Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

KOMITED NARODOWY POLSKI ULTIMATUM DO ONZ SEKRETARZ GENERALNY FOFI ANAN

KOMITET NARODOWY POLSKI - ULTIMATUM DO ONZ Sekretarz Generalny Jego Ekscelencja KOFI ANAN

Jego Ekscelencja
KOFI ANAN

Sekretarz Generalny
Organizacji Narodów Zjednoczonych
Nowy Jork
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,

My, Polacy, zwracając się do Organizacji Narodów Zjednoczonych w ważkich sprawach dotyczących słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, przypominamy narodziny tej ważnej dla narodów świata Organizacji. Kierując się wiedzą o podstawowych zasadach, które określały cele powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, chcemy aby teraźniejszość i przyszłość narodów i państw świata, a w tym słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, była teraźniejszością i przyszłością przeżywaną bez groźby agresji i niedostatku.

Zwracając się do Organizacji Narodów Zjednoczonych za Pana pośrednictwem, Sekretarzu Generalny Narodów Zjednoczonych, prosimy o nadanie niniejszej 'Skardze' biegu nadzwyczaj pilnego - aby jak najszybciej położyć kres zbrodniczej, anty-polskiej okupacji słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, trwającej już od ponad 63 lat (od 01.09.1939 roku do chwili obecnej, 2007 rok).

Począwszy od dnia 12 czerwca 1941 roku, zgromadzona w Pałacu St. James konferencja sojusznicza uchwaliła deklarację, w której między innymi stwierdzono, że jedynym pewnym środkiem osiągnięcia trwałego pokoju jest dobrowolna współpraca wolnych narodów, które pozbywszy się groźby agresji, będą mogły korzystać z dobrodziejstw bezpieczeństwa w dziedzinie gospodarczej i społecznej. Około dwa miesiące później, dnia 14 sierpnia 1941 roku, Churchill i Roosevelt, na pokładzie pancernika 'Prince of Wales', przebywającego wówczas w pobliżu Nowej Funlandii, wydali wspólną deklarację, znaną pod nazwą 'Karty Atlantyckiej', w treści której przewidzieli utworzenie szerokiego i trwałego systemu bezpieczeństwa ogólnego, które zapewni wszystkim ludziom we wszystkich krajach, życie wolne od strachu i niedostatku. Te podstawowe zasady zostały potwierdzone w 'Deklaracji Narodów Zjednoczonych', wydanej w Waszyngtonie, dnia 1 stycznia 1942 roku.

Z kolei, w dniu 30 października 1943 roku, w Moskwie zebrali się przedstawiciele: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Chin, którzy wydali wspólnie 'Deklarację Moskiewską', w której oświadczyli, że uważaja za konieczne jak najszybsze utworzenie ogólnoświatowej organizacji zrzeszające wszystkie miłujące pokój państwana zasadzie równości i suwerenności organizacji dostępnej dla wszystkich , wielkich i małych pokój miłujących państw , organizacji służącej utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie . Następnie odbyły się: spotkania w Dunbarton Oaks (21 sierpnia 1944 roku, Konferencja Krymska w Jałcie i konferencja w San Francisco (1945 rok)

Pragniemy nadmienić, Panie Sekretarzu Generalny Narodów Zjednoczonych, że słowiański Naród i Państwo Polskie, są członkami-założycielami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikowała 'Kartę Organizacji Narodów Zjednoczonych' w dniu 14 października 1945 roku a dnia 24 października 1945 roku, na podstawie tego aktu prawnego, Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła działalność - niezwłocznie przystąpiono do powołania komitetów obarczonych zadaniem usuwania niesprawiedliwości i rozwiązywania sporów występujących pomiędzy narodami świata. Intencje twórców Organizacji Narodów Zjednoczonych zdawały się być oczywiste, ta Organizacja, miała i ma służyć:

1. Utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa pomiędzy narodami świata.
2.
Wdrażaniu zasad pokojowego współistnienia pomiędzy narodami świata.
3.
Rozwojowi przyjaznych stosunków pomiędzy narodami świata.
4.
Umożliwianiu współpracy między narodami świata w dziedzinach: humanitarnej, gospodarczej i społecznej.
5.
Strzeżeniu podstawowych praw ludzkich dla zachowania ludzkiej godności, wolności i równości - na co położono nacisk szczególny.
6.
Dopilnowanie, aby przestrzegane były zobowiązania wynikające z umów i porozumień zawieranych pomiędzy narodami świata.

Wszystkie państwa członkowskie tej Organizacji miały i mają:

1. Być równoprawne i suwerenne - na co położono nacisk szczególny.
2.
Nie stosować przemocy skierowanej przeciwko całości terytorialnej i niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa.
3.
Obowiązek rozwiązywać sposobami pokojowymi występujące pomiędzy nimi spory.
4.
Obowiązek stosowania się do zobowiązań zawartych w 'Karcie Narodów Zjednoczonych'
- przy czym:

a. Przyjęcie w poczet członków Narodów Zjednoczonych (decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na wniosek Rady Bezpieczeństwa ONZ) miało i ma następować tylko wtedy, gdy państwo ubiegające się, pragnie i może zobowiązania te wypełniać.

b. Łamanie zobowiązań zawartych w 'Karcie Narodów Zjednoczonych', skutkuje zawieszeniem w prawach członkowskich, a nawet usunięciem z grona państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,

Ze względów przedstawionych powyżej, Komitet Narodowy Polski, który skupia Polaków zrzeszonych w polskich organizacjach, spostrzega Organizację Narodów Zjednoczonych jako Organizację właściwą do sprawiedliwego i skutecznego : zajęcia się sprawą, z którą władze tego Komitetu zwracają się do Pana, Sekretarzu Generalny, a jest to sprawa o wadze nadzwyczajnej dla słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego. Władze tego Komitetu wnoszą jednocześnie o jak naj pilniejsze wdrożenie właściwego, sprawiedliwego i skutecznego postępowania, i srawę tą, władze Komitetu Narodowego Polskiego przedkładają niniejszym, jako Skargę' o znamionach aktu oskarżenia, o treści następującej.

