Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 lutego 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

body>

Elektroniczny system poboru opłat za korzystanie z wybranej infrastruktury drogowej od 1 lipca 2011 roku początkiem końca wielu przewoźników...

Rząd zaplanował wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z wybranej infrastruktury drogowej od 1 lipca 2011 roku. W związku z tym od dnia 1 lipca tego roku nie ma już winiet całorocznych. Oznacza to istotny wzrost dla działalności przewoźników drogowych. Jednocześnie we wnętrz Rządu trwają prace nad doprecyzowaniem listy i zasad użytkowania autostradowych i ekspresowych odcinków dróg pełniących rolę obwodnic dużych miast. Sprawa wzbudza wielkie emocje społeczne. W związku z tym Sejmowa Komisja Infrastruktury odbędzie w tym tygodniu specjalne posiedzenie temu poświęcone .

Resort Infrastruktury nadesłał informację na temat obecnego stanu wdrażania elektronicznego poboru opłat.

Poniżej przedstawiam Państwu ten materiał. Liczę na uwagi i głosy w dyskusji.

Pozdrawiam

Janusz Piechociński

Wiceprzewodniczący Sejm owej Komisji Infrastruktury

WWW.piechocinski.pl . janusz@piechocinski.pl

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T UR Y

Informacja na temat stanu wdrażania

Elektronicznego Systemu Poboru Opłat w Polsce

na posiedzenie Komisji Infrastruktury

w dniu 21 lipca 2010 roku

WARSZAWA 2010

1. System poboru opłat w Polsce – zagadnienia prawne

1.1. Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

Kwestia pobierania opłat za przejazd została w UE uregulowana dyrektywą 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, zmienioną m.in. dyrektywą 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 1 w/w dyrektywy ma ona zastosowanie m.in. do opłat za przejazd (opłata typu myto) oraz opłat za korzystanie z infrastruktury (oplata ryczałtowa) jakimi obłożone są pojazdy, zdefiniowane w art. 2. W świetle dyrektywy „pojazd” oznacza pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, który jest wyłącznie przeznaczony lub wyłącznie używany do przewozu drogowego towarów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton. Zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b dyrektywy począwszy od 2012 r. wszystkie państwa zobowiązane są wprowadzić opłaty dla pojazdów powyżej 3,5 tony na sieci TEN-T.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy Państwo Członkowskie może do 2012 r. podjąć decyzję o utrzymaniu lub wprowadzeniu opłat za przejazd lub opłat za korzystanie z infrastruktury
w odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton. Jeżeli Państwo Członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu opłat za przejazd lub opłat za korzystanie z infrastruktury w odniesieniu do pojazdów poniżej tego limitu masy, zastosowanie mają przepisy niniejszej dyrektywy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1a jeżeli Państwo Członkowskie podejmie decyzję o utrzymaniu lub wprowadzeniu opłaty za przejazd lub opłaty za korzystanie z infrastruktury jedynie na niektórych odcinkach transeuropejskiej sieci drogowej, zwolnienie z obowiązku pobierania opłat na innych odcinkach może nastąpić ze względów takich, jak:

1. izolacja,

2. niski poziom natężenia ruchu,

3. niski poziom zanieczyszczenia lub

4. jeżeli ma to podstawowe znaczenie przy wprowadzaniu nowego systemu pobierania opłat za przejazd.

Natomiast ust. 2 stanowi, że opłaty za przejazd lub opłaty za korzystanie z infrastruktury mają zastosowanie do wszystkich pojazdów od 2012 r. Ponadto należy zauważyć, iż Państwo Członkowskie może odstąpić od stosowania w/w wymogu jeżeli uzna, że objęcie opłatami za przejazd pojazdów poniżej 12 ton:

- spowodowałoby znaczące utrudnienia w ruchu lub miałoby znaczny szkodliwy wpływ na środowisko, poziom hałasu lub zdrowie bądź wywoływałoby znaczne zatory w ruchu drogowym, albo

- pociągałoby za sobą koszty administracyjne, które byłyby większe niż 30% osiąganych dodatkowych wpływów.

