Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

Prokurator Beata Szefler z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie zainspirowana „doniesieniem” swojej togowej przyjaciółki sędzi Joanny Chmary z Sądu Rejonowego w Szczecinku, po cichu zleciła szczecineckiej policji przeprowadzenie śledztwa z urzędu przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu - obejmującego czyn z art. 212 § 1 kk.

W dniu 4.10.2010r listonosz doręczył Rafałowi wezwanie do KPP w Szczecinku na dzień 14.10.2010r o godzinie 9.00, w charakterze świadka, w sprawie o sygn. akt Rsd 1005/10.

W związku z tym, że w dniu 14.10.2010r Sąd Okręgowy w Koszalinie ma również rozpatrywać jego apelację od wyroku wydanego przez Joannę Chmarę w sprawie o sygn. akt IC 531/09, po zbieżności terminów w wezwaniach domyślił się czego to przesłuchanie może dotyczyć.

Po dokonaniu tego niezwykłego odkrycia niezwłocznie udał się do KPP w Szczecinku spełnić swoją obywatelską powinność.

kryszt.wezw.kpk.szczecinek.jpg (62100 bytes) kryszt.wezw.rozpr.apel.koszalin.jpg (83467 bytes)

Co usłyszał i co widział, film ten wszystko nam dopowie.

wypowiedź Rafała odnosząca się do odczytanych mu zarzutów.

….Zarzut postawiony mi w dniu dzisiejszym jest dla mnie nie zrozumiały z uwagi na to, że napisane przez mnie treści są prawdziwe.

Korzystam z prawa odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania.

Drugim powodem odmowy składania wyjaśnień jest fakt, że art. 212 został zniesiony przez Sąd Najwyższy.

Na dowód tego przedkładam wydruk z Internetu dotyczący nowelizacji tego artykułu przez Sąd Najwyższy.

Ponad to należy zauważyć, że czyn z art. 212 kk. podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego.

Jeżeli pokrzywdzona uważa, że w jakiś sposób została skrzywdzona, to jako profesjonalny sędzia powinna postępować zgodnie z prawem i sprawiedliwości dochodzić na drodze postępowania sądowego wnosząc prywatny akt oskarżenia, a nie korzystać z koneksji i układów służbowych.

Towarzysko zawodowych….

To wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie……………….…

Resztę uściśla treść apelacji od wyroku wydanego w dniu 21.04.2010r pod sygn. akt IC 531/09 Ch, przez Joannę Chmara, wniesionej w dniu 19.05.2010r.

Rafał Krzyształowski Szczecinek 19.05.2010r

Sygn. akt IC 531/09 Ch

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Wydział Cywilny

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Szczecinku

Wydziału Cywilnego

Apelacja

W imieniu pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydziału Cywilnego zapadłego w dniu 21.04.2010r pod sygn. akt IC 531/09 Ch.

Zapadłemu wyrokowi pozwany zarzuca:

1. Został wydany wybitnie stronniczo przez sędziego, którego wyłączenia wielokrotnie pozwany się domagał, ze względu na rozliczne udokumentowane prymitywne matactwa jakich się on dopuszczał, działając na szkodę jego interesu prawnego.

Między innymi w postępowaniach o sygn. akt IC 20/02, ICo 1226/05 i IC 232/02.

2. Rażące błędy w ustaleniu stanu faktycznego i obrazę prawdy materialnej.

3. Nie wyjaśnienie najistotniejszych okoliczności sprawy.

4. Został wydany w oderwaniu od realiów życiowych i logiki zebranego materiału dowodowego.

5. Został wydany w oparciu o fałszywe zeznania – art. 233 kk. czyn przestępczy ścigany z urzędu.

6. Bezprawne obciążenie pozwanego kwotą 200 zł. tytułem pokrycia kosztów sprawy.

Wskazując na powyższe zarzuty pozwany domaga się:

1. Uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania równorzędnemu Sądowi Rejonowemu z poza okręgu Koszalina.

2. Wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Joanny Chmary.

Uzasadnienie

W sprawie o dopuszczenie do współposiadania lokalu mieszkalnego orzekł sędzia, który z urzędu powinien zostać wyłączony od tego postępowania.

Między innymi z uwagi na rozliczne udokumentowane matactwa i przekręty dokonane z premedytacją w sprawach pozwanego i nienawistny stosunek do jego osoby.

Ma to swoje pełne odzwierciedlenie w wydanym wyroku i sposobie przeprowadzenia całej sprawy.

Należy przy tym podkreślić, że pozwany wielokrotnie występował z wnioskami formalnymi o wyłączenie skorumpowanego sędziego od prowadzenia spraw z jego udziałem, jasno precyzując podstawy swojego żądania.

Udokumentowane zarzuty korupcyjne pod adresem Joanny Chmary zostały również podane do publicznej wiadomości a mimo to sędzia nie wyłączył się od rozpoznania sprawy z jego udziałem jako strony procesowej.

Nie poczuł się też do obowiązku odparcia postawionych mu publicznie zarzutów, co siłą rzeczy czyni je prawdziwymi.

(Dowód stanowią akta o sygn. IC 20/02, ICo 1226/05, IC 323/02 i inne.)

W części odnoszącej się bezpośrednio do zaskarżonego wyroku należy stwierdzić z całą stanowczością, że jest on zemstą sędziego Joanny Chmary na pozwanym i nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością……………………………..

Jako pierwsze należy podnieść, że ustalenia dokonane przez Joannę Chmarę obrażają prawdę materialną, godząc w powagę sprawowanego przez nią urzędu i autorytet Państwa.