Niniejszym oskarżamy przed Organizacją Narodów Zjednoczonych, obcy etnicznie i cywilizacyjnie w stosunku do słowiańskiego Narodu Polskiego, skład osobowy rządu, znajdujący się u władzy w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne obce etnicznie i cywilizacyjnie osoby, zajmujące stanowiska decyzyjne we wszelkich jednostkach organizacyjnych tworzących władze na obszarze obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, o planowe, podstępne i przestępcze (ludobójcze') dążenie do likwidacji słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego. Działalność składu osobowego obecnego rządu w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz władz naczelnych w RP, jest jednym z etapów planowej eksterminacji słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego.

Dokonywane na przestrzeni co najmniej ostatnich ponad 63 już lat (od 1939 roku do chwili obecnej - 2003 rok), zbrodnicze manipulacje sprawiły, że skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu RP, Rządu RP i w ogólności, ośrodków decyzyjnych władz w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, jest etnicznie i cywilizacyjnie zupełnie prawie obcy w stosunku do słowiańskiego Narodu Polskiego (stanowiącego ponad 95 % zaludnienia obecnej Rzeczypospolitej Polskiej), w wyniku czego, wymienione polskie instytucje konstytucyjne noszą znamiona anty­polskich władz okupacyjnych. Wyrażony w procentach skład osobowy naczelnych władz obecnej Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia się następująco:

Sejm RP: 68% pochodzenie narodowe żydowskie, 4% pochodzenie narodowe niemieckie, 2% inne nie-polskie pochodzenie narodowe, 26% pochodzenie narodowe polskie. Senat RP: 26% pochodzenie narodowe polskie. Rząd RP: 97% pochodzenie narodowe żydowskie, 3% pochodzenie narodowe polskie.

Przedstawione wskaźniki w sposób dostateczny uświadamiają, dlaczego Polacy (nie mylić Polaków z osobami posiadającymi obywatelstwo polskie, lub urodzonymi w Polsce) nie są w stanie we własnej Ojczyźnie, w Polsce, decydować o losie swoim i swego państwa, Rzeczypospolitej Polskiej, to jest, nie są w stanie bronić się skutecznie przed likwidacją słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, dokonywaną przez zupełnie obce etnicznie i cywilizacyjnie Polakom, anty-polskie składy osobowe władz okupacyjnych, o rodowodzie sięgającym wstecz aż do czasów okupacji Rzeczypospolitej Polskiej (1939 - 1945) przez sojusznicze siły zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej i zbrodniczego, komunistycznego Związku Radzieckiego (nie mylić Związku Radzieckiego z Rosją a Sowietów z Rosjanami), a następnie, czasów jawnej okupacji Rzeczypospolitej Polskiej (1945 - 1990) przez zbrodniczy, komunistyczny Związek Radziecki, oraz najnowszych czasów znamionujących się ukrytą okupacją Rzeczypospolitej Polskiej (1990 - do chwili obecnej, 2007 rok) przez zbrodnicze, anty-polskie, globalistyczne siły postkomunistyczne, ukryte w organach władzy Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pod różnorodnymi nazwami we wszelkiego rodzaju organizacjach 'społecznych', 'gospodarczych', 'politycznych' i innych.

Komitet Narodowy Polski, podjął decyzję o przedstawieniu tej sprawy Organizacji Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem Pana, Sekretarzu Generalny:

Ponieważ polityczno-państwową emanacją około 40 000 000 słowiańskiego Narodu Polskiego na arenie międzynarodowej jest obecna Rzeczpospolita Polska, która w imieniu słowiańskiego Narodu Polskiego jest członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ponieważ , około 40 milionowy Naród Polski , względem którego już od ponad 62 lat popełniane są zbrodnie ludobójstwa, chcąc skutecznie oprzeć się łanowej eksterminacji, potrzebuje ogromnego wsparcia, wsparcia na miarę tej misji, la której wykonania narody świata powołały Organizację Narodów jednoczonych, na miarę misji wyrażonej w 'Karcie Narodów Zjednoczonych'.

ponieważ obecnie, około 40 000 000 słowiański Naród Polski, uzyskał nikłą i wygląda na to, że szybko przemijającą możliwość przedstawienia swych spraw i swego okropnego położenia narodom świata, za pośrednictwem pozarządowych, oddolnie i z wielkim trudem utworzonych i utrzymywanych struktur reorganizacyjnych, tak krajowych, jak i ogólnoświatowych, które od samego początku istnienia znajdują się pod ciągłą, zmasowaną i wielopłaszczyznową, niszczycielską presją okupacyjnych anty-polskich składów osobowych władz w Rzeczypospolitej Polskiej, wspieranych przez przemożne anty-polskie ośrodki o zasięgu ogólnoświatowym.

Nowoczesny, anty-polski okupant słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, stosuje zbrodnicze metody ukrywane pod pozorem stosowania prawa przez polskie instytucje państwowe, gospodarcze i społeczne, przechwycone i zdominowane przez osoby etnicznie i cywilizacyjnie obce w stosunku do słowiańskiego Narodu Polskiego. Jest to możliwe dlatego, ponieważ dzisiejszy świat, pod przemożnym wpływem sił anty-ludzkich, nabrał zupełnie chorego poglądu na prawo. Jest ono dostrzegane jako jedyny regulator życia zbiorowego i namiastka sumienia, paragrafiarstwo trawi prawników i społeczeństwa, a prawne kruczkarstwo je demoralizuje. Kodeksy prawa zmierzają do skodyfikowania wszystkich przejawów życia - zamiast podtrzymać i umacniać praworządność, wiodą do ciężkich niesprawiedliwości. Skutecznie krępują sędziów i nie dopuszczają do głosu słuszności i sumienia. W interpretacji prawa zapanowały metody polegające na idiotycznym wręcz krętactwie i nieograniczonym czymkolwiek kumoterstwie. /systemy prawne stały się siecią pajęczą na próbne muchy, przez którą doskonale przebijają się grube owady - najgorsze łotry uchodzą bezkarnie i w zgodzie z przepisami.