1.2. Ustawodawstwo krajowe

Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2008 r., Nr 218, poz. 1391). Ustawa weszła w życie z dniem 24 grudnia 2008 r. i wprowadziła szereg zmian związanych z systemem opłat za korzystanie z dróg publicznych w Polsce. Zgodnie z art. 9 pkt. 1 w/w ustawy od dnia 1 lipca 2011 r. stosowany będzie nowo dodany przepis art. 13 ust. 1 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych – zgodnie, z którym korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat m.in. za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów. Opłata ta zwana jest "opłatą elektroniczną" i będzie pobierana za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy od 1 lipca 2011r. system ryczałtowych opłat zostanie zastąpiony elektronicznym systemem poboru opłat. Opłatami elektronicznymi zostaną objęte pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton oraz autobusy (niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej).

Natomiast pojazdy o masie do 3,5 tony będą ponosiły w dalszym ciągu opłaty pobierane bezpośrednio na bramkach za przejazd odcinkami autostrad określonymi jako płatne. Zgodnie bowiem z generalną zasadą określoną w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.), za przejazd autostradą pobierane są opłaty. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których autostrada nie została przystosowana do poboru opłat.

Reasumując jeśli chodzi o system poboru opłat należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobór opłat w Polsce obejmuje:

1) opłaty tzw. winietowe, które z dniem 1 lipca 2011 r. zostaną zastąpione opłatą elektroniczną,

2) opłaty pobierane bezpośrednio na bramkach od wszystkich pojazdów samochodowych za przejazd płatnymi odcinkami autostrad, z tym, że w odniesieniu do samochodów ciężarowych jedynie na odcinkach, które nie zostaną objęte opłatą elektroniczną.

W zakresie opłaty elektronicznej, w przepisach wykonawczych do ustawy określone zostaną m.in.:

· wykaz dróg lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną,

· metodę obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej,

· wysokości stawek opłaty elektronicznej.

1.3 Podsumowanie

- Systemem Elektronicznego Poboru Opłat (ETC) objęte będą pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. oraz autobusy (niezależnie od ich masy całkowitej) na odcinkach dróg krajowych budowanych i zarządzanych przez GDDKiA.

- Na odcinkach koncesyjnych autostrad płatnych pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony oraz autobusy będą ponosiły opłaty w wysokości stosowanej przez spółki koncesyjne na poszczególnych odcinkach.

2. Elektroniczny system poboru opłat

2.1. Geneza

Idea wprowadzenia ETC jest zalecana przez Komisję Europejską i zgodna z kierunkami zmian w systemach poboru opłat stosowanych w innych krajach europejskich. Wynikała także z konieczności likwidacji przejściowego rozwiązania związanego z podwójnością opłat, tj. likwidacją zakwestionowanego przez Komisję Europejską sytemu opłat, w którym samochody ciężarowe uiszczały dwie niezależne opłaty za przejazd po tym samym odcinku drogi, czyli opłatę winietową i jednocześnie opłatę za przejazd autostradą. Wiąże się to także ze zniesieniem przymusu wypłat, tzw. rekompensat dla Koncesjonariuszy. Wprowadzenie rekompensat nastąpiło we wrześniu 2005 r. i było w zamierzeniu rozwiązaniem tymczasowym. Przyjęcie takiego rozwiązania Polska deklarowała w listopadzie 2004 r. w trakcie rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Zatem wprowadzenie w roku 2005 rekompensat a następnie ich zniesienie jest konsekwentną realizacją deklaracji strony polskiej z 2004 roku w szeroko rozumianej płaszczyźnie dostosowania prawa polskiego do dyrektywy 2006//38/WE, a także jest zgodne z kierunkami zmian w systemach poboru opłat w innych krajach europejskich, zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/52/WE oraz decyzji KE z dnia 6 października 2009 r.

