Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 lutego 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-03-2011

POTRZEBA DOBREGO PRAWA - BCC popiera ideę powołania Krajowej Rady Legislacyjnej

Polsce niezbędna jest reforma systemu stanowienia prawa. Mogłaby to być jedna z najpoważniejszych reform przeprowadzonych w ostatnich latach. Złe prawo przeszkadza najbardziej przedsiębiorcom, którzy działają w znacznie trudniejszym otoczeniu instytucjonalno-prawnym niż ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.

Obecnie mamy do czynienia z inflacją legislacyjną – nadmierną liczbą nowych bądź nowelizowanych aktów prawnych, niewspółmierną do rzeczywistych potrzeb. Przyjmowane przez Parlament rozwiązania prawne nie zawsze spełniają wymóg: maksimum celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych przy możliwym minimum obciążenia podmiotów gospodarczych i obywateli. 

BCC wielokrotnie w swych opiniach i stanowiskach ostrzegał przed skutkami rozbuchanej działalności prawotwórczej parlamentu i innych uprawnionych organów Państwa, wskazując na:

• nadmiar regulacji prawnych,

• niestabilność prawa,

• niespójność unormowań,

• brak przejrzystości systemu prawnego,

jako przyczyny osłabiające konkurencyjność polskiej gospodarki i rozwój przedsiębiorczości.

Ponad połowa nowych przepisów – niekonstytucyjna

W 2002 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „naruszeniem Konstytucji RP jest stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych, które nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowań".

Tymczasem w samym 2010 r. Sejm RP uchwalił 232 ustawy, z których 179 to nowelizacje, a tylko 53 były całkiem nowe! Coraz więcej przepisów trafia do Trybunału Konstytucyjnego, co dowodzi, że jakość stanowionego w Polsce prawa nie jest najlepsza. W ubiegłym roku TK wydał 68 orzeczeń, uznając aż 37 – a więc ponad 50 proc. nowych przepisów – za niezgodne z Konstytucją RP!

Niestety nie brakuje przykładów świadczących o tym, że rząd i Sejm nie poprawiają w wyznaczonym terminie ustaw wcześniej zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny i uznanych za niezgodne z Konstytucją RP. Bardzo często w pracach legislacyjnych nie uwzględnia się nie tylko orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ale także Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

Rządzi sejmowa arytmetyka

Poważnym zagrożeniem dla jakości stanowionego w Polsce prawa jest narastająca polityzacja procesu legislacyjnego i dziki lobbing polityczny oraz partyjna dyscyplina głosowania – brutalna sejmowa arytmetyka rządzącej większości parlamentarnej. Dlatego należy zdecydowanie przeciwstawiać się złym „standardom” prawotwórstwa – uchwalaniu ustaw w pośpiechu i w atmosferze presji wywieranej przez rząd na parlament oraz wynikającym z osobistych ambicji i rywalizacji między partiami politycznymi.

Przedsiębiorców niepokoi ciągle zmieniająca się lista priorytetów legislacyjnych rządu –  taka praktyka podważa zaufanie obywateli do państwa i poczucie stabilności systemu prawnego, niezbędnego w prowadzeniu i planowaniu działalności gospodarczej. Zdaniem BCC, zapowiadane w roku wyborczym rządowe ustawy nie powinny być uchwalane bez osiągnięcia konsensusu społecznego oraz bez szerokiej publicznej debaty.

Oceniając procedurę prac legislacyjnych, zarówno na szczeblu rządowym jak i ministerialnym, a także w Parlamencie, nasuwa się smutny wniosek, że zbyt często  ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia naukowców, ekspertów oraz organizacji pracodawców i pracowników nie jest właściwie wykorzystywany. Koalicyjna większość parlamentarna reprezentowana w komisjach sejmowych  uprzywilejowuje stanowisko rządu i w bardzo ograniczonym stopniu występuje w roli niezależnego arbitra ważącego i uznającego stanowisko strony społecznej.

Jedną z ważniejszych nieprawidłowości sygnalizowanych przez ekspertów BCC jest często praktykowana tzw. wrzutka poselska, tj. wnoszona poprawka wykraczająca poza przedłożenie rządowe. Taka praktyka jest naruszeniem zasady prawidłowej legislacji i omijaniem obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych. Miało to m.in. miejsce w przypadku  prac podkomisji ds. ustawy refundacyjnej i przyjęcia poprawki dotyczącej zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Przedsiębiorców niepokoi fakt, iż w ramach tego samego koalicyjnego rządu jeden resort – Ministerstwo Gospodarki – dąży do ograniczania barier administracyjnych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, zaś drugi – Ministerstwo Zdrowia – tworzy nowe, jeszcze bardziej skomplikowane i ograniczające wolny rynek przepisy.

