Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 11-02-2019

Rzeczpospolita opresyjna prokuratora Bartłomieja Legutko… Zbigniew Kękuś

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru (…).”
Artykuł 75 § 1ust. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

Szanowni Państwo,
Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.
Jest o tym, jak swe obowiązki wypełniają podwładni lidera tzw. „biało-czerwonej drużyny”, tzw. „dobrej zmiany PiS”, w resorcie tzw. sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.
Jest bardzo prawdopodobne, że w dniu jutrzejszym, 12 lutego, zostanę umieszczony w szpitalu psychiatrycznym – Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Bo się prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko na mnie pogniewał… za słowa o nim.
Wezwaniem z dnia 2 stycznia 2019 r. wezwał mnie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny – Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Data 2 stycznia 2019 r. Sygnatura akt II Kp 1128/18/N Termin posiedzenia: 12 lutego 2019r. o godz. 12:10 sala L-36
Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, II Wydział Karny, wzywa Pana jako podejrzanego do stawiennictwa na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku o zarządzeniu obserwacji w zakładzie leczniczym, które odbędzie się dnia 12 lutego 2019r. o godz. 12:10 sala L-36 w siedzibie tut. Sadu ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie. Na zarządzenie sędziego z upoważnienie Kierownika Sekretariatu Protokolant Agnieszka Krupka”

Podczas posiedzenia w dniu 12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny będzie rozpoznawał wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o zarządzenie pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji w zakładzie leczniczym, w sprawie o rzekome przeze mnie znieważenie – art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. – prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko.

Tylko w tej sprawie mam obecnie status podejrzanego.

Jak Państwa informowałem poprzednimi e-mail’ami prokurator Bartłomiej Legutko prowadził postępowanie przeciwko mnie:

 1. w którym skutecznie przeprowadził procedurę pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej /w wyniku jego działań umieszczono mnie 20.08.2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w którym miałem przebywać przez okres do 4 tygodni i z którego wypisano mnie po 4 dobach z powodu prowadzenia przeze mnie protestu głodowego/,

 2. które ostatecznie umorzono – po uprzednim pozbawieniu mnie wolności, jak w pkt. 1 – z powodu… znikomej społecznej szkodliwości czynu, który przypisał mi prokurator Bartłomiej Legutko.

Potem, tj. po przeprowadzeniu procedury bezpodstawnego – jak się ostatecznie okazało – pozbawienia mnie wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym, prokurator Bartłomiej Legutko ponownie postanowił uczynić mnie przestępcą… Tym razem winnym jego znieważenia – art.. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Solidaryzujący się z nim i sympatyzujący z nim prokuratorzy i sędziowie pomagają mu w spełnieniu tego zamiaru, w tym chcą mnie awansem pozbawiać wolności przez – tradycyjnie – umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Wskazać zatem należy, że:

 1. artykuł 216 § 1 Kodeksu karnego stanowi: Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”,

 2. artykuł 216 § 2 Kodeksu karnego stanowi: „Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

A to nie ja byłem sprawcą przestępstwa przypisanego mi przez Prokuraturę Rejonową dla Krakowa Podgórza w sprawie do sygn. akt PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/, z art. 216 § 2 k.k. tj. nie ja zamieściłem na stronie www.kekusz.pl materiały, które Prokuratura uznała za znieważające prokuratora Bartłomieja Legutko.

Ponieważ ja nie byłem sprawcą przestępstwa przypisanego mi w w.w. sprawie z art. 216 § 2 k.k., Prokuratura, ani Policja nie zgromadziły dowodów poświadczających, że ja byłem jego sprawcą.

Wskazać natomiast należy, że z powodu przypisanego mi przez Prokuraturę przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. jest prawnie niedopuszczalne orzeknięcie wobec mnie pozbawienia wolności w jakiejkolwiek formie.

