Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 listopada 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 25-11-2014

Kim są fałszerzy wyborów samorządowych 2014r z Państwowej Komisji Wyborczej i ile zarabiają? – to warto wiedzieć aby ich rozliczyć...

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład PKW wchodzi trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez jego prezesa, trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez pierwszego prezesa tego sądu, oraz trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez szefa NSA. Powołuje ich prezydent i tylko on może ich odwołać.

Ich zarobki:

Przewodniczący PKW – 21 000 zł/ miesiąc

Członkowie PKW         – 15 000 – 20 000 zł/ miesiąc 

Zwykli pracownicy       –  5 000 zł/ miesiąc 

W obecnym składzie są zarówno osoby odznaczone  Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jak i sędziowie, którym zarzuca się wydawanie wyroków na opozycjonistów w latach 80.

Zobacz, kim są członkowie PKW.

1.   Stanisław KosmalSta­ni­sław Ko­smal, za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Pań­stwo­wej Ko­mi­sji Wy­bor­czej, jest sę­dzią Sądu Naj­wyż­sze­go w sta­nie spo­czyn­ku.

Jego człon­ko­stwo w PKW wy­wo­łu­je kon­tro­wer­sje, odkąd kilka lat temu “Nasz Dzien­nik” przy­po­mniał, że major Ko­smal, sę­dzia za­wo­do­wy Sądu Naj­wyż­sze­go Izby Woj­sko­wej, w sta­nie wo­jen­nym ska­zy­wał za roz­po­wszech­nia­nie ulo­tek “mo­gą­cych bu­dzić nie­po­kój spo­łecz­ny”.

Dzi­siej­szy wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy orze­kał także m.​in. w spra­wach o pro­wa­dze­nie nie­le­gal­nej dzia­łal­no­ści w ra­mach człon­ko­stwa w NSZZ “So­li­dar­ność” czy o roz­po­wszech­nia­nie nie­le­gal­nych wy­daw­nictw w 1981 i 1982 roku.

W ofi­cjal­nym pi­śmie z 4 paź­dzier­ni­ka 2011 roku szef PKW Ste­fan Ja­wor­ski za­zna­czył, że w sta­nie wo­jen­nym Ko­smal orze­kał w Izbie Woj­sko­wej Sądu Naj­wyż­sze­go “tylko” w skła­dach od­wo­ław­czych i zo­stał po­zy­tyw­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ny w 1990 roku do skła­du Sądu Naj­wyż­sze­go.

 2. Kazimierz Czaplicki Ka­zi­mierz Cza­plic­ki jest sze­fem Kra­jo­we­go Biura Wy­bor­cze­go. Z urzę­du pełni rów­no­cze­śnie funk­cję se­kre­ta­rza PKW. Ma 69 lat.

Ukoń­czył stu­dia praw­ni­cze na Wy­dzia­le Prawa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Od lat 70. był za­trud­nio­ny w ad­mi­ni­stra­cji te­ry­to­rial­nej róż­nych szcze­bli. Póź­niej pra­co­wał w Kan­ce­la­rii Rady Pań­stwa PRL, do­cho­dząc do sta­no­wi­ska za­stęp­cy dy­rek­to­ra Biura Rad Na­ro­do­wych.

W 2001 roku od­zna­czo­ny Krzy­żem Ko­man­dor­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski .

 3. Bogusław Dauter Bo­gu­sław Dau­ter jest sę­dzią Na­czel­ne­go Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Pre­zy­dent po­wo­łał go na człon­ka PKW w 2011 roku. Jest ab­sol­wen­tem UMCS w Lu­bli­nie. Spe­cja­li­zu­je się w po­stę­po­wa­niu po­dat­ko­wym i są­do­wo-ad­mi­ni­stra­cyj­nym oraz w po­dat­ku do­cho­do­wym od osób praw­nych.

Dau­te­ro­wi rów­nież za­rzu­ca­no wy­da­wa­nie wy­ro­ków na dzia­ła­czy opo­zy­cji nie­pod­le­gło­ścio­wej w la­tach 80.

4. Andrzej Kisielewicz An­drzej Ki­sie­le­wicz, za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Pań­stwo­wej Ko­mi­sji Wy­bor­czej, jest sę­dzią Na­czel­ne­go Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Stu­dio­wał na Wy­dzia­le Prawa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Marii Cu­rie-Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie.

Wy­kła­dał w Rze­szo­wie, w filii lu­bel­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Marii Cu­rie- Skło­dow­skiej w Ka­te­drze Prawa Pracy.

W 1990 roku prze­szedł do pracy w ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej. W la­tach 1992-1994 był pod­se­kre­ta­rzem stanu w Mi­ni­ster­stwie Współ­pra­cy Go­spo­dar­czej z Za­gra­ni­cą. W 1994 roku zo­stał po­wo­ła­ny na sę­dzie­go Na­czel­ne­go Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go.

Od stycz­nia 2004 roku jako pre­zes izby kie­ru­je Izbą Go­spo­dar­czą NSA. Człon­kiem PKW jest od 2000 roku. W 2007 roku zo­stał przez mi­ni­stra edu­ka­cji na­ro­do­wej uho­no­ro­wa­ny Me­da­lem Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej nada­wa­nym za szcze­gól­ne za­słu­gi dla oświa­ty i wy­cho­wa­nia.

 5. Maria Aleksandra Grzelka Maria Alek­san­dra Grzel­ka jest sę­dzią Sądu Naj­wyż­sze­go w sta­nie spo­czyn­ku. Ma 69 lat. Człon­kiem Pań­stwo­wej Ko­mi­sji Wy­bor­czej zo­sta­ła w 2007 roku.

