – ściganego listami gończymi w Niemczech,( według dokumentów niemieckich jego żona także uczestniczyła w przewożeniu trefnych zegarków przez granice), ( obrót zegarkami szwajcarskimi w PO jest częstym tematem rozmów ich członków na tzw. popijawach), - co do męża Aleksandry O.(byłej pracownicy gabinetu Gawłowskiego i szefowej funduszy na ochronę środowiska w zach.pom) - dostal on w Polsce 5 lat w zawieszeniu bez stawienia się na procesie i ani dnia aresztu ???- obecnie szmuglował fajki do Włoch - głośno było o tym po zatrzymaniu 2 lata temu przedstawiciela włoskiej mafii przez carabinierów w W-wie, Pawła O. chronią dalej politycy i prokuratura w Polsce, zamieszany jest w to były prokurator wojskowy PRL Andrzeja B. orzekającego w stanie wojennym i będący członkiem wywiadu i kontrwywiadu wojskowego PRL - na liście Willsteina wraz ze swoja żoną obecną sędziną – był przez tego prokuratora tak chroniony że włos mu z głowy nie spadł – jak i innemu znajomemu kolegi syna senatora PO z Koszalina – swoją drogą kolegi GAWLOWSKIEGO – robiącego „porządki” w koszalińskim IPN aby żyło się lepiej !,- ale ci panowie nie wiedzą ,że ich kwity były jeszcze w paru miejscach i wszystkiego nie udało się zniszczyć i powoli wyglądają na światło dzienne- pan prokurator Andrzej B. jest obecnie szefem prokuratorem apelacyjnym w Szczecinie i szefem Rady Prokuratorów czyli osobą która rozpatruje zażalenia i kolo się zamyka – CHORY KRAJ , W KTÓRYM SKARGI ROZPATRUJE ten na kogo są pisane – Nie rozumiem jak taki ktoś może być w wolnej Polsce PROKURATOREM APELACYJNYM – a to nie jedyne sprawki tego pana - jest ich o wiele więcej łącznie z korupcją i przyjmowaniem łapówek w postaci samochodów - Są silnie powiązani z politykami i nie ma tu klucza partyjnego to osoby od lewa do prawa strony politycznej, ROWIŃSCY MAJĄ DOKUMENTY NA TEN SPRAWY. – Pani prokurator która prowadziła sprawy Rowińskich obecnie pracuje w Straży Granicznej ,po tym jak wyrzucono ją z prokuratury po zatuszowaniu sprawy jazdy po pijaku i wypadku samochodowego z-cy komendanta Centrum SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE – takich kwiatków przenikania polityków i funkcjonariuszy Panstwa Polskiego w tej sprawie są setki , jaki korupcji w prokuraturze ! RATUSZ KOSZALINSKI z Gawlowskim oszukał Rowińskich, dokonując wielu fałszerstw dokumentów - oszustwo polegające na stwierdzeniu nieprawdy w umowie, że jest właścicielem sklepu który wynajmowali, kiedy się zorientowali że płacą oszustom, którzy nie mają aktu własności - zaczęły się rozmowy – jeden z wysoko postawionych polityków PO kazał Gawlowskiemu umorzyć fikcyjny dług z tego tytułu oraz wszelkie zadłużenia na tym majątku – ale ten wolał swoimi kontaktami zastosować działanie prawa wstecz – gdyż miasto uzyskało dopiero po 3 latach później akt własności – a mimo to skorumpowane sady koszalińskie kazały płacić oszustom-ratuszowi. Każdy inny obywatel gdyby oszukał innego w ten sposób byłby przestępca – ale w Polsce urzędasy i sady są bezkarne ! Reszta długów Rowińskich to oszustwa Straży Granicznej w sprawie najmu lokalu kasyna SG i w tej sprawie też są już założone sprawy sądowe, które już na dzień dzisiejszy są tak czytelne że skończą się na korzyść Państwa Rowińskich, a mimo to skorumpowani i powiązani z politykami pewni pracownicy tzw. wymiaru sprawiedliwości starają się ich załatwić – jednym stwierdzeniem Parada Oszustów rządzi ! W KOSZALINIE jest na ponad 10 lat pracy dla urzędników NIK- podstawa to zająć się oszustwami ratusza i towarzyskim powiązaniami z Sądami i prokuratorami – wielu z nich z rodowodem z PRL jest o tych ludziach dużo info na stronach Siepien 80
~marek777
28-10-2012 / 21:50
~jakel27-10-2012 / 23:40Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska … ~Korupcja13-10-2012 / 05:58Nie chcą żadnych zmian -każda tyrania nie potrzebuje zmian -podobnie zachowuje się dyktatura organów ścigania oraz pseudoprawna dziwka zwana,, prokuraturą,, lub ,,sądem,,.Nie mówiąc o ,,sutenerach ,,w policji itp.Nie powiem żle o rządzie i prezydencie -coś jak na pogrzebie -schylam głowę i milczę. ~pytaczek08-10-2012 / 19:41A na czym polega propozycja Lex Nostra, bo nie rozumiem?