Artykuł 216 § 1 k.k. stanowi: Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Ponieważ przestępstwo opisane w art. 216 § 1 k.k. jest zagrożone karą łagodniejszego rodzaju, tj. karą grzywny lub karą ograniczenia wolności, to jest oczywiste, że w przypadku wyrokowania sąd orzeknie jedną z tych kar. W tej sytuacji z powodu przestępstwa przypisanego mi z art. 216 § 1 k.k. jest – jak wspomniałem - prawnie niedopuszczalne orzeknięcie przez Sąd pozbawienia mnie wolności w jakiejkolwiek formie, w tym przez poddanie mnie obserwacji w zakładzie leczniczym.

Ciekaw jestem, co zrobi Sąd – sędzia Janusz Kukuczka – w dniu 12 lutego…

Ponieważ nie ja jestem sprawcą rzekomego przestępstwa na szkodę prokuratora Bartłomieja Legutko, przypisanego mi przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze – prokurator Cezary Kwiatkowski, prokurator Elżbieta Ochońska-Wróbel – z art. 216 § 2 k.k., pismem z dnia 11 lutego 2019 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze złożyłem:Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, oś. Stalowe 16D, 31-922 Kraków Sygn. akt: PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/ Dotyczy:

 1. Wniosek o wyeliminowanie zarzutu z art. 216 § 2 k.k. z kwalifikacji prawnej czynów przypisanych mi w postępowaniu do sygn. akt PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/.

 2. Wniosek o zawiadomienie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny - przed posiedzeniem wyznaczonym przez ten Sąd w sprawie do sygn. akt II Kp 1128/18/N, na dzień 12 lutego 2019 r., godz. 12:10 - o wyeliminowaniu z kwalifikacji prawnej czynów przypisanych mi w postępowaniu do sygn. akt PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/ zarzutu z art. 216 § 2 k.k.

 3. Wniosek o skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny – przed posiedzeniem tego Sądu w sprawie do sygn. akt II Kp 1128/18/N, wyznaczonym na dzień 12 lutego 2019 r., godz. 12:10 - o odroczenie posiedzenia w sprawie do sygn. akt II Kp 1128/18/N, w przedmiocie zarządzenia mojej obserwacji w zakładzie leczniczym, do czasu aż Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze:

  1. zgromadzi dowody poświadczające, że ja byłem sprawcą przestępstwa z art. 216 § 2 k.k. popełnionego na szkodę prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko,

  2. doręczy Sądowi dowody poświadczające, że ja byłem sprawcą przestępstwa z art. 216 § 2 k.k. popełnionego na szkodę prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko,

 4. Zawiadomienie, że w przypadku pozbawienia mnie wolności w związku ze sprawą Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o sygn. akt PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/ natychmiast po jej pozbawieniu mnie rozpocznę protest głodowy.

 5. Pouczenie – patrz: str. 5 niniejszego pisma – co do dalszego procedowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o sygn. akt PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/.

 6. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony w materiałach publikowanych na kanale www.PopierwszePolak.pl.”

Z podanej wyżej przyczyny, pismem z dnia 11 lutego 2019 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty II Wydział Karny złożyłem: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: II Kp 1128/18/N Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o złożeniu przeze mnie pismem z dnia 11 lutego 2019 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze prowadzącej postępowanie przeciwko mnie o sygn. akt PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/:

  1. wniosku o wyeliminowanie zarzutu z art. 216 § 2 k.k. z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynów

  2. zawiadomienia, że w przypadku pozbawienia mnie wolności w związku ze sprawą Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o sygn. akt PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/ natychmiast po jej pozbawieniu mnie rozpocznę protest głodowy,

  3. pouczenia, w jaki sposób Prokuratura powinna procedować w dalszym ciągu w w.w. sprawie przeciwko mnie.

 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony w materiałach opublikowanych na kanale www.PopierwszePolak.pl.

