Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 listopada 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Triumf stalinizmu i poniżenie jego ofiar - Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu - Leszek Skonka

Poprzedni Parlament Europejski, większością głosów posłów uchwalił Dzień 23 sierpnia Dniem Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu .W Polsce, gdzie stalinizm był szczególnie okrutny i krwawy, działający od ponad 20 lat Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu poparł Jerzy Waldorff, inicjatywę i włączył się do jej realizacji. Ponadto zaapelował do wszystkich państw byłego bloku sowieckiego by we własnym zakresie przygotowały się, nie tylko do obchodów tego Dnia, ale rozpoczęły szerszą informację o zbrodniach, krzywdach i szkodach wyrządzonych przez lata ich narodom, przez system bolszewicko-stalinowski. Komitet podjął się, w razie potrzeby, pewnej formy koordynacji na zasadzie primus Inter pares (pierwszy spośród równych). Przede wszystkim zwrócił się do organizacji i osób o postawach patriotycznych o współudział w przygotowaniu do godnego obchodu tego Dnia, upowszechnienia wiedzy, szczególnie na Zachodzie i wśród młodych pokoleń o represjach i zbrodniach obu reżimów. Istnieje jednak uzasadniona obawa, że pewne siły będą próbować generalizować zbrodnie nazistowskie, a pomniejszać winy stalinizmu. Szczególnie na Zachodzie łagodniej ocenia się Stalina , bo w pewnym okresie wojny, z konieczności, stał się uczestnikiem koalicji antyhitlerowskiej. Zresztą państwa zachodnie nie doznały nigdy stalinowskich represji i krzywd. Istnieje także inny ważny powód, by łagodniej ocenić stalinizm. Otóż stalinowski system był tworzony i funkcjonował z dominującym udziałem ludności pochodzenia żydowskiego. Stąd w powszechnej ocenie i odczuciu był on traktowany jako reżim „żydokomuny”. Już w okresie rewolucji Żydzi stanowili przytłaczającą większość w jej kierownictwa, np. na 21 komisarzy rewolucji , aż 17 stanowili Żydzi. W Polsce i innych podbitych i zhołdowanych krajach, Stalin wykorzystywał Żydów, bo nie ufał w pełni nawet Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom … Toteż Żydzi, szantażując dziś sprawdzonym „wytrychem antysemityzmu” będą usiłowali wyolbrzymić zbrodnie hitlerowskie, ukazując przede wszystkim martyrologię Żydów, holocaust, Auschwitz, Birkenau, getta. Mogą także pojawić się próby obciążania za zbrodnie hitlerowskie Polaków, co propaganda żydowska czyni od lat. Nie pomniejszając ogromu zbrodni nazistowskich, trzeba przypomnieć opinii światowej takie zbrodnie sowieckie , jak Katyń, Charków Miednoje, Włodzimierz Wołyński, tysiące nie odkrytych jeszcze masowych i pojedynczych grobów , cierpienie milionów ofiar zesłanych na Sybir i w głąb Związku Radzieckiego, zamęczonych w łagrach , zmarłych z głodu, chorób, wycieńczenia. Należy także przypomnieć i zapoznać opinię światową ze zbrodniami na ludności ukraińskiej, której 20 milionów zmarło w latach dwudziestych z głodu wywołanego sztucznie przez bolszewików pod przewodnictwem Stalina. Także inne kraje zniewolone, doznały ogromu okrutnych represji, prześladowań i krzywd. W tych krajach Stalin oddał władzę swoim agentom, ale i oni nadzorowani byli przez super agentów Nawet nad prezydentem PRL Bolesławem Bierutem, który był wiernym agentem sowieckim, nadzór sprawował Jakub Berman (Żyd). Podobna sytuacja była na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD … Nie chodzi o licytacje , kto był większym zbrodniarzem: Hitler czy Stalin. Ale o uczciwe pokazania okrucieństwa oby systemów. Z tym, że reżim hitlerowski poniósł pewne, choć nieadekwatne do winy, konsekwencje. Dzięki odszkodowaniom wypłacanym przez Niemcy Żydom wzbogacone zostało i wzmocniło się militarnie państwo Izrael. Natomiast posowiecka Rosja, nie poczuwa się do odpowiedzialności za zbrodniczą przeszłość i nie próbuje do tej pory jej uczciwie rozliczyć, a winnych ukarać, choćby dla zadośćuczynienia moralnego ofiarom.

1/ antycypacja: forma przewidująca zdarzenia, które mają dopiero nastąpić w przyszłości.

