Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-02-2012

Rozporządzenie ministra J. Gowina - Jeśli w skardze osób osadzonych znajdą się wulgaryzmy lub słowa uważane powszechnie za obelżywe, pismo trafi do kosza.

Zapewni to dokument, który obowiązuje od 25 stycznia. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych.

Dotychczas rozpoznający takie pismo organ mógł pozostawić je bez rozpoznania tylko wtedy, gdy było oparte na tych samych podstawach faktycznych. Oznacza to, że dyrektor więzienia miał prawo nierozpoznania sprawy, jeśli osadzony uparcie wnosił o to samo.

Znowelizowane rozporządzenie stanowi, że wnoszący wniosek, skargę lub prośbę jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów.

Jeżeli wniosek będzie bez uzasadnienia, to wnosząca go osoba dostanie 7 dni na uzupełnienie braku. 
Takiej szansy nie dostaną natomiast ci, którzy pisząc skargę czy prośbę użyją wulgaryzmów, gwary więziennej czy zwrotów powszechnie uważanych za obelżywe.
Dyrekcja zakładu karnego nie musi zajmować się teraz takimi pismami. 
Bez rozpatrzenia pozostaną też anonimy.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dziennik Ustaw z 17 stycznia 2012 Nr 11 poz. 56).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

  Na podstawie art. 249 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

  § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 7:

  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, w tym przy użyciu telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.",

  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Przesłane do wiadomości organu wnioski, skargi lub prośby, które są adresowane do innego organu, pozostawia się bez rozpoznania.",

  c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

  "4a. Wnoszący wniosek, skargę lub prośbę jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów. Jeżeli wniosek, skarga lub prośba takiego uzasadnienia nie zawierają, wzywa się wnoszącego do uzupełnienia tego braku, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że jego nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku, skargi lub prośby bez rozpoznania.

  4b. Wniosek, skargę lub prośbę uniemożliwiające identyfikację wnoszącego właściwy organ może pozostawić bez rozpoznania.",

  d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

  "6. Cofnięcie wniosku, skargi lub prośby przez wnoszącego powoduje pozostawienie ich bez rozpoznania.";

  2) § 10 otrzymuje brzmienie:

  "§ 10. W przypadku złożenia wniosku, skargi lub prośby:

  1) opartych na tych samych podstawach faktycznych,

  2) zawierających wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców,

  3) niezawierających uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie

  - właściwy organ może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania.".

  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

 

Rozporządzenie ministra J. Gowina jest sprzeczne z wcześniej wyrokami np. Sygn. akt I KZP 8/11 - w domyśle mówiące, że w skargach do instytucji i pismach sądowych można gnoić urzędników sądowych czy funkcjonariuszy prokuratury. Jeżeli urzędnik poczuje się pomówiony ma szanse złożyć pozew prywatny do sądu np. z art.212kk. cyt.:

Art. 212. kk [Zniesławienie] § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Jednak często prokuratorzy czy sędziowie łamią PRAWO i karzą np. dziennikarzy za nagłaśnianie ich przestępstw czy przekrętów. Niejednokrotnie np. sędziowie wykorzystują psy prokuratorskie albo sami we własnej sprawie wydają bezprawnie postanowienia wykorzystując sądowe kary porządkowe. Takimi przestępcami są np. sędziowie krośnieńscy Piotr Bartnik, Jan Turek, czy Anny Pasterz z Sądu Okręgowego w Krośnie nakładający karę porządkową za publikacje.  

W uchwale Sądu Najwyższego z 26 października 2011 r. stwierdzono, że kary porządkowe sądy mogą nakładać tylko wobec osób obecnych podczas i w miejscu czynności sądowych. Kara jest możliwa w takiej sytuacji, gdy osoby te bądź to naruszają powagę, spokój lub porządek tych czynności bądź to ubliżają sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w tej czynności, niezależnie od tego, w jakiej formie to czynią. Zgodnie z prawem w razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową do 10 tys. zł grzywny lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni. Sądy mają do tego prawo w ramach tzw. policji sesyjnej. Wspomniane sankcje mają szybko przeciwdziałać naruszeniom porządku podczas rozpraw.

Kar porządkowych nie stosuje się natomiast do czynów dokonanych poza miejscem i czasem rozprawy, posiedzenia lub innej czynności sądowej, w tym w szczególności w formie pisma złożonego do sądu.