2.2 Sieć dróg krajowych objęta opłatami elektronicznymi

Rząd opracował projekt rozporządzenia w sprawie wykazu dróg lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną. Projekt został poddany procedurze konsultacji i skierowany pod obrady Komitetu Stałego rady Ministrów. Przyjęta w rozporządzeniu koncepcja zakłada, że w pierwszej kolejności systemem opłaty elektronicznej zostaną objęte drogi krajowe o najwyższej klasie technicznej, czyli autostrady, drogi ekspresowe i pozostałe drogi krajowe o najwyższym standardzie.

Projekt rozporządzenia przewiduje w pierwszym okresie (od lipca 2011 roku) objęcie opłatami ok. 630 km autostrad, ok. 570 km dróg ekspresowych oraz ok. 400 km dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwsza rozbudowa systemu planowana jest na styczeń 2012 roku. Kolejna rozbudowa systemu planowana jest na dzień 1 stycznia 2013 roku. W sumie do systemu włączone zostanie dalsze ok. 1800 km autostrad i dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych. Trzecia rozbudowa systemu planowana jest na styczeń 2014 roku: do systemu włączone zostanie dalsze ok. 600 km dróg ekspresowych. Planuje się, że w roku 2014 system obejmował będzie ok. 4000 km dróg krajowych.

Docelowo opłatami elektronicznymi zostaną objęte wszystkie odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dwujezdniowych dróg krajowych, które nie będą przebudowywane oraz wybrane odcinki dróg krajowych.

Rozporządzenie to nie spowoduje zwiększenia sieci dróg, na których pobiera się opłatę, gdyż już obecnie obowiązkiem uiszczania opłat za przejazd objęta jest cała sieć dróg krajowych.

2.4 Stawki opłat

W odrębnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej ustalona zostanie wysokość stawek opłaty elektronicznej dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów, która zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie może być wyższa niż 2 zł i nie może przekroczyć maksymalnej stawki opłaty elektronicznej.

Obecnie trwają prace nad obliczeniem stawek maksymalnych opłaty elektronicznej, które są konieczne przed ustaleniem stawek stosowanych. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 13ha ust. 5 ustawy o drogach publicznych - maksymalna stawka opłaty elektronicznej obliczana jest z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z budową i eksploatacją sieci objętej opłatami łącznie z kosztami budowy i eksploatacji systemu poboru opłat.

Aby można było wyliczyć maksymalną stawkę opłaty elektronicznej niezbędne jest w pierwszej kolejności określenie sieci dróg objętej opłatami, bowiem koszty tych właśnie dróg bądź ich odcinków są przyjmowane do obliczeń stawki maksymalnej. Zatem dopiero określenie poziomu stawek maksymalnych stwarza możliwość określenia podstawy do ustalenia wysokości stawek opłaty elektronicznej, które będą faktycznie pobierane za przejazd po niektórych drogach krajowych. Prace nad przedmiotowymi rozporządzeniami zostaną sfinalizowane w czwartym kwartale br. Strona rządowa podtrzymuje natomiast deklaracje prezentowane podczas prac legislacyjnych dotyczących ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zgodnie z którymi średnia stawka za przejazd nie powinna przekroczyć 0,46 gr/km. dla pojazdów ciężarowych o dmc pow. 12 t.

W związku z powyższym, nie znajduje uzasadnienia zarzut stawiany przez przewoźników drogowych co do braku informacji na temat sieci opłat, realnej wysokości przyszłych opłat i ich sposobu naliczania. Na podstawie przedstawionych wyżej informacji, każdy z przewoźników indywidualnie w najlepszy sposób jest w stanie oszacować wpływ opłaty elektronicznej na prowadzoną działalność przewozową.

Niezbędnym elementem wspierania zrównoważonego rozwoju transportu w krajach Unii Europejskiej jest bardziej sprawiedliwy system opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oparty na zasadzie „użytkownik płaci” oraz możliwość stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”, na przykład poprzez wprowadzenie zróżnicowanych opłat za przejazd w zależności od wpływu pojazdu na środowisko. W Polsce planuje się, że w początkowym okresie stawki różnicowane będą wyłącznie ze względu na dopuszczalną masę całkowitą pojazdu oraz klasę emisji zanieczyszczeń.

