Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 lipca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Analiza porównawcza w zakresie wyborów prezydenta, posłów i senatorów oraz wyborów samorządowych, a także sądownictwa, w odniesieniu do aktualnie obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.dr Janusz B. Kępka

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Projekt Prawa i Sprawiedliwości

ze wstępem Pana Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości;

podpisany przez Pana Kazimierza M. Ujazdowskiego, Wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Analiza porównawcza w zakresie wyborów prezydenta, posłów i senatorów oraz wyborów samorządowych, a także sądownictwa, w odniesieniu do aktualnie obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

dr Janusz B. Kępka

Motto:

Swego czasu, Pan Aleksander Kwaśniewski (kompletnie trzeźwy) zeznał publicznie:

Mój dobry przyjaciel, George W. Bush, zapytał mnie kiedyś: „Aleksander, co za idiota pisał wam konstytucję?”. Ja mu na to odparłem: „George, nawet nie pytaj, sam ją pisałem”.

Ta konstytucja powstała w 1997 roku, za mojej prezydentury. Jestem pewien, że to był dobry pomysł.

Obecnie, „dobry pomysł” na Konstytucję ma Pan Jarosław Kaczyński.

Wybory Prezydenta

Aktualna Konstytucja z 1997 r.:

Art. 127.

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być
ponownie wybrany tylko raz.

PiS-owski projekt Konstytucji:

Art. 57

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na 5 lat. Okres ten rozpoczyna się w dniu
zaprzysiężenia.

§ § §

Uwagi: bez zmian i jednakowo w obydwu Konstytucjach. Wybory (tylko) bezpośrednie.

Ale, w obydwu Konstytucjach nie jest wskazane jaki (który) to Naród wybiera.

Wybory do Sejmu

Aktualna Konstytucja z 1997 r.:

Art. 96.

1. Sejm składa się z 460 posłów.

2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się
w głosowaniu tajnym.

PiS-owski projekt Konstytucji:

Art. 76

1. Sejm składa się z 360 posłów wybranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich,
w głosowaniu tajnym.

Art. 77

1. Kadencja Sejmu trwa 4 lata od dnia wyborów.

§ § §

Uwagi: Zmniejszona jest liczba posłów. I bardzo istotna (pozytywna!) zmiana:
skasowane są wybory proporcjonalne (wybory partyjne, w których głosuje się na listy wyborcze, a tym samym tylko pośrednio, czyli wskazuje się tylko jednego kandydata z listy).

W propozycji PiS-owskiego projektu Konstytucji, posłowie wybierani są tylko w wyborach bezpośrednich, identycznie jak w przypadku wyborów Prezydenta, senatorów, a także w wyborach samorządowych.

Obecnie obowiązująca Konstytucja wskazuje dwa rodzaje wyborów do Sejmu: bezpośrednie i proporcjonalne. Jednak w praktyce, na podstawie ustawy(!), do Sejmu przeprowadzane są tylko i wyłącznie wybory proporcjonalne, z całkowitym pominięciem wyborów bezpośrednich.

Oznacza to, co wielu zasadnie wskazuje, że w tej sytuacji Sejm i kolejne rządy są nielegalne(!), ponieważ posłowie do Sejmu wybierani są rażąco niezgodnie z obowiązującą(!) Konstytucją.

A to z kolei może być (skutecznie!) wykorzystane do zakwestionowania… Patrz: I rozbiór…

Wybory do Senatu

Aktualna Konstytucja z 1997 r.:

Art. 97.

1. Senat składa się ze 100 senatorów.

2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

PiS-owski projekt Konstytucji:

Art. 82

1. Senat składa się, z zastrzeżeniem ust. 2, z 30 senatorów wybranych w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych.

2. Osoba, która w wyborach powszechnych została wybrana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej,
po zakończeniu kadencji Prezydenta wchodzi z urzędu w skład Senatu, jeżeli złoży przysięgę
określoną w art. 70 ust. 2.

3. Kadencja Senatu trwa 4 lata od dnia wyborów.

§ § §

Uwagi: zmniejszenie liczby senatorów jest bardziej radykalne niż w przypadku posłów.

Wprowadzono dodatkowe uściślenie wyborów bezpośrednich: wybory takie mają odbywać się w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW), a nie w kilkumandatowych (KOW).

Nie wiadomo z jakich to względów nie zaproponowano jednomandatowych okręgów wyborczych w przypadku wyborów do Sejmu.

Wg Aktualnej Konstytucji z 1997 r. oraz PiS-owskiego projektu Konstytucji, okres kadencji Sejmu i Senatu nie ulega zmianie, i wynosi cztery lata.

Wybory samorządowe

Aktualna Konstytucja z 1997 r.:

Art. 164.

1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Art. 169.

1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów
stanowiących i wykonawczych.

2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów
oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

PiS-owski projekt Konstytucji:

Art. 133

1. Terytorialne związki samorządowe, stanowiące wspólnoty mieszkańców, są podstawową formą
organizacji lokalnego życia publicznego.

4. Podstawowym terytorialnym związkiem samorządowym jest gmina.

Art. 135

1. Organy stanowiące terytorialnego związku samorządowego są wybierane przez mieszkańców
terytorium objętego związkiem. Ustawa może określić także inne organy, które pochodzą
z wyborów bezpośrednich.

2. Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności
wyborów określa ustawa.