W procesie stanowienia prawa Sejm RP nie może być tylko miejscem, w którym pisze się ustawy bądź akceptuje rządowe projekty. Powinien stanowić forum poważnej debaty publicznej, także ze stroną społeczną uczestniczącą w procesie stanowienia prawa. Zdaniem BCC, nadania odpowiedniej rangi wymaga instytucja wysłuchania publicznego. Zasadność taką potwierdziła, nieudana, przeprowadzona w tej formie debata nad ustawą o działalności leczniczej. Większość zgłoszonych wniosków nie została uwzględniona w dalszym toku prac legislacyjnych. Poważną wadą tego rozwiązania jest to, że organizacje pracodawców i pozarządowe nie mają możliwości bezpośredniego wnioskowania do Marszałka Sejmu RP o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Wspólny front na rzecz dobrego prawa

Polsce potrzebna jest pilna reforma systemu stanowienia prawa. Na poparcie organizacji przedsiębiorców i pracowników (strony społecznej w Komisji Trójstronnej) zasługuje – wcale nie nowa – propozycja utworzenia Krajowej Rady Legislacyjnej – organu niezależnego od rządu i większości parlamentarnej, mającego wysoką pozycję konstytucyjną i odpowiedni skład – powoływanej przez Prezydenta RP.

Idea powołania profesjonalnej, apolitycznej oraz niezależnej instytucji dbającej o jakość prawa w Polsce, powinna zyskać również poparcie samorządów, zawodów zaufania publicznego (przede wszystkim prawników) i wielu innych instytucji. Przede wszystkim wymaga jednak ponadpartyjnego współdziałania wszystkich parlamentarnych ugrupowań politycznych.

KRL mogłaby być niekwestionowanym arbitrem w rozstrzyganiu wielu sporów i konfliktów: rząd – społeczeństwo – pracodawcy – eksperci, powstających w trakcie procedury legislacyjnej. Najważniejszym jej zadaniem powinno być opiniowanie, na każdym etapie procedury legislacyjnej, wszystkich projektów aktów prawnych przygotowywanych przez podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczałaby ona również przed niekontrolowanym i sprzecznym z prawem lobbingiem, a nawet korupcją, która w działalności ustawodawczej stanowi w dalszym ciągu realne zagrożenie.

Popierając utworzenie Krajowej Rady Legislacyjnej proponujemy, by w jej skład weszli między innymi: byli Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, członkowie Rady Legislacyjnej obecnej IX kadencji oraz inne osoby o niekwestionowanym autorytecie i dorobku naukowym, posiadające także wieloletnie praktyczne doświadczenie w pisaniu i ocenie projektów legislacyjnych. 

Czas podjąć dyskusję! Także przy okazji prac komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji i projektów z nimi związanych. Nie wystarczy zapis art. 2 Konstytucji RP ustanawiający zasadę demokratycznego państwa prawnego. Aby Polska faktycznie takim państwem była, niezbędny jest nie tylko sprawnie działający wymiar sprawiedliwości, ale także stabilne, spójne i skuteczne prawo akceptowane przez większość społeczeństwa.

Jest to szczególnie ważne w roku kolejnych wyborów parlamentarnych. Partie i komitety wyborcze będą wzajemnie prześcigały się w prezentowaniu programów legislacyjnych „uzdrawiających” Polskę, pisanych często w sprzeczności nie tylko z Konstytucją RP, ale także zdrowym rozsądkiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt:
Zenon Wasilewski
ekspert BCC ds. prawa farmaceutycznego

tel. 603 110 204
e-mail: zenon.wasilewski@bcc.org.pl

Instytut Interwencji Gospodarczych BCC: instytut@bcc.org.pl    
tel. 22 58 26 114

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NIKuś
10-03-2011 / 16:47
Tak To niby kim dla Prezesa jest P. Bochniarz? Gdzie mieszka Prezes w jakim sąsiedztwie? W jakich sytuacjach i przez kogo został stworzony BCC/ Dlaczego członek BCC dostarcza zjeżdżalnie aquaparkowe niezgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1069. Czyje interesy reprezentuje komisja 3stronna. Już niebawem POznacie szczegółowe odPOwiedzi. A nawiasem mówiąc odstrzelenie wrocławskiego układu (mocniejszego od warszawskiego) wyciągniętymi i ujawnionymi hakami na tym portalu przez red. czy dziennikarza Brauna w tym czasie. Świadczy dobitnie że jeszcze mocniejszy układ od KGB & STASI & PZPR wszedł do morze marwe j gry.