Z uwagi na fakt, iż wdrożenie systemu opłaty elektronicznej wiązać się będzie z wprowadzeniem zasady, że stawka opłaty będzie odzwierciedlać faktyczny koszt zużycia drogi przez użytkownika, wymusi to zracjonalizowanie kosztów przez wszystkie podmioty, które korzystają z dróg publicznych, wykorzystujące pojazdy o dmc powyżej 3,5 t. Ponadto należy oczekiwać, że nastąpi zwiększenie racjonalności w strukturze przewozów, tj. zmniejszenie udziału pustych przejazdów dalekobieżnych oraz przeniesienie części przewozów towarowych i osobowych na alternatywne środki transportu (w szczególności transport kolejowy).

2.5 Drogi alternatywne

System opłaty elektronicznej może być sukcesywnie rozszerzany na drogi alternatywne tak, aby nie dopuścić do ucieczki ruchu na drogi pozostające poza systemem, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zwiększenia kosztu eksploatacji, w tym utrzymania dróg alternatywnych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż nie przewiduje się znacznej ucieczki pojazdów ciężarowych z autostrad. Jak wskazują doświadczenia innych krajów, zastosowanie elektronicznego poboru opłat przyczynia się do powrotu pojazdów na drogi płatne (zwiększenie komfortu przejazdu), a w każdym razie do zmniejszenia odpływu ruchu na drogi alternatywne.

Łącznie z wdrożeniem systemu elektronicznego poboru opłat wprowadzony zostanie program zabezpieczający niepłatne drogi alternatywne przed przenoszeniem się ruchu, w tym ruchu ciężkiego, na inne drogi niepłatne. System ten będzie obejmował zagadnienia prawne, administracyjne, inżynieryjne oraz kontrolne. Zostaną także wykorzystane istniejące ograniczenia wynikające z przepisów o ruchu drogowym dotyczące poruszania się pojazdów ciężkich po drogach lokalnych. Należy zatem stwierdzić, iż nie zakłada się, aby po wprowadzeniu elektronicznego systemu opłat ruch samochodów ciężarowych znacznie przeniósł się na drogi alternatywne. Ponadto należy zauważyć, iż przejazdy w ruchu międzyregionalnym i krajowym z ominięciem autostrad będą nieuzasadnione ekonomicznie (potencjalne oszczędności na opłatach nie będą równoważyły strat na czasie przejazdu).

Ewentualny odpływ ruchu na drogi alternatywne może być dodatkowo zmniejszony objęciem elektronicznym poborem opłat dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych równoległych.

2.6 Przychody

Przewiduje się, że objęcie systemem opłaty elektronicznej zarówno autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych generować będzie wyższe przychody w porównaniu z przychodami, jakie byłyby generowane w systemie winietowym. Na wysokość przychodów z opłat pobieranych w systemie elektronicznym wpływ będzie miał wzrost ruchu oraz stopniowy wzrost długości sieci dróg objętych tym systemem. Miarodajne określenie przychodów z opłat elektronicznych możliwe będzie w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów pakietu ww. rozporządzeń wykonawczych.

W chwili obecnej nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości kosztów jakie będą konieczne do poniesienia na wdrożenie i eksploatację systemu poboru opłat, z uwagi na trwające postępowanie przetargowe. Jednym z kryteriów na podstawie których Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dokona wyboru firmy wdrążającej system jest właśnie cena. Zatem podanie w chwili obecnej informacji o przewidywanej cenie systemu stanowiłoby ujawnienie informacji przetargowej.

Zamiar wprowadzenia opłaty elektronicznej w Polsce został poprzedzony wykonaniem szczegółowej analizy (m.in. studium wykonalności projektu) przez doradców i ekspertów działających na rzecz strony publicznej. Przedmiotem analizy były między innymi, aspekty związane z konsekwencjami wprowadzenia opłat elektronicznych na wybranej sieci dróg w Polsce (koszty i korzyści społeczno-ekonomiczne, koszty zużycia dróg alternatywnych). Analizy te wykazały, że w każdym przypadku wpływy z elektronicznego systemu poboru opłat będą przewyższały koszty jego wdrożenia, utrzymania oraz eksploatacji.

