Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-11-2010

Przestrogi dla Polski i Polaków - Rodacy!  

Żyjemy w okresie kolejnych wyborach do władz samorządowych, sejmu i senatu RP.

Z nadzieją, że nowo wybrana  ekipa rządząca zdoła poprawić warunki naszego bytowania i zapewnić właściwy rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju.

Korzystając z tej okazji ugrupowania polityczne prześcigają się w krytycznych uwagach rządzących poprzedników i obietnicom przyszłego pseudo dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Nie należy się dziwić, że ta walka posiada tak duże znaczenie ponieważ nie ma lepszego źródła zapewnienia sobie i swoim bliskim korzyści dochodowo społecznych bez odpowiedzialności za realizację swoich obietnic przed wyborczych. Zatem walka o władzę toczy się nie tylko w okresach przedwyborczych do władz regionalnych i centralnych. Ta walka twa we wszystkich dziedzinach naszego życia, nie ulega więc wątpliwości że rozgrywka przed wyborcza to nie tylko zdobywanie serc i umysłów wyborców, ale świadoma manipulacja poprzez różne obietnice i płynące nadzieje.

W potoku olbrzymiej ilości różnorodnych informacji tych prawdziwych i tych fałszywych oraz skompromitowanych warunkach walki o byt, społeczeństwo nie posiada obiektywnych możliwości trafnej oceny odbieranej informacji nie ma przekonań na kogo oddać swój głos często rezygnując z pójścia do urn wyborczych przechodząc do tak zwanego zobojętnienia.

Zatem ugrupowania polityczne sięgające po władzę muszą zrozumieć, że Polacy to już nie gęsi, że swój rozum i honor mają. Polacy jak twierdzi gen. Z. Berling są strasznie w gniewie. Wielcy w miłości, dobrotliwi i wyrozumiali jak Bóg i chociaż naiwni potrafią być groźni.

Obecnie stoją przed nadchodzącymi wyborami do władz regionalnych i centralnych ugrupowania polityczne muszą pamiętać, że Polska w swojej historii przeżyła wiele wojen o niezależną państwowość i dumę narodową. Polska przeżyła wiele zniszczeń, grabieży ofiar fizycznych i moralnych czego największym dowodem są lata rozbiorów, pierwsza i druga wojna światowa oraz okres powojenny, a ostatnio lotnicza katastrofa pod Smoleńskiem w której zginęli ważni synowie i córki narodu polskiego. dzisiaj chociaż mamy demokrację nadal brakuje nam jednolitego społecznego patriotyzmu, dalej powiela się proceder obcych wpływów i rozwarstwienia społecznego. Osoby desygnowane do władz szybko zapominają o swoich obietnicach wyborczych, nadal brakuje nam duchowego przywódcy nie boskiego, ale ziemskiego, który mógłby wyprowadzić kraj z apatji i przyczynić się do jego rozwoju. Panosząca się prywata i korupcja przyczyniają się do upadku państwa. Powstaje zatem pytanie co należy uczynić aby można się tym zjawiskom przeciw wstawić. Sądzę że najlepszą formą przeciwstawienia się zjawisku zła będzie szacunek, ochrona i pielęgnacja ludzi, patriotów takich jak ci, którzy oddali swoje życie za niepodległość Narodu Polskiego.

Ponieważ politycy tworzą kulturę polityczną wić od nich oczekujemy prawdomówności, rozumu, wiedzy, kultury języka, pamięci (co obiecuje a co realizuje), poczucie honoru, szacunku do swoich rozmówców, uczciwości, rzetelności i skromności. politycy nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za swoje błędy, lukami w pamięci, niewiedzą lub winą przełożonych. Od polityków Oczekujemy: rzetelnej analizy podejmowanych ustaw, aby były one zgodne z wolą narodu. Należy wiedzieć i rozumieć iż to w jakim państwie żyjemy zależy nie tylko od stanowionych praw, chociaż mają one podstawowe znaczenie, ale także od harmonijnego układu związków między ludźmi. Ponieważ idea osoby ludzkiej i jej znaczenie i prawa wymagają od nas wszystkich tolerancji w rozumieniu drugiego człowieka, udzielania pomocy w sytuacjach trudnych i dramatycznych. Państwo musi tworzyć warunki, aby każdy z jego obywateli mógł uzyskać szanse zdobycia tego co jest nieodzowne do życia osoby ludzkiej i jej rodziny.