~Czesław 45
03-03-2012 / 22:51
Do Rafała Potwierdzam publikację treści ujawniających istnienie największej kupy gnoju uzbrojonej IMMUNITETAMI w Rzeczypospolitej Polskiej opanowanej epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa . Istnieją i funkcjonują NAZISTOWSKIE mechanizmy sprawdzone w warunkach hitlerowsko-stalinowskiej okupacji jakie funkcjonują prokuratorami i sędziami w Rejonach i Okręgu Koszalin Ministerstwa Sprawiedliwości. Brak zasad etyczno-moralnych oraz logiki rozumowania dziczy magistrów prawa. Prostaków, Degeneratów posiadających gówno w miejscu mózgów. Łamanie Prawa i ZASAD PRAWA. Łamanie Praw CZŁOWIEKA. Poważanie Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za rolkę papieru toaletowego. Dowód : 1. Zabójstwo Franciszka Kornaga za sprawą PPR Iwona Jankowska przy pomocy bandytów w policyjnych mundurach I KP w Koszalinie. 2. Okradanie Rodziny Świątek i zamordowanie Jadwigi Świątek na zlecenie PPO Andrzej SIUCHTA przez komornika G. Mrowiński z polecenia rpr Osoś & Jagoszewski z pomocą czterech bandytów w policyjnych mundurach 15-07-2011r. SSO Czesław Podgórny, Tadeusz Szkudlarek, M. Wawrzynkowski to NAZISTOWSKA zgraja która funkcjonuje na przesłankach polityczno - kryminalnych. Okradała Rodzinę ŚWIĄTEK z legalnie posiadanej dzierżawy/. Przygotowanie i plan okradania Rodziny przygotowało dwóch SZMACIARZY: SSO Danuta Sokołowska i Sławomir Przykucki. O ich poziomie intelektu niech świadczy fakt, że NIE odróżniają amputacji kutasa od urojonego insynuacja własnych zatoru płucnego spreparowanego przez dr n. medycznych Elżbieta Zinka – patrz Tygodnik „SOLIDARNOŚĆ” nr 47 z dnia 24-11-2006r „Temida dziwnie stronnicza” Ta sama szajka złodziei :Podgórny, Szkudlarek, Wawrzynkowski – zniszczyła Tadeusza Wołyniec – jednego z aktywistów „Solidarności” w stanie wojennym. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I C H Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński Sylwia Wróbel Katarzyna Krystowczyk Marian Wawrzynkowski Iwona Jankowska Tomasz Bodo Marek Paluch Robert Mąka Małgorzata Wiśniewska Barbara Lubner Jacek Bytner Małgorzata Jarecka Beata Wysocka Jacek Matejko Adriana Tynebor Mąka Jarosław Cezary Stebelski Izabella Sobolewska Agnieszka Karbowska Suszek Zuzanna Ostrowska Aneta Skupień Grzegorz Klimowicz Barbara Romaniuk vel Bator Krzysztof Smoliński Iwona Kucharczyk Bożena Kondek Tomasz Krzemianowski Piotr Wedman GrzegorzPolewiak JanuszSkibicki MariaJankowska Ewa Kosiec Andrzej Jaracz Zbigniew Ambroziak Radosław Chamionek Liliana Czuchryta sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Wykaz NAZISTÓW DEGENERATÓW z IMMUNITETAMI zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg
~Czesław 45
03-03-2012 / 22:50