3. Informacje na temat stanu prac i procedury przetargowej

3.1. Informację na temat stanu prac dotyczącego systemu elektronicznego poboru opłat (ETC):

- 7 listopada 2008 r. – uchwalono ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami ustawy, od 1 lipca 2011 roku, na terenie Polski ma zacząć funkcjonować ETC.

- Ramy instytucjonalne przygotowania i wdrożenia ETC zostały ustalone w sposób elastyczny i umożliwiają wykorzystanie w tym celu możliwości GDDKiA jak też powołanie drogowej spółki specjalnego przeznaczenia (DSSP) oraz wykorzystanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

- 16 lutego 2009 r. – Minister Infrastruktury powierzył GDDKiA przygotowanie Studium Wykonalności dla ETC, prace nad określeniem zakresu studium wykonalności trwały od stycznia 2009 r.,

- 25 lutego 2009 r. – GDDKiA opracowała wstępny harmonogram wdrożenia ETC,

- 20 kwietnia 2009 r. – ustalono ostateczny termin oraz harmonogram wykonania Studium Wykonalności. I etap prac miał obejmować określenie podstawowych założeń oraz analizę stanu prawnego, natomiast etap II miał dotyczyć zagadnień ruchowych, technologicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Po zakończeniu etapu II wyniki prac miały zostać przekazane wraz z rekomendacjami GDDKiA Ministrowi Infrastruktury w celu podjęcia decyzji o wyborze rozwiązania technologicznego oraz organizacyjno-prawnego,

- 27 kwietnia 2009 r. – Minister Infrastruktury powołał Zespół do spraw wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat, działający przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad,

- 11 sierpnia 2009 r. – GDDKiA otrzymała ostateczną (poprawioną zgodnie z uwagami) wersję I Etapu studium wykonalności,

- 30 listopada 2009 r. – otrzymanie ostatecznej wersji Etapu II studium wykonalności,

- 4 grudnia 2009 r. – przekazanie do Ministra Infrastruktury rekomendacji GDDKiA
w zakresie wyboru rozwiązania organizacyjno-prawnego wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat,

- 18 grudnia 2009 r. – akceptacja Ministra Infrastruktury rekomendacji GDDKiA – rekomendowano:

· wariant sieciowo-technologiczny,

· nie wskazano określonej technologii,

· wdrożenie systemu ETC przez stronę publiczną (GDDKiA),

· połączenie operatora ETC z operatorem manualnego systemu poboru opłat na odcinkach budowanych przez GDDKiA,

· postępowanie przetargowe w trybie prawa zamówień publicznych,

· umowa na zaprojektowanie, budowę i obsługę systemu ETC na okres 8-10 lat,

· włączenie do systemu pojazdów lekkich – poniżej 3,5t - na zasadzie dobrowolności).

3.2 Procedura Przetargowa

- 24 grudnia 2009 r. - GDDKiA ogłosiła przetarg na Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej.

- Termin składania wniosków pierwotnie został wyznaczony na 2 lutego 2010 r. natomiast w wyniku złożonych protestów zaistniała konieczność zmiany ogłoszenia i przesunięto termin najpierw na 22 lutego br. a następnie na 5 marca 2010 r.

- W pierwszym etapie postępowania wnioski złożyło 10 firm i konsorcjów:

· IBM Polska Sp. z o.o.,

· SICE SA, Iridium Concesiones de Infraestructuras SA, Sprint,

· Alcatel Lucent Polska Sp. z o.o., Sanef SA, Egis PROJECTS SA, Maribel Investments Sp. z o.o., CARDUS Sp. z o.o.,

· Kapsch TrafficCom AG, Durante Investments sp. z o.o., Texel Sp. z o.o.,

· Kancelaria Peter de Vries,

· Matic Sp. z o.o.,

· MyToll Sp. z o.o., STRABAG AG, Kulczyk Holding SA, EFKON AG,

· Makronet Sp. z o.o., NTT System SA,

· NDI SA, Siemens Sp. z o.o. Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o., INTERTOLL Europe ,

· Autostrada Mazowsze SA, Autostrade pel l’Italia S.p.A., Asseco Poland SA, Asseco Czech Republlic a.s., FELA Management AG.

