Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-12-2012

Można wygrać ze spółką dostarczającą energię elektryczną typu ENION przy posądzeniu o kradzież prądu - kara umowna jest bezprawna.

Nic nie ma wiecznego, nie ma też bezawaryjnych liczników energii elektrycznej. Jednak jak już pisaliśmy wielokrotnie, sądy zwyczajowo "dają wiarę" zakładom energetycznym nie biorąc pod uwagę tłumaczeń osób pozywanych  przez te instytucje. Zwykle stawiany jest zarzut, że do uszkodzenia licznika (rozmagnesowania) doszło w wyniku oddziaływania silnego pola magnetycznego pochodzącego od magnesu neodymowego. 

Dlatego bardzo pozytywnie przyjęliśmy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy z dnia 31.07.2012r. sygn. XIX Ga 138/12 wydany przez skład: SSO Krystyna Fasciszewska-Rąba, SO Blanka Zorębska, SO Dariusz Chrapoński.
Sprawa "o zapłatę" dotyczyła powództwa ENION Spółki Akcyjnej w Krakowie. Sąd na skutek apelacji pozwanego zmienił wyrok nakazowy I instancji w ten sposób, że powództwo oddalił w całości

Publikujemy uzasadnienie sędziów z Katowic  do wykorzystania przez innych posądzonych o kradzież energii elektrycznej, jak też dla pouczenia innych niekompetentnych polskich sędziów, jak powinno wyglądać uzasadnienie  wyroku w tego typu nakazach zapłaty.          

Stan faktyczny sprawy obejmuje kwestię zawarcia umowy umowy przez strony sporu, kontroli układu pomiarowo - rozliczeniowego oraz wadliwych wskazań licznika ustalony w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji nie był kwestionowany przez strony sporu ani też nie budził wątpliwości tego Sądu. 

Kwestią sporną była przyczyna nieprawidłowości wskazań licznika, a w konsekwencji odpowiedzialność pozwanego za nielegalny pobór energii elektrycznej.
Podkreślenia wymaga, iż strona powodowa w przedmiotowej sprawie dochodziła od pozwanego opłaty za nielegalny pobór energii.

Zgodnie z § 10 łączącej strony sporu umowy sprzedaży energii elektryczne, w przypadku stwierdzenia przez dostawcę przypadku pobierania energii niezgodnie z umową, z z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego, plomb legalizacyjnych, plomb dostawcy będą pobierane opłaty od odbiorcy zgodnie z obowiązującą taryfą. 

Na mocy przepisu art. 57 ustawy Prawa Energetycznego (Dz.U.2010.21.104) mającego zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne może:
1/ pobierać od odbiorcy, a w przypadku, gdy pobór paliw lub energii nastąpił bez zawarcia umowy, może pobierać od osoby lub osób nielegalnie pobierających paliwo lub energię opłatę w wysokości określonej w taryfie chyba, że nielegalne pobieranie paliw lub energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności, albo
2/ dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych

Mając na uwadze aktualnie obowiązującą wykładnie pojęcia "nielegalny pobór energii elektrycznej" dokonanej przez Sąd Najwyższy ( uchwała SN z 10.12.2009r III CZP 107/09) - nielegalne pobieranie energii jest pobieraniem jej bez zawarcia umowy, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub przez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy. 

Przywołanie stanowiska Sądy Najwyższego zachowuje aktualność mimo zmiany treści przepisu art. 57 ustawy Prawa energetycznego, bowiem wskazany przepis po zmianie podobnie jak w poprzednim brzmieniu reguluje odpowiedzialność za nielegalny pobór energii elektrycznej. 
"Trzeba się zgodzić z poglądem wypowiadanym w orzecznictwie i piśmiennictwie, że przewidziana w art. 57 ust.1 Pr. energ. oplata za nielegalnie pobraną energię ma charakter cywilnoprawny i odszkodowawczy. Nie ma natomiast podstaw do traktowania rozważanej opłaty jako mającej charakter kary ustawowej w rozumieniu  art. 485 k.c. do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy o karze umownej. 
Kara ustawowa, podobnie jak kara umowna, wiąże się funkcjonalnie z odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a więc odpowiedzialność kontraktową. Tymczasem art. 57 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 18 PR. energ. obejmuje trzy różne stany faktyczne, które jednak nie polegają na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży energii elektrycznej, ale stanowią delikt, określony w ustawie jako nielegalny pobór energii. 
W konsekwencji oczywiście niedopuszczalne jest art.484§1 zdanie pierwsze k.c. zgodnie z którym kara umowna należy się właścicielowi w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Oznaczałoby to, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zwolnione z obowiązku dowodzenia szkody i jej wysokości, co pozostałoby w sprzeczności z wykładnią gramatyczną  art. 57 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 18 Pr. energ. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że obowiązek wniesienia opłaty powstaje w wypadku nielegalnego pobierania energii, a więc faktycznego, a nie tylko potencjalnego jej odbierania i korzystania z niej. Zostało to wyraźnie potwierdzone w § 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( Dz.U. Nr 128, poz.895 ze zm.) co jest zrozumiale, gdyż przepisy aktu wykonawczego nie mogą być sprzeczne z ustawą". 

Szczegółowego wskazania wymaga, iż w przywołany powyżej § 10 umowy łączącej strony ustalono, iż tylko w razie nielegalnego poboru energii przez odbiorcę z pominięciem układu pomiarowego powód może obciążyć odbiorcę opłatami zgodnie z obowiązująca taryfą.

Sąd Okręgowy w niniejszym składzie podziela przywołane stanowisko Sądu Najwyższego, zatem podkreślenia wymaga, iż w przedmiotowym przypadku powodowy dostawca energii nie wykazał w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji, do czego również z mocy przepisu art 6 k.c. był zobligowany, nielegalnego poboru energii elektrycznej przez pozwanego.
Reasumując, apelacja strony pozwanej skutkowała zmianą zaskarżonego wyroku Sądu pierwszej instancji i oddaleniem powództwa jako bezzasadnego.

Mamy nadzieję, że wykorzystując ten wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach wielu niesłusznie ukaranych karami umownymi przez spółki energetyczne "numerem na magnes neodymowy" będzie mogła dochodzić zwrotu "przyklepywanych ukladowo" przez sądy kar, a nawet żądać odszkodowań. 
Dla tych na których "siadł komornik" proponujemy wniesienie pozwu przeciwegzekucyjnego, ale według nas najlepszym wyjściem będzie założenie firmie energetycznej pozwu cywilnego np. o bezpodstawne wzbogacenie się itp.

Podany wyrok  Sądu Okręgowego wzmacnia wiarę w to, że pomimo iż  są rażąca różnica stron procesu , to tym razem zwyczajowo sędziowie apelacyjni nie "przyklepali" wyroku sądu pierwszej instancji. Tak trzymać, potrzeba nam więcej sędziów niezależnych od układów sitwy sądowej.
Powodzenia
AP

Polecamy sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.