Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
12 lipca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Prawa rodziny zawarte w Karcie Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej

Szanowni Członkowie Wspólnot Chrześcijańskich w Polsce i poza Polską!


Po ataku na krzyż w szkole, który zrealizował Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w 2009r. oraz wejściu w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009r. stało się jasne, ze centrum ateizmu przejęła od Moskwy - Bruksela. Trzeba się teraz zastanowić, jaki program będzie realizowany przez to centrum. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba prześledzić wszystkie dotychczasowe Traktaty, a więc z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony. Wszystkie one atakują w sposób zarówno jawny, jak i zakamuflowany dwa kluczowe pojęcia związane z nauką społeczną Kościoła katolickiego:
a) SUMIENIE PRAWE,
b) PRAWA RODZINY
Sumienie prawe - to pojęcie bardzo istotne, związane działalnością Sługi Bożego śp. Papieża Jana Pawła II( 1978-2005) oraz śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (1981).

Prawa rodziny zawarte zostały w Karcie Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, ustanowionej w 1983r. po ogłoszeniu Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II pt ; "O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym" dnia 22 listopada1981r.
Przypomnę tu zasadnicze treści obu dokumentów.
I SUMIENIE PRAWE
Sumienie osoby ludzkiej

Jako pierwszy staje przed nami problem naszego własnego sumienia. Sumienie osoby ludzkiej, dziecka Bożego, człowieka, o którego wysokiej godności świat dziś tak wiele mówi.
Sumienie rodzinne
Echo sumienia osoby ludzkiej w szczególny sposób odzywa się w życiu rodzinnym. Tam właśnie kształtuje się sumienie rodzinne. Istnieją dziś potężne siły rozkładowe rodziny. Sumienie rodzinne tak często gwałcone jest szczególnie przez rozbicie rodziny, przez ułatwione życie.
Sumienie narodowe
Człowiek wychowany przez rodzinę, wchodzi do życia społecznego, do serca życia narodowego. I tutaj znowu dotykamy problemu wartości wychowania rodzinnego i religijnego. Ogromne bogactwo tej wspólnoty stanowią dobra dziedziczone, jak ziemia i kultura narodowa. Potrzeba nam potężnej woli zorganizowania wszystkich sił rodzinnych, ojczystych, by nie oglądać się na prawo i lewo, by nie poddawać się pokusie nowej Targowicy skądkolwiek by ona miała przyjść.
Sumienie zawodowe
Czy można mówić o sumieniu zawodowym? Trudno mówić o poszczególnych
elementach tego sumienia. Człowiek bowiem jako osobowość rozumna i wolna, człowiek wychowany, kształtowany rodzinnie, narodowo, kulturalnie, religijnie, wszystkie te wartości przenosi na teren swojej pracy zawodowej.
Sumienie obywatelsko-polityczne
Jasna rzecz, że sumienie obywatelsko-polityczne nie powstaje gdzieś na skale, nie spada z nieba, ale wypracowuje się w osobie ludzkiej, w człowieku, w istocie rozumnej, wolnej i miłującej, wychowanej w rodzinie, posiadającej odpowiednie walory obywatelskie, społeczne, kulturalne, zawodowe oraz zrozumienie, ze " dobro Rzeczypospolitej jest dobrem najwyższym". Wtedy człowiek wie, że ma swoje obowiązki w Ojczyźnie, w narodzie i państwie, bo i jemu służy naród i państwo.
Podobnie jak ma obowiązki w Kościele, bo i Kościół mu służy.
II KARTA PRAW RODZINY STOLICY APOSTOLSKIEJ
Art. 1
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc do
zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny albo do pozostawania w stanie bezżennym.
Art. 2
Małżeństwo może zostać zawarte wyłącznie za dobrowolna i obopólną zgodą, odpowiednio wyrażoną.
Art. 3
Małżonkowie mają niezbywalne prawo do założenia rodziny i decydowania o czasie narodzin i liczbie dzieci, uwzględniając w pełni obowiązki wobec siebie samych, wobec dzieci już narodzonych , rodziny i społeczeństwa, we właściwej hierarchii wartości i zgodnie z naturalnym porządkiem moralnym, który wyklucza uciekanie się do antykoncepcji, sterylizacji i spędzania płodu
Art. 4
Zycie ludzkie od samego początku , bezwzględnie winno być otoczone troską i szacunkiem.
Art. 5
Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców.
Art. 6
Rodzina ma prawo istnieć i rozwijać się jako rodzina.
Art. 7
Każdej rodzinie przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców, jak również prawo do publicznego wykonywania, głoszenia swojej wiary, uczestniczenia w kulcie publicznym oraz swobodnego wyboru programów wychowania religijnego, bez znoszenia z tego powodu jakiejkolwiek dyskryminacji.
Art. 8
Rodzina ma prawo do wypełniania swej funkcji społecznej i politycznej.
Art. 9
Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej, nikogo nie dyskryminującej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, społecznych, gospodarczych i finansowych.
Art. 10
Rodziny mają prawo do takiego systemu społecznego i gospodarczego, w którym organizacja pracy umożliwia członkom rodziny wspólne życie i nie zagraża jedności, powodzeniu i stabilności rodziny zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego odpoczynku
Art. 11
Rodzina ma prawo do mieszkania odpowiedniego do życia rodzinnego i dostosowanego do liczby jej członków w miejscu zapewniającym podstawowe usługi konieczne do życia rodziny i wspólnoty.
Art. 12
Rodziny migrantów mają prawo do takiej samej ochrony społecznej, jaka przysługuje innym rodzinom