- 19 marca br. GDDKiA wystosowała do wszystkich wnioskodawców pisma z prośbą
o uzupełnienie dokumentacji do dnia 26 marca 2010 r.

- 24 marca br. GDDKiA wystosowała do wszystkich wnioskodawców pisma informujące o przesunięciu terminu uzupełnienia dokumentacji do dnia 29 marca br.

- Do 29 marca br. 8 konsorcjów złożyło uzupełnioną dokumentację, natomiast firma Matic zrezygnowała z udziału w przetargu na skutek niemożności dostarczenia wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

- 9 kwietnia 2010 – wezwanie trzech wykonawców (konsorcjum SICE, spółka IMB oraz kancelaria Peter de Vries) o uzupełnienie dokumentacji wniosków, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- 15 kwietnia – termin złożenia ww. uzupełnień. Wezwani wykonawcy złożyli żądane uzupełnienia,

- 20 kwietnia 2010 – ogłoszenie informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Czterech wykonawców nie spełniło warunków postawionych przez Zamawiającego:

IBM Polska Sp. z o.o.

Kancelaria Peter de Vries – Krystyna Skrzeczyńska

Makronet Sp. z o.o.

Matic Sp. z o.o.

- 26 kwietnia 2010 – udostępnienie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Krajowy System Poboru Opłat w zakresie nie zastrzeżonym przez Wykonawców - na podstawie art. 8 ust. 2 Pzp,

- 30 kwietnia 2010 – wpłynięcie protestu Kancelarii Peter de Vries – Krystyna Skrzeczyńska wobec czynności Zamawiającego, wskutek której ww. Kancelaria została wykluczona z postępowania przetargowego

- 30 kwietnia 2010 – wpłynięcie protestu IMB Polska Sp. z o.o., wobec czynności Zamawiającego, wskutek której ww. Spółka została wykluczona z postępowania przetargowego,

- 4 maja 2010 – przyłączenie się konsorcjum Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. oraz konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. do protestów z 30 kwietnia 2010 r., po stronie Zamawiającego

- 6 maja 2010 – wpłynięcie protestów konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. oraz konsorcjum Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., wobec czynności Zamawiającego dotyczącej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 7 maja 2010 – rozstrzygnięcie protestów z 30 kwietnia 2010 r. (Spółki IBM Polska
Sp. z o.o. oraz Kancelarii Peter de Vries – Krystyna Skrzeczyńska) – protesty odrzucone w całości

- 10 maja 2010 – przyłączenie się konsorcjum Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., konsorcjum NDI S.A., konsorcjum SICE, konsorcjum Kapsch do protestu konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. z 6 maja 2010 r.,

- 10 maja 2010 – przyłączenie się konsorcjum NDI S.A., konsorcjum SICE, konsorcjum Kapsch, konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. do protestu konsorcjum Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z 6 maja 2010 r.,

- 14 maja 2010 – rozstrzygnięcie protestów z 6 maja 2010 r. (konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. oraz konsorcjum Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.) – protesty odrzucone w całości

- 17 maja 2010 – wpłynięcie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej na skutek odrzucenia protestów z 30 kwietnia 2010 r. (Spółki IBM Polska Sp. z o.o. oraz Kancelarii Peter de Vries – Krystyna Skrzeczyńska),

- 24 maja 2010 - wpłynięcie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. na skutek odrzucenia protestu z dnia 6 maja 2010r.

- 24 maja 2010 - wpłynięcie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na skutek odrzucenia protestu z 6 maja 2010r. konsorcjum Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.