Prawa muszą służyć wszystkim obywatelom naszego kraju, niezależnie od pochodzenia, przynależności narodowej, światopoglądu, wykształcenia, posiadanych zasobów materialnych i poglądów politycznych. To prawda, że w naszym kraju żyje się łatwo, że nie przekonują nas perspektywy lepszego  jutra roztaczane przez różnych polityków, ponieważ sytuacja i warunki w jakich przyszło nam żyć zmuszają nas do szukania możliwości oraz takich wartości i wizji społeczno gospodarczej , aby każdy z nas i przyszłe pokolenia czuły się bezpieczne w Polsce. Oceniają czas przeszły, czas obecny oraz perspektywy na przyszłość, które nie dają nam gwarancji naszych oczekiwań należy żądać aby partie polityczne sięgające po władzę posiadały jasno sprecyzowany program, akceptowany przez społeczeństwo, ponieważ nie partie lecz społeczeństwo będzie ten program realizowało.

Przedstawiając swój program do realizacji kierownictwu partii powinno mieć świadomość, że naród będzie realizował taki program, który sprzyja jego interesom i rozwojowi kraju. Dlatego każdy polityk powinien rozważyć podstawowe wartości głównych problemów nurtujących polskie społeczeństwo, któremu pragnie służyć. Taką podstawową wartością nurtującą społeczeństwo jest rozumienie często używanego pojęcia „demokracja”.

Ludzie zadają pytania, czy demokracja w Polsce to fikcja czy rzeczywistość i komu ma ona służyć ?

Ponieważ polska demokracja przeżywa pewien kryzys z powodu ujawniania coraz to nowych afer gospodarczych w których udział biorą osoby desygnowane do władz na różnych szczeblach administracji państwowej bez ponoszenia odpowiedzialność materialnej lub karnej. Ludzie są tym zmęczeni i obojętni na wszystko.

Łatwo też zauważyć, że zjawisko zobojętnienia wydaje się byś efektem zamierzonym, który ma ułatwić, rządy maniupulatorom. Można więc sądzić że nasz kraj jest przykładem oligarchii finansowej, a nie demokracji, ponieważ zobojętnienie i niewiara to woda na młyn oligarchiom.

Jeżeli ludzie protestują lub pozostają w opozycji to łatwo się z nimi rozprawić np. zwolnić z pracy lub przenieść na  mniej płatne stanowisko lub spowodować katastrofę. O zobojętnieniu społeczeństwa świadczy fakt, że ok 50 % społeczeństwa nie uczestniczy w wyborach do władz. Zatem aby uzdrowić polską demokrację i uzdrowić społeczeństwo od zobojętnienia należy po pierwsze:

1. – w życiu publicznym i politycznym wprowadzić szeroki dostęp społeczeństwa do środków masowego przekazu

2. – powołanie komisji parlamentarnej sprawdzającej realizację obietnic wyborczych i zasad pomagających Polsce wchodzenia na drogę prawdziwej demokracji.

3. – Naród musi mieć świadomość decydowania o swoim losie nie ulegając demagogii polityków, ani wpływom sterowanych mediów przez różnych nie zawsze przychylnych Polsce ludzi.

4. – Przeciw działać obsadzeniom stanowisk państwowych i społecznych przez osoby nie prawdziwie sprzyjające Polsce. Przeciw działania tym zjawiskom powinny być  uwzględniane w programach wyborczych. Sądzę że w obecnych warunkach jest to niezbędne, a zarazem obowiązkiem każdego Polaka.

