Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-09-2015

Radny nie powinien być członkiem komisji przetargowej

Podczas obrad sesji rady miejskiej zwróciłem się do burmistrza z pytaniem, czy w skład komisji przetargowych zostaną powołani radni. Burmistrz odpowiedział, że radni nie mogą wchodzić w skład takich komisji, gdyż byłoby to niezgodne z prawem. O ile mi wiadomo są gminy, gdzie radni wchodzą w skład takich komisji. Czy to zgodne z prawem? Czy radni mogą, czy nie mogą wchodzić w skład komisji przetargowej?

Nie, radny nie powinien być członkiem komisji przetargowej. Wprawdzie z przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie wynika zakaz powołania radnego w skład komisji przetargowej, ale należy mieć na uwadze przepisy innych ustaw, z których wnioskować można, że takie powołanie nie powinno nastąpić. 

Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie określają w sposób szczegółowy, kto może wchodzić w skład komisji przetargowej. Stanowią jedynie, że powinna się ona składać z co najmniej 3 osób. Nie jest przy tym wymagane, aby członkami komisji byli wyłącznie pracownicy zamawiającego. Mogą to być np. osoby, które mają zawartą z zamawiającym umowę zlecenia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, komisja przetargowa może liczyć więcej członków w zależności od specyfiki przedmiotu zamówienia publicznego.

Ograniczenia odnoszące się do zagadnienia powołania radnego na członka komisji przetargowej znaleźć można, analizując przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym czy odpowiednio ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Z przepisów tych ustaw wnioskować można, że powołanie radnego na członka komisji przetargowej może prowadzić do konfliktu interesów.

Przy rozstrzyganiu poruszanego problemu należy mieć też na względzie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 1999 r. (sygn. akt I SA /Ka 1628/99) dotyczący członkostwa radnych w pracach komisji przetargowej, który co do zasadniczych tez zachowuje nadal aktualność na podstawie obecnego stanu prawnego.

W wyroku tym podkreślono, że z przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż podejmowanie czynności wykonawczych dotyczących inwestycji i remontów, a co za tym idzie prowadzenie postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego leży w gestii wójta (burmistrza), jako że są to czynności dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym i wykonywania budżetu.

Powołanie komisji przetargowej jest jednym z elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podejmowanego jako ciąg czynności o charakterze cywilnoprawnym, a zatem leży w sferze uprawnień o charakterze wykonawczym.

Do rady gminy należy natomiast kontrola prawidłowości tego postępowania poprzez właściwą komisję rewizyjną. Radny jako członek organu kontrolnego nie powinien zatem być powoływany na członka komisji przetargowej.

W przypadku takiego powołania doszłoby bowiem do połączenia funkcji wykonawczych z kompetencjami radnego jako członka organu stanowiącego i kontrolnego.

Trzeba jednak stwierdzić, że żaden przepis wprost nie zakazuje radnemu udziału w składzie komisji przetargowej. Orzecznictwo sądowe też nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii. Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca 2001 r. (sygn. akt III RN 114/00, opubl. OSNP 2002/2/32) uznał, że rada gminy może ustanowić diety i zwrot kosztów podróży dla radnych desygnowanych do komisji przetargowej (art. 24 i art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym), co oznacza, że nie miał zastrzeżeń co do uczestnictwa radnego w takiej komisji.

Rafał Baran

PODSTAWA PRAWNA:

l Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

l Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

l Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.