A zatem centrum ateizmu w Brukseli będzie starało się na dziś i na jutro w różnej formie podpierając się dorobkiem prawnym Unii Europejskiej liczącym tysiące stron podważać w całości lub w części oba wymienione wyżej dokumenty nauki społecznej Kościoła katolickiego. Będzie to dokonywane zarówno w samym IMPERIUM EUROPA (dawnej Unii Europejskiej) czyli w Komisji Europejskiej, Radzie i w Parlamencie Europejskim, jak też w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. a także
w prowincjach tego imperium nazywanych dotąd członkami Unii Europejskiej. Prowincje to już wykorzystują i będą wykorzystywać poprzez takie instytucje jak: Parlamenty ( Sejmy i Senaty), Prezydentury, Trybunały, Sądy do realizacji programu centrum ateizmu. Jako przykłady już istniejące można wymienić:
a) atak na krzyż katolicki i chrześcijański,.
b) atak na prawa normalnych rodzin i same rodziny,
c) popieranie aborcji i eutanazji ( w formie jawnej i zakamuflowanej),
d) eliminowanie wszelkich form związanych z sumieniem prawym.
O naiwności i nieodpowiedzialności moralnej wielu nawet tzw. zacnych katolików świadczą wypowiedziane i zarejestrowane stwierdzenia i pytania tych osób:
1)Kościół w pełni akceptuje zasadę pluralizmu i właśnie w jej imię pragnie do wspólnego skarbca wnosić wartości wypisane na sztandarach rewolucji francuskiej: "równość, wolność i braterstwo", które w istocie są wartościami głęboko chrześcijańskimi ( 1997r.)
2) Unia jest tworem ponadwyznaniowym i ponadreligijnym, ale także pluralistycznym religijnie i pozwala na walkę o prawa , które głosi i wyznaje Kościół. Kościół jest nastawiony prozjednoczeniowo. Jeżeli natomiast chodzi o oczekiwania Unii wobec Polski i Kościoła w Polsce, Europa pragnie, by Kościół pozostał sobą, by nie wypierał się swych chrześcijańskich korzeni, tradycji i kultury (1997r.).
3) Czas pokaże , czy to źle , czy dobrze. Być może przyjdzie nam złożyć ofiarę z własnego języka, państwa, tożsamości narodowej. Akcja Katolicka jest katolicka czyli powszechna. Jest misyjna. Budzenie świadomości katolickiej nie zaprzecza miłości do ojczyzny ziemskiej. Musimy bronić Polski przed wyzyskiem, manipulacjami, wynarodowieniem. Ale trzeba też nastawić się na nieuniknione ofiary. Bóg chce, żeby Mu oddać to, co najbardziej kochamy. Ojczyzna ziemska kiedyś zniknie. Kościół trwać będzie na zawsze w Bogu (1998r.).
4) Po integracji Polski z Unią Europejską można będzie upomnieć się o rodzinę w dokumentach Unii (2001r.)
5) Wierzę, że taka jest wola Boża, że Bóg chce, abyśmy weszli do wspólnej Europy. Byłoby źle, gdyby tak się nie stało (2003r.).
6) Czy obrona rodziny jest grzechem?(2004r.)
7).Czy kryzys rodziny jest następstwem kryzysu Kościoła ? (2004r.)
8) Czy Kościołowi potrzebna jest ateistyczna Konstytucja dla Europy? ( 2005r.)
9) Czy Karta Praw Rodziny może tworzyć zbiór założeń programowych dla Polski i Polaków? (2008r.)
10) Czy już zbliża się decyzja o stypie nad grobem patriotyzmu? (2009r.)
11) Czy katolicki Kościół może żyć z Traktatem z Lizbony? Tak. Teraz idzie o to dla Kościoła, aby pracować wewnątrz Traktatu, aby od wewnątrz go polepszać(2009r.)
12) Czy wizja Polski i Europy zawiera scenariusz odzyskania i oddania niepodległości? (2010r.)
13) Czy wizja Europy zawiera scenariusz przeniesienia centrum ateizmu do Brukseli ? (2010r.)