2/ Załączamy powtórnie materiały, jakie Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu zamieścił w Internecie, z ponownym apelem o ich upowszechnienie i pomoc.

APEL DO NARODÓW BYŁEGO OBOZU SOWIECKIEGO

Parlament Unii Europejskiej większością głosów uchwalił, by dzień 23 sierpnia 2009 uznać jako Dzień Uczczenia Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu. Zachód jest bardziej łagodny w ocenie stalinizmu, bo go nie odczuł tak boleśnie i tragicznie, jak narody ujarzmiane przez dziesięciolecia przez Związek Radziecki. Jego wiedza o stosowanych represjach, zadawanych cierpieniach , masowych mordach, zbrodniach ludobójstwa nie dotarła w pełni, także do powojennych pokoleń. Trzeba więc wykorzystać okazję (Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu ) by dotrzeć z prawdą o zbrodniach stalinowskich do szerokiej opinii społeczeństw Zachodnich. Zwłaszcza do przemilczanych i ukrywanych zbrodniach dokonanych na narodzie : rosyjskim, ukraińskim , białoruskim i polskim, w krajach bałtyckich …

Od zakończenia wojny minęło już 70 lat , ale skutki stalinowskiego panowania w Rosji i b. krajach satelitarnych są nadal odczuwalne. W minionych 70 tatach weszły w życie społeczne nowe pokolenia, które nie mają świadomości o rozmiarach stalinowskich i hitlerowskich zbrodni. Istnieje także obawa, że nowe pokolenia nie będą w stanie pojąć ogromu zbrodni obu tych totalitaryzmów: represji , szkód, krzywd, poniżenia człowieka. Zwłaszcza trudno zrozumieć, ludziom na Zachodzie, którzy nie doświadczyli bezpośrednio stalinowskich represje i zbrodni sowieckich . Istnieje także uzasadniona obawa , że będą próby zdominowania tematyki obchodów dotyczącej nazizmu i hitlerowskiego faszyzmu, natomiast mniej obiektywnie traktowane zbrodnie stalinowskie. Może być np. nadmiernie eksponowana tematyka hitlerowskich obozów koncentracyjnych i holokaustu , a pomniejszanie zbrodni stalinowskich: obozów koncentracyjnych zwanych w sowietach łagrami, zsyłek milionów niewinnych ludzi różnych narodowości na Sybir i w głąb Rosji. Ofiary stalinizmu, doznawały okrutnych cierpień i krzywd przez kilkadziesiąt, a nie przez 6 lat hitlerowskiej okupacji. Zmuszane były do zabójczej, niewolniczej pracy, skazywane bezpodstawnie na więzione w łagrach, (sowieckich obozach koncentracyjnych), ,skazywane bez sądów na śmierć . Ludzie umierali z wycieńczenia ciężką pracą, z głodu, chorób, zimna . Zachód wie wiele o obozach koncentracyjnych i krematoriach hitlerowskich, a nie ma pojęcia o istnieniu podobnych w sowieckiej Rosji ; i tzw. „białych krematoriach” gdzie zabijano ludzi za pomocą mrozu, głodu, chorób i wycieczenia zabójczą pracą , o Sybirze i innych miejscach katowni , gdzie mordowano setki tysięcy ludzi , topiono więźniów w morzu, rozstrzeliwano tysiące urojonych wrogów , tylko dlatego że mogliby być potencjalnie niewygodni w przyszłości dla Związku Radzieckiego. Stalin przesiedlał całe narody, pod różnymi pretekstami, lub bez żadnego pretekstu. Wciąż odkrywane są miejsca masowych grobów: Katyń, Miednoje, Charków; to tylko przykładowe miejsca masowych mordów sowieckich, gdzie bez sądów w Katyniu wymordowano tysiące polskich oficerów, policjantów, pograniczników, urzędników państwowych, a winą przez dziesiątki lat próbowano obciążyć hitlerowców. W