Sądownictwo w Polsce, podobnie do wielu innych instytucji powołanych do normowania życia zbiorowego słowiańskiego Narodu Polskiego, uległo głębokiej i wielopłaszczyznowej degeneracji. Stało się tak w wyniku trwającej już ponad 63 ta, zbrodniczej okupacji słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, okupacji dokonywanej przez siły obce etnicznie i cywilizacyjnie temu Narodowi, siły krańcowo wrogie państwowemu bytowi tego Narodu, wrogie istnieniu niepodległej ? Rzeczypospolitej Polskiej. Sądownictwo i prokuratura w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej (1990 - do chwili obecnej, 2007 rok), podobnie jak poprzednio w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952 - 1990), służą jako narzędzia zastraszania i obezwładniania Polaków i środowisk polskich, które sprzeciwiają się anty-polskim działaniom składów osobowych władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy zgłaszane przez Polaków, dotyczące poważnych przestępstw oraz naruszeń prawa są zupełnie lekceważone i ściągają na osoby zgłaszające zemstę osób tworzących składy osobowe władz sądowych, politycznych i gospodarczych. Sądy, prokuratury i ministerstwa sprawiają wrażenie, jak gdyby istniały i działały dla siebie samych, albo jak gdyby działały w imieniu, interesie i na zlecenie anty­polskich sił obcych - nie liczą się z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i działają tak, jak gdyby podstawą ich działania, były wyłącznie ukryte zamiary gospodarcze i polityczne anty-polskich sił obcych, zamiast obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo, oraz interes słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego.

Jednym z niepodważalnych dowodów anty-polskiej działalności anty-polskich składów osobowych ośrodków decyzyjnych w sądownictwie polskim, a także anty­polskich składów osobowych poszczególnych sądów polskich, jest sprawa pozwów zbiorowych członków Stowarzyszenia Ofiar Wojny, o cywilno-prawne odszkodowania wojenne, należne Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) od Niemców i Niemiec (zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości, oraz następców prawnych tych zbrodniarzy - osób fizycznych i prawnych z państwem niemieckim włącznie), za szkody i cierpienia doznane w wyniku niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

W latach 2000- 2003, w sądach okręgowych w Bielsku-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Płocku, członkowie Stowarzyszenia Ofiar Wojny złożyli kilkadziesiąt pozwów zbiorowych, domagając się spowodowania wypłaty (egzekucji) cywilno-prawnych odszkodowań wojennych za szkody i cierpienia doznane w wyniku niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, na podstawie prawa międzynarodowego (przede wszystkim na podstawie wyroków Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze, oraz zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych (E/CN. 41010, między innymi 'Nota Rządu Polskiego do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych' z dnia 27.09.1969 roku) odnośnie cywilno-prawnych odszkodowań wojennych. Roszczenia odszkodowawcze Polaków oparte są na niepodważalnych, międzynarodowych i krajowych zasadach prawnych, oraz dokumentacji dowodowej, na którą składają się dane statystyczne, prawne i historyczne, obrazujące rzeczywiste okoliczności niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych na Polakach podczas drugiej wojny światowej (1939 - 1945). Dane te zostały zbiorczo opracowane i wydane w 'Ekspertyzie podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne', wykonanej przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 roku, celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny. W tej 'Ekspertyzie ...' znajduje się szacunkowe zestawienie częściowych cywilno-prawnych należności odszkodowawczych, należnych Polakom od Niemców i Niemiec, wykonane na podstawie "Kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych', zebranych w latach 1945 - 1950 przez Biuro Odszkodowań Wojennych powołane przy Urzędzie Rady Ministrów ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej, od 13 315 000 Polaków (dnia 01.09.1939 roku, obszar Rzeczpospolitej Polskiej o wielkości 389,720 kilometrów kwadratowych zamieszkiwało ponad 35,1000,000 0sób) którzy doznali strat na ogólną sumę 537,0 miliardów marek niemieckich ( według wartości marki niemieckiej z 1972 r).

Obcy etnicznie i cywilizacyjnie w stosunku do słowiańskiego Narodu Polskiego anty-polski skład osobowy władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej pokazuje w swej ogólnej masie głęboko niedostateczny poziom znajomości języka polskiego, i to w sposób gwałcący zupełnie wymogi stawiane przez Ustawę o języku polskim, z dnia 07.10.1999 roku. Tak niedostateczny poziom znajomości języka polskiego, wyklucza zupełnie możliwość zaistnienia rozsądnego procesu myślowego w języku polskim, u osób tworzących skład osobowy tych władz okupacyjnych. Między innymi z tego względu, sprawy pozwów zbiorowych członków Stowarzyszenia Ofiar Wojny o cywilno-prawne odszkodowania wojenne, bezprawnie, uporczywie i bez wyjątku utrącane, a osoby występujące z tymi roszczeniami, są prześladowane pod pozorem stosowania prawa, przez osoby zajmujące stanowiska w sądach do których pozwy te zostały skierowane. Osoby te, nadużywając stanowisk zajmowanych w polskich sądach, występują z roszczeniami w stosunku do Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) występujących z pozwami i powodują egzekucje komornicze, w wyniku których tych Polaków pozbawia się środków do życia - i bez tego niedostatecznych.