Podobnie jest w przypadku funkcjonariuszy prokuratury. Wyrok TK z dnia wszedł w życie z dniem 19.10.2006 r.

Wyrokiem z dnia 11.10.2006 r. TK orzekł: 
„1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Art. 226 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.
 

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podał między innymi:
Rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie z oskarżenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynności służbowych. 
Poza hipotezą tego przepisu pozostają natomiast znieważające wypowiedzi publiczne i niepubliczne formułowane poza czasem pełnienia funkcji służbowych, bez względu na to, czy pozostają one w związku czy też nie z pełnieniem tych funkcji.”

Źródło:                  Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 Najwięcej przestępstw jest popełnianych w sądach.
Tak więc piszczcie śmiało o przekrętach sędziów czy prokuratorów, ale w urzędach zachowujcie się kulturalnie :-)

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Sara
23-12-2014 / 13:39
But does she believe that Islam is the glourois" rel="nofollow">mfnbeqgnoq.com">glourois relgion, her soul and all her bad luck is due to one deviant Muslim who disobeyed Islam, not Islam itself? probably.
~marek777
05-08-2012 / 22:02
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI .PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~agent
14-02-2012 / 08:15
Lepiej by było gdyby mocno prawy i po katolicku sprawiedliwy minister Gowin poczuł się zgorszony bezprawiem togowych łajdaków i podjął jakieś konkretne działania w tym kierunku zamiast tracić czas na bzdurne zarządzenia
~gość
13-02-2012 / 09:42
Panie Rafale, powodzenia i wytrwałości. b.mundurowy i b.urzędniku w jednym, wasz debilizm bawi nas od lat. Wymyślono setki kawałów na ten temat i nie strasz nikogo rzeżnią bo sam do niej trafisz. Władzę to ty się postaraj mieć nad wlasnym fiutem jeżeli jeszcze go masz.
~b mundurowy
10-02-2012 / 08:41
P. Rafale rogate bydło trafia za kraty do obory lub nawet do rzeźni... Rzadko do psychuszki ale... Władzy raz zdobytej nawet fortelem już nigdy nie oddamy . NIGDY
~b urzędnik
10-02-2012 / 08:36
POzdrawiam wszystkich co pracują na nasze luxusy emerytalne. Szczególne całuski ślę w d. ... tym co dużo spalaja paliwa. P. Rafale ze Szczecinka. Zostaw Pan ten skuterek co spala 1,5 l/ 100 km i kup Pan sobie Ziła . Przy takich jak Pan bysmy obnizyli POziom naszych luxusów...
~ewa
08-02-2012 / 11:29
www.youtube.com/watch?v=xXTq0vFvRBU h aferyprawa.eu/Interwencje/Przyzwolenie-Rzecznika-Praw-Obywatelskich- aferyprawa.eu/Sady/Walcz-Wniosek-do-Prezesa-Sadu-Rejonowego-Malgorza www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc www.youtube.com/results?search_query=mrmariusz22l&oq=mrmariusz22l&aq
~Anka
06-02-2012 / 22:00
~tuskoagent
06-02-2012 / 19:00
Pewien fircyk - bez krępacji, CUD obiecał całej nacji. Trafnie uznał - lud to kupi! Lud naiwny, ciemny, głupi. No i młodzież uwierzyła. Do urn wartko podążyła. We Wrocławiu i w Pułtusku, dali głos Donaldu Tusku. No nareszcie jest nadzieja! Naród wybrał czarodzieja. Media wielce mu pomogły, nawet Doda wzniosła modły. To co najpierw obiecywał , po wyborach odwoływał. Toż to kawał hipokryty, rude włosy, wzrok kosmity. Sery, jabłka podrożały, a indeksy pospadały! No i w końcu stal sie CUD. Czary mary... mamy SMRÓD !
~Blondynka
06-02-2012 / 17:18
Cześć Rafał, tylko nerwy szarpiesz, posłuchaj www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY&feature=g-music&list=MGPL&contex No i jeszcze dodam, że w sprawie z 26.XI. 2011 o sygn. XVI GC 275/09, sędzia zarządził ustanowienie kuratora dla Sp. z o.o. "Centrum Mody". 3 listopada"11 się uprawomocniło. A 1 grudnia "11 ten sam sędzia uchylił postanowieniem niezaskarżalnym swoje postanowienie. Ha, ha, ha, ... luzik . Czy jako facet ten sędzia trochę głupio się czuje rano przy goleniu ?? Prześlijcie mu piosenkę do zanucenia...