Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
9 kwietnia 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci - w proteście o kolejne nadużycie B. Komorowskiego.

Niniejszy Obywatelski Projekt Ustawy o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw wynika ze wzburzenia, jakie wywołały zapisy uchwalone 8 maja 2010 i podpisane przez pełniącego obowiązki Prezydenta RP Bronisław Komorowski 18 czerwca 2010 roku, czyli na 2 dni przed I turą wyborów prezydenckich.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w uzasadnieniu ma stwarzać dodatkową ochronę ofiarom przemocy i wprowadzać koordynację działań rożnych instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ustawodawca zawarł przypuszczenie, że problem przemocy dotyka połowę rodzin w Polsce, po czym wprowadza sprzeczne z Konstytucją RP zapisy o możliwości inwigilacji i wymianie danych osób na podstawie zaledwie pomówienia, a także odbierania dzieci rodzinom bez wyroku Sądu, na podstawie opinii zaledwie trzech osób. Na dodatek nie ma ustawowych ograniczeń co do dalszego rozpowszechniania prywatnych danych osoby podejrzanej przez pracowników instytucji uczestniczących w zespołach interdyscyplinarnych wprowadzanych przez Ustawę.

Wzburzenie jest także spowodowane ustawowym zakazem stosowania kar cielesnych wobec własnych dzieci i penalizowaniem tego występku w kodeksie karnym. Stwarza to wielkie możliwości manipulacji w trakcie spraw rozwodowych oraz o opiekę nad dziećmi.

Ustawodawca w uzasadnieniu nie zauważa jednak, że instrumenty do walki z przemocą w rodzinie już istnieją. Przeszkodą w skutecznym zwalczaniu patologii jest tez brak reakcji otoczenia odczytywane jako przyzwolenie na agresje wewnątrz rodziny, o czym lakonicznie wspomina w uzasadnieniu.

Niestety łatwiej jest wprowadzić nowe patogenne prawo zamiast stwarzać warunki egzekwowania prawa już istniejącego oraz prowadzić akcje społeczne i informacyjne na temat przemocy w rodzinie i sposobach jej zapobiegania.

Wprowadzona Ustawa jest w znacznej mierze szkodliwa dla rodziny i powinna być jak najszybciej wycofana w części którą przewiduje niniejszy obywatelski projekt nowelizacji.

Będąc świadomym, ze nowe prawo zaczyna obowiązywać w ciągu najbliższych kilku tygodni, pragniemy bez zbędnej zwłoki rozpocząć zbieranie podpisów i poinformować rządzących Polską, że nie ma przyzwolenia na tak daleko idącą ingerencję Państwa w wychowanie dzieci.

My, Obywatele RP, wnosimy Obywatelski Projekt Ustawy o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw.

  • Oczekujemy wprowadzenia niniejszych zapisów bez najmniejszej zwłoki!

  • Sprzeciwiamy się możliwości odłączania dzieci od rodzin bez wyroku Sądu Powszechnego.

  • Wierzymy, ze najszybsze wprowadzenie w życie Obywatelskiego Projektu zminimalizuje szkody wyrządzane przez nowelę majowo-czerwcową.

  • Mówimy tym samym NIE dalszym próbom państwowej ingerencji w życie prywatne Rodziny.

www.rodzinaponadpanstwem.pl

Obywatelski Projekt Ustawy

Obywatelski Projekt Ustawy o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw

Projekt Obywatelski

U S T A W A

z dnia

o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw[i])

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

5) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

2) uchyla się art. 9a – 9d :

3) uchyla się art.12a:

4) art. 12b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 12b. 1. W przypadku gdy wniosek kuratora zawodowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia dotyczy skazanego za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, który w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, sąd właściwy do rozpoznania wniosku zarządza może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.[ii])) uchyla się art. 96a

„Art. 96a. Osobom wykonującym władzę rodzicielską, opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.”..

Art. 3. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.2)) w art. 107 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia formularz "Pomoc Społeczna - Niebieska Karta" stanowiący załącznik do rodzinnego wywiadu środowiskowego.”

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając miejsce i terminy jego przeprowadzania, wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których wypełnia się poszczególne części kwestionariusza wywiadu, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, wzór oświadczenia o stanie majątkowym, wzór druku "Pomoc Społeczna - Niebieska Karta" oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego. ”.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 5 ustawy zmienianej w art. 1,

– zachowują moc

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Uzasadnienie

Niniejszy Obywatelski Projekt Ustawy wynika ze wzburzenia, jakie wywołały zapisy uchwalone w 6 maja 2010 i podpisane przez pełniącego obowiązki Prezydenta RP Bronisław Komorowski 18 czerwca 2010 roku, czyli na 2 dni przed I turą wyborów prezydenckich.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w uzasadnieniu ma stwarzać dodatkową ochronę ofiarom przemocy i wprowadzać koordynację działań rożnych instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ustawodawca zawarł przypuszczenie, że problem przemocy dotyka połowę rodzin w Polsce, po czym wprowadza sprzeczne z Konstytucją RP zapisy o możliwości inwigilacji i wymianie danych osób na podstawie zaledwie pomówienia, a także odbierania dzieci rodzinom bez wyroku Sądu, na podstawie opinii zaledwie trzech osób. Na dodatek nie ma ustawowych ograniczeń co do dalszego rozpowszechniania prywatnych danych osoby podejrzanej przez pracowników instytucji uczestniczących w zespołach interdyscyplinarnych wprowadzanych przez Ustawę.