odróżnieniu od skrupulatnie prowadzonej ewidencji zbrodni przez hitlerowski reżim , ofiary stalinowskie do dziś są niepoliczalne. Szacuje się , że tylko w latach dwudziestych na Ukrainie w czasie wywołanego sztucznie głodu, uśmiercono około 20 milionów ludzi: starców, chorych, kobiet i dzieci. W XX wieku , w cywilizowanej Europie, na Ukrainie dochodziło nawet do kanibalizmu. Silniejsi zjadali słabszych, najczęściej bezbronne ,małe dzieci. Aleksander Sołżenicyn szacuje , że w okresie stalinowskim, tzn. od 1917 do 1956 roku, wymordowano około 60 milionów ludzi w Związku Radzieckim i w krajach satelitarnych, w Polsce, Czechach , na Węgrzech… Dlatego trzeba uniknąć jednostronnego wyolbrzymiania zbrodni hitlerowskich, a pomniejszania win stalinowskich. Trzeba umożliwić społeczeństwom Zachodu poznanie obiektywnej prawdy o obu zbrodniczych systemach. Ukazać ogrom zbrodni ludobójstwa, okrucieństw stalinowskich, podając fakty, dowody, relacje ofiar, które przeżyły sowieckie piekło … Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, działający od 20 lat, posiada w swoim archiwum wiele dokumentów i relacji utrwalonych w postaci pisemnej, fonicznej, video, fotograficznej, stalinowskiego ludobójstwa. Oczekuje jednak w różnej formie pomocy. Za zgodą organizacji i osób wspierających działalność , Komitet będzie informował w Internecie i w innych dostępnych mu formach martyrologii Polaków. Dokumenty te wymagają jednak rzetelnego opracowania i udostępnienia. O ich jakości i wartości dokumentalnej świadczy załączony tekst pt. „ Bez Nienawiści”, którego nie można do tej pory upowszechnić w państwie, podobno, obywatelskim i „bez cenzury”. Dokument ten jest zbudowany z fragmentów relacji ofiar stalinizmu, z przeżyć osobistych i cierpień osób najbliższych, zadanych na „nieludzkiej” ziemi , w okresie wojny i w PRL. Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu zwraca się do niezależnych organizacji i osób o postawach obywatelskich , patriotycznych, o włączenie się do przygotowań uczczenia pamięci Ofiar stalinizmu. Nie chodzi tylko , o ów jeden „Dzień Pamięci”, lecz o rzetelne przygotowanie do przedstawienie prawdy o zbrodniach stalinowskich i dotarcie z nią do świadomości nowych pokoleń, zwłaszcza społeczeństw Zachodnich, które radzi by pomniejszyć winy Związku Radzieckiego i Stalina, bo z agresora stał się sprzymierzeńcem Zachodu; ale dopiero , gdy niewdzięczne hitlerowskie Niemcy napadły na niego, niedawnego sojusznika i współinicjatora II wojny światowej, agresją na Polskę 17 wrześniu 1939 roku. Do czasu pojawienia się innego obywatelskiego, bardziej sprawnego ośrodka koordynującego przygotowania uroczystości, Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, podejmuje się tej funkcji, na zasadzie prymus Inter pares (pierwszy spośród równych). Jako pierwsze zadanie Komitet proponuje upowszechnić załączony tekst „Bez Nienawiści”, w kraju i za granicą , w języku ojczystym i w tłumaczeniach. Oczywiście krajowe czynniki oficjalne uaktywnią się , ale tuż przed dniem Upamiętnienia Ofiar Stalinizmu i potraktuję je formalnie, biurokratyczni, eksponując tematy nazizmu i holocaustu. Komitet Ofiar Stalinizmu zwraca się do wszystkich, którzy mogą wesprzeć jego działanie, finansowo , rzeczowo, technicznie, organizacyjnie.