- 28 maja 2010 – Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła odwołanie kancelarii Peter de Vries – Krystyna Skrzeczyńska z powodu nieuiszczenia wpisu

- 28 maja 2010 – wyznaczenie przez Krajową Izbę Odwoławczą terminu rozpatrzeniu odwołań IBM Polska Sp. z o.o., Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. oraz Autostrada Mazowsze S.A. na jednym posiedzeniu, tj. 1 czerwca 2010 r.,

- 1-2 czerwca 2010 – rozpatrzenie przez KIO odwołania IBM Polska Sp. z o.o.,
Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. oraz Autostrada Mazowsze S.A. na jednym posiedzeniu (rozprawa została przedłużona do 2 czerwca b.r.),

- 10 czerwca 2010 – otrzymanie z Krajowej Izby Odwoławczej treści wyroku (wyrok z datą 7 czerwca 2010), dotyczącego odwołań IBM Polska Sp. z o.o., Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. oraz Autostrada Mazowsze S.A., nakazującego Zamawiającemu podjęcie następujących kroków:

oddalenie odwołanie wniesionego przez IBM Polska Sp. z o.o.,

uwzględnienie odwołania Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. i unieważnienie czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokonanie ponownej ich oceny z zastosowaniem art. 26 ust. 3 Pzp oraz ujawnienie ww. wniosków w części dotyczącej doświadczenia wykonawcy,

uwzględnienie odwołania Autostrada Mazowsze S.A. i unieważnienie czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokonanie ponownej ich oceny z zastosowaniem art. 26 ust. 3 Pzp oraz ujawnienie ww. wniosków w części dotyczącej doświadczenia wykonawcy.

- 10 czerwca 2010 – unieważnienie przez Zamawiającego krótkiej listy oraz odtajnienie wniosków Wykonawców wraz z ich uzupełnieniami w zakresie określonym wyrokiem KIO z 7 czerwca 2010 roku,

- 11 czerwca 2010 – wezwanie konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A., konsorcjum Kapsch oraz konsorcjum SICE do przedłożenia dokumentów wymaganych wyrokiem KIO z 7 czerwca 2010 roku, celem uzupełnienia wniosków,

- 11 czerwca 2010 – wpłynięcie protestu konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A., dotyczącego błędnego odtajnienia uzupełnienia do wniosku protestującego na podstawie wyroku KIO z 7 czerwca 2010 roku

- 14 czerwca 2010 – przyłączenie się konsorcjum Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o do protestu konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. po stronie Zamawiającego

- 15 czerwca 2010 – rozstrzygnięcie protestu Autostrada Mazowsze S.A. z 11 czerwca 2010 roku, protest odrzucony,

- 18 czerwca 2010 – ponowne ogłoszenie informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (po ponownej ocenie lista wykonawców przechodzących do dalszego postępowania nie zmieniła się). Czterech wykonawców nie spełniło warunków postawionych przez Zamawiającego w ogłoszeniu:

IBM Polska Sp. z o.o.

Kancelaria Peter de Vries – Krystyna Skrzeczyńska

Makronet Sp. z o.o.

Matic Sp. z o.o.

- 18 czerwca 2010 – zaproszenie wykonawców do składania ofert, którzy spełnili warunki postawione przez Zamawiającego w ogłoszeniu - pierwszy możliwy termin prawny przekazania SIWZ wykonawcom,

- 24 czerwca 2010 – wpłynięcie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na skutek odrzucenia protestu konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A z 11 czerwca 2010 roku

- 25 czerwca 2010 – zebranie wykonawców, mające na celu wyjaśnienia treści SIWZ

- 28 czerwca 2010 – wpłynięcie protestu konsorcjum Kapsch, dotyczące błędnej oceny wniosku konsorcjum Autostrada Mazowsze S.A. przez Zamawiającego,

- 30 czerwca – kolejne zebranie wykonawców (na wniosek wykonawców), dotyczące treści SIWZ, w zakresie m.in. cenowej oceny ofert i mechanizmu wynagradzania,

- 30 czerwca – przekazanie wykonawcom informacji ze spotkania z dnia 25 czerwca b.r. zawierającej odpowiedzi na pytania zadane przez nich w trakcie spotkania

- 30 czerwca – przekazanie wykonawcom zmiany treści SIWZ wynikającej z oczywistych omyłek edytorskich. Zmiana pozostaje bez wpływu na termin składania ofert.