5. – W obecnym okresie walki wyborczej należy od wszystkich partii ubiegających się o władzę, aby wyjaśniali społeczeństwu na czym polegają ich programy wyborcze, jak rozumieją demokrację , pojęcie globalizacji, oraz jakie skutki przynosi ona dla Polski. Należy się również domagać wyjaśnień Polakom, Czy Polska jest w jakiś sposób podporządkowana tajnej organizacji oligarchii finansowej tzn. Komisji Trójstronnej i Radzie Polityki Zagranicznej, oraz jakie wiążą się następstwa dla Polski.

6. – Należy natychmiast podjąć decyzję dotyczącą wycofania wojsk Polskich z Iraku i Afganistanu ponieważ nasza misja w takich założeniach niema nic wspólnego z utrzymaniem wartości pokojowych, lecz przeciwnie obecność naszych wojsk w wymienionych krajach przyczynia się do utraty dobrego imienia Polski, a ponadto tracimy bez powodu życie naszych młodych rodaków oraz ponosimy koszty utrzymania. Należy również przewidzieć następstwa wynikające z pobytu naszych żołnierzy w Iraku i Afganistanie w postaci chorób psychicznych i fizycznych, których leczenie przez dalsze ich życie będzie pokrywać nasze państwo (będą niezdolni do obrony ojczyzny).

Uważam, że jakiekolwiek uczestnictwo naszych wojsk w misjach podboju innych państw i narodów jest sprzeczne z wartością walk o wolność naszą i waszą.

Polska naraża się również na utratę swojej niepodległości. Polska nie może uczestniczyć w żadnych misjach podboju innych narodów ponieważ jest to zgubą naszego narodu. 

Partie sięgające obecnie po władzę muszą to zrozumieć i natychmiast wycofać wojska z terenów wojennych.
W przeciwnym wypadku rząd nie uzyska aprobaty Narodu Polskiego.

7. – Kolejnym zagadnieniem nurtującym nasze społeczeństwo jest budowa tarczy anty rakietowej. Należy uznać że tarcza to nie tylko niesłużąca Polsce, lecz przeciwnie, naraża nasz kraj na zniszczenie oraz utratę państwa i Narodu Polskiego. Należy pamiętać że zaledwie kilka lat upłynęło od czasu wyprowadzenia obcych wojsk z terenu naszego kraju – inaczej mówiąc wyszliśmy z paszczy wilka, a wchodzimy w paszczę lwa.

Należy wreszcie zrozumieć że polska leży na styku dwóch przeciwstawnych potęg militarno-etycznych i religijnych. I temu celowi służy rozwój tak zwanej globalizacji.

Jeżeli chcemy jeszcze istnieć musimy się przed tym bronić.

Warto również zwrócić uwagę że w obecnym okresie partie polityczne dążą do sukcesu parlamentarnego w brew wszelkiej logice, zapominając że etos inteligencji znajduje się w rozsypce.

Twórcy globalizacji zdeprawowali jeszcze większą masę społeczeństwa wciągając inteligencję w swoje brudne układy i brudne myślenie.

Pozbyto się klasy robotniczej, zanika również warstwa rolników, która przestaje produkować wyjeżdżając zagranicę w poszukiwaniu warunków życia. Czy w takiej agresywnej manipulacji i kontroli umysłów oraz grup społecznych można mówić o sukcesie parlamentarnym w oparciu o zaplecze ludności jeżeli ponad połowa społeczeństwa nie uczestniczy w głosowaniach wyborczych, twierdząc że nie wie na kogo głosować.

Czy obecnie grozi nam zbliżenie się do czasów kultury politycznej narodów pierwotnych, gdzie plemiona biją się ze sobą.

Uważam że Naród Polski ukształtował swą naiwność na przestrzeni kilkuset lat pod wpływem zaborców, obcej propagandy, mediów.