Na Apel Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu o przygotowanie do obchodów

Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, już w pierwszych godzinach, odpowiedziało wiele osób w kraju i za granicą, deklarując czynne poparcie i pomoc, m.in.

Niekrasz Lech – dziennikarz z Warszawy; Proszę uprzejmie o wpisanie mnie na listę sygnatariuszy poparcia Inicjatywy Uczczenia Pamięci Ofiar Stalinizmu.

Skonka Leszek – dr , prac. naukowy, publicysta, działacz społeczny, Wrocław;

Skowroński Adam, inż. - działacz obywatelski - Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Wrocław;

Włodzimierz Wnuk, dr, Melbourne, Australia, członek Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, koordynator grupy polskiej radia 3ZZZ w Melbourne, członek Kolegium Redakcyjnego "Tygodnika Polskiego".

Zołociński Victor – dziennikarz , Radio Pomost, aRizona Chętnie sie przyłączę. Apel odczytam w radiu 3ZZZ w Melbourne.

Pietrzak Teresa deklaruje wolę współpracy i propagowania tego tematu wśród młodzieży … Pozdrawiam Państwa serdecznie Pietrzak

Maksymowicz Adam

Podzielam w całej pełni potrzebę pamiętania, dokumentowania i upowszechniania wiedzy o stalinowskich zbrodniach. Ich zakłamywanie jest w interesie Zachodu, który w jakiś sposób jest spadkobiercą ideowym po ZSRR i jego wodzu. To oczywiście uproszczenie, ale generalnie wszystko na to wskazuje. Obserwuję uważnie scenę niemiecką i nie spodziewam się żadnego przerysowania w stronę zbrodni hitlerowskich. Tu panuje podobne zakłamanie i pomniejszanie zbrodni. Dziś już uważa się że zbrodnie te popełnili hitlerowcy i naziści, a nie Niemcy. Polaków uważa się dziś za nacjonalistów, których utożsamia się z nazistami. A więc to nie biedni Niemcy, którzy są ofiarą tego totalitaryzmu, lecz Polacy na Niemcach dokonywali zbrodni. Po prostu odwracanie kota ogonem. Dlatego proponuję jednak, mimo wszystko zbrodnie obu totalitaryzmów traktować równorzędnie.

Poręba Bohdan. Reżyser filmowy, Warszawa

Podzielam w całej pełni potrzebę pamiętania, dokumentowania i upowszechniania wiedzy o stalinowskich zbrodniach. Ich zakłamywanie jest w interesie Zachodu, który w jakiś sposób jest spadkobiercą ideowym po ZSRR i jego wodzu. To oczywiście uproszczenie, ale generalnie wszystko na to wskazuje. Obserwuję uważnie scenę niemiecką i nie spodziewam się żadnego przerysowania w stronę zbrodni hitlerowskich. Tu panuje podobne zakłamanie i pomniejszanie zbrodni. Dziś już uważa się że zbrodnie te popełnili hitlerowcy i naziści, a nie Niemcy. Polaków uważa się dziś za nacjonalistów, których utożsamia się z nazistami. A więc to nie biedni Niemcy, którzy są ofiarą tego totalitaryzmu, lecz Polacy na Niemcach dokonywali zbrodni. Po prostu odwracanie kota ogonem. Dlatego proponuję jednak, mimo wszystko zbrodnie obu totalitaryzmów traktować równorzędnie.

Poręba Bohdan. Reżyser filmowy, Warszawa.

Zbigniew Marian Schultz, lwowiak. (Nadesłał wspomnienia o przymusowym wcieleniu do Armii Czerwonej)

List do Prezydenta Wrocławia

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu zwrócił się także o poparcie i pomoc do Prezydenta Wrocławia dra Rafała Dutkiewicza

Wielce Szanowny Panie Prezydencie.

W dniu 23 sierpnia, w 70 rocznice podpisania Paktu Ribbentrop- Mołotow przeciw Polsce, Parlament Unii Europejskiej, większością głosów, uchwalił , że dzień 23 sierpnia 2009 roku, będzie obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu
Parlament Europejski apeluje o uczczenie ofiar i przypomnienie krzywd jakich doznały okupowane narody znały krzywd wyrządzonych przez oba reżimy i dlatego powinno się wykorzystać tę okazję by upowszechnić i nagłośnić w świecie, a przynajmniej w Europie , prawdę o krzywdach doznanych przez Polskę, i inne narody sowieckiego obozu, a do tej pory nie naprawione. Zwracamy się więc do Pana Prezydenta, i za Jego pośrednictwem do Rady Miasta Wrocławia, o pomoc i poparcie dla tego programu, który będzie kontynuowany przez nasze Stowarzyszenie.

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce postanowił włączyć się do tych obchodów. W tym celu 10 września br. zwrócił się do Pana o poparcie i pomoc. Ośmieliła nas do wysłanie tej prośby wiadomość, że ma Pan zamiar kandydować na stanowisko Prezydenta RP, możemy więc spodziewać się życzliwości i poparcia dla inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Komitet będzie na bieżąco informował o pracach przygotowawczych do uroczystości i udzielonej pomocy Prezydenta Wrocławia oraz innych osób i instytucji. Deklaracje pomocy finansowej, rzeczowej i społecznej proszę zgłaszać na adres kontaktowy dr Leszek Skonka, 50-046 Wrocław, ul. Sądowa 10/7 telefonicznie: 0691830350, mail stalinizm@wp.pl, konto -Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, Bank Pocztowy SA O/Wrocław 31 1320 1999 2311 6535 2000 0001

Wrocław lipiec 2009 Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu (dr Leszek Skonka)


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.