W prześladowaniach Polaków, którzy złożyli tego rodzaju pozwy zbiorowe, wyróżniają się osoby zajmujące stanowiska w: Sądzie Okręgowym w Gdańsku odział I Cywilny (80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34, tel.: 48 58 321 31

321 31 01, fax: 48 58 321 31 04), Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Wydział Cywilny (80-958 Gdańsk,' ul. Nowe Ogrody 28, tel.: 48 58 302 00 41, 302 96 fax: 48 58 302 97 22, Sąd Okręgowy w Gdańsku XI Wydział Wykonawczy 1-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30 / 34), oraz Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku (80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 137, tel./fax: 58 322 31 48).

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,

Od ponad już 63 lat, słowiański Naród i Państwo Polskie, znajdują się pod okupacją kolejnych obcych etnicznie i cywilizacyjnie składów osobowych władz, narzucanych Polakom przez anty-polskie siły zewnętrzne. Anty-polskie składy osobowe tych władz, wspierane przez anty-polskie ośrodki o zasięgu światowym, skutecznie i podstępnie ukrywają swe prawdziwe oblicze przed tnią narodów świata, zrzeszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te anty-polskie składy osobowe władz okupacyjnych, doprowadziły słowiański Naród i Państwo Polskie do upadku - uczyniły to łamiąc bezkarnie lub nie wykonując przepisów Najwyższego Prawa Rzeczypospolitej Polskiej, którym obecnie jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku.
Używając podstępu
mywanego 'prywatyzacją5, zniszczyły gospodarkę Polski, spychając zbrodniczo słowiański Naród Polski w otchłań wielomilionowego bezrobocia, którego skutkiem nędza i głód, powszechnie występujące w obecnej Polsce. Sprowadza się to do dokonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zamachu przeciwko konstytucyjnemu porządkowi, to jest, do popełniania przez anty-polskie składy osobowe władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej zbrodni zagrożonych najwyższym wymiarem kary, zbrodni idących w parze ze zbrodnią ekstenninacji (patrz: art 118 'Kodeksu Karnego' RP), zbrodnią popełnianą permanentnie na słowiańskim Narodzie Polskim. Sprowadza się to również do wielokrotnego dokonywania na słowiańskim Narodzie Polskim (zbiorowej ofierze niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) zbrodni 'wtórnej wiktymizacji' (ponowne czynienie ofiar ofiarami) - zbrodni 'wtórnej wiktymizacji' dokonywanej przez niemieckich zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości, kolaborantów tych niemieckich zbrodniarzy, oraz następców prawnych, tak niemieckich zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości, jak i kolaborantów tych niemieckich zbrodniarzy.

Władze Komitetu Narodowego Polskiego wiedzą, że zgodnie z treścią pkt 2. art. 7., który znajduje się w rozdziale 6 działu o nazwie 'Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych': "Organa Narodów Zjednoczonych nie mają prawa wtrącać się do tych spraw, które należą do wyłącznej kompetencji państwa.' Jednak w przypadku sprawy zgłaszanej niniejszą 'Skargą' zachodzi okoliczność rzeczywista, która zmusza do zastosowania zupełnie innej formuły prawnej. W tym przypadku mamy do czynienia z ukrytą agresją i okupacją oraz ściśle związanym z tą agresją i okupacją a podstępnie i skutecznie ukrytym konfliktem międzynarodowym pomiędzy Izraelem (jako agresorem i okupantem, w pojęciu Izraela wykraczającym poza granice obecnego państwa Izrael) a Rzeczpospolitą Polską (jako ofiarą izraelskiej agresji i okupacji, dokonywanej przez Izrael określony jak wyżej). W tym przypadku i w tych okolicznościach rzeczywistych, zgłaszana niniejsza 'Skargą' sprawa słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, musi być jednoznacznie rozpoznana jako konflikt międzynarodowy - procentowy stosunek obcych etnicznie i cywilizacyjnie w stosunku do słowiańskiego Narodu Polskiego, osób pochodzenia żydowskiego (91%) w Rządzie RP. jest niepodważalnym dowodem ukrytej agresji i okupacji, dowodem wspartym przemożnie wskaźnikami procentowymi dotyczącymi osób pochodzenia żydowskiego w Sejmie RP (68%) i w Senacie RP.

Obecne i poprzedzające, obce etnicznie i cywilizacyjnie w stosunku do Polaków, składy osobowe władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, ze składem osobowym Rządu RP na czele, dokonywały i dokonują zamachu przeciwko porządkowi konstytucyjnemu Rzeczypospolitej Polskiej. Tym działaniem, te składy osobowe władz okupacyjnych w RP udowodniły, że nie posiadają jakiegokolwiek prawa do sprawowania jakiejkolwiek władzy w Polsce - tak w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w świetle prawa międzynarodowego.

Zbrodnicze okoliczności rzeczywiste, wytwarzane przez anty-polskie składy osobowe władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz działania tych anty-polskich składów osobowych, są odwrotnością treści artykułów Konstytucji RP, a wśród nich w szczególności artykułów następujących:
1. {Sprawiedliwość społeczna)

4. {Władza zwierzchnia: ust. 1. Podmiot władzy zwierzchniej,
5.
( Naczelne Zadania Rzeczypospolitej Polskiej)
7.
( Władza podstawy prawne i granice )
8.
{Najwyższe Prawo: ust. 1. Konstytucja, ust. 2. Stosowanie Konstytucji)
9.
{Stosowanie prawa międzynarodowego)
19. {Weterani Wojny)
20.
{Podstawa ustroju gospodarczego)
21.
{Własność i prawo dziedziczenia: ust. 1. Ochrona prawna)
23. {Podstawa ustroju rolnego)
24.
{Ochrona wykonywania pracy)
27. {Język urzędowy: Ustawa o języku polskim z dnia 07.10.1999 roku)

