Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 sierpnia 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA STRONNICZOŚC SĘDZIÓW USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

EUROFARM - ograniczanie stronom dostępu do akt jest dowodem korupcji czy tylko braku wiedzy sędziów?

Każda ze stron postępowania musi mieć swobodny dostęp do akt i NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK ZASŁANIANIE DANYCH OSOBOWYCH ŚWIADKÓW I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA. - W SĄDZIE NIE MOŻNA WYSTĘPOWAĆ ANONIMOWO PONIEWAŻ NIE MOŻNA SKUTECZNIE BRONIĆ SIĘ PRZED NIEJEDNOKROTNIE CHORYMI UMYSŁOWO ANONIMAMI.
Jednak nadgorliwi lub skorumpowani sędziowie często ograniczają stronom w różny sposób dostęp do akt.
Dlatego publikujemy poniżej - dla stron - przykładową skargę na takie stronnicze postępowanie sędziego oraz - dla sędziów - odpowiedz Prezesa Sądu okręgowego w Ząbkowicach Śląskich. NIE MOŻNA SIĘ ZASŁANIAĆ W SĄDZIE USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Stolec, dnia 18 października 2008r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śl.

Skarżący :

  1. Witold Duchiewicz

Dotyczy spraw o sygn. akt: VI Nc 591/07, VI K 404/07, VI K 550/07, oraz innych cywilnych i karnych prowadzonych przez Wydział VI Sąd Grodzki w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl.,

Skarga

Działając w imieniu własnym oraz żony Jolanty Duchiewicz i córki Joanny Duchiewicz: Witold Duchiewicz, na podstawie art.22 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U.01. 98. 1070/ i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych / DZ. U. 2002.187. 1564 składam skargę na czynności Wydziału VI Sąd Grodzki w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., który w sposób ewidentny narusza zasadę jawności postępowania wyrażoną w art. 9 kpc oraz swobodę dostępu do akt zapewnionego także w kpk oraz w Konstytucji.

Wnoszę o:

1. zbadanie powyższego uchybienia i ustalenie osób za nie odpowiedzialnych,

2. nakazanie - w trybie nadzoru – osobom odpowiedzialnym, usunięcie uchybień poprzez wydanie stronie postępowania swobodnego dostępu do akt, a tym samym - umożliwienie stronie postępowania realizowania przyznanych jej prawem uprawnień procesowych,

3. niezwłoczne rozpoznanie niniejszej skargi z uwagi na wyznaczone bliskie terminu najbliższych rozpraw.

Uzasadnienie.

Kilkakrotnie w sierpniu i wrześniu 2008r. Witold Duchiewicz w Sekretariacie Wydziału VI Sadu Grodzkiego Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. pragnął dokonać odpisów akt w formie fotografii cyfrowej jako fotokopie z akt sprawy. Podczas przeglądania akt i przygotowywania sprzętu do dokonywania fotografii (kart z akt sprawy, których fotokopii miał zamiar dokonać), został poinformowany przez osobę zatrudnioną w sekretariacie Panią Kierownik, iż nie mam prawa robić fotokopii bez zakrycia danych osobowych, gdyż „sędzia nie wydał na to zgody”. Informacja ta została podana, po powrocie pracownika sekretariatu, najprawdopodobniej od sędziego prowadzącego powyższe sprawy.

Po złożeniu pisemnych wniosków o umożliwienie dokonywania odpisów akt w formie fotografii cyfrowej Witold Duchiewicz otrzymałem pisma z Sądu Grodzkiego iż musi wskazywać nr kart w celu zakrycia wszelkich danych osobowych, a gdy podjęto próbę takiego wnioskowania i wskazywania na bieżąco w czasie przeglądania akt okazało się to niemożliwe bo panie z sekretariatu nie miały chęci aby sprawę załatwić pozytywnie i takich odpisów nie można było uzyskać.

W ocenie Witolda Duchiewicza wyżej wymienione zdarzenie jest prawnie niedopuszczalne i narusza kardynalne zasady postępowania cywilnego oraz karnego – zasadę jawności i prawo do obrony swoich praw i interesów. Realizowanie zasady jawności, wyrażonej w art. 9 kpc, polega na jawnym rozpoznawaniu spraw. Wyjątki od tej zasady muszą być wyraźnie przewidziane szczególnym przepisem. Jawność rozpoznawania spraw przejawia się po pierwsze w tym, że strony i uczestnicy postępowania, wezwane osoby i publiczność mają prawo brać udział w posiedzeniach sądu, na których sprawa jest rozpatrywana. Po drugie - strona może w dowolnym czasie żądać doręczenia odpisów wyroków lub postanowień, nawet gdy upłynął termin do ich zaskarżenia, a w wypadku wyroków lub postanowień kończących postępowanie w II instancji — termin do zgłoszenia wniosku o ich doręczenie. Po trzecie – najważniejsze dla niniejszej sprawy – art. 9 kpc stanowi wprost: strony i uczestnicy postępowania mają zawsze prawo do przeglądania akt sprawy oraz do otrzymywania odpisów, kopii lub wyciągów.