Wzburzenie jest także spowodowane ustawowym zakazem stosowania kar cielesnych wobec własnych dzieci i penalizowaniem tego występku w kodeksie karnym. Stwarza to wielkie możliwości manipulacji w trakcie spraw rozwodowych oraz o opiekę nad dziećmi.

Ustawodawca w uzasadnieniu nie zauważa jednak, że instrumenty do walki z przemocą w rodzinie już istnieją. Przeszkodą w skutecznym zwalczaniu patologii jest tez brak reakcji otoczenia odczytywane jako przyzwolenie na agresje wewnątrz rodziny, o czym lakonicznie wspomina w uzasadnieniu.

Niestety łatwiej jest wprowadzić nowe patogenne prawo zamiast stwarzać warunki egzekwowania prawa już istniejącego oraz prowadzić akcje społeczne i informacyjne na temat przemocy w rodzinie i sposobach jej zapobiegania.

Wprowadzona Ustawa jest w znacznej mierze szkodliwa dla rodziny i powinna być jak najszybciej wycofana w części którą przewiduje niniejszy obywatelski projekt nowelizacji.

Będąc świadomym, ze nowe prawo zaczyna obowiązywać w ciągu najbliższych kilku tygodni, pragniemy bez zbędnej zwłoki rozpocząć zbieranie podpisów i poinformować rządzących Polską, że nie ma przyzwolenia na tak daleko idącą ingerencję Państwa w wychowanie dzieci.

My, Obywatele RP, wnosimy Obywatelski Projekt Ustawy o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw.

Oczekujemy wprowadzenia niniejszych zapisów bez najmniejszej zwłoki!

Sprzeciwiamy się możliwości odłączania dzieci od rodzin bez wyroku Sądu Powszechnego.

Wierzymy, ze najszybsze wprowadzenie w życie Obywatelskiego Projektu zminimalizuje szkody wyrządzane przez nowelę majowo-czerwcową.

Mówimy tym samym NIE dalszym próbom państwowej ingerencji w życie prywatne Rodziny.[i] ) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[ii] ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1431.

Poszukujemy prawników do współpracy nad ostatecznym dostosowaniem tekstu Obywatelskiego Projektu ustawy do wymogów formalnych i merytorycznych. Prosimy o kontakt na info at rodzinaponadpanstwem.pl

Wersja robocza Projektu Obywatelskiego - wersja porównawcza Ustawy z 8 maja 2010 r. z naniesionymi poprawkami

TUTAJ wersja roboczo-porównawcza [doc]

Porównaj co tak na prawdę jest obecnie wprowadzane! Ta ustawa JUŻ stała się obowiązującym Prawem.

A teraz pomyśl czy naprawdę chcesz takie prawo?

Działaj!
Wydrukuj i Podpisz Kartę Poparcia!
Zbieraj Podpisy!
Informuj znajomych!

Zadbaj o przyszłość Swoich DZIECI!

Wzór karty poparcia [pdf] należy ściągnąć i jak najszybciej rozpowszechniać!

Co należy zrobić ? Wzór Karty Poparcia

Przede wszystkim należy zacząć zbierać podpisy. Im więcej, im szybciej, tym lepiej.

Należy także informować wszystkich wokół o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą niedawno przyjęta Ustawa. 95% osób, które poznają temat jest przeciwko ustawie!

Rozpowszechniaj informacje o inicjatywie mailem, przez facebooka, nk, gg, inne komunikatory - Oficjalny tekst informacyjny:
Informacja o Inicjatywie [doc]
Informacja o Inicjatywie [pdf]

Wzór karty poparcia [pdf] należy ściągnąć i jak najszybciej rozpowszechniać!

Kartę poparcia, wypełnioną prawdziwymi danymi i odręcznymi podpisami poparcia należy odesłać na adres RodzinaPonadPanstwem.pl al. 3 Maja 9 p. 309a 30-062 Kraków

Dane będą przetwarzane przez Komitet jedynie na potrzeby realizacji ustawowego wymogu zebrania przynajmniej 100 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Wszelkie dane zostaną zniszczone najpóźniej z chwilą rozwiązania komitetu.

Treść projektu jest dostępna pod adresem al. 3 Maja 9 pokój 309a 30-062 Kraków oraz na stronie internetowej www.rodzinaponadpanstwem.pl

Nie pozwólmy na zbyt daleko idącą ingerencję Państwa w rodzinę!

Pozdrawiamy www.rodzinaponadpanstwem.pl

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.