30. {Źródło wolności i praw człowieka)

32. {Równość wobec prawa: ust. 1. Równe traktowanie,
ust. 2. Zakaz dyskryminowania)

37. {Podległość Konstytucji: ust. 1. Zakres podległości)
38.
{Prawna ochrona życia)
43.
{Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości)

44. (Bieg przedawnienia - zawieszenie z uwagi na trwanie przyczyn politycznych)

45. {Prawo do sprawiedliwego sądu: ust. 1. Wymagania w stosunku do sądów)

64. {Prawo do własności, prawo majątkowe i prawo dziedziczenia:ust. 1. Zakres osobowy i terytorialny, ust. 2. Równość ochrony prawnej)

65. {Zatrudnienie: ust, 4. Minimalne wynagrodzenie, ust. 5. Polityka zatrudnienia)
66.
{Warunki wykonywania pracy: ust. 1. Bezpieczeństwo wykonywania pracy, ust. 2. Urlopy i dni wolne od pracy)

67. {Prawo do zabezpieczenia społecznego: ust. 1. Zakres osobowy i terytorialny, ust. 2. Bezrobotni)
68.
{Prawo do ochrony zdrowia: ust. 1.
Zakres osobowy i terytorialny, ust. 2. 7?ow«y dostęp do świadczeń, ust. 3. Szczególna opieka)

69. {Osoby niepełnosprawne)
70.
(Prawo do nauki: ust. 1. Zakres osobowy, terytorialny i rzeczowy, ust. 2. Bezpłatność, ust. 4. Powszechny dostęp do wykształcenia)

71. {Polityka rodzinna: ust. 1. Rodziny w trudnym położeniu)
75.
{Polityka mieszkaniowa: ust. 1. Za/cres działania, ust. 2. Ochrona lokatorów)
76.
{Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców)
77.
{Prawo
do odszkodowania: ust. 1. Szkody wyrządzone przez władze, ust. 2. Zafcaz zamykania drogi sądowej)

78. {Prawo do zaskarżania orzeczeń)
82.
{Obowiązek wierności i troski)
83.
{Obowiązek przestrzegania prawa)
84.
{Obowiązek ponoszenia ciężarów)
87. {Źródła prawa: ust. 1. Wyszczególnienie źródeł prawa,

ust. 2. Akty prawa miejscowego)

Następujący przepis protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który w zestawieniu ze zbrodniczymi okolicznościami rzeczywistymi wytworzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej przez anty-polskie, obce etnicznie i cywilizacyjnie Polakom, składy osobowe władz okupacyjnych, dodatkowo wzmacnia podstawę prawną dla zarzutów wysuwanych przeciwko osobom fizycznym, tworzącym skład osobowy tych władz:

Protokół Nr 1. Artykuł 1. (Ochrona własności):

'Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swojego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.'

Bezprzedmiotowe i pozbawione skuteczności prawnej było i pozostaje, tak zwane negocjowanie warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, prowadzone pomiędzy władzami Unii Europejskiej a obcymi etnicznie i cywilizacyjnie w stosunku do słowiańskiego Narodu Polskiego, składami osobowymi okupacyjnych, anty-polskich władz w Rzeczypospolitej Polskiej, które na mocy Konstytucji RP, pozbawione są wszelkiego prawa do sprawowania jakiejkolwiek władzy w Polsce. Wszelkie działania i czynności składów osobowych tych władz okupacyjnych, oraz skutki wynikające z tych działań i czynności, są bezskuteczne prawnie i niewiążące w stosunku do słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego. Komitet Narodowy Polski prosi Pana, Sekretarzu Generalny Narodów Zjednoczonych o dopilnowanie, aby działania i czynności tych anty-polskich składów osobowych władz okupacyjnych, oraz skutki wynikające z działań i czynności składów osobowych tych władz, nie stały się skuteczne bezprawnie -mamy uzasadnione powody aby wierzyć, że po około 62 już latach istnienia i działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, narody świata nie stoczyły się do tak żenująco niskiego poziomu praworządności międzynarodowej.

Dziesiątki Polaków, którzy za pośrednictwem Komitetu Narodowego Polskiego składają niniejszą 'Skargę' na Pana ręce, Sekretarzu Generalny Narodów Zjednoczonych, są ofiarami i następcami prawnymi ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości z czasów drugiej wojny światowej (1939 - 1945), są ofiarami i następcami prawnymi ofiar zbrodni przeciwko ludzkości z czasów komunistycznej okupacji (1945 - 1990) Polski, a także są ofiarami i następcami prawnymi ofiar zbrodni przeciwko ludzkości z czasów tej najnowszej, podstępnie i skutecznie ukrywanej, zbrodniczo anty-polskiej okupacji (1990 - do chwili obecnej, 2007 rok) - są ofiarami i następcami prawnymi ofiar zbrodni przeciwko słowiańskiemu Narodowi Polskiemu, zbrodni popełnianych na Polakach w przeszłości i obecnie, ze względów: a.) narodowych, b.) rasowych, c.) religijnych, d.) gospodarczych i e.) politycznych, w sposób systematyczny, zmierzający świadomie i planowo do unicestwienia: a.) fizycznego, b.) moralnego, c.) narodowego, d.) gospodarczego i e.) politycznego, słowiańskiego Narodu Polskiego (zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości).