Całe postępowanie o sygn. akt IC 531/09 Ch było farsą procesową ukierunkowaną na bezwzględne pogrążenie pozwanego kolejnym niesprawiedliwym wyrokiem .. .………………………………………………………………………………. itd.

Rafał bez trudu potrafi udowodnić, że wszystko co stwierdził w swoich pismach procesowych stanowiących podstawę ścigania go z urzędu jest oparte na bezspornych dowodach. To samo dotyczy również zarzutów apelacyjnych. Jutro Rafał tego dowiedzie w Sądzie Okręgowym w Koszalinie Wydziale Karnym Odwoławczym podczas rozpatrywania jego Apelacji, co zamierza utrwalić za pomocą kamery. Przed wywołaniem sprawy złoży w biurze podawczym sądu wniosek o umożliwienie mu sfilmowania całej wokandy apelacyjnej.

Natomiast prokuratora Betę Szefer z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie należy gruntownie przeszkolić w oparciu o przepisy kodeksu karnego, żeby w końcu dotarło do niej, że:

1. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”art. 7 Konstytucji R.P.

2. „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” - art. 32 / 1 Konstytucji R.P.

3. Ściganie czynu z art. 212 § 1 kk odbywa się z oskarżenia prywatnego – vide § 4 tego artykułu.

Resztę precyzuje Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008r.

Nowelizacje [edytuj]

  • W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r.[1] stwierdzono, że art. 213 § 2 k.k. w zakresie odnoszącym się do przestępstwa z art. 212 § 2 k.k. w części obejmującej zwrot „służący obronie społecznie uzasadnionego interesu”, gdy zarzut dotyczy postępowania osób pełniących funkcje publiczne, jest niezgodny z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Błąd ten naprawiono nowelizacją[2], dodając, iż nie tylko nie popełnia przestępstwa ten, którego zarzut służy obronie społecznie uzasadnionego interesu, ale i ten, którego zarzut dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną.

Współudział sędziego Joanny Chmary w kształtowaniu stanu prawnego wszystkich spraw Rafała, rozpatrywanych w Sądzie Rejonowym w Szczecinku dokumentują publikacje A.P..

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”.

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3. Publikacja z dnia 31.01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009rList otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r - „Typowy dzień, w typowym skorumpowanym polskim sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych…czyli dzień z życia poszkodowanego Rafała

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY JAROSŁAWA SEBA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

Otrzymują.

1. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11.

2. Prokurator Generalny Andrzej Seremet 02-315 Warszawa ul. Barska 28/30.

3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 00 - 090 Warszawa Aleja Solidarności 77

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Taimi
05-01-2015 / 07:14
So true. Honesty and everything reciznoged. qitxhuar.com [url=vildpjxj.com]vildpjxj[/url] [link=riviig.com]riviig[/link]
~Millie
04-01-2015 / 19:55
What a pleasure to find someone who idniieftes the issues so clearly loljows.com [url=hnwudduzwiz.com]hnwudduzwiz[/url] [link=csmprkd.com]csmprkd[/link]
~Ygygyi
25-12-2014 / 09:31
Pani red. Wrzesień, czy mogłaby pani nie zachowywać się poidbnoe" rel="nofollow">vjrozu.com">poidbnoe jak red. Moniki Olejnik, tzn. nie wchodzić swojemu rozmf3wcy w słowo, notorycznie przerywając mu jego wypowiedź . To bardzo niekulturalnie
~Ceren
24-12-2014 / 06:28
Ta decyzja pociągnie w" rel="nofollow">xbjnjnu.com"> knksenweocji likwidacje Fabryki Lnu i Sklepu Wokulskiego- ostatnich bastionf3w żyrardowskiego lnu .Zostanie tylko z Litwy i ChinA co na to nasze władze kochane????Mieszkańcy Żyrardowa , spieszcie się po resztki żyrardowskiego lnu
~Guilherme
23-12-2014 / 23:21
Nothing marks your friendship more than a cum-pact, eh. The guy in the" rel="nofollow">fkgfyi.com"> shdeas looks particularly hot, except why has he got the wee winkee? Don't you know it's always the quiet, reserved' ones which are packing? Disappointed. *shakes head* Lovin the pixellated touch though.Love,Wabbit xx
~Ronald
20-12-2014 / 17:17
Dziewczyna wpadła przez własną głupotę . Przechodziła przez tory spojrzała się w lewo ale już w prawo nie… a do tego miała bdzrao głośno puszczoną muzyke w słuchawkach pociąg trąbił a ona nie usłyszła …
~Claribel
20-12-2014 / 15:35
Myślę że oni nie mają czasu testować każdej kueoinpj używki. Od tego jest xbox i bardzo fajny telewizorek 32 z HD w sklepie, żebyś mf3gł sobię tą grę przetestować, tak jak pan bardzo uprzejmie cię do tego zachęcał. Od tego oni są , a raczej on jest ;D U mnie ten sklep ma dużo dużych plusf3w: -pierwszy sklep w klinie dla graczy i tylko dla graczy, -bardzo uprzejmi sprzedawcy, nie to co w niektf3rych lombardach z grami, -możliwość przetestowania gry przed kupnem
~Petra
20-12-2014 / 09:48
No niestety ;( Dziewczyna wpadła przez własną głupotę . Przechodziła przez tory sopjrzała się w lewo ale już w prawo nie a do tego miała bardzo głośno puszczoną muzyke w słuchawkach pociąg trąbił a ona nie usłyszła Wyobrażam sobie załamanie jej rodzicf3w ;([*]
~komitet obywatelski
14-03-2013 / 14:11
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
05-03-2013 / 16:11
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.