Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 lutego 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Szokująca statystyka - instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest fikcją prawną?

W ciągu ostatnich trzech lat jedynie trzy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia zostały przez Sąd Najwyższy uwzględnione, co daje 0,18 proc. skuteczności tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia." http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/119454,kiedy_prawomocne_orzeczenie_moze_byc_niezgodne_z_prawem.html - Czyli na 1667 skarg tylko 3 skargi zostały przez Sąd Najwyższy uwzględnione.

O czym to świadczy?
Czy o tym, że profesjonalni pełnomocnicy prawni (bowiem obowiązuje przy wnoszeniu tej skargi przymus adwokacki) są tacy niedouczeni i mało profesjonalni, że składają niezasadne skargi, czy o tym, że Sąd Najwyższy je nieprawidłowo rozpatruje?

Sąd Najwyższy tworzy samowolnie nowe, odmienne od materialno-prawnego ujęcie bezprawności:
"Na gruncie kodeksu postępowania cywilnego SN ukształtował nowe odmienne od materialno-prawnego, ujęcie bezprawności. W utrwalonej, jak można przypuszczać linii orzecznictwa, SN wskazuje, które orzeczenie uważa za niezgodne z prawem - w rozumieniu art. 424[1] par. 2 k.p.c. w związku z art. 417[1] par. 2 k.c. Jest to orzeczenie niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami, z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć albo zostało wydane w wyniku szczególnie rażąco błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania prawa, które jest oczywiste i nie wymaga głębszej analizy prawniczej. Niezgodność z prawem rodząca odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa musi mieć charakter kwalifikowany, elementarny i oczywisty, tylko bowiem w takim przypadku orzeczeniu sądu można przypisać cechy bezprawności." "[...]zawężeniem tegoż pojęcia [orzeczenia niezgodnego z prawem] do tylko takich orzeczeń, które są niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami, albo zostały wydane w wyniku szczególnie rażąco błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania prawa, które jest oczywiste i nie wymaga głębszej analizy prawniczej, nie sposób się zgodzić. Taka zastosowana przez Sąd Najwyższy wykładnia ww. wyrażenia prowadzi bowiem do sytuacji, w której część szkód wyrządzonych niezgodnymi z prawem orzeczeniami nigdy nie zostanie naprawiona." (z http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/119454)

Instytucje tej skargi teoretycznie utworzono po to, aby dostosować prawo cywilne do art. 77 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej:
"W wyniku nowelizacji w kodeksie pojawiła się nowa procedura: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków (nowy art. 424[1] i następne K.p.c.), jeżeli rażąco naruszają one prawo materialne i procesowe oraz wyrządzają stronie szkodę.
Takie stwierdzenie umożliwia dochodzenie naprawienia szkód wyrządzonych wadliwym wyrokiem bez jego uchylania. Stanowi to kolejny krok w kierunku dostosowania prawa cywilnego do art. 77 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. " http://e-prawnik.pl/domowy/postepowanie-przed-sadem/pozwy- wnioski o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Jednakże w praktyce, skoro odrzucane bądź oddalane jest prawie 100% skarg wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników prawnych, najwyraźniej utworzono instytucje tej skargi po to, aby łudząc skarżących uzyskaniem stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w rzeczywistości poprzez odrzucenie bądź oddalenie skargi uniemożliwić dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem orzeczenia:
"Postępowanie przed SN jest jednoinstancyjne, a negatywne orzeczenie w przedmiocie skargi automatycznie przekreśla szanse strony na dochodzenie od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem orzeczenia."
Wniesienie zaś pozwu do sądu cywilnego o odszkodowanie od organu, który wydal niezgodne z prawem orzeczenie, z pominięciem wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, może się skończyć jego oddaleniem lub odrzuceniem ze względu na niewykorzystanie tego środka zaskarżenia.
Instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest wiec iluzorycznym prawem, fikcja prawna, mającą w rzeczywistości na celu - o ironio - uniemożliwienie wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, czyli dokładnie odwrotnie od ogłoszonego celu uchwalenia tej procedury przez ustawodawcę (tj. niezgodnie z rzekomymi intencjami ustawodawcy).

AP

TYLKO RUCH SPOŁECZNY MOŻE URATOWAĆ POLSKĘ - Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~rozszerzona wersja
01-12-2010 / 18:45
Znacznie rozszerzona wersja tego artykulu jest pod tym adresem: www.aferyprawa.eu/Prawo/Szokujaca-statystyka-czy-instytucja-skargi-o