3.3. Dalsze kroki postępowania przetargowego

- 2 sierpnia 2010 – termin składania ofert

- 15 września 2010 – ocena ofert + wyłonienie Wykonawcy systemu

3.4. Czynności związane z wyborem banku oraz uzgodnienia z innymi organami

- 6 kwietnia 2010 r. – odpowiedź NBP na pismo z 30 marca 2010r., mówiące
o ogólnych warunkach oferty banku, oraz o konieczności ewentualnego pokrycia przez GDDKiA kosztów rozbudowy systemu księgowego NBP tak, aby mógł on prowadzić obsługę rachunku dla systemu elektronicznego poboru opłat

- 12 kwietnia 2010 – odpowiedź BGK na pismo z dnia 30 marca 2010 r., mówiące
o ogólnych warunkach prowadzenia rachunku bankowego dla systemu poboru opłat

- 28 kwietnia 2010 – złożenie wniosku do Izby Skarbowej w Warszawie o interpretacje przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie uznania Generalnego Dyrektora za podatnika VAT oraz opodatkowania pobieranych w jego imieniu opłat elektronicznych i opłat za przejazd autostradą

- 29 kwietnia 2010 – przekazanie pisma do NBP i uszczegółowienie oferty cenowej, na podstawie przesłanych wymogów dla kont w systemie elektronicznego poboru opłat, oraz prognozowanej liczby transakcji

- 10 maja 2010 – spotkanie Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych z doradcami GDDKiA oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów; na spotkaniu przekazano przedstawicielom Ministerstwa Finansów projekt umowy

- 12 maja 2010 – przekazanie do Ministrowa Infrastruktury pisma w sprawie akceptacji wyboru BGK na bank obsługujący Krajowy System Poboru Opłat

- 13 maja – przekazanie do Ministra Infrastruktury projektu porozumienia pomiędzy GDDKiA a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego wraz z prośbą o jego uzgodnienie przez resort

- 21 maja 2010 – pismo Ministerstwa Finansów opiniujące przekazany projekt umowy na zaprojektowanie i obsługę systemu elektronicznego poboru opłat

- 24 maja 2010 – zaakceptowanie przez Ministra Infrastruktury wyboru Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi bankowej Krajowego Systemu Poboru Opłat

- 1 czerwca 2010 – przekazanie do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) decyzji GDDKiA o powierzeniu prowadzenia obsługi rachunków bankowych Krajowego Systemu Poboru Opłat

- 11 czerwca 2010 – zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu na Krajowy System Poboru opłat przez Zespół do spraw wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych powołanego Zarządzeniem nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2009 r.

- 15 czerwca 2010 – przekazanie do Ministra Infrastruktury Umowy na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę krajowego systemu poboru opłat elektronicznych oraz manualnego systemu poboru opłat, w celu wydania zgody na powierzenie budowy i eksploatacji innemu podmiotowi w drodze Umowy wraz z kopią protokołu zatwierdzającego SIWZ oraz z oświadczeniami doradców o należytym wykonaniu SIWZ

- 17 czerwca 2010 – otrzymanie zgody Ministra Infrastruktury na powierzenie budowy
i eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat innemu podmiotowi, w drodze umowy na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę

- 18 czerwca 2010 – przekazanie Ministrowi Infrastruktury ostatecznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na „Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej”

- 26 czerwca 2010 - ponowne złożenie wniosku do Izby Skarbowej w Warszawie o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie uznania Generalnego Dyrektora za podatnika VAT oraz opodatkowania pobieranych w jego imieniu opłat elektronicznych i opłat za przejazd autostradą.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Gril
05-07-2011 / 11:57
Jestem ciekawy jak wygląda ETC rozwiązanie dla samochodód przyjeżdżających z zagranicy gdzie system winietowy jest w użyciu. Dziękuje