Literatura:
1. Z. Dmochowski Sumienie, Rodzina, Prawda, Dokumentacja internetowa , Warszawa 2008r.
2. Zaufać Europie bezbożnej?
3. Bóg chce , abyśmy weszli do Wspólnej Europy, 2003r.
4. Z. Dmochowski Przesłanie do polskich rodziców: " Wróćmy do Karty Praw Rodziny", Warszawa 2004r.
5. Jan Paweł II Adhortacja "Familiaris Consortio" Rzym 1981r. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Oficyna Współczesna, Poznań 2001r.
6.Gość Niedzielny, Nr 47 z dnia 23 listopada 1997r.
7. Gość Niedzielny Nr 48 z dnia 30 listopada 1997r.
8. M. Masny Akcja na ugorze, Gość Niedzielny Nr 23 z dnia 7 czerwca 1998r.
9. Z. Dmochowski Wróćmy do Karty Praw Rodziny, Głos Polski, Nr.4 , 22-28 stycznia 2002r.
10.Konferencja pt " Edukacja w Polsce, a prawa rodziny", 3-5 września 1993r., Koszalin
11. Von Johannes Seibel Europas drei Hugel nicht schleifen, Die Tagespost, Nr 111, 17 September 2009
12. Z. Dmochowski Quo vadis "Europa", Westerplatte , nr 3-4 (36-37) 2003r.
13. Z. Dmochowski Rola prawdy w zrzeszeniu moralnym, Nowy Przegląd Wszechpolski, nr 9-10, 2009
14 Z.Dmochowski Przedwczesne samobójstwo IMPERIUM EUROPA, materiał e-mailowy, 15 grudnia 2009r.
15. Z.Dmochowski Przeprowadzka centrum ateizmu, materiał e-mailowy, 29
stycznia 2010r.
Zbigniew Dmochowski, dr hab. inż., em. prof. P.B., WILNIANIN

Zobacz też:

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Lorrie
04-01-2015 / 17:53
Kewl you should come up with that. Exteclenl! ujvskuxlce.com [url=iwqnavxo.com]iwqnavxo[/url] [link=gejkzg.com]gejkzg[/link]
~Adriele
24-12-2014 / 00:53
Well, I have to bow to your research, and it has tauhgt" rel="nofollow">eetmrlbkil.com">tauhgt me lots, but I will say that the Whitbread Gravity Book makes far more sense than some of the brewer's logs that you have published. Depending upon date, ..... Sod it I will not bother with that. cleansing two to four degrees above ... On what planet do you reside. No Way!