§ § §

Uwagi: bez zmian. W obydwu przypadkach, wybory do samorządów są powszechne, równe,
bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Resumé: w zakresie wyborów, proponowany projekt Konstytucji znacznie zmniejsza ilość posłów
i senatorów oraz kasuje wybory proporcjonalne do Sejmu. Zmiany pozytywne.

Trybunały i sądy

Aktualna Konstytucja z 1997 r.:

Art. 173.

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 174.

Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

PiS-owski projekt Konstytucji:

Art. 111

1. Władzę sądowniczą sprawują, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,
Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu oraz sądy
.

2. Trybunały i sądy w wypełnianiu swoich funkcji są niezależne od organów
władzy ustawodawczej i wykonawczej.

§ § §

Uwagi: nie ma tu żadnych zmian, poza grą słówek.

Władza odrębna i niezależna od innych władz – wg Aktualnej Konstytucji z 1997 r. to jest to dokładnie to samo co wypełnianie swoich funkcji niezależnie od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej – wg PiS-owskiego projektu Konstytucji.

Aktualna Konstytucja z 1997 r.:

art. 179.

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzezypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

PiS-owski projekt Konstytucji:

Art. 127

1. Sędziego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa,
wskazując sąd, w którym osoba powołana sprawuje urząd sędziowski.

2. Sędzia powoływany jest na czas nieokreślony, z tym że w przypadkach określonych w ustawie
powołanie sędziego po raz pierwszy następuje na czas określony.

§ § §

Uwagi: pewnym novum jest powoływanie (tylko niektórych!) sędziów na czas określony,
i to tylko w przypadkach określonych w ustawie. A tam w ustawie możemy wypisywać i przypisywać sobie i innym dowolne prawa i przywileje… I będzie to zgodne z… Konstytucją!

Aktualna Konstytucja z 1997 r.:

art. 180.

1. Sędziowie są nieusuwalni.

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby
lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu
i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

PiS-owski projekt Konstytucji;

Art. 128

1. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu lub przeniesienie do innego sądu wbrew
jego woli może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie, na podstawie orzeczenia
sądu dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem ust. 2. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym jest
jawne.

2. Sędzia, którego zachowanie świadczy o niezdolności lub braku woli rzetelnego wykonywania
urzędu w sposób zgodny z jego konstytucyjnym znaczeniem i powagą, może zostać złożony
z urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, wyrażony
w uchwale podjętej większością trzech piątych ustawowej liczby członków Rady.

§ § §

Uwagi: to samo tylko innymi frazesami. Jest jednak pewne novum. Sędzia może (ale nie musi!)
być złożony z urzędu z braku rzetelnego wykonywania urzędu.

Ale nierzetelne wykonywanie urzędu, w tym także urzędu sędziego, to jest to przestępstwo opisane w (obowiązującym!) kodeksie karnym:

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ale wg projektu Pana Jarosława Kaczyńskiego sędzia‑przestępca (art. 231 § 1 k.k.)
nie dostaje wyroku „do odsiadki”, lecz (tylko!) może (ale, nie musi) być złożony z urzędu”.

Uwaga!

Pan Prezydent, premier i rząd (władza wykonawcza, posłowie i senatorowie (władza ustawodawcza) wybierani są tylko na kilkuletnie kadencje.

Ale sędziowie (władza sądownicza) powoływani są na czas nieoznaczony (nieokreślony)!

Ponadto, wyroki sądów nie mogą być podważane przez władzę ustawodawczą (Sejm, Senat), ani też przez władzę wykonawczą (Prezydent, Premier, Rząd). Ale jest tylko(!) odwrotnie!

To władza sądownicza interpretuje prawo i skazuje… Ale nie jest: też odwrotnie.

Ergo: powyższe jest rażąco niezgodne z Aktualną Konstytucją z 1997 r. (Art. 10.1.), a także jest niezgodne z PiS-owskim projektem Konstytucji (Art. 6.1.), – obydwa w jednakowym brzmieniu:

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Pisanie więc, że jest „równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i władzy sądowniczej”, to jest to tzw. „konstytucyjny przekręt”.

A.D. 2010 dr Janusz B. Kępka

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Summer
04-01-2015 / 20:06
Percfet shot! Thanks for your post! tnwtjaldn.com [url=ewzkpxtsn.com]ewzkpxtsn[/url] [link=wutcpixcn.com]wutcpixcn[/link]
~Lulu
20-12-2014 / 15:50
The Absent Game Between me and my husband we've owned extra MP3 pryeals over time than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (typical & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few a long time I've settled down to one line of pryeals .
~Gawronski-rafzen
10-02-2010 / 00:00
Uzasadnienie zbrodniarzy dokonanej zbrodni ma wartość w kwestii okoliczności łagodzących przed Trybunałem. Dodatkowo według mojej skromnej osoby śmiem twierdzić że nie warto zmieniać Konstytucji skoro obecnej nikt nie przestrzega jednocześnie okradając Polaków z użyciem konstytucyjnych organów państwa powołanych do ochrony ich praw serdecznie pozdrawiając autora.
~Gawronski-rafzen
10-02-2010 / 00:00
Jest taka zasada że zbrodniarzy należy niezwłocznie osądzić. Naród czeka, a Pan wywody robi kto ma rację ten co ukradł czy ten co sprzedał kradziony towar. Jestem przekonany że za sprawowanie władzy ustawodawczej i wykonawczej jednocześnie, należy się w chwili obecnej wszystkim trybunał stanu.