Nawet wówczas, gdy rozpatrywanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym, akta sprawy są zawsze jawne — dostępne dla uczestników postępowania, to znaczy, że mogą oni przeglądać je w sekretariacie sądu i otrzymywać z nich odpisy, fotokopie, kserokopie, wyciągi. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych w rozdziale poświęconym udostępnianiu akt sądowych i dokumentów z akt nie zawiera również żadnych szczególnych wymogów – poza obowiązkiem z § 102 wykazania tożsamości osoby żądającej udostępnienia jej akt sądowych – w zakresie otrzymania kserokopii z akt sprawy przez stronę postępowania.

W niniejszych sprawach podkreślić należy, iż skarżący są stroną pozwaną lub oskarżoną w postępowaniu prywatno-skargowym, akta postępowania nie są objęte klauzulą tajności – nie istnieje więc żadna podstawa do odmowy wydania fotokopii z akt sprawy. Ponadto, procedura odmowy sporządzenia fotookopii również wydaje się być pozbawiona jakiegokolwiek umocowania w obowiązujących przepisach. Skoro bowiem uprawnienie do otrzymania kserokopii z akt sprawy ma charakter, można by powiedzieć, absolutny, to w takim razie – odmowa jego zrealizowania winna być poparta szczegółowym pisemnym uzasadnieniem, a nie oświadczeniem pracownika sekretariatu wydziału sądu, iż „sędzia nie wyrazi zgody”.

Powyższe zdarzenie uniemożliwia stronie procesu zapoznanie się z aktami własnej sprawy, ze zgromadzonym w niej materiałem dowodowym, a tym samym – realizację podstawowego prawa do obrony swoich praw i implikować może nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 5 kpc. Mając powyższe na uwadze, niniejszą skargę uznać należy za konieczną i w pełni uzasadnioną, podobnie jak i wniosek o niezwłoczne jej rozpoznanie.

Podnieść albowiem należy, iż termin najbliższych rozpraw został wyznaczony na październik 2008r. Uniemożliwienie stronie procesu zapoznania się z aktami sprawy powoduje oczywistą niemożność właściwego przygotowania się do rozprawy.

Okoliczność powyższa, zawiniona przez organ postępowania, stanowi podstawę do złożenia wniosku o odroczenie rozprawy i przedłuży rozpoznanie sprawy, a co za tym idzie może stać się podstawą do postawienia zarzutu przewlekłości postępowania.

Ponadto istotnym jest bezsens faktu polecenia zakrywania danych osobowych, ponieważ w ten sposób sprawa staje się dla strony anonimowa bo przecież jak można bez danych osobowych wiedzieć kto jest kto i jakie zeznania do kogo dopasować. Jest to chyba taka ,,ciuciubka’’ dla strony. Podejmujący taką decyzję Sędzia chyba nie zdawał sobie sprawy że taka decyzja sama w sobie ogranicza istotne prawa procesowe strony do obrony, a Sąd w ten ten sposób naraża się na oczywisty zarzut faworyzowania powodów i pozywających, którzy jak łatwo zauważyć w aktach sprawy bez ograniczeń otrzymywali odpisy z akt bez zakrywania danych osobowych.

Chcę dodać także, iż w innych Wydziałach Sądu Rejonowego jak np. II Wydział Karny i I Wydział Cywilny, nigdy nie stawiano mi takich problemów i mam swobodny dostęp do akt zostawiając tylko informację pisemną z jakich kart dokonywałem fotokopii. Podobnie jest w Sądach w całej Polsce więc nie mogę zrozumieć uprzedzeń i złośliwości jakie mnie i moją rodzinę spotykają w VI Wydziale Sądzie Grodzkim Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

Z powyższym względów wnioski zawarte w petitum skargi winny zostać uwzględnione w całości.

A poniżej pouczająca innych sędziów odpowiedz Prezesa Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich Leszka Bamburowicza

Oszustwa syndyka, sędziów i prokuratorów, urzędników którzy w najróżniejszy sposób okradali "kawałki tortu" jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy i jeszcze niejednokrotnie ten temat będziemy poruszać.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

WIĘCEJ TEKSTÓW DOT. SĄDOWEGO PRZEKRĘTU NA FIRMIE EUROFARM.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Helena
24-12-2014 / 05:15
Congratulations on your journey to Myanmar and all the best as you live your dream (and" rel="nofollow">dadhsrc.com"> cgahne the world)! I don't know of many credit card offers which are available to non-US residents. However, you can always sign-up for credit card offers by listing your parent's address in the application and not mentioning that you live overseas. This will require a little co-ordination, and you may even have to pay foreign exchange fees on the amount needed to meet the minimum spend, but that might be a way to keep you in the miles and points.Safe travels!