Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Czy BZ WBK zapłaci za grzechy Raiffeisen Banku w związku ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. w upadłości !?!

Zgodnie z doniesieniami polskich mediów Prokuratura w Poznaniu prowadzi śledztwo związane ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. – obecnie w upadłości. Ustalenia poczynione w tym postępowaniu mogą niekorzystnie wpłynąć na ocenę działalności banku Raiffeisen, co w przypadku przejęcia akcji BZ WBK S.A. przez Raiffeisen może także przyczynić się do spadku zaufania klientów wobec Banku Zachodniego WBK S.A.

Na początku ubiegłego roku Raiffeisen Bank Polska S.A. oferował swoim prestiżowym klientom „VIP” (posiadającym w banku osobistych doradców) kupno obligacji spółki SEMAX S.A. , zapewniając o dochodowości oraz bezpieczeństwie transakcji. 19 marca 2009 roku, przed wykupieniem obligacji, spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Obligatariusze oskarżają Raiffeisen Bank o działanie w złej wierze i zatajenie przed nimi informacji o niewypłacalności spółki. Klienci podkreślają, że bank musiał wiedzieć o złej kondycji finansowej spółki, gdyż był w tym czasie jej kredytodawcą. SEMAX S.A. nie wykupił w sumie obligacji za niebagatelną kwotę ok. 20 mln złotych (ponad 5 mln Euro).

Przedmiotem zainteresowania prokuratury jest przede wszystkim okoliczność ewentualnej wiedzy Raiffeisen Bank o niewypłacalności SEMAX S.A. i ewentualnie popełnionego przestępstwa oszustwa. Raiffeisen Bank zasłaniał się tajemnicą bankową i nie chciał udostępnić prokuraturze dokumentów dotyczących transakcji. Dopiero interwencja sądu zmieniła to stanowisko. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż prezes SEMAX S.A. konsekwentnie twierdzi, iż Raiffeisen był na bieżąco informowany o sytuacji finansowej spółki. Pokrzywdzeni działając poprzez swoich prawników wysłali list do rady nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie oraz centrali Raiffeisen w Wiedniu, jednakże nie otrzymali w tej sprawie żadnej odpowiedzi…

Klientów narażonych na straty przez Raiffaisen Bank reprezentują min. prawnicy z Kancelarii Majchrzak Brandt i Wspólnicy

Informacje uzupełniające

MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY Kancelaria Prawna

Podstawowym założeniem funkcjonowania Kancelarii działającej od 1997 roku jest gotowość do zaoferowania pełnej bieżącej obsługi prawnej Klientom, przy czym specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego (w tym cywilnego, handlowego i prawa pracy). Zakres działalności Kancelarii obejmuje również reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Kancelaria jest członkiem Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Partnerami wiodącymi są Daniel Majchrzak i Robert Brandt. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w szczególności w zakresie prowadzenia tzw. gospodarczych postępowań sądowych, negocjacji i przygotowywania umów w obrocie gospodarczym, a także opracowaniu i prawnym zabezpieczeniu realizacji inwestycji. W celu zapewnienia kompleksowości oferty Kancelaria oferuje Klientom również usługi w zakresie rachunkowości, księgowości, kadr i płac oraz pozyskiwania funduszy europejskich.

Kontakt:

Majchrzak Brandt i Wspólnicy sp.k.

ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznań

tel. +48 61 27 87 000, fax. 61 27 87 015,

mail: poznan@mbwnet.pl

www.mbwnet.pl

Bezahlt die BZ WBK für die Sünde von Raiffeisen Bank?

Nach den polnischen Medienberichten führt die Posener Staatsanwaltschaft das mit dem Verkauf durch Raiffeisen Bank Polska S.A. der Obligationen von der Posener Gesellschaft SEMAX S.A. – derzeit zum Konkurs gestellt, verbundene Vermittlungsverfahren durch. Die sich aus dem Vermittlungsverfahren ergebenden Schlussfolgerungen können einen schlechten Einfluss auf die Bewertung der Tätigkeit von der Raiffeisen Bank ausüben, was im Falle der Übernahme der Aktien von BZ WBK S.A. durch Raiffeisen einen Beitrag zum Vertrauensschwund der Kunden gegenüber Bank Zachodni WBK S.A. leisten kann.

