Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Skarga na niezgodne z prawem działania Z-cy Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ Ewy Chałupczak-Zdrodowskiej

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Prokuratura Okręgowa

w Warszawie

Skarga

na niezgodne z prawem działania

Z-cy Prokuratora Rejonowego

Warszawa Śródmieście-Północ

Ewa Chałupczak-Zdrodowska

Prokurator Prokuratury Okręgowej,

oraz:

1. Na mocy kodeksu postępowania karnego:

Art. 327. § 2. (207) Prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze wznawia się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, na mocy postanowienia prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu, tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nie znane w poprzednim postępowaniu albo gdy zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3. Przewidziane w ustawie ograniczenia okresu tymczasowego aresztowania stosuje się wówczas do łącznego czasu trwania tego środka.

wnoszę o wznowienie postępowania przygotowawczego w sprawie znak 1 Ds. 856/06/I, a umorzonego Postanowieniem z dnia 11 października 2006 r., przez prokurator Beatę Dzbańską z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Powyższe postępowanie wszczęte było na podstawie „Zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Franciszek Krzyżaniak…”, złożonego przeze mnie w dniu 10 lipca 2006 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Fakty oraz dowody z dokumentów, nie znane we wskazanym wyżej postępowaniu 1 Ds. 856/06/I , wskazane są w moim

Zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez Franciszek Krzyżaniak

z dnia 14 października 2009 r., które ponownie załączam (zał. 1. wraz z 2 zał.).

2. Na mocy kodeksu postępowania karnego:

Art. 305. § 1. (169) Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

Nie otrzymałem postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa na moje Zawiadomienie z dnia 14 października 2009 r. (zał. 1)

Wnoszę o wydanie takiego postanowienia.

3. Także należy brać pod uwagę, że kodeks postępowania karnego, stanowi:

Art. 306. § 3. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

4. Wnoszę o zaniechanie wystawiania dokumentów, w których prokuratorzy dopuszczają się
ukrywania przestępstw (art. 239 § 1 k.k.) oraz poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.).

U z a s a d n i e n i e

W dniu 14 października 2009 r. złożyłem – cytuję:

Zawiadomienie

o popełnieniu przestępstwa

przez Franciszek Krzyżaniak

który jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie

dopuścił się z zamiarem bezpośrednim przestępstwa z art. 233 § 4 k.k.

którego kopię załączam (zał. 1). Zawiadomienie to kolejno było przesyłane (PR III Ko 2664/04 z dnia 26.10.2009 r.) do Prokuraturę Apelacyjną (Ap I Ko 272/08 z dnia 27.11.2009) , Prokuraturę Okręgową (I Ko 363/09/08 z dnia 02.12.2009r.) do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ.

W dniu 4 stycznia 2010 r. z Prokuratury tej otrzymałem pismo, znak: 1 Ds. 856/06/I z dnia 30 grudnia 2009 r. (zał. 2), podpisane przez Z-cę Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście Północ panią Ewa Chałupczak‑Zdrodowska.

1. Pani prokurator Ewa Chałupczak-Zdrodowska (celowo!) używa mylnego określenia „pismo”,
a nie cytuje i unika określenia „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa…”.

Jest to znana i popularnie stosowana, także przez prokuraturę, metoda ukrywania przestępstw.

2. Pani prokurator Ewa Chałupczak-Zdrodowska pisze, że – cytuję:

Analiza tego pisma oraz akt sprawy 1 Ds. 856/06/I nie daje podstaw do kontynuowania postępowania w sprawie, w której postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne”, koniec cytatu.

Pani prokurator ukrywa te „podstawy”! Tą podstawą jest pismo Głównego Urzędu Statystycznego załączone do mojego „Zawiadomienia o przestępstwie… (zał. 1 wraz z 2 zał.).

I dlatego, wbrew fałszywemu twierdzeniu prokurator Ewy Chałpczak-Dzbańskiej, i na mocy k.pk. – cytuję :

Art. 327.§ 2. (207) Prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze wznawia się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, na mocy postanowienia prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu, tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nie znane w poprzednim postępowaniu albo gdy zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3. Przewidziane w ustawie ograniczenia okresu tymczasowego aresztowania stosuje się wówczas do łącznego czasu trwania tego środka.

prokuratura ma (pardon!) tzw. „psi obowiązek” wznowić postępowanie.

