Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
12 lipca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PODWYŻKA OPŁAT WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIEZGODNA Z PRAWEM - SPRZECIW OBYWATELSKI

31 marca mija termin opłat za wieczyste użytkowanie. W ubr. wiele osób otrzymało zawiadomienia o podwyżkach. Wściekają się, ale ostatecznie płacą. Są jednak osoby, który w majestacie prawa odmówiły podwyżek, a urząd nic uczynić nie może.

25 sierpnia ubr., pan Zbigniew, mieszkający w Warszawie, otrzymał wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej wieczystego użytkowania tytułem udziału w nieruchomości (mieszkanie własnościowe w bloku). Zgodnie z wyliczeniem przedstawionym przez Urząd Dzielnicy nowa wysokość opłaty wynosiło ponad 464 zł zamiast niecałe 62 zł.

Pan Zbigniew zwrócił się do Stowarzyszenia Interesu Społecznego o pomoc. Stowarzyszenie zauważyło, iż podwyżkę dokonano niezgodnie z przepisami. Dlaczego? Otóż zgodnie z art. 78.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia.

Z brzmienia ww. przepisu wynika jednoznacznie, iż wypowiedzenie dokonuje właściwy organ. Zgodnie z art.4 pkt.9 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez właściwy organ należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem art. 60, starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa. Organem wykonawczym gminy, powiatu lub województwa jest w świetle prawa wójt, zarząd powiatu. W Warszawie będzie to prezydent M. St. Warszawy. Natomiast nie jest nim w świetle prawa urząd dzielnicowy. Ponadto wypowiedzenie zostało podpisane przez głównego specjalistę, który nie posiada odpowiednich upoważnień do podpisywania, w imieniu organu właściwego, wypowiedzeń wieczystego użytkowania.

Innymi słowy, podwyżki wieczystego użytkowania w Warszawie nie zostały dokonane przez właściwy organ, a zatem są one na gruncie prawa bezskuteczne.

Pan Zbigniew złożył zatem we wrześniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, zgodnie z art.78 ust.2 ustawy. SKO stanął zaś przed problemem: nie można nie uznać racji pana Zbigniewa, ale wydanie orzeczenia w tej sprawie mogłaby spowodować lawinę podobnych wniosków. Dlatego SKO milczy. Zgodnie z art.78 ust.4, w sytuacji złożonego wniosku, użytkownik wieczysty ma obowiązek uiszczenia opłat według starej wysokości. W przypadku oddalenia wniosku, zapłaci zaś nie więcej niż wynikająca z wypowiedzenia.

Osoby, której nie odwołały się w 30-dniowym terminie do SKO, wprawdzie płacić muszą już zgodnie z nową wysokością, ale mogą wciąż wystąpić o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, jako niedokonanego przez właściwy organ czyli Prezydenta Miasta. Stowarzyszenie Interesu Społecznego gorąca zachęca do kwestionowania podwyżek opłat wieczystego użytkowania w Warszawie, ale także w innych miejscowościach, gdzie nie są one dokonywane przez właściwe organy.

Wniosek o bezskuteczność wypowiedzenia

…………….. dn ………………

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Ul. Kielecka 44

w/m

Zwracam się o uznanie wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z dn. …………………. (sygn. pisma …………………………………….) dokonanego przez Urząd ……………….. za bezskuteczne, nie dokonane oraz o uznanie iż były one nieuzasadnione.

Uzasadnienie:

W dniu …………………….. Urząd …………………… dokonał wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w obrębie …………….. nr lok. …… numer działki ……….. przy ul. ……………………. . Zgodnie z wyliczeniem przedstawionym nowa wysokość opłaty wynosi …………… zł zamiast dotychczasowych …………….. zł.

Stwierdzam, iż ww. wypowiedzenie jest na gruncie prawa ustawy o gospodarce nieruchomościami nieskuteczne, gdyż zostało dokonane z naruszeniem treści art. 78.1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia.

Z brzmienia ww. przepisu wynika jednoznacznie, iż wypowiedzenie dokonuje właściwy organ. Zgodnie z art.4 pkt.9 ustawy o gospodarce nieruchomościami prze właściwy organ należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem art. 60, starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa. Organem wykonawczym gminy, powiatu lub województwa jest w świetle prawa wójt, zarząd powiatu. Nie jest natomiast w świetle prawa urząd dzielnicowy.