Am Anfang des letzten Jahres hat die Raiffeisen Bank Polska S.A. ihren „VIP“ - prestigen Kunden (die in der Bank die persönlichen Berater haben) den Kauf von den Obligationen der Posener Gesellschaft SEMAX S.A. angeboten, versichernd dabei den Ertrag und die Sicherheit der Transaktion. Am 19. März 2009, bevor die Obligationen eingelöst wurden, hat die Gesellschaft vor dem Gericht Konkurs beantragt. Die Kunden werfen der Raiffeisen Bank das Handeln in böser Glaube sowie die Verheimlichung der Informationen über die Insolvenz der Gesellschaft vor. Die Kunden heben hervor, dass die Bank von der schlechten Finanzkondition der Gesellschaft wissen musste, weil die Bank in diesem Zeitraum Kreditgeber der Gesellschaft war. SEMAX S.A. hat insgesamt die Obligationen für die nicht unbedeutende Summe von 20 Millionen Zloty (über 5 Millionen Euro) nicht eingelöst.

Der Gegenstand des Interesses der Staatsanwaltschaft ist vor allem der Umstand des eventuellen Wissens der Raiffeisen Bank von der Insolvenz der SEMAX S.A. und des eventuell begangenen Betruges. Raiffeisen Bank hat sich hinter das Bankgeheimnis versteckt und wollte der Staatsanwaltschaft die die Transaktion betreffenden Dokumente nicht zur Verfügung stellen. Erst die Intervention des Gerichtes hat ihre Stellungnahme geändert. Dem vorliegenden Fall verleiht Pikanterie der Umstand, dass der Vorsitzende der Geschäftsführung von SEMAX S.A. konsequent behauptet, dass Raiffeisen auf dem Laufenden bzgl. der Finanzsituation der Gesellschaft gehalten wurde. Die Geschädigten handelnd durch ihre Rechtsanwälte haben den Brief an den Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank Polska S.A. in Warschau und an die Zentrale der Raiffeisen in Wien geschickt, jedoch haben bis jetzt keine Antwort erhalten…

Die Geschädigten werden unter anderem von den Rechtsanwälten der Anwaltskanzlei Majchrzak Brandt i Wspólnicy vertreten.

Zusätzliche Informationen:

MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY Kancelaria Prawna

Die Tätigkeitshauptgrundlage der seit dem Jahre 1997 funktionierenden Kanzlei ist die Bereitschaft zum Anbieten den Kunden der völligen Rechtsberatung, wobei die Spezialisierung der Kanzlei auf die Rechtsberatung im Bereich der Wirtschaftsrechts (darin des Zivil-, Handels- und Arbeitsrechts) gerichtet wird. Tätigkeitsbereich der Kanzlei umfasst auch die Vertretung der Kunden in den Gerichts- und Verwaltungsverfahren. Die Kanzlei ist ein Mitglied der deutsch-polnischen Industriekammer. Die führenden Partner sind Daniel Majchrzak und Robert Brandt. Die Rechtsanwälte der Kanzlei verfügen mit der reichen Erfahrung, insbesondere im Bereich der Führung der gerichtlichen Wirtschaftsverfahren, Verhandlungen und Anfertigung der Verträge im Wirtschaftsverkehr, sowie der Anfertigung und rechtlichen Sicherstellung der Investitionsrealisierung. Zur Versicherung der Vielseitigkeit des Angebotes bietet die Kanzlei auch die Dienste im Bereich der Buchhaltung, Personalabteilung und Erwerbung der eur op äischen Fonds.

Kontakt:

Majchrzak Brandt i Wspólnicy sp.k.

ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznań

Tel. +48 61 27 87 000, fax. 61 27 87 015,

E-Mail: poznan@mbwnet.pl

www.mbwnet.pl

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.