Prawo stu­dio­wa­ła na Uni­wer­sy­te­cie Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu. Pra­co­wa­ła jako sę­dzia, a także ad­wo­kat i radca praw­ny w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim i w Gdań­sku. Sę­dzią Sądu Naj­wyż­sze­go była w la­tach 1999-2008.


6. Janusz Niemcewicz Ja­nusz Niem­ce­wicz jest sę­dzią Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, byłym wi­ce­pre­ze­sem TK i b. wi­ce­mi­ni­strem spra­wie­dli­wo­ści. Ma 65 lat. Stu­dio­wał prawo na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Ka­to­wi­cach. W la­tach 80. wy­stę­po­wał jako obroń­ca opo­zy­cjo­ni­stów w pro­ce­sach po­li­tycz­nych.

Był człon­kiem Na­czel­nej Rady Ad­wo­kac­kiej (1995-1997), a także spra­wo­wał man­dat posła na Sejm II ka­den­cji od 1993 do 1997 roku (z ra­mie­nia Unii De­mo­kra­tycz­nej, a na­stęp­nie Unii Wol­no­ści).

Sę­dzią TK był od 2001 roku, od 2006 – jego wi­ce­pre­ze­sem. W PKW od 2010 roku. Od­zna­czo­ny Krzy­żem Ko­man­dor­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski.

 7.Antoni Włodzimierz Ryms An­to­ni Wło­dzi­mierz Ryms jest sę­dzią i wi­ce­pre­ze­sem Na­czel­ne­go Sądu Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Ma 69 lat. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Prawa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Pra­co­wał w są­dow­nic­twie na War­mii i Ma­zu­rach. Od 1981 w De­par­ta­men­cie Pra­wym w Mi­ni­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści.

W 1985 roku zo­stał sę­dzią NSA, dzie­sięć lat póź­niej – jego wi­ce­pre­ze­sem. Człon­kiem PKW jest od 2003 roku.

 8. Stanisław Zabłocki Sta­ni­sław Za­błoc­ki jest sę­dzią w Izbie Kar­nej Sądu Naj­wyż­sze­go. Ma 64 lata. Stu­dio­wał prawo na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. W stycz­niu 1986 zo­stał po­wo­ła­ny w skład ko­mi­sji ds. opra­co­wy­wa­nia pro­po­zy­cji zmian prawa kar­ne­go.

Sę­dzią w Izbie Kar­nej Sądu Naj­wyż­sze­go jest od 1991 roku, od 1996 prze­wod­ni­czą­cym Wy­dzia­łu V Ka­sa­cyj­ne­go, a od 2001 prze­wod­ni­czą­cym Wy­dzia­łu I Za­gad­nień Praw­nych tej Izby.

Był sę­dzią spra­woz­daw­cą w wielu słyn­nych pro­ce­sach ka­sa­cyj­nych, m.​in. Bo­gu­sła­wa Bag­si­ka, Lwa Ry­wi­na czy tzw. łow­ców skór.

 9. Andrzej Mączyński An­drzej Mą­czyń­ski to sę­dzia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w sta­nie spo­czyn­ku i były wi­ce­pre­zes TK. Ma 69 lat. Ab­sol­went prawa na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim. Kie­ru­je Ka­te­drą Prawa Pry­wat­ne­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go UJ. Zaj­mu­je się pra­wem cy­wil­nym i pra­wem pry­wat­nym mię­dzy­na­ro­do­wym, jest m.​in. eks­per­tem Eu­ro­pej­skiej Ko­mi­sji Prawa Ro­dzin­ne­go.

Wcho­dził w skład Ze­spo­łu Eks­per­tów do spraw Prawa i Le­gi­sla­cji przy Pre­ze­sie Rady Mi­ni­strów, Rady Le­gi­sla­cyj­nej, Ko­mi­sji do spraw Re­for­my Prawa Cy­wil­ne­go, Ko­mi­sji Ko­dy­fi­ka­cyj­nej Prawa Cy­wil­ne­go. Uczest­ni­czył w pra­cach Cen­trum Oby­wa­tel­skich Ini­cja­tyw Usta­wo­daw­czych “So­li­dar­no­ści”.

W skład Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go wszedł w 1997 roku. Wi­ce­pre­ze­sem TK był w la­tach 2001-2006. Od 1998 roku czło­nek PKW. W 2010 roku od­zna­czo­ny Krzy­żem Ko­man­dor­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~College Jerseys
09-12-2016 / 08:20
www.shopcollegeapparel.com/" >College Jerseys www.airjordan4premium.com/" >Air Jordan 4 Premium www.viewcollegeteams.com/" >Authentic College Jerseys www.broncospopular.com/" >Broncos Nike Jersey www.redskinsnewarrive.com/" >Washington Redskins Jerseys www.giantsevery.com/" >Nike New York Giants jerseys titanshotsearches.com/" >Titans jerseys www.ravenssale.com/" >Ravens Nike Jerseys www.patriotsfind.com/" >New England Patriots Jerseys
~Kaylee
22-11-2016 / 06:40
~Jaycee
10-11-2016 / 06:00
~Jailene
10-11-2016 / 03:00
~Brandi
09-11-2016 / 19:11
~Sequoia
09-11-2016 / 05:35
~Makailah
08-11-2016 / 13:23
~Jetsyn
06-11-2016 / 19:05
~Lidia
06-11-2016 / 10:05
~Jaelyn
05-11-2016 / 23:12