Szkody i cierpienia doznane i doznawane przez dziesiątki milionów Polaków, którzy składają niniejszą 'Skargę' za pośrednictwem Komitetu Narodowego Polskiego, spowodowane przestępczymi nadużyciami władzy o najcięższej kwalifikacji prawnej, nadużyciami dokonywanymi tak w przeszłości, jak i dokonywanymi obecnie, przez kolejne anty-polskie, obce etnicznie i cywilizacyjnie Polakom, składy osobowe władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej Działania tych składów osobowych władz okupacyjnych, wyczerpują znamiona określone w treści art. 118. {Eksterminacja) polskiej ustawy karnej, to jest 'Kodeksu Karnego' Rzeczypospolitej Polskiej (patrz: Rozdział XVI, 'Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne'), oraz w treści art 148 {Zabijanie / uśmiercanie) tegoż 'Kodeksu Karnego'. Natomiast treść art.' 240. {Niezawiadomienie o przestępstwie) tego 'Kodeksu Karnego' wymaga, aby każdy 'Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu / dokonywaniu czynu zabronionego określonego w art 118. 148 nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, "podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.\ Komitet Narodowy Polski działając poprzez pozarządowe organizacje współpracujące, próbując sprostać 'wymogom określonym w treści art. 240. 'Kodeksu Karnego' RP, 'zawiadomił niezwłocznie organ powołany do ścigania przestępstw', to jest, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, ale zawiadomienie to spotkało się z zupełnym zlekceważeniem przez obcy etnicznie i cywilizacyjnie Polakom anty­polski skład osobowy tego Ministerstwa, a w stosunku do osób,' które zawiadomienie to podpisały, zastosowano prześladowania ukrywane pod pozorem stosowania prawa.

Artykuły: 118. i 148. 'Kodeksu Karnego' RP, w zestawieniu z łatwo sprawdzalnymi okolicznościami rzeczywistymi, oraz z treścią:

1.)'Deklaracji podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy' (ONZ 85),

2.) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

a.) Art. 2. {Prawo do życia: 'Prawo każdego człowieka do tycia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia.),

b.) Art. 14. {Zakaz dyskryminacji: 'Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak: płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, bądź z jakichkolwiek inny przyczyn.'),

stanowią_ niepodważalna podstawę prawną dla stawianych w niniejszej 'Skardze' zarzutów, w stosunku do obcych etnicznie i cywilizacyjnie w stosunku do słowiańskiego Narodu Polskiego, anty-nolskich składów osobowych władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,

Obce etnicznie i cywilizacyjnie, anty-polskie składy osobowe władz okupacyjnych w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, dla osób należących do słowiańskiego Narodu Polskiego, tworzącego ponad 95% ludności obecnej Rzeczypospolitej Polskiej. stwarzają warunki życia grożące biologicznym wyniszczeniem części i / lub całości tego Narodu, oraz stosują środki ekonomiczne, administracyjne, polityczne i inne, mające służyć wstrzymaniu urodzeń w obrębie społeczności tworzącej słowiański Naród Polski. Wyczerpuje to znamiona czynu zabronionego, określone w treści art. 118. 'Kodeksu Karnego' RP, a 'Roczniki Statystyczne' wydawane corocznie w Rzeczypospolitej Polskiej przez Główny Urząd Statystyczny, dostarczają niepodważalnych danych dowodowych (między innymi, dotyczących ujemnego wskaźnika urodzeń, który jeszcze 10 lat temu, był jednym z najwyższych w Europie), pozostających w ścisłym związku ze stworzonymi przestępczo dla słowiańskiego Narodu Polskiego, zbrodniczymi okolicznościami rzeczywistymi bytowania.

Ze względów przedstawionych powyżej, to jest, ze względu na wagę i rozmiary zarzutów, oraz ze względu na podstępność i bezprawność anty-polskich składów osobowych władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej., Polskiej, władze Komitetu Narodowego Polskiego, wnoszą:

1. O nadanie mniejszej 'Skardze' biegu nadzwyczaj pilnego - w celu położenia kresu zbrodniczej, anty-polskiej okupacji słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, trwającej już od ponad 62 lat (od 01.09.1939 roku do chwili obecnej, 2007 rok).

2. O przedsięwzięcie szybkich i skutecznych działań na podstawie uprawnień Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewidzianych na okoliczność konfliktu międzynarodowego (w którym Izrael jest agresorem i okupantem, a słowiański Naród Polski i jego państwo, Rzeczpospolita Polska, ofiarą izraelskiej agresji i okupacji), aby w wyniku działań podjętych w ramach ONZ:

a.) Usunąć obcy Polakom etnicznie i cywilizacyjnie, anty-polski skład osobowy obecnych władz okupacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

b.) Utworzyć skład osobowy organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, złożony z Polaków, to jest, z przedstawicieli słowiańskiego Narodu Polskiego, przy współudziale Komitetu Narodowego Polskiego, oraz organizacji zrzeszających Polaków, tak w Polsce, jak i w Europie, obu Amerykach i Australii.

3. O STOSOWANIE PODCZAS ROZPATRYWANIA NINIEJSZEJ SKARGI NASTĘPUJĄCYCH ZASAD NACZELNYCH:

( 1. ) W nadzwyczaj złożonych okolicznościach prawnych i dziełowych słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, w przypadkach występowania na przestrzeni dziejów słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności w okresie czasu od 01.09.1939 roku do chwili obecnej : a.) władz nielegalnych i / lub b.) władz postępujących nielegalnie i / lub c.) władz narzuconych przemocą i / lub d.) władz zbrodniczych i / lub e.) władz okupacyjnych, jakiekolwiek przepisy stanowione przez władze określone w a.) -e.), jakiekolwiek działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władzę określone w a.) - e.), oraz jakiekolwiek skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) - e.), nie mają jakiejkolwiek prawnej mocy wiążącej, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy, były i / lub są niekorzystne i / lub krzywdzące, dla podlegających władzom określonym w a.) -e.) : 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich i 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) - 5.), występującej na przestrzeni dziejów słowiańskiego Narodu -i Państwa Polskiego i zawierającej się w pojęciu słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego.