I zaraz dalej, pani prokurator Ewa Chałupczak-Zdrodowska pisze:

„Okoliczności podnoszone przez pana stanowią tylko polemikę z merytorycznym rozstrzygnięciem i były one już przedmiotem analizy dokonanej przez prokuratora”, koniec cytatu.

Ja, Janusz B. Kępka oświadczam:

w powyższym, prokurator Ewa Chałupczak-Zdrodowska z zamiarem bezpośrednim dopuściła się poświadczania nieprawdy oraz ukrywania przestępstw. Dowody tego.

a) w swym Zawiadomieniu z dnia 10 lipca 2006 r. wskazałem, że nie istnieje tzw. „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35” , o który biegły Franciszek Krzyżaniak zwiększył wyliczaną przez siebie kwotę. Na dowód tego załączyłem pismo Głównego Urzędu Statystycznego, że takiego „wskaźnika” urząd nigdy nie wyznaczał.

Oznacza to, że biegły Fr. Krzyżaniak wystawił opinię o fałszywych treściach.

Jednak, prokurator Beata Dzbańska z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ poświadczyła na piśmie (Postanowienie z dnia 11 października, znak: 1 Ds. 856/06/I), że – cytuję:

„Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”, koniec cytatu.

Uwaga: w powyższym wskazana prok. Beata Dzbańska dopuściła się poświadczania nieprawdy, że istniał „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35” , ukrywając przy tym pismo Głównego Urzędu Statystycznego, w którym GUS poświadcza, że takiego wskaźnika nie było i nie ma!

Dlatego, nieistniejącego wskaźnika nie można przypisywać np. denominacji.

b) w swym „Zawiadomieniu o przestępstwie…” (zał. 1) wskazałem i załączyłem nowe pismo Głównego Urzędu Statystycznego (znak: DI-7-611(2769)09/EL/MK z dnia 12.08.2009 r.),
że wbrew zapewnieniom prok. Beaty Dzbańskiej w jej Postanowieniu z dnia 11 października, znak: 1 Ds. 856/06/I), - cytuję:

„…Departament informuje ponadto, że nie opracowuje „wskaźnika aktualizacji”;

– „Departament informuje, że aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r. wg stanu w dniu 01.01.1995 r. nie była związana z denominacją złotego.”, koniec cytatów.

Powyższe, Pani prok. Ewa Chałupczak-Zdrodowska oszukańczo(!) przezywa „polemiką”.

Natomiast, ponownie cytuję z pisma Głównego Urzędu Statystycznego:

„Departament informuje, że aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r. wg stanu w dniu 01.01.1995 r. nie była związana z denominacją złotego.”

jest podstawą wznowienia prawomocnie umorzonego postępowania, wg przepisu art. 327 § 2 kpk, dwukrotnie cytowanego wyżej.

c) pani prok. Ewa Chałupczak-Zdrodowska poświadcza nieprawdę, że wskazane wyżej treści pisma Głównego Urzędu Statystycznego – cytuję: „…były one już przedmiotem analizy dokonanej przez prokuratora”.

Nie były i nie mogły być, ponieważ prokurator wcześniej nie miała wskazanego pisma Głównego Urzędu Statystycznego. Nie miała! Chyba że miała… objawienia!

Uwzględniając powyższe wnoszę jak we wstępie.

bezpośrednio pokrzywdzony: Janusz B. Kępka

zał. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, z dnia 14.10.2009 r.

wraz z dwoma z załącznikami.

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Dziwny jest ten świat - Janusz B. Kępka Who is Who ?
Wydanie obecne jest znacznie zmienione i uzupełnione. Poruszana jest tu tematyka z trzech istotnych dziedzin tzw. stwórczości ludzkiej: religii, prawodawstwa oraz Nauki.
Stworzenie świata, Pana Boga i�.. Krótka (pra)historia narodu wybranego ...Sodoma i Gomora
Rodowód przepisów prawodawczych
Alberta Einsteina przekręty
.

Do pobrania wersja elektroniczna książki - format .pdf - 25Mb

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.