Ponieważ niektórzy prokuratorzy i sędziowie w przypadkach udowodnienia im niedopełnienia obowiązków i/lub przekroczenia uprawnień i działania na szkodę osoby, którą sobie wybiorą na ofiarę mają w zwyczaju wysługiwać się Policją, w dniu 11 lutego 2019 r. skierowałem także pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie: Do Pan nadinsp. Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o możliwym wydaniu Policji w dniu 12 lutego 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny nakazu zatrzymania mnie w Sądzie i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego w Krakowie im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w związku ze sprawą Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie II Wydział Karny o sygn. akt II Kp 1128/18/N

 2. Wniosek o zażądanie przez Adresata niniejszego pisma doręczenia Panu przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze dowodów zebranych w sprawie o sygn. akt. PR 5 Ds. 91.2018 /uprzednio: 5 Ds. 153/14, 5 Ds. 128.2017/, przed wykonaniem Policję ewentualnie wydanego Policji nakazu jak w pkt. I.

 3. Wniosek o odmowę przez Policję wykonania nakazu jak w pkt. I w przypadku odmowy przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze wydania Policji dowodów jak w pkt. II.

 4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony w materiałach publikowanych na kanale www.PopierwszePolak.youtube.”

A ponieważ w w.w. sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze prokurator Elżbieta Ochońska-Wróbel sporządziła w dniu 15 listopada 2017 r. akt oskarżenia przeciwko mnie, nie zabrawszy uprzednio dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą przestępstwa na szkodę prokuratora Bartłomieja Legutko z art. 216 § 2 k.k. – za które grozi mi kara bezwzględnego pozbawienia wolności – pismem z dnia 11 lutego 2019 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Podgórza Agnieszki Nowak złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prokurator Elżbietę Ochońską-Wróbel przestępstwa na moją szkodę z art. 231 § 1 k.k.:Agnieszka Nowak Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze oś. Stalowe 16D 31-922 Kraków Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Elżbietę Ochońską-Wróbel przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. – niedopełnienia obowiązków określonych w art. 297 § 1 k.k. i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

 2. Wniosek o rozpatrzenie zawiadomienia jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym przepisami ustawy Kodeks postępowania karnego.

 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony w materiałach publikowanych na kanale www.PopierwszePolak.pl.”

Z desperacji prokuratorów i sędziów – a także biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, lek. med. Danuty Woźniak i lek. med. Moniki Laskowskiej, które sporządziły wniosek o poddanie mnie obserwacji sądowo-psychiatrycznej – zaangażowanych w sprawę rzekomego przeze mnie znieważenia prokuratora Bartłomieja Legutko oczywisty dla mnie wniosek, że ich celem nadrzędnym jest pozbawienie mnie wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym. Wmówią mi – już mi wmawiają… - że to dla mojego dobra.

A gdy już dopną celu, to będą się tam nade mną znęcać. W tym dokarmiać mnie pod przymusem, bo - co oczywiste - natychmiast po umieszczeniu mnie w szpitalu rozpocznę protest głodowy.

Będą mnie też tam zapewne „leczyć”. Też dla mojego „dobra”. No i „w interesie społecznym”. Z cała pewnością… na koszt Państwa. Zostanę wypisany – o ile… - „wyleczony” tak skutecznie, że wszyscy prokuratorzy i sędziowie będą dla mnie autorytetami moralnymi o nieskazitelnych charakterach…

Więcej na temat w.w. posiedzenia w dniu 12 lutego 2019 r., Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie II Wydział Krany, w której Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze razem z biegłymi sądowymi, lek. med. Danutą Woźniak i lek. med. Moniką Laskowską ze Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie chcą mnie pozbawiać wolności przez poddanie mnie obserwacji w zakładzie leczniczym, w opublikowanym w dniu 11 lutego 2019 r. na kanale www.PopierwszePolak.youtube filmie pt. „Dr Z. Kękuś (PPP 119 Jak się będą nade mną znęcać dla dobra prokuratora Bartłomieja Legutko…” - https://www.youtube.com/watch? v=t66fg7ucQC4