Jednocześnie, na podstawie niepodważalnej zasady, że: 'nawet złoczyńcy nie należy zabraniać czynić dobra\ przepisy stanowione przez władze określone w a.) - e.), działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) - e.), oraz skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) - e.), mogą być uznane za prawnie wiążące, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy były lub są korzystne i/lub nie były i nie sa krzywdzące dla: 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości słowiańskiego Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich, 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) - 5.), występującej na przestrzeni dziejów słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego i zawierzającej się w pojęciu słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego.

( 2. ) W nadzwyczaj złożonych okolicznościach prawnych i dziejowych, związanych z cywilno-prawnymi odszkodowaniami wojennymi, w oparciu o podstawową w stosunkach międzynarodowych 'zasadę wzajemności\ należy uznać, że: Jeżeli państwo Izrael (nie będące stroną w drugiej wojnie światowej w Europie, 1939 - 1945), zawiera porozumienie z europejskim państwem Niemcy (będącym stroną w drugiej wojnie światowej w Europie, 1939 - 1945), tak jak gdyby było stroną w drugiej wojnie światowej w Europie (1939 - 1945), i w wyniku takiego porozumienia otrzymuje od państwa Niemcy cywilno-prawne odszkodowania wojenne należne trzeciemu państwu Polska (za ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, dokonanych przez państwo Niemcy -ofiary, które za życia były obywatelami państwa Polska i nie były obywatelami państwa Izrael, a zarazem były osobami o pochodzeniu etnicznym utożsamianym z państwem Izrael), to w takim przypadku, następstwem prawnym porozumienia zawartego pomiędzy państwem Izrael a państwem Niemcy (porozumienia naruszającego międzynarodowy stan prawny właściwy państwu Polska), jest jednoczesne przejęcie przez państwo Izrael odpowiedzialności, co najmniej za wypłatę cywilno-prawnych odszkodowań wojennych, dla ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych przez osoby o pochodzeniu etnicznym utożsamianym z państwem Izrael, które nie były obywatelami państwa Izrael, w czasie gdy popełniały zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

4. O wyłączenie z prowadzenia oraz wpływu na prowadzenie postępowania wnoszonego niniejszą 'Skargą', wszystkich osób pochodzenia: żydowskiego, niemieckiego (w tym volksdeutsche'owskiego), a także wszelkich osób fizycznych i prawnych (z państwami włącznie) powiązanych lub mogących być powiązanymi w jakikolwiek szkodliwy sposób dla postępowania wnoszonego niniejszą 'Skargą', ze zbrodniarzami wojennymi i zbrodniarzami przeciwko ludzkości, którzy popełniali tego rodzaju zbrodnie na Polakach, i / lub powiązanych z następcami prawnymi (spadkobiercami) tych zbrodniarzy.

Wobec nadzwyczaj częstych przypadków podejmowania przez zobowiązane niemieckie podmioty fizyczne i prawne (z państwem niemieckim włącznie) oraz zobowiązane podmioty fizyczne i prawne kolaborantów niemieckich, działań skierowanych, tak przeciwko poszczególnym Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), jak i przeciwko słowiańskiemu Narodowi i Państwu Polskiemu, jak najbardziej uzasadnione jest postawienie przez składających niniejszą 'Skargę', niniejszego WNIOSKU o wyłączenie. Tym bardziej, że w dziedzinie cywilno-prawnych odszkodowań wojennych dla Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), a więc, w dziedzinie, która ściśle wiąże się z obecnymi okolicznościami rzeczywistymi bytowania słowiańskiego Narodu Polskiego, istnieje przemożny motyw finansowy do podejmowania działań korupcyjnych i / lub pozaprawnych i / lub graniczących z przestępstwami i / lub wręcz przestępczych. Z zestawienia szkód wojennych 13 315 000 Polaków (szkód spisanych w 'Kwestionariuszach dotyczących rejestracji szkód wojennych' z lat 1945 - 1950) wynika, że częściowa tylko suma cywilno­prawnych odszkodowań wojennych należnych od Niemców i Niemiec tym 13 315 000 Polaków, wynosi 537,1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku).

Przeznaczenie tylko jednej setnej z 537,1 miliarda obecnych marek niemieckich (a więc 5,371 miliarda obecnych marek niemieckich) na działania korupcyjne, pozaprawne, graniczące z przestępstwami i wręcz przestępcze, z pewnością pozwoliłoby niemieckim podmiotom fizycznym i prawnym (z Republiką Federalną Niemiec włącznie), zobowiązanym do wypłacenia Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) cywilno-prawnych odszkodowań wojennych, uniknąć zapłacenia dziewięćdziesięciu dziewięciu setnych tej ogromnej sumy.

Z tego powodu: a.) osoby i grupy osób, oraz b.) narodowości i społeczności, które otrzymały od Niemców i Niemiec odszkodowania i / lub inne znaczące korzyści, mogą być jak najbardziej skłonne do korupcyjnej, pozaprawnej, graniczącej z przestępstwami i wręcz przestępczej współpracy z niemieckimi podmiotami fizycznymi i prawnymi (z państwem niemieckim włącznie), zobowiązanymi do wypłaty cywilno-prawnych odszkodowań wojennych dla Polaków- mogą być jak najbardziej skłonne do współpracy, skierowanej przeciwko Polakom ( ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości –zbrodni popełnionych na Polakach przez reżym nazistowski, zbrodniczą Trzecią Rzeszę niemiecką oraz kolaborantów niemieckich, w sposób systematyczny, prowadzący do unicestwienia: fizycznego, moralnego, narodowego, gospodarczego i politycznego, ze względów: narodowych, rasowych, religijnych, gospodarczych i politycznych).