Ponadto wypowiedzenie jest podpisane przez urzędnika, który nie posiada upoważnień właściwego organu wykonawczego do podpisywania w jego imieniu wypowiedzeń wieczystego użytkowania.

Należy zatem stwierdzić, iż wypowiedzenie nie zostało dokonane zgodnie z art.78.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako nie dokonane przez właściwy organ, a tym samym jest na gruncie prawa bezskuteczne. Zgodnie z art.78 ust.2 ustawy może w ciągu 30 dni od dokonania wypowiedzenia złożyć wniosek, iż aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona. Biorąc pod uwagę, jednak iż wypowiedzenia nie dokonał właściwy organ, tym samym możliwe jest złożenie wniosku także po terminie 30 dni, gdyż de iure nie dokonano prawnie wypowiedzenia opłaty.

podpis

ZA http://serwis21.blogspot.com, http://www.serwis21.salon24.pl

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Jannika
04-01-2015 / 16:27
You got to push it-this esiastnel info that is! doqgih.com [url=yaxmxtlcmyk.com]yaxmxtlcmyk[/url] [link=qtmeevxs.com]qtmeevxs[/link]
~Gloriane
24-12-2014 / 04:57
This does look pronisimg." rel="nofollow">mjczlfhczwx.com">pronisimg. I'll keep coming back for more.
~Altina
20-12-2014 / 12:33
one thing, I have been told it's a girl and then a boy if its legs are crossed, we shall have to wait and see, houlfpley at the next scan it will reveal itself :) x
~Janusz
22-04-2010 / 00:00
Sędziowie w krajach "starej" 15 UE nie posiadają immunitetów.W krajach beneluxu skandynawiiw niemczech. sędziowie posiadają niekłamany autorytet. W toku procedowania \np w Niemczech\ zawsze opowiadają się za prawami pracownika i skutecznie bronią świat pracy.Zamożni Niemcy bardzo często przegrywają procesy w starciu z pracownikami\pomimo wynajętych, drogich i kompetentnych obrońców.Taki stan rzeczy w Polsce może się spełnić po 2050 r.Obecnie sądownictwo w Polsce jest spatologizowane\ wieloletnie2003-2009r\badania fundacji helsińskiej, wykazały olbrzymie braki kwalifikacyjne sędziów I-ej i II-ej instancji, oraz powiązania korupcyjno-przestępcze z obrońcami\adwokaci\ Sędziowie,w Polsce popełniają p-pstwa, \są często w zmowie korporacyjnej\ nie dopuszczając wniosków dowodowych \twardych dowodów, wprost bezpośrednich wyczerpująco udokumentowanych\Stan sądownictwa w Polsce\poza woj.poznańskim\to upadek,nieróbstwo-opieszałość, bez uzasadnionych przyczyn\szczególnie kobiety sędzie\Proste i błache sprawy trwają latami, które \nakazy płatnicze i inne wymownie oczywiste i jesna postępowania\ są realizowaneod 6 m-cy do 2 lat.W majestacie niezawisłóści oraz immunitetów,sędziowie w POlsce są kompletnie bezkarni\poza nielicznymi wyjątkami\Brak rzeczywistego nadzoru i kontrli sędziów spowodował ich olbrzymią demoralizację..Często uzasadnienia wyroków to kuriozum w aspekcie języka polskiego i terminologii prawnej.Przerost formy nad treścią\szczególnie SN\mają nadać sądom powagi,majestatu i podkreślić pseudo-mądrość\przewaga intelektu\ nad stronami procesu.Pycha, ignorancja, wyrażna duma to cechy sędziów polskich, gdzie uczestnicy postępowania są dla nich ,a nie odwrotnie, co starają się niemal zawsze ,z często z nieukrywaną pogardą pokazać, gdzie jest miejsce stron postępowania.Taki jest stan sądów polskich anno domini 2010r.
~Autor Z.J.P.
28-03-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński: LIST do Julii: Julia, ty najpierw pooglądaj siebie w lusterku, czy w ogóle z ciebie jest kobieta... Ty nawet nie masz tego co ja chcę od kobiety. Więc nie wsiadaj na rower bez siodełka...
~Krzysztof Galla
28-03-2010 / 00:00
Największym wrogiem dla mężczyzn jest PITERA ! Ona powinna pracować w Zieleni Miejskiej do 80 lat...