Z poważaniem, 
Zbigniew Kękuś

Więcej:

Donald Tusk - kim jest naprawdę? - tylko marionetką w rękach Żydów? Zbigniew Kękuś
Rzeczpospolita opresyjna - prześladowany dr Zbigniew Kękuś przez SRR psychopatkę w Dębicy Beatę Stój.
Rządy Żydów w Polsce ? parchy polskie, czyli co ze mną zrobił i co zrobi sanhedryn Zbigniew Kękuś
Rzeczpospolita opresyjna - Zbigniew Kękuś cd. z cyklu "miernoty togowe"
Dr Zbigniew Kękuś pojmany i umieszczony w psychiatryku. Podjął protest głodowy.
Psychiatryzowanie niepokornych i niezłomnych przez psychopatów w togach typu Bartłomiej Legutko itp. togowe badziewie, czyli czy zostanę przymusowo doprowadzony do szpitala psychiatrycznego - Zbigniew Kękuś
Bronisław Komorowski - jego przeszłość i przyszłość - Zbigniew Kękuś
Można powiedzieć, że z Narodu Polskiego pozostały strzępy. Przemysław Holocher Dr Zbigniew Kękuś - Orędzie Noworoczne
Dr Zbigniew Kękuś głoduje pod ING Bankiem Śląskim w Warszawie, Komorowski już 5 tygodni w więzieniu. Internauci – podejmijcie publiczną akcję.
Protest Zbigniewa Kękusia a utracona cześć żydowskiego prof. A. Zolla
Zbigniew Kękuś z Krakowa to jedna z ofiar nowoczesnego żydowskiego faszyzmu sądowego w Polsce
Władza zabija - Stanisław Modrzejewski, aresztuje - Dariusz Komorowski, zamyka w psychiatryku - dr Zbigniew Kękuś ludzi poszkodowanych walczących z bezprawiem w sądach.
Prokurator Dariusz Furdzik kontra Dr Zbigniew Kekuś
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia - z ostatniej chwili - 21:00 - 23.03.2014
Skandaliczne zatrzymanie Zbigniewa Kękusia
Pismo Dr. Zbigniewa Kękusia do Premiera Donalda Tuska w sprawie długu Polski
07.10.2013 - Pismo Z. Kękusia do przedstawicieli mediów
08.10.2013 - Pismo Z. Kękusia do Komendantów i Policji w Krakowie
Informacja o proteście Z. Kękusia rozpoczynanym w dniu 14.08.2013
09.08.2013 - Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk
15.07.2013 - Z.Kękuś - Wniosek do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego
09.07.2013 - Pismo Z. Kękusia do: Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratora Okręgowego w Krakowie i Prokuratora Rejonowego Kraków Ś-Wschód
25.06.2013 - Pisma Zbigniewa Kękusia do Posłów Andrzeja Dudy i Anny Grodzkiej oraz Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie
2013.06.12 Wniosek Zbigniewa Kękusia do: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka
2013.06.10 Wniosek Posła Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie aktu oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód Krystyny  Kowalczyk  o wycofanie przez Prokuraturę aktu oskarżenia.
Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o rozpoczęciu protestu przed Biurem Rzecznika od dnia 20 maja 2013 r. i jego przyczynach.
Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o proteście przed pod biurem Posła Jarosława Gowina Kraków, ul. Karmelicka 1. dnia 13 maja 2013 r. w godzinach od 11-21
Zbigniew Kękuś wnioskuje o udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości
2013.04.15 Prośba Zbigniewa Kękusia do Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej w związku z zamiarem Sądu Rejonowego w Dębicy zastosowania wobec Z. Kękusia tymczasowego aresztowania
2013.04.15 Pouczenie Zbigniewa Kękusia dla Sądu Rejonowego w Dębicy w związku z mającym się odbyć w dniu 18 kwietnia 2013 r. posiedzeniem Sądu w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec Zbigniewa Kękusia tymczasowego aresztowani

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: 
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.