Do Rafała Potwierdzam publikację treści ujawniających istnienie największej kupy gnoju uzbrojonej IMMUNITETAMI w Rzeczypospolitej Polskiej opanowanej epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa . Istnieją i funkcjonują NAZISTOWSKIE mechanizmy sprawdzone w warunkach hitlerowsko-stalinowskiej okupacji jakie funkcjonują prokuratorami i sędziami w Rejonach i Okręgu Koszalin Ministerstwa Sprawiedliwości. Brak zasad etyczno-moralnych oraz logiki rozumowania dziczy magistrów prawa. Prostaków, Degeneratów posiadających gówno w miejscu mózgów. Łamanie Prawa i ZASAD PRAWA. Łamanie Praw CZŁOWIEKA. Poważanie Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za rolkę papieru toaletowego. Dowód : 1. Zabójstwo Franciszka Kornaga za sprawą PPR Iwona Jankowska przy pomocy bandytów w policyjnych mundurach I KP w Koszalinie. 2. Okradanie Rodziny Świątek i zamordowanie Jadwigi Świątek na zlecenie PPO Andrzej SIUCHTA przez komornika G. Mrowiński z polecenia rpr Osoś & Jagoszewski z pomocą czterech bandytów w policyjnych mundurach 15-07-2011r. SSO Czesław Podgórny, Tadeusz Szkudlarek, M. Wawrzynkowski to NAZISTOWSKA zgraja która funkcjonuje na przesłankach polityczno - kryminalnych. Okradała Rodzinę ŚWIĄTEK z legalnie posiadanej dzierżawy/. Przygotowanie i plan okradania Rodziny przygotowało dwóch SZMACIARZY: SSO Danuta Sokołowska i Sławomir Przykucki. O ich poziomie intelektu niech świadczy fakt, że NIE odróżniają amputacji kutasa od urojonego insynuacja własnych zatoru płucnego spreparowanego przez dr n. medycznych Elżbieta Zinka – patrz Tygodnik „SOLIDARNOŚĆ” nr 47 z dnia 24-11-2006r „Temida dziwnie stronnicza” Ta sama szajka złodziei :Podgórny, Szkudlarek, Wawrzynkowski – zniszczyła Tadeusza Wołyniec – jednego z aktywistów „Solidarności” w stanie wojennym. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I C H Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński Sylwia Wróbel Katarzyna Krystowczyk Marian Wawrzynkowski Iwona Jankowska Tomasz Bodo Marek Paluch Robert Mąka Małgorzata Wiśniewska Barbara Lubner Jacek Bytner Małgorzata Jarecka Beata Wysocka Jacek Matejko Adriana Tynebor Mąka Jarosław Cezary Stebelski Izabella Sobolewska Agnieszka Karbowska Suszek Zuzanna Ostrowska Aneta Skupień Grzegorz Klimowicz Barbara Romaniuk vel Bator Krzysztof Smoliński Iwona Kucharczyk Bożena Kondek Tomasz Krzemianowski Piotr Wedman GrzegorzPolewiak JanuszSkibicki MariaJankowska Ewa Kosiec Andrzej Jaracz Zbigniew Ambroziak Radosław Chamionek Liliana Czuchryta sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Wykaz NAZISTÓW DEGENERATÓW z IMMUNITETAMI zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg
~cesarymaciej
04-12-2010 / 09:04
Jest to pisanie "do nich na nich" - wszystkie instytucje "do wiadomości" stoją na straży swoich interesów nie obywatela nie wyłączając BRPO. Olsztyński wymiar sprawiedliwości jest taki sam.