To nie znaczy że nienawiść międzynarodowa powinna być kontynuowana, lecz nienawiść międzynarodowa powinna być badana i wyjaśniana, a nie ukrywana i zapomniana.

Gdyż jak twierdzi XIX wieczny angielski premier że nawet dzikie plemiona mają swoich przywódców, ale tyko narody cywilizowane mają przywódców opozycji.

Nasza historia uczy nas, że naród polski tkwił w uśpieniu ponad 130 lat pod rozbiorami i dopiero agresja ościennych narodów uświadomiła zaborcom znaczenie tożsamości i niezależnej myśli.

Ta niezależna myśl była tworzona głównie przez polską inteligencję na tajnych kompletach, w grupach rodzimych tworzyła fundament niezależnej Polski.

Czy obecnie Polska nie mogłaby być wielokrotnie silniejszym krajem, gdyby partie polityczne zaczęli mówić językiem, zrozumiałym dla większości narodu, niszczonego przez różne manipulacje i media.

Obecna koncepcja partii narodowych powinna pójść w kierunku włączenia narodu w myśl współczesnej historii i wyrwać naród z letargu i niemożności.

Warto również zwrócić uwagę na wypowiedź gen. Berlinga, który w swojej biografii w ocenie naszego narodu twierdząc cyt. „dziwną mentalność ma ten nasz polski nard inną niż każdy inny naród na świcie, jest straszny w gniewie, wielki w miłości, dobrotliwy i wyrozumiały jak Bóg, a naiwny jak dziecko, dlatego też na jego czele mogło stać tylu łotrów”.

Zostawiam to bez komentarza do osądu swoim rodakom.

Jan Morek

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Trish
05-01-2015 / 07:16
Last one to utziile this is a rotten egg! pnpusppk.com [url=pgizzv.com]pgizzv[/url] [link=xhhkuepyi.com]xhhkuepyi[/link]
~Jimmy
25-12-2014 / 09:34
Kudos! What a neat way of thnkniig" rel="nofollow">sobdcphqz.com">thnkniig about it.
~Dinie
20-12-2014 / 17:40
hearing nthat this is your last night show for a mounth has rellay made me depressed. i dont feel in the jubilant mood that i was in. why are you leaving us for a mounth beautiful its not fair!!!!!
~antyplatforski napierdalacz
01-12-2010 / 12:24
Niech żyje Zbigniew ZIOBRO - nowy lider Prawa i Sprawiedliwości!!!
~Anna
30-11-2010 / 20:43
Bez sensu. Z pracy miałby godziwą emeryturę a z grafomanii nie ma nic.
~stinger
30-11-2010 / 16:52
Panie Morek, nie zaśmiecaj wiecej tej strony następnymi podobnie bełkotliwymi tekstami. Błagam!!!
~Donaldu gracz
28-11-2010 / 22:17
jadę z Bronkiem i Grzesiem do Wrocławia zagrać w ruletkę.
~Bolesław
28-11-2010 / 20:10
Prusiński to świetny poeta i publicysta o szerokich horyzontach. Co do zawodówki to może fakt, ale wolę Zygmunta Prusińskiego niż tysiące debilnych magistrów i profesorów. A jak twierdzisz, że Prusiński nie zna co to ciężka praca to zapraszam do Ustki to się przekonaj. I koniec z głupimi, bolszewickimi tekstami tzw. Anny.
~Anna
28-11-2010 / 19:52
Prusiński to grafoman i też polskiej ortografii nie zna. Jakąś tam zawodówkę skończył a że rączek robotą fizyczną brudzić nie chciał, poetę zaczął udawać, wciskając te swoje grafomańskie wierszydła w każdą internetową dziurę. Jego lenistwo zaowocowało rentą socjalną płaconą mu z naszych podatków przez Państwo, na które pluje.
~monia
28-11-2010 / 19:36
CZYTELNIKU, nie pier...!