Rzeczywiste i częste przypadki występujące w ciągu dziejów najnowszych wskazują, że grupy osób, narodowości i społeczności, które jak najprawdopodobniej mogłyby być nadzwyczaj skłonne do tego rodzaju anty­polskiej współpracy z niemieckimi osobami fizycznymi i prawnymi (z państwem niemieckim włącznie! obejmowałyby przede wszystkim:

a.) Żydów / żydów, b.) Niemców i c.) tak zwanych volksdeutsche'ów - szczególnie te osoby, które przez całe dziesięciolecia po zakończeniu działań zbrojnych drugiej wojny światowej w Europie (08.05.1945 rok), udawały Polaków i podstępnie ukrywały swoją prawdziwą przynależność narodową i / lub państwową (tak na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 1946 i 1951 roku, jak i na obszarach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w granicach z 1952 roku, oraz na obszarach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 1992 roku, jak i poza tymi obszarami).

Ci Niemcy, volksdeutsche i obywatele zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej innego niż niemieckie pochodzenia etnicznego, oraz ich następcy prawni, licząc na bezkarność, ujawnili się w czasach obecnych (1989 - 2007), jako tak zwana "mniejszość niemiecka' w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz cywilno-prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), z cała mocą podlegają oni, przymusowemu wysiedleniu na obszar byłych Niemiec Zachodnich, na podstawie postanowienia mocarstw zwycięskich (które zbrojnie zmusiły zbrodniczą, nazistowską Trzecią Rzeszę niemiecką do bezwarunkowej kapitulacji dnia 08 maja 1945 roku), ponieważ dopiero niedawno nastąpiło ujawnienie przestępczego zatajenia przez te osoby, ich prawdziwej przynależności narodowej i / lub państwowej - a z ta przynależnością ściśle wiąże się, nie podlegająca przedawnieniu odpowiedzialność: karna, odszkodowawcza (cywilną) i moralna, za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane na Polakach, co najmniej w ramach zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej.

Komitet Narodowy Polski

przewodniczący

mgr prawa Mieczysław Janosz

Uaktualnił :

MscEng BOHDAN SZEWCZYK 24 December 2007

PEŁNOMOCNIK D/S ODSZKODOWAŃ
14Arletta Street
Georgetown
Ontario , L7G 3J3
Tel/fax 905-873-0961
bszewczyk@yahoo.com

Załączniki:

01.)'Memorandum Rządu Polskiego', Londyn, Lancaster House, 27.01.1947 rok.

02.)'Memorandum du Gouvernement Polonais'r London, Lancaster House, 27.01.1947.

03)Memorandum of the Polish Goyernment', London, Lancaster House, 27.01.1947. 04.)'Nota Rządu Polskiego do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych'.

O5.VThe Notę of the Polish Goyernment to the UN Secretary Generał', of 27.09.1969. O6.)'Expertise of Legał Bases of Individual Claims for War Compensation'. conducted by Prof dr Alfons Klafkowski in January 1990, for the sake of compensation claims of Polish war victims, Bielsko-Biała, 1990.

O7.VThe Problems of War Compensation Connected with World War H'. Bielsko-Biała, 1991.

O8.)'Ekspertyza podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne', wykonana przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 roku, celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny, Warszawa, 2000 rok. Q9.)'Memorandum Stowarzyszenia Ofiar Wojny w sprawie odszkodowań wojennych dla obywateli polskich'. Bielsko-Biała, 1991 rok.

10.)'Memorandum of the Association of War Victims on War Compensation for Polish Citizens'. Bielsko-Biała, 1991.

11.)'Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Javier Perez de Cuellar'. Bielsko-. Biała, 1990 rok.

12.)'His Excellency Javier Perez de Cuellar. the Secretary Generał of the United Nations'.Bielsko-Biała, 1990

13.)Polska Karta Praw Ofiary'. Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Warszawa, październik 1999rok.

150 OMGUS Ermittlungen gegen t.G. Farben 1945'. Verlegt bei Franz Greno, Nordlingen, 1985. 15.)'OMGUS Ermittlungen gegen die Deutsche Bank 1946 / 1947'. Verlegt bei Franz Greno,Nordlingen, 1985.

16.)'OMGUS Ermittlungen gegen die Dresdner Bank 1946'. Verlegt bei Franz Greno, Nordlingen, 1985.

17.)'Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce', tom IV, 1948 rok, 4 'Program narodowościowy Rassenpolitisches-Amt z 1939 roku na ziemiach polskich\ str. 135,Rassenpolitisches Amt. Reichsleitung. 'Die Frage der Behandlung der Bevolkerung der ehemalingen polnischen Gebiete nach rassenpolitischen Gesichtspunkten'. Berlin, den 25.November 1939.

18.yDie Frage der Behandlung der Beyolkerung der ehemalingen polnischen Gebiete nach rassenpolitischen Gesichtspunkten'. von Dr E. Wetzel, Dr G. Hecht, Berlin, den 25.November 1939, Herausgeber: Rassenpolitisches Amt der NSDAP, Fur den Dienstgebrauch!

19.)'Hitler's Jewish Soldiers'. the Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military, Bryan Mark Rigg, University Press of Kansas, 2002. 20.)'Weteran', biuletyn Związku Weteranów Wojny, wydanie 8, 'Skarga' do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu.

21.)'Application', European Court of Human Rights, Council of Europę, Strasbourg. 22.)'Pozew Zbiorowy' członków Stowarzyszenia Ofiar Wojny o wypłatę cywilno-prawnych odszkodowań wojennych dla Polaków - ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

23.)'Odezwa' Komitetu Narodowego Polskiego, 31.08.2002 rok.

24.)'Akt Oskarżenia' z dnia 21.08.2001 roku, w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych na słowiańskim Narodzie Polskim w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzony przez Stowarzyszenie Ofiar Wojny i skierowany do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej.-In Polish and English

KOMITET NARODOWY POLSKI

43-300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJALOWSKJDEGO 22 TEL./FAX: 48 33 822 99 2
INTERNET: WETERAN.COM
E - MAIŁ: WETERAN@WETERAN.COM

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Bogusław Maśliński, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.