Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
9 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu dokonania działałań na szkodę Narodu i Państwa Polskiego przez
Jarosława Kaczyńskiego, oraz Lecha Kaczyńskiego.

Warszawa, 17 czerwca 2009 r.

Naród Polski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu
dokonania działałań na szkodę Narodu i Państwa Polskiego
przez
Jarosław Kaczyński, b. Prezes Rady Ministrów
oraz
Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 7 grudnia 2000 r. tekst Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej został przyjęty i podpisany przez premierów rządów wszystkich państw Unii Europejskiej na szczycie w Nicei. W preambule tej Karty, czytamy, m.in.:
Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań.

Jednak później, Rząd Polski ograniczył dla swoich obywateli ochronę prawną Karty Praw Podstawowych poprzez przyjęcie dodatkowego protokołu, będącego częścią Traktatu Lizbońskiego.

Treść protokołu

Artykuł 1

1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.
2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.

Artykuł 2

Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski i Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.

4 października 2007 r. rząd Jarosława Kaczyńskiego zdecydował, iż polscy obywatele nie będą podlegać ochronie zagwarantowanej w Karcie Praw Podstawowych tak jak obywatele pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). Polacy nie będą mogli dochodzić praw zawartych w Karcie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
16 marca 2008 roku prezydent Polski Lech Kaczyński stwierdził, że ograniczenie ochrony Karty Praw Podstawowych dla polskich obywateli to rozwiązanie, które będzie najlepsze dla narodu.

Karta Praw Podstawowych składa się z preambuły oraz 54 artykułów rozdzielonych między 7 rozdziałów.

A oto treści rozdziału IV Karty Praw Podstawowych (art. 1.2. wskazanego wyżej protokołu), które zakwestionował Jarosław Kaczyński oraz jego brat Lech Kaczyński.
Są to jednocześnie podstawowe prawa człowieka, a których to praw były premier Jarosław Kaczyński oraz aktualny Prezydent Lech Kaczyński odmawiają Narodowi Polskiemu:

IV. Solidarność (art. 27-38);

– prawo pracowników do informacji i konsultacji (art. 27);

– prawo do rokowań i działań zbiorowych (art. 28);

– prawo dostępu do pośrednictwa pracy (art. 29);

– ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy (art. 30);

– należyte i sprawiedliwe warunki pracy (art. 31);

– zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy (art. 32);

– zakaz zwolnień z powodu macierzyństwa i prawo do płatnego urlopu
macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego (art. 33);

– prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej (art. 34);

– prawo dostępu do służby zdrowia. Zapewnia się wysoki poziom ochrony
zdrowia ludzkiego (art. 35);

– dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 36);

– ochrona środowiska (art. 37);

– ochrona konsumentów (art. 38).

Także, wskazana Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, stanowi:

Artykuł 2

Prawo do życia

1. Każdy ma prawo do życia.

Odmawiając powyższych praw Narodowi Polskiemu, Jarosław Kaczyński oraz Lech Kaczyński, nadużywając zajmowane stanowiska funkcjonariuszy panstwowych, dopuścili się z zamiarem bezpośrednim czynów opisanych w polskim kodeksie karnym:

Art. 129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyścii majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi:

Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych
lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

dr Janusz B